B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Breukelman, Frans H. ( Rinse H. Reeling Brouwer ed)
The Structure of Sacred Doctrine in Calvins Theology
Having completed three collections of work during his lifetime, Dutch theologian Frans H. Breukelman left much of his work to be published by a later generation of students. Rinse H. Reeling Brouwer has taken up the task, resulting in The Structure of Sacred Doctrine in Calvin's Theology.

Brouwer brings to life Breukelman's extensive study of Calvin's doctrine from the first form of his Institutes -- the 1536 basic catechism -- through all of its incarnations to the 1559 final, definitive form. Breukelman illuminates the deep theological significance of Calvin's many changes to the Institutes, showing that the form and structure of doctrine reveal the hidden direction of the content. Finally, Brouwer focuses on Breukelman's intriguing belief that the entire Reformed doctrinal tradition has proceeded along the line of only one of the possibilities in the structure of Calvin's theology.

Eerdmans Publishing, 2010, pap, 248 pp, € 34.50, 9780802824592
winkelwagen
Kooi, Akke van der, Volker Kuster, Rinse H. Reeling Brouwer (red)
Ontmoetingen: tijdgenoten en getuigen. Studies aangeboden aan Gerrit Neven
Kok, 2009, pap, 377 pp, € 27.50, 9789043516693
winkelwagen
Reeling Brouwer, Rinse
Eeuwig leven, Agamben en de theologie
Voor de filosoof Giorgio Agamben is graven in oude lagen van de theologie onontbeerlijk om te begrijpen hoe de mensheid in onze cultuur over zichzelf spreekt. Deze cultuur is vastgelopen in een doldraaiend systeem, dat het naakte leven van mensen uitschakelt juist door het in te schakelen. Het zoeken is nu naar een levensvorm die de schakelknop uitzet. Deze valt wijsgerig als 'onwerkzaamheid' te benoemen en in geloofstaal als 'eeuwig leven'.

Rinse Reeling Brouwer verkent in dit essay de uitdaging die van Agambens inzichten uitgaat voor de theologie en brengt onder meer de stem en het spreken, het rijk en de heerlijkheid, de wet en de sabbat ter sprake. Hij leert van Agamben, denkt met hem mee, gaat met hem in gesprek, spreekt hem soms tegen, weet zich dan weer door hem in verlegenheid gebracht.

Rinse Reeling Brouwer is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit. Bij de vestiging Amsterdam bekleedt hij de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor Bijbelse hermeneutiek. Bij de vestiging Groningen is hij universitair hoofddocent voor Theologiegeschiedenis.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Uitgeverij Sjibbolet, 2016, pap, 88 pp, € 15.50, 9789491110283
winkelwagen
Reeling Brouwer, Rinse H.
De man en zijn karwei, over Frans Breukelman (1916-1993)
In samenhang met het werk (het karwei) schetst dit werkje ook de persoon (de man), die dit werk verrichtte. Deze wist zich ten uiterste aangevochten door 'de vloed': de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog en het nihilisme waarop het ferme heidendom uit de oorlogsjaren was uitgelopen. Vandaar de grote vragen, die woelden in zijn binnenste en waarop hij vanuit de schriften antwoord zocht. Wordt er een bestemming gegeven aan ons mensen zoals wij zijn in onze daden? Bestaat er een geschiedenis. Waarin het gaat om bevrijding uit de benauwdheid midden in de tijd? Kun je spreken van een zegevierende verwerkelijking van het heil in de ruimte? Wie zulke klanken verneemt, kan moeilijk betwijfelen dat Frans Breukelman behoort tot de theologen die hebben bijgedragen aan een maatschappelijk betrokken theologie.
Narratio, 2012, pap, 81 pp, € 8.00, 9789052632254
winkelwagen
Reeling Brouwer, Rinse H.
Grondvormen van theologische systematiek
Alles wat riekt naar 'systeem' in de theologie staat doorgaans in een kwade reuk. Het doet denken aan dwang, geslotenheid en miskenning van het afwijkende. In dit boek laat Rinse Reeling Brouwer zien dat het voor de theologie toch onontbeerlijk en vruchtbaar is (en altijd is geweest!) om in te gaan op systematische vragen. Met het oog daarop presenteert hij een aantal 'grondvormen': invloedrijke ordeningsmodellen van theologisch denken, die de verschillende geloofsartikelen van de christelijke geloofsbelijdenis in samenhang presenteren.

In elk hoofdstuk biedt hij in vertaling een leestekst aan waarin een klassiek theoloog zijn lezers inleidt in zijn systematische hoofdwerk. Daarbij bespreekt de auteur deze teksten en maakt zo de geschiedenis van het theologisch denken inzichtelijk.

Het boek valt te lezen als een doorlopend verhaal. Het begint met de valse start van Origenes, wiens originele voorstel uiteindelijk geen kerkelijke instemming vindt. Vervolgens worden theologische ontwerpen als die van Thomas van Aquino en Calvijn besproken en ook die van moderne klassiekers als Schleiermacher en Barth. Het eindigt bij de dogmatiek van Marquardt, een theoloog die het innemen van een 'ketterse' positie ten opzichte van de traditie voor onvermijdelijk houdt. Het is uiteindelijk aan de lezer zich te midden van de gepresenteerde modellen te positioneren.

Skandalon, 2009, pap, 407 pp, € 33.50, 9789076564777
winkelwagen
Reeling Brouwer, Rinse H. (red.)
Het calvinistisch ongemak
Het Nederlandse protestantisme heeft al vroeg in Johannes Calvijn een van haar belangrijkste inspiratoren gevonden. Toch was zijn inbreng nooit onomstreden, en ook nu roept de naam van deze erflater bij veel protestanten naast waardering ook ongemak op.

In deze bundel raakt een twintigtal medewerkers van binnen en buiten de Protestantse Theologische Universiteit aan een reeks van wrijfpunten. Deze betreffen de aard van het geloof- ervaart het (post)moderne zelf het niet als veel te agressief om te stellen "dat wij niet van onszelf zijn"?, de geschiedenis van de interpretatie - wie mocht zich ten tijde van het Verzet of de Apartheid met recht op Calvijn beroepen?, en allerlei actuele kwesties in kerk (wekelijkse avondmaalsviering?) en maatschappij ("economie van het genoeg"?).

Ten Have, 2009, pap, € 25.90, 9789043516129
winkelwagen
Reeling Brouwer, Rinse H., Wim Kloppenburg e.a. (red)
Bijbelse theologie in de praktijk
Tegelijk met het laatste deel uit Breukelmans Verzameld Werk verschijnt deze verzameling opstellen. De bundel verschaft een overzicht van het nu uitgegeven werk, maar stelt vooral de vraag hoe deze Bijbelse Theologie in de praktijk haar nut bewijst op velden als liturgie, prediking, diaconaat, pastoraat, en missionair gemeente-zijn. Het werk ligt er nu, maar hoe werkt het? De bundel opent met een programmatische tekst van Breukelman zelf en sluit af met boekbesprekingen betreffende Breukelman.
Om het levende woord 20, Kok, 2012, pap, 149 pp, € 15.99, 9789043515900
winkelwagen
Reeling Brouwer, Rinse H., W. Kloppenburg, e.a. (red.)
Om te gedenken. Over de noodzaak van liturgie
Het woord 'liturgie' roept bij mensen heel verschillende associaties op. De een denkt direct aan een 'hoog-kerkelijke', gestileerde orde van dienst, voor de ander is het een containerbegrip voor alle mogelijke vormen van ritualiteit, inclusief het oplaten van ballonnen bij een uitvaart of het bidden met een flash op het internet. Maar zelfs als we het woord liturgie alleen willen betrekken op de samenkomst van de christelijke gemeente, dan nog bestaat er een verwarrende veelheid van vormen en opvattingen.

Aan de orde komen actuele zaken als inhoud en stijl van het kerklied (het nieuwe liedboek-2013!), de bijbelvertaling, de betekenis van het kerkgebouw, het ritueel en de rolverdeling in het 'heilige spel' van de liturgie.

Een vijftiental auteurs werkte mee aan dit boek, dat een belangrijke bijdrage vormt aan de discussies over de liturgie. Dat ze het niet tot in alle details met elkaar eens zijn, maakt deze uitgave des te kleurrijker en waardevoller. Hun gemeenschappelijke uitgangspunt blijkt uit de titel: liturgie is onmisbaar en het kernwoord is 'gedenken'.

Om het levende woord 18, Kok, 2009, pap, 144 pp, € 18.50, 9789043516082
winkelwagen