B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.4.0.1 Serie Schrift en Liturgie/ Godsvrienden/ Een Godswoord

GV 01 Nigg, W.
De stille kracht der legende. Vergeten heiligen keren terug
Om de eigen 'waarheid' en authenticiteit van de legenden opnieuw te leren kennen, waardoor vergeten heiligen in het bewustzijn van het christendom kunnen terugkeren, zoals Maria van Egypte, de heilige Christofoor, de heilige Catharina van de Sinai en meerdere anderen.
Serie Godsvrienden 1, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1987, pap, 256 pp, € 15.50, 9789071837098
winkelwagen
GV 02 Beta, K.
Een vlam vervulde zijn hart. Het leven van Starets Siloean op de Athos
Starets Siloean, monnik van het Panteleimonklooster op de Athos (1866-1938) leefde in een kinderlijke houding van vertrouwen in gezelschap van God. Hij was vertrouwd met licht en duisternis. De biografie van deze 'vredesbode van onze tijd', wordt ongestoord onderbroken door meditatieve stukken uit zijn geschriften. Een onuitgegeven fotoreportage van het leven op de Athos ten tijde van Siloean, kan alleen de waarde van dit boek verhogen.
Serie Godsvrienden 2, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1988, pap, 144 pp, € 10.35, 9789071837135
winkelwagen
GV 04 Bianchi, E.
Vrienden van de Heer. Abraham, Mozes, David, Elia, Jozef, Johannes de Doper, Maria de moeder van de Heer, Petrus, Johannes, Paulus
Onder de titel 'Amici del Signore' verschenen van deze auteur -die reeds in het Nederlandse taalgebied zijn sporen verdiende met 'God ontmoeten in zijn woord' -tien portretten van bijbelse heiligen, zo authentiek en tevens zo origineel dat het een bijna onuitputtelijk boek is geworden.. . Het is een diepgaande ontmoeting met Abraham de aartsvader, Mozes Gods nederige dienaar, David de koning, Elia de profeet, Johannes de Doper, Jozef de voedstervader, Maria de Moeder van de Heer, Johannes de Evangelist de geliefde leerling, Petrus en Paulus de pijlers van de Kerk
Serie Godsvrienden 4, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1992, pap, 294 pp, € 17.75, 9789071837425
winkelwagen
   
GV 05 Tierney, M.
Dom Colomba Marmion
Serie Godsvrienden 5, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1999, pap, 299 pp, € 21.90, 9789071837647
winkelwagen
GWT 01 Urs von Balthasar, Hans
Ontmoeting met Adrienne von Speyr
Met een keuze uit haar gebeden

Dit werkje is bedoeld als een eerste kenningsmaking met deze rijk begenadigde Zwitserse vrouw: een korte biografie, een situering van haar spiritualiteit en haar oeuvre, een keuze uit haar frisse en levensechte gebeden.

Een godswoord voor onze tijd, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1991, pap, 158 pp, € 5.00, 9789071837012
winkelwagen
   
GWT 02 Speyr, Adrienne von
Dienstmaagd des Heren
UITVERKOCHT

Met een voorwoord door Kardinaal Godfried Danneels.

Een Godswoord voor Onze Tijd, Abdij Bethlehem, 1987, pap, 206 pp, € 13.61, 9789071837050
winkelwagen
GWT 03 Speyr, Adrienne von
Drie vrouwen en de Heer
Het geloof van Maria Magdalena, de hoop van de zondares, de liefde van Maria van Betanie, als drie facetten van elke christen, vrouw en man, door de Heer geroepen om ieder een bijzondere vorm van dienstbaarheid jegens Hem uit te beelden.
Een godswoord voor onze tijd, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1987, pap, 111 pp, € 7.25, 9789071837081
winkelwagen
GWT 04 Speyr, Adrienne von
Fragmenten uit mijn leven
Ingeleid en uitgegeven door Hans Urs von Balthasar

Autobiografisch jeugdportret van de auteur in de periode 1945 - 1950. De stijl van het verhaal is levendig, opgewekt zelfs, soms ook scherp kritisch. Tussen de lijnen door verraadt de auteur haar ontembaar temperament, de tedere structuur en tevens de stoere gezondheid van haar ziel. Zij wil arts worden...In haar leeft een onblusbaar verlangen naar de ware , levende God...

Een godswoord voor onze tijd, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1988, pap, 414 pp, € 23.50, 9789071837128
winkelwagen
GWT 05 Speyr, Adrienne von
De wereld van het gebed
Als in een summa ontwikkelt Adrienne von Speyr hier een volledige leer over het gebed. Uitgangspunt hierbij is het gebed van de Triniteit, waaraan elk menselijk gebed ontspringt en waarin elk menselijk gebed mag delen. Toch blijft het niet bij een hoogstaande theologie: de auteur brengt als het ware haar liefde voor het gebed over op ieder mens afzonderlijk, door het hele leven heen
Een godswoord voor onze tijd, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1989, pap, 334 pp, € 22.00, 9789071837203
winkelwagen
GWT 07 Speyr, Adrienne von
Het woord is vlees geworden. Overwegingen bij het johannesevangelie hoofdtukken 1-5
Overwegingen bij het Johannesevangelie hoofdstukken 1 - 5. In het eerste deel van haar commentaar neemt Adrienne de lezer mee naar de oorsprong van alle Leven en denkt zij biddend na over:
- het Leven van het Woord in God en zijn scheppende kracht
- de verlossing die het bewerkt door op de wereld te komen en het vlees aan te nemen
- het Leven, aanwezig in de Kerk en in de sacramenten
- de nieuwe geboorte die het Leven verleent aan hen die het ontvangen in geloof
- het delen van elke gedoopte in het Leven van de Triniteit
Een godswoord voor onze tijd, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1993, pap, 428 pp, € 27.25, 9789071837456
winkelwagen
GWT 08 Speyr, Adrienne von
De twistgesprekken. Overwegingen bij het Johannesevangelie hoofdstukken 6-12
Overwegingen bij het Johannesevangelie hoofdstukken 6 - 12. De welomschreven rationele overwegingen van de schriftgeleerden moeten telkens wijken voor de onbegrensde, liefdevolle inzichten van de Heer. Zodoende ontstaat de overgang van het Oude Verbond naar het Nieuwe.
Een godswoord voor onze tijd, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1996, pap, 516 pp, € 31.25, 9789071837555
winkelwagen
GWT 09 Speyr, Adrienne von
De afscheidsrede. Overwegingen bij het Johannesevangelie hoofdstukken 13-17
Overwegingen bij het Johannesevangelie hoofdstukken 13 -17

De Afscheidsrede werpt een goddelijk licht op Eucharistie en voetwassing, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en Gods liefde tonen tot het uiterste toe. Daden en woorden samen, gaan aan het Lijden van de Heer vooraf en onthullen enigermate de ondoorgrondelijke dimensie van Gods liefde. Ze slaan een brug van Goede Vrijdag, over de duisternis van Stille Zaterdag heen, naar het eeuwige Pasen.

Een godswoord voor onze tijd, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1990, pap, 505pp, € 31.15, 9789071837272
winkelwagen
GWT 11 Speyr, Adrienne von
Het gelaat van de vader
Wonderbaar aan inhoud en diepgang is dit boek, dat als een synthese kan beschouwd worden van heel de geinspireerde visie waarvan het oeuvre van Adrienne von Speyr getuigt. Aan de hand van de grote fasen van de heilsgeschiedenis, beschouwt de auteur het tegelijk verborgen en stralend gelaat van de Vader. Al de grote mysteries van het christelijk geloof worden er met een Johanneische verhevenheid en diepte weergegeven: de schepping, het Oude Verbond en de profeten, de Menswording, het Kruis en de Opstanding, de Kerk, de sacramenten en het eeuwige leven.
Een godswoord voor onze tijd, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1992, pap, 143 pp, € 8.85, 9789071837418
winkelwagen
SL 02
Het pasen van de heer
Toelichting bij de grote liturgische diensten van de Goede Week door de Benedictinessen van Bonheiden en ingeleid door abt Eligius Dekkers osb.

Om door de jaarlijkse viering van het paasmysterie tot een diepere ontmoeting met de Heiland te komen, om met Hem en in Hem mede te sterven en te herrijzen tot nieuw leven. In deze geest wordt de christen geleid door de grote vieringen van het Heilig Triduum.

Schrift en Liturgie 02, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1988, pap, 142 pp, € 8.50, 9789071837197
winkelwagen
SL 05 Voordeckers, E.
Ikonen. Theofanie en gebed
Om de taal van de ikonen beter te leren verstaan en zodoende dieper door te dringen in het mysterie dat ze willen vertolken, zodat het schouwen ervan tot gebed kan worden.
Schrift en Liturgie 5, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1988, pap, 143 pp, € 9.45, 9789071837142
winkelwagen
SL 06 Paul van den Berghe
Vandaag is er heil gekomen... Bezinning over verzoening en belofte
Bezinning over verzoening en boete. Een uitnodiging om te luisteren naar de boodschap van de Schrift, waar die handelt over zonde en kwaad, over vergeving en verlossing. De Heer komt onvoorwaardelijk maar de mens moet het heil dat Hij aanbiedt vrij aanvaarden
Schrift en Liturgie 6, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1984, pap, 94 pp, € 5.70, SL6
winkelwagen
SL 08 I de la Potterie
Maria in het mysterie van het verbond
Om gelovig de volheid en diepte van het Mariamysterie te leren peilen: oudtestamentisvche teksten over Maria, gelezen tegen de achtergrond van het Nieuwe Testament, en in de loop der tijden als het ware ontvouwd door de traditie van de Kerk.
Schrift en Liturgie 8, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1990, pap, 302 pp, € 19.60, 9789071837326
winkelwagen
SL 10 Nicolas Oehmen
Ruth de Moabitische. Een Bijbelse bezinning over het mysterie van Christus en zijn kerk
De auteur leert de lezer om de letterlijke zin van de Schrift te overschrijden, en in het spoor van de kerkvaders binnen te dringen in de verborgen geestelijke zin. In deze bijbelse 'novelle' wordt Ruth dan het beeld van de Kerk uit de heidenen, die geleid wordt naar de ware Boaz, Christus!
Schrift en Liturgie 10, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1985, pap, 197 pp, € 11.60, SL10
winkelwagen
   
SL 11 I. de la Potterie
Het gebed van Jezus. De Messias, de dienaar van God, de zoon van de vader
Schrift en Liturgie 11, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1987, pap, 158 pp, € 10.40, 9789071837067
winkelwagen
SL 12
Het boek der Psalmen naar de Septuagint
Een nieuwe Septuagint-vertaling om ook aan het psalmgebed een nieuwe inspiratie te geven. Zoals de studies van de laatste decennia laten vermoeden staan we met deze tekst, die teruggaat op handschriften van de tweede eeuw voor Christus, voor een zeer belangrijke getuige van de oorspronkelijke oud-testamentische psalmen. Een ontelbaar aantal verwijzingen naar nieuw-testamentische teksten maakt dit werk tot een geschikt instrument voor de geestelijke lezing of de 'lectio'.
Schrift en Liturgie 12, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1988, pap, 448 pp, € 28.60, 9789071837111
winkelwagen
SL 13 Hans Urs von Balthasar
Maria nu.
Met een voorwoord door kardinaal G. Danneels

Kort voor zijn dood schreef de grote theoloog zijn 'mariaal testament'. Elke bladzijde van dit werkje suggereert in bijbelse beelden de vragen van de moderne mens en geeft antwoord vanuit een diep gefundeerde mariologie. Een greep uit de rijke inhoud: de plaats van de vrouw in Kerk en wereld, huwelijk, maagdelijkheid.

Schrift en liturgie 13, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1988, pap, 76 pp, € 5.20, 9789071837159
winkelwagen
SL 14a Hans Urs von Balthasar
Licht van het woord, A-jaar
Schetsen en suggesties bij de drie schriftlezingen van de zondagsliturgie. Ook wordt gepoogd de beide eerste lezingen en het Evangelie onderling nauw te verbinden. Een bronwel voor homilie, persoonlijke geestelijke lezing, bezinning en gebed. Dit deel is bestemd voor het A-jaar.
Schrift en Liturgie 14a, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1989, pap, 174 pp, € 11.00, 9789071837227
winkelwagen
SL 14b Hans Urs von Balthasar
Licht van het woord, B-jaar
Schetsen en suggesties bij de drie schriftlezingen van de zondagsliturgie. Ook wordt gepoogd de beide eerste lezingen en het Evangelie onderling nauw te verbinden. Een bronwel voor homilie, persoonlijke geestelijke lezing, bezinning en gebed. Dit deel is bestemd voor het B jaar.
Schrift en Liturgie 14b, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1990, pap, 172 pp, € 11.00, 9789071837289
winkelwagen
SL 14c Hans Urs von Balthasar
Licht van het woord, C-jaar
Schetsen en suggesties bij de drie schriftlezingen van de zondagsliturgie. Ook wordt gepoogd de beide eerste lezingen en het Evangelie onderling nauw te verbinden. Een bronwel voor homilie, persoonlijke geestelijke lezing, bezinning en gebed. Dit deel is bestemd voor het C jaar. Hans Urs von Balthasar ( Luzern 1905-1988) was een van de meest vooraanstaande theologen van de twintigste eeuw.
Schrift en Liturgie 14c, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1988, pap, 172 pp, € 11.00, 9789071837180
winkelwagen
SL 15
Het komen van de heer
Kanttekeningen bij de advents- en kerstliturgie in een eigen redactie van de benedictinessen van Bonheiden. Ze willen een hulp bieden bij het banen van een weg naar een meer bewuste beleving van de kerstliturgie en van de grote feesten van de kerstkring.
Schrift en Liturgie 15, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1989, pap, 159 pp, € 9.80, 9789071837241
winkelwagen
SL 16 Paul Schruers
Christen worden met Paulus
In dit boekje vertaalt Mgr. Schruers zeven brieven van de apostel Paulus met het oog op het christelijk leven in onze tijd en reikt hij tevens de 'leessleutel' aan. De auteur doet dit op zijn zo persoonlijke ongedwongen wijze.
Schrift en Liturgie 16, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1989, pap, 96 pp, € 6.35, 9789071837258
winkelwagen
SL 18
Christus ontmoeten in het getijdengebed. Spiritualiteit van de liturgie der Getijden
Ingeleid door kardinaal Godfried Danneels In onze tijd leeft er bij velen een waarachtig verlangen naar authentieke beleving van de heiliging van de tijd. Een dieper inzicht in de spiritualiteit van het getijdengebed - zowel in de oorspronkelijke inspiratie als in de orientaties die de vernieuwing van Vaticanum II uitzette - kan een dieper religieus aanvoelen meebrengen en het dagelijkse getijdengebed tot een telkens nieuwe Christusontmoeting maken.
Schrift en Liturgie 18, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1992, pap, 217 pp, € 12.90, 9789071837401
winkelwagen
SL 19 Durrwell, F-X
Maria. Meditatie voor de Ikoon
De icoon van Maria, die de auteur in dit boek schildert, is ons gegeven voor de vreugde van het oog en het gebed van het hart. Ze is een openbaring van het mysterie van de Geest en van de Kerk, een weg die leidt naar Christus en naar het heil dat in Hem is.
Schrift en Liturgie 19, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1992, pap, 123 pp, € 7.30, 9789071837395
winkelwagen
SL 21 Francois-Xavier Durrwell
Christus, de mens en de dood
'Noch de zon, noch de dood kan men in het gezicht zien'. Wie dit boekje leest zal zich geneigd voelen om deze uitspraak te weerleggen. Om op de uitdaging ervan in te gaan, leert pater Francois Durrwell ons om onze dood te beschouwen in de spiegel - de zon - van het paasmysterie van Jezus. Op deze wijze wordt ons aller dood, onze afspraak met het leven.
Schrift en Liturgie 21, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1995, pap, 109 pp, € 8.17, 9789071837531
winkelwagen
SL 22, Enzo Bianchi
De Heer Jezus volgen. De radicaliteit van het christendom
Een poging om het christen-zijn gewoon opnieuw betekenis te geven en om de herinnering aan de radicaliteit van het Evangelie weer 'voor de geest te halen'. Deze bladzijden zijn niet zozeer geinspireerd door de ethiek als wel door de bijbelse theologie en zij richten zich tot elkeen, niet tot een bijzonder deel van de gelovigen.
Schrift en liturgie 22, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1998, pap, 123 pp, € 8.40, 9789071837616
winkelwagen
SL 23
De Heer neemt u tot bruid
Zeer vroeg reeds gegrepen door de grootheid en de specifiteit van de roeping tot de godgewijde maagdelijkheid in de wereld - een oude roeping in de Kerk die door Vaticanum II werd hersteld - heeft de auteur zich tot verdediger gemaakt van deze roeping. In antwoord op een uitnodiging van de Heer kiezen vrouwen om midden in de wereld teken te zijn van de liefde van de Kerk voor haar Bruidegom Christus.
Schrift en Liturgie 23, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1998, pap, 201 pp, € 12.95, 9789071837609
winkelwagen
SL 24 Vanhoutte, M.
Bezinningen voor elke dag. I: Zondagen. Driejarige cyclus A-B-C
Gedachten als hulp bij de dagelijkse overweging van het evangelie voor de zondagen A - B - C.
Schrift en Liturgie 24, Abdij Bethlehem, pap, 2002, € 17.00, 9789071837708
winkelwagen
SL 25 Vanhoutte,M
Bezinningen voor elke dag. II Weekdagen van de liturgisch sterke tijden en heiligenvieringen
Gedachten als hulp bij de dagelijkse overweging van het evangelie voor de weekdagen van de liturgisch sterke tijden en heiligenvieringen.
Schrift en Liturgie 25, Abdij Bethlehem Bonheiden, 2003, pap, 206 pp, € 13.50, 9789071883773
winkelwagen
SL 26 Vanhoutte, M
Bezinningen voor elke dag. III Weekdagen in de liturgische tijd door het jaar
Gedachten als hulp bij de dagelijkse overweging van het evangelie voor de weekdagen in de liturgische tijd door het jaar.
Schrift en Liturgie 26, Abdij Bethlehem Bonheiden, 2003, pap, 243 pp, € 15.50, 9789071837722
winkelwagen
   
SL 27 Zundel, M.
Een andere kijk op de mens
Schrift en liturgie 27, Abdij Bethlehem Bonheiden, 2003, pap, 348pp, € 22.50, 9789071837739
winkelwagen
Voordeckers, E.
Gospodi Akathistos / Verheug u, Bruid, Altijd-Maagd. De Akathistoshymne van de Byzantijnse Kerk
met de Nederlandse vertaling van de tekst door Zr Oda Swagemakers osb., muziek Herman Elegast, met cassette

De Akathistoshymne zingt de lof van de Moeder Gods naar aanleiding van de Boodschap en de Mens-wording, in een zeer beeldrijke taal, waarin de bijbelse typologie overvloedig aan bod komt. Tientallen formu-leringen uit deze hymne zijn als titels van de Russische iconentypes gebruikt vanaf het einde van de zeventiende eeuw. Dit boekje geeft de integrale tekst van de hymne weer, in een Nederlandse vertaling van deze Byzantijnse lofzang, door zuster Oda Swagemakers van de priorij Schotenhof. Prof. E. Voordeckers situeert de auteur, het literair genre van de hymne, enz. Ook toont hij de invloed aan van de Akathistoshymne op de oosterse iconografie en de liturgie.

Abdij Bethlehem, 1988, pap, 77 pp + cassette, € 18.25, 9789071837104
winkelwagen