B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Aristoteles ( Ben Schomakers - vert)
Over de ziel
Grieks - Nederlands, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ben Schomakers.

Aristoteles' De ziel is zonder enige twijfel een van de diepste, oorspronkelijkste en invloedrijkste teksten uit de geschiedenis van de filosofie. Aristoteles stelt er de vraag wat de ziel is en formuleert een antwoord dat ons nog steeds te denken geeft. Wat hij in dit werk over waarnemen, verbeelding en denken zegt heeft tot in onze tijd de filosofische discussie daarover bepaald.

Dit is een vernieuwde, tweetalige, heruitgave van de onvolprezen teksteditie van dit meesterwerk, dat verplichte lectuur is voor filosofen, psychologen en ieder die nadenkt over de vraag wat een ziel is en wat een mens is - wie hij zelf is.

Aristoteles (384-322 v. Chr.) was de grootste leerling van Plato, die hem volgens een antieke anekdote 'het intellect van de school' noemde. Na Plato's dood legde Aristoteles de basis voor een eigen school en werkte met grote toewijding aan een filosofisch oeuvre dat nagenoeg het geheel van de werkelijkheid zou bestrijken. Het hier vertaalde werk Peri psuches gaat over de kapitale vraag wat de ziel nu eigenlijk is, de ziel van mensen maar ook die van dieren en zelfs die van planten. Aristoteles' antwoord is fascinerend, prikkelend en nog steeds herkenbaar omdat hij wel aanvaardt dat de ziel altijd aan een lichaam gebonden is, maar niet bereid is haar aan dat lichaam prijs te geven. Ze is een onherleidbaar beginsel dat de levenloze materie tot een organisme maakt dat gericht is op de ontwikkeling van zijn mogelijkheden en waarin elk onderdeel dankzij de ziel een functie en betekenis heeft. Het is op dit antwoord dat Aristoteles uiteindelijk zijn antropologie, zijn ethiek en zijn sociale filosofie fundeert.

Op 14 mei 2014 gaf Ben Schomakers over dit boek bij ons een lezing - wilt u de tekst nog nalezen dan vindt u die hier

Klement, 2013, geb, 520 pp, € 42.50, 9789086871209
winkelwagen
Aristoteles ( Ben Schomakers vert)
Over poezie (Aristotelis De Arte Poetica Liber)
Vertaling, inleiding, annotatie en nawoord door Ben Schomakers.
Damon, 2000, geb, 199 pp, € 19.90, 9789055730773
winkelwagen
Aristoteles ( keuze en vert. Jeroen Beets, Rein Ferwerda en Ben Schomakers)
Problemen. 415 Vragen over melancholie, wijn, muziek, liefde etc
gekozen, vertaald en toegelicht door Jeroen Beets, Rein Ferwerda en Ben Schomakers

Gedurende lange tijd zijn ze buitengewoon populair geweest, de Problemen van Aristoteles, en dat is niet meer dan logisch: het gaat om een verzameling teksten, elk in de vorm van een scherpe vraag met een precies antwoord, die gezamenlijk de plaats van de mens in de materiele natuur verkennen door uit te gaan van herkenbare verschijnselen: het gaat dus over gezondheid en de invloed daarop van het weer, over de effecten van wijn, over de voor- en nadelen van geslachtsverkeer, over de harmonische wetten van de muziek die in de natuur bestaan en die het oor verneemt (de oudste antieke tekst over muziektheorie!), en in een mooi, lang essay over de vraag waarom dichters en filosofen en politici altijd melancholisch van aanleg zijn. De problemen zijn vaak verrassend, en omdat ze op onze belevingswereld betrekking hebben prikkelen ze tot zelfstandig nadenken en het vergelijken van onze oplossing met die van Aristoteles. Het gevolg is dat de lectuur van de Problemen een sensibiliteit voor onze omgang met de wereld om ons heen creeert. We kijken en luisteren nadien anders.

In dit boek wordt een ruimhartige bloemlezing uit de Problemen voorgelegd: alle belangrijke teksten zijn erin opgenomen, en de bezorgers bieden een exacte en speelse inhoudelijke toelichting, in de vorm van aantekeningen en enkele essays: over de biologische blik van Aristoteles (Ferwerda), over de antifoon als het hoogtepunt van muzikaal genot (Beets), en over de aard van de Problemen en over hun betekenis in het oeuvre van Aristoteles (Schomakers).

Damon, 2010, geb, 318 pp, € 34.90, 9789460360817
winkelwagen
Kesel, Marc De, Ben Schomakers
De schoonheid van het nee, essays over Antigone
De mooiste van alle Griekse tragedies begint met een kleine daad: een jonge vrouw strooit uit liefde een dun laagje zand op het lichaam van haar gesneuvelde broer. En negeert met dat gebaar het verbod van de strenge heerser van haar stad.

Antigone is een symbool geworden voor het verzet van het individu tegen de staat, voor de kracht van het vrouwelijke tegenover het mannelijke, voor de voorrang van de goddelijke wet op die van de politiek, voor een individuele ethiek die sterker mag zijn dan een formele.

Wat fascineert er in Antigone, zoals zij geportretteerd werd door Sophocles, de tragicus van het verlangen en de anatoom van de ziel? Welke drang leeft er in haar verzet? Hoe slaagt zij erin Shelley te verleiden - die dacht dat hij in een vorig leven verliefd op Antigone geweest was en voortaan voor geen enkele andere liefde kon deugen - en Goethe, Holderlin, Hegel, Kierkegaard, Brecht, Lacan en Heaney - en misschien ieder van ons?

In deze bundel geven acht gefascineerde essayisten en geleerden ieder een persoonlijk en soms eigenzinnig antwoord op deze vragen: Marc De Kesel, Ger Groot, Arnon Grunberg, Annemie Halsema, Bart Philipsen, Ben Schomakers, Klaas Tindemans en Michel Thys.

Marc De Kesel doceert filosofie aan de Universite Saint-Paul / Saint Paul University, Ottawa (Canada). Zijn onderzoeksdomeinen zijn continentale filosofie, religietheorie, Holocauststudies, psychoanalyse, kunst- en cultuurkritiek. In 2010 verscheen van hem Goden breken. Essays over monotheisme (Boom).
Ben Schomakers (1960) is opgeleid als wiskundige, classicus en filosoof. Hij promoveerde op een proefschrift over Parmenides, publiceerde o.a. over Plato, Aristoteles en het Neoplatonisme, schreef een boek over de mystieke theologie van Pseudo-Dionysius, in 2013 kwam Over de ziel uit en exposeert ook als fotograaf. Zijn vertaling met uitleg over Antigone verschijnt in 2016.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2015, pap, 256 pp, € 23.50, 9789491110252
winkelwagen
Pseudo-Dionysius de Areopagiet, Ben Schomakers
De taal van de hemel, over de engelen van Pseudo-Dionysius de Areopagiet
In de geschiedenis van de westerse theologie zijn weinig figuren met meer raadselen omgeven dan de vijfde-eeuwse schrijver die tegenwoordig als Pseudo-Dionysius bekend staat. Wie hij in werkelijkheid geweest is, deze christelijke theoloog en tegelijk neoplatoonse filosoof, die zich in zijn werken voordeed als Dionysius van de Areopaag, een eerste-eeuwse bekeerling van Paulus, is onbekend en dat zal ook wel zo blijven. Niettemin hebben zijn werken een geweldige invloed uitgeoefend op de totstandkoming van de westerse (en de oosterse) theologie en op alle mystieke tradities sinds de vroege middeleeuwen.

Dit geldt ook voor de in stilistisch en inhoudelijk opzicht verbluffende verhandeling Over de hemelse hierarchie (of Over het hemelse hierarchische beginsel) waarin Pseudo-Dionysius de aard en de geledingen van de engelen beschrijft, op een manier waaraan nadien nog maar amper getornd is. De tekst leeft voort, niet alleen in de engelenleer van onder anderen Thomas van Aquino, maar ook vanaf de vroege middeleeuwen tot en met de moderne tijd in architectuur, iconografie, literatuur (o.a. Dante, Goethe, Blake, Rilke, Brodsky) en beeldende kunst (o.a. Rembrandt, Chagall, Anselm Kiefer).

Dit boek maakt de engelen van Dionysius toegankelijk, eerst door een adembenemend essay over 'het leven van de engelen', vervolgens door een prachtige vertaling (de eerste in het Nederlands) van dat even wonderbaarlijke als invloedrijke werk Over de hemelse hierarchie. Het is een houvast voor ieder die zich afvraagt wat dat nu eigenlijk zijn: engelen, die opdringerige tussenwezens die ons mensen iets proberen duidelijk te maken dat van het allergrootste belang is. Maar wat vertellen ze precies en waar komen ze eigenlijk vandaan en hoe gaan we met de engelen om?

Klement / Pelckmans, 2012, pap, 298 pp, € 24.95, 9789086870974
winkelwagen
Pseudo - Dionysius de Areopagiet, Ben Schomakers (vert).
Pseudo-Dionysius de Areopagiet. Over mystieke theologie
Dionysius, of Pseudo-Dionysius zoals hij eigenlijk genoemd moet worden, omdat hij een naam en een identiteit heeft aangenomen die zeker niet de zijne waren, is raadselachtig en fascinerend als een taal die nog niet ontcijferd is en waarvan we weten dat er grote dingen in geschreven zijn. Dionysius doet het voorkomen alsof hij in de eerste eeuw leefde en met Paulus meereisde sinds de dag dat die op de Atheense Areopaag een redevoering bij het altaar gewijd aan de verborgen god gehouden had. Maar in feite leefde hij vermoedelijk in de vijfde eeuw rond Syrie. De neoplatoonse metafysica heeft het denken van Dionysius vorm gegeven, maar hem ook grenzen gesteld, die het hem af en toe moeilijk maakten zijn andere passie en overtuiging te verdedigen. Dionysius was namelijk ook christen. In feite leefde hij in het volle besef daarvan op de grens van twee culturen, die van het Griekse speculatieve denken en die van de vroege christelijke theologie, die aan de grens elkaar overlapten. Dionysius ging over die grens en verkende wat de metafysica en de theologie met elkaar gemeen hadden.

Deze studie heeft vermoedelijk het meest raadselachtige, en in ieder geval het meest invloedrijke van alle werken van Dionysius tot thema, het kleine, bijna minuscule tractaatje Over mystieke theologie. Naast een vertaling en een uitvoerig interpreterend essay bevat dit boek een uitvoerige bibliografie. Het gaat hier om een gewijzigde heruitgave van een boekje dat eerder in 1990 verscheen. Het boek is doordat het aandacht besteed aan de zogenaamde 'negatieve theologie' met name voor theologen interessant.

Marginalia, Damon, 2002, geb, 256 pp, € 19.90, 9789055733194
winkelwagen
Schomakers, Ben
De kern van het zijnde. Een inleiding tot de Metafysica van Aristoteles
In dit boek staat een van de belangrijkste filosofische teksten die ooit geschreven zijn centraal, de filosofisch baanbrekende, ongeevenaard subtiele, maar tegelijk ongekend moeilijke en ook raadselachtige Metafysica van Aristoteles. Het is een werk dat in veel opzichten ongrijpbaar is, van de uitwendige omstandigheden - zoals zijn literaire aard, zijn titel, de wijze waarop het gecomponeerd is -, tot en met zijn strekking - die in de ogen van de een pleidooi voor een immanente filosofie zou moeten zijn, en in die van de ander juist de voorbereiding van een theologie behelst.

Ben Schomakers probeert al deze fundamentele vragen te beantwoorden, met een steelse blik op dat wat er tot nu toe over de Metafysica gezegd is, maar vooral zijn eigen weg gaand, waarbij hij eerst de vermeende feiten van de feiten scheidt, en op grond daarvan een levendige reconstructie maakt van de omgeving waarin en de manier waarop de Metafysica ontstaan is, en op een onverwachte manier haar lang betwiste innerlijke eenheid vaststelt. Het tweede deel van het boek bestaat uit een bevlogen interpretatie van de Metafysica in de context van het Griekse denken en van Aristoteles' grote filosofische project. Aristoteles probeert, zich bewust van zijn historische positie, de vraag te beantwoorden die hij als de opgave van de filosofie tot dan toe lijkt te zien, die naar de herkomst van de identiteit van de zijnden. Hij doet dat in het voortdurende gesprek met Plato waarvan de Metafysica als het verslag kan worden opgevat en dat hem op sommige punten dichter in de buurt van Plato brengt dan dikwijls gedacht wordt, maar waarin hij vooral een eigen positie afbakent en aandacht heeft voor een detail dat door Plato over het hoofd gezien is: de individualiteit van de zijnden. Die nieuwe positie blijkt niet alleen van theoretisch belang, maar ook ethische en antropologische consequenties te hebben.

Damon, 2005, geb, 294 pp, 292, € 19.90, 9789055735990
winkelwagen
   
Schomakers, Ben
Het begin van de melancholie. Over verdriet, verlangen en werkelijkheid
Honderd jaar geleden schreef Freud zijn scherpe en nog altijd uitdagende opstel Verdriet en melancholie. Verdriet is de gezonde pijn om het verlies van een object, dat moet worden ingeruild voor een ander object. Maar klopt deze aanbeveling om het ene object door het andere te vervangen wel, en is melancholie inderdaad een ziekte die ontstaat als we hierin falen? In dit essay wordt nog eens naar de psychische structuur van verdriet gekeken, onder andere vanuit filosofisch, metafysisch, (neuro)psychologisch en sociologisch perspectief.

In Het begin van de melancholie betoogt Ben Schomakers dat we ons hoofd niet moeten afwenden van ons verdriet. Immers, verdriet kan ons inzicht geven in wie wij zijn, maar ook in wat een mens is. In dit prachtige essay komen verschillende, zeer herkenbare facetten van onze omgang met verdriet en melancholie aan bod: de moeizaamheid van de troost, het geheugen van het verlangen, het dwepen met het tragische en het vrije-onvrije verder leven na het verdriet. Een originele kijk op melancholie als hoopgevende bron van inzicht in de structuur van de ziel en het bestaan.

Ben Schomakers is filosoof en classicus en vertaalt teksten uit de Griekse Oudheid, waaronder Aristoteles' 'Over de ziel', Sophocles' 'Oedipus heerst' en 'Antigone'. Hij bereidt een vertaling voor van de volledige 'Metafysica' van Aristoteles. In 2015 verscheen bij Sjibbolet onder zijn redactie (met Marc De Kesel) de bundel 'De schoonheid van het nee - Essays over Antigone'.

Klement, 2018, pap, 204 pp, € 19.99, 9789086872367
winkelwagen
Schomakers, Ben
Oog voor het ene. Over Parmenides van Elea
Parmenides van Elea, een fascinerend en geheimzinnig filosoof uit de 6e eeuw vC, heeft de reputatie de aartsvader van de westerse metafysica te zijn. Maar met die eer heeft zich in de moderne tijd meestal ook de argwaan en scepsis gemengd dat hij de metafysica en het filosofische denken dat daarop geent is tegelijk voorgoed vergiftigd heeft. In de ban van het abstracte en meest echte dat hij 'het zijnde' noemde en voor het denken reserveerde, zou Parmenides de werkelijkheid waarin mensen leven als onecht of op zijn minst van lager allooi beschouwd en daarmee gedegradeerd hebben. In dit boek wordt dat beeld van Parmenides langzaam aan het wankelen gebracht in een speurtocht naar wat een overtuigender begin van het filosofisch denken geweest kan zijn.

Ben Schomakers, sinds vele jaren een aandachtig lezer van de fragmenten van Parmenides (waarop hij in 1989 promoveerde), doet dit op twee verschillende manieren. Eerst presenteert hij de Griekse tekst van de filosofische fragmenten, vergezeld van een nauwkeurige vertaling en een uitgebreide bloemlezing van de antieke berichten over Parmenides en een helder commentaar op elk van de fragmenten.

Ten tweede zoekt Schomakers in een lang en subtiel essay, dat hij 'een filosofie van het afwezige' genoemd heeft, naar paden die - vaak op een onverwachte manier - tot de kern van het vragen en denken van Parmenides doordringen en die zowel de historische situatie van Parmenides aandoen, als de cultuur waarin hij opgroeide (en die hem aan de ene kant vormde maar aan de andere kant ook irriteerde) en de uiteindelijke vragen van andere 6e eeuwse filosofen (zoals Anaximander, Xenophanes en Heraclitus).

Geleidelijk monden deze paden uit in een reeks diepzinnige wijsgerig-antropologische verkenningen van de aard van het menselijk verlangen, die als een vergelijking gespannen worden tussen de exemplarische posities van Plato en Parmenides, de filosoof van het transcendente en de filosoof van het immanente.

Marginalia reeks, Damon, 2003, geb, 416pp, € 24.90, 9789055731404
winkelwagen
Schomakers, Ben (red)
Op het tweede oog. Over het denken van Cornelis Verhoeven
Het boek bestaat uit vijf delen:
1) Biografisch: Wil Derkse - intellectuele minibiografie | Charles Vergeer - hechting, thuiszijn
2) Bronnen: Ben Schomakers - Verhoeven als lezer van Plato | Jacob van Sluis - Bedachtzaam katholiek | Alfred Denker - Verhoeven als lezer van Heidegger | Jacques De Visscher - Verhoeven als lezer
3) Thema's: Ger Groot - Geweld en activisme | Ike Kamphof - 'Als een huid': Verhoeven en de taal | Frank Blaakmeer - Meesters en leerlingen | Dirk De Schutter - 'Inleiding tot de verwondering' herlezen | Herman Berger - Verhoeven als metafysicus | Ton Lemaire - Het bloeien van de roos | Douwe Draaisma - Het geheugen herdacht
4) Epiloog: Laurens Landeweerd - De wijsbegeerte van Verhoeven in 2002 | Loek Schonbeck - Een goede plaats | Foto katern
5) Volledige bibliografie van het werk van Cornelis Verhoeven
Damon, 2003, geb, 444 pp, € 24.90, 9789055733279
winkelwagen
Schomakers, Ben (red)
Spreken over de grens, essays over Dionysius en de onkenbare God
Dionysius de Areopagiet is een van de meest fascinerende, maar ook meest raadselachtige denkers uit de geschiedenis. Hij opereerde op de grensvlakken van theologie en filosofie, van christendom en platonisme, van literatuur en betoog, en koos daarbij aan het eind van de 5de eeuw na Christus het perspectief van Dionysius, die zich in Handelingen door Paulus op het spoor van de onkenbare God had laten zetten.

Dionysius onderzoekt de ondoordringbaarheid van de grens tussen woord en God, tussen mens en God, waarbij hij uitgaat van een waaier van benaderingen, openbaring, theologie (of filosofie), spiritualiteit en mystieke ervaring. Zoals hij zijn identiteit niet prijsgeeft, onthoudt hij ons een ondubbelzinnig antwoord over de vraag naar de grens.

De beweging naar de onkenbare God is het thema van negen essays, die de mogelijkheden in kaart brengen om op een passende manier over de andere zijde van de grens te spreken. Of juist te zwijgen. Met bijdragen van Inigo Bocken, Desanne van Brederode, Marc De Kesel, Michiel ter Horst, Andrew Louth, Rico Sneller, Ben Schomakers, Carlos Steel & Rudi te Velde.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 224 pp, € 22.95, 9789491110313
winkelwagen
Sophocles, Ben Schomakers (vert)
Oedipus heerst, een nieuwe vertaling, gevolgd door essays van Marc De Kesel, Dirk De Schutter en Ben Schomakers
Aristoteles wist het al: geen Griekse tragedie was mooier dan de Oidipous Turannos van Sophocles. Het stuk geldt dan ook als een van de grootste literaire meesterwerken aller tijden.

De te vondeling gelegde koningszoon die het raadsel van de Sfinx oplost, weldadig over Thebe heerst maar geleidelijk aan begint te beseffen dat hij op weg daarheen ongewild zijn vader doodde en met zijn moeder trouwde, heeft diepe sporen nagelaten in de westerse geschiedenis van kunst, literatuur, filosofie en wetenschap. Ook schrijvers uit de moderne tijd zijn erdoor geraakt, zoals Voltaire, Holderlin, Freud, Gide, Deleuze en Guattari, en zonder weerga is de verfilming Edipo Re van Pasolini. Oedipus is geen personage dat ver van ons af staat, maar een dat ons als een spiegel iets over onszelf vertelt.

Deze nieuwe, even zorgvuldige als leesbare (en speelbare!) vertaling van Sophocles' meesterwerk wordt gevolgd door drie boeiende en actualiserende filosofische interpretaties van de hand van Ben Schomakers, Marc De Kesel en Dirk De Schutter.

Viator reeks, Klement, 2013, geb, 288 pp, € 27.95, 9789086871155
winkelwagen
Sophocles, vert, inleiding en aantekeningen Ben Schomakers
Antigone
In zijn mooiste stuk schildert Sophocles het portret van Antigone, die op vele manieren in conflict met haar omgeving raakt: goddelijk gebod vecht tegen menselijk gebod, individuele ethiek met algemene ethiek, metafysica met materialisme, het vrouwelijke met het mannelijke, openheid met geslotenheid, en de bereidheid tot liefde met dwang en afweer.

Een daad van verzet heeft Antigone tot de heldin van velen gemaakt. Nadat haar twee broers elkaar gedood hebben, negeert zij het gebod van de heerser van Thebe om in het belang van de stad een van beide niet te begraven. Zij doet dat toch en verspeelt haar leven.

De Britse dichter Shelley was in een vroeger leven verliefd op Antigone en kwam daar nooit meer van los, net als Goethe, Holderlin, Hegel, Kierkegaard, Brecht, Lacan, Irigaray, Heaney. Maar waarom precies? De fascinatie voor dit belangrijkste vrouwelijke literaire personage wordt in dit boek invoelbaar gemaakt dankzij een nieuwe, precieze, speelbare vertaling van Sophocles' meesterwerk, gevolgd door een fijnzinnig essay over De liefde van Antigone.

De tragediedichter Sophocles (496-406 v.C.) schreef meer dan honderd stukken, waarvan er maar zeven bewaard zijn (waaronder Antigone, Oedipus heerst en Oedipus in Colonus). Marc De Kesel, Ben Schomakers en Dirk De Schutter onderzoeken ieder in hun vele publicaties de aard en de mogelijkheden van het moderne bestaan in confrontatie met de filosofische, religieuze en literaire traditie.

Viator reeks, Klement, 2016, geb, 254 pp, € 27.50, 9789086871582
winkelwagen