B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Bruggen, Jakob van
Lucas: het evangelie als voorgeschiedenis
Het evangelie van Lucas is een beeldend boek. Zonder dit evangelie zouden wij vele schilderijen armer zijn geweest in kerken en musea. Dat is geen wonder: een kunstenaar wordt geinspireerd door een vertellend historicus!

En historicus is Lucas. Hij is de overgeleverde verhalen over Jezus nagegaan en heeft op grond van zijn bronnenonderzoek deze geschiedenis met frisse tinten opnieuw geschilderd. Zo wil hij zekerheid geven aan de vooraanstaande Teofilus, die in het christendom zeer geinteresseerd was geraakt. Lucas' onderzoeksverslag bevestigt voor een Romeinse overheidspersoon de historische waarheid van het aan hem vertelde evangelie over Jezus van Nazaret.

Dit commentaar wil bevorderen dat het oorspronkelijke portret van Lucas tot zijn recht blijft komen en dat zijn naam als historicus in ere blijft.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 1996, geb, 469 pp, € 39.99, 9789024261444
winkelwagen
Bruggen, Jakob van
Open Testament: Profiel van een commentaar
Wegwijzer bij de serie Commentaar op het Nieuwe Testament. Steeds meer lezers waarderen de bijbelcommentaren uit de CNT-reeks. Bij het voltooien van de serie ontbrak alleen nog de sluitsteen of de sleutel. In dit handzame boekje wordt ingegaan op de samenhang tussen OT en NT, op exegetische keuzes die gemaakt zijn, op de structuur in inwendige samenhang van het NT en op een aantal rode draden in het NT die een belangrijke rol spelen in de verschillende commentaardelen. Met tabellen en schema's.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2010, geb, 38 pp, € 7.99, 9789043519021
winkelwagen
Bruggen, Jakob van
Paulus. Pionier voor de Messias van Israel
Wie was Paulus? Wat bewoog hem? We hebben fragmenten van een levensbeschrijving in het boek Handelingen. En we hebben nog enkele brieven van hem. Dit weinige heeft grote invloed gehad. Volgens sommigen was dat een negatieve invloed: de breuk tussen joden en christenen zou in sterke mate veroorzaakt zijn door Paulus' optreden. Anderen beschouwen hem juist als de belangijkste voorman van de kerk: de Luther onder de apostelen. Wie was hij werkelijk?

In dit themadeel bij de serie Commentaar op het Nieuwe Testament gaat prof. dr. Jakob van Bruggen in op deze vragen. In zijn boek komt Paulus ter sprake als pionier voor de messias.
Het eerste deel biedt een beschrijving van zijn levensgang. Op verschillende manieren laten alle bronnen ons een pioniersleven zien: avontuurlijk, onvoorspelbaar, grillig en riskant.
Het tweede deel beschrijft de plaats die Paulus inneemt binnen de ontstaansgeschiedenis van de christelijke kerk. Daarbij zal blijken dat Paulus een voorvechter was voor een christendom dat zich de realiteit van Christus' koningschap bewust is en dat zich gelijktijdig realiseert geen nieuwe religie te zijn, maar de vervulling van de beloften aan Abraham.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2003, 2-e druk, geb, 364 pp, € 29.99, 9789043503303
winkelwagen
Bruggen, J. van
Christus op aarde. Zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten
Dit boek is gewijd aan het leven van Jezus Christus op aarde. Het houdt zich bezig met de vier hoofdbronnen voor onze kennis van Jezus' levensgeschiedenis. Dat zijn de evangelien op naam van Matteus, Marcus, Lucas en Johannes. Hoe verhouden deze beschrijvingen zich tot elkaar? Is hun viertal soms teveel om helder zicht te krijgen op de levensgang van Jezus in Palestina? Of vullen zij elkaar juist aan zodat ons inzicht wordt verdiept?

Deze vragen zijn van grote betekenis. Het christelijk geloof kan wel bestaan zonder een volledige biografie van Christus. Het zal echter alle grond onder de voeten verliezen wanneer er voortdurende onzekerheid zou moeten heersen over de ons overgeleverde geschiedenis van Jezus op aarde.

Dit boek kan dienen als inleiding tot de evangelien. Anderzijds biedt het een samenvattend overzicht van Jezus' levensgeschiedenis in Palestina. In een tweede themadeel (Het evangelie van Gods zoon) komen de titels en zelfbenamingen van Jezus Christus ter sprake samen met de voornaamste thema's van zijn prediking en de historische context daarvan.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 1987, geb, 287 pp, € 29.95, 9789024209194
winkelwagen
Bruggen, J. van
Galaten. Het goed recht van gelovige Kelten
Ooit schreef de apostel Paulus is een crisissituatie een emotionele brief aan de gemeenten in Galatie. Al te vaak is deze brief vooral gelezen met het oog op de leer van de rechtvaardiging. Als was het Luthers paspoort in plaats van Paulus' hartekreet.

De oorspronkelijke lezers waren Kelten, eens uit West-Europa geemigreerd naar het centrum van Turkije. Zij mochten de eerste gelovigen worden onder de heidense Kelten in Europa. Christus werd hun nieuwe Heer. Kregen zij op deze manier bestaansrecht voor de God van Israel? Is kerstening voldoende? Of moeten de Kelten ook toetreden tot het volk van de joden? Het antwoord op die vraag is bepalend voor de toekomst van het latere christendom in Europa en daarbuiten.

Het is te begrijpen dat Paulus over dit onderwerp een brief schrijft die hij typeert als geschreven 'in barensweeen'. Het loont de moeite om als eenentwintigste-eeuwse christenheid te luisteren naar de emotionele kreten uit de beginperiode. Waar stond de wieg van het christendom? Het antwoord op deze vraag geeft Paulus in deze brief.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2004, geb, 187 pp, € 29.90, 9789043508049
winkelwagen
Bruggen, J. van
Het evangelie van Gods zoon. Persoon en leer van Jezus volgens de vier evangelien
Dit deel vormt de voortzetting van Christus op aarde dat als het eerste deel van deze serie is verschenen en dat voornamelijk een chronologische beschrijving van Christus' aardse geschiedenis bevat. In Het evangelie van Gods zoon wordt nu een meer thematische en synthetische beschrijving gegeven van het goede nieuwe dat Jezus predikte en tegelijk zelf in eigen persoon was.

Aandacht wordt besteed aan algemene exegetische onderwerpen zoals de namen die in de vier evangelien voor Jezus worden gebruikt, de prediking over het koninkrijk der hemelen, het optreden van Johannes de Doper en de breuk met de Joodse leiders. Verder bevat het boek een gedifferentieerd beeld van de Joodse samenleving waarbinnen Jezus' prediking gestalte kreeg en een uitgebreide bijlage over de rol van de Farizeeen als religieuze en politieke partij.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2005, 2-e druk, geb, 280 pp, € 29.99, 9789024261352
winkelwagen
Bruggen, J. van
Marcus. Het evangelie volgens Petrus
Het evangelie naar Marcus was lange tijd het stiefkind onder de evangelien. Klein in de schaduw van Matteus en Lucas. Tegenwoordig lijkt het juist helemaal centraal te staan. Door velen nu beschouwd als het oudste evangelie, bron voor de anderen. Maar is het soms ook zelf weer afhankelijk van oudere bronnen? In deze commentaar op Marcus staat het boek zelf centraal. Volgens oude traditie geschreven door Marcus. Als samenvatting van wat Petrus vertelde over Jezus. Eigenlijk dus het evangelie volgens Petrus.

Een evangelie uit de eerste hand en daarom boeiend! Deze vijfde, herziene druk betrekt ook meer recente Nederlandse bijbelvertalingen bij de bespreking van de tekst.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 1988, geb, 436 pp, € 49.99, 9789024207787
winkelwagen
Bruggen, J. van
Matteus. Het evangelie voor Israel
Het evangelie van Jezus bracht het volk Israel op een tweesprong. Sommigen wezen Hem af, anderen aanvaardden Hem als de Messias. Matteus beschrijft in die situatie de levensgeschiedenis van Jezus. Zijn boek krijgt daardoor een bijzondere diepgang. Het is het evangelie voor Israel!

Dit commentaar op het evangelie volgens Matteus is gericht op zijn boek als geheel. Veel moderne commentaren lezen het boek door de bril van Marcus. Matteus zou Marcus bewerkt hebben voor latere lezers. Het blijkt dat dit uitgangspunt niet juist is en ook overbodig. Het boek van Matteus staat op een heel zelfstandige manier in de overleveringsgeschiedenis van het evangelie. Juist als zelfstandig document blijkt het diepzinnig.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2004, geb, 510 pp, € 49.99, 9789024208159
winkelwagen
Bruggen, J. van
Romeinen. Christenen tussen stad en synagoge
Paulus' brief aan de Romeinen is vaak gelezen als een algemene samenvatting van de christelijke leer. Sinds de Grote Reformatie ligt het accent dan op de rechtvaardiging door het geloof.

Maar hoe hebben de eerste christenen in Rome deze brief gelezen? Zij leefden in de tijd dat er in Rome nog geen Sint-Pietersplein was. Zij hoorden als gelovigen bij de gekruisigde Jezus. Dit veranderde hun positie binnen de wereldstad waarin ze leefden. Tegelijk hoorden ze niet bij de oude, joodse synagoge. Wat betekent het om christen te zijn tussen stad en synagoge?

In dit commentaar laat Van Bruggen zien hoe Paulus aan christenen duidelijk maakt wat hun nieuwe identiteit is. De apostel wijst de gelovigen hun plaats in de geschiedenis van God met Israel en hij laat hun zien welke betekenis zij mogen hebben voor de wereld waarin zij leven.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2006, geb, 286 pp, € 29.99, 9789043511810
winkelwagen
Dean Anderson, R.
1 Korintiers: Orde op zaken in een jonge stadskerk
Voor de ervaren reiziger Paulus was het heel bijzonder om ruim anderhalf jaar ononderbroken te werken in de grote handelsstad Korinte. Al spoedig kwam daar een gemeente van Christus tot stand met als kern een uitgetreden deel van de plaatselijke synagoge. In korte tijd blijkt de samenstelling van deze gemeente een melange te worden van Joden, Grieken en Romeinen, zowel arm als rijk. Na Paulus vertrek werd deze gemeleerde gemeente geteisterd door twist, spanningen en uiteenlopende ideeen.

In zijn eerst bewaarde brief aan deze gemeente, zon vier jaar na zijn verblijf geschreven, probeert Paulus orde op zaken te stellen. Een reeks uiteenlopende onderwerpen passeert de revue. Alles, van seksuele omgang, huwelijk, tucht, hoofdbedekking, avondmaal, geschenken van de Geest tot aan de opstanding van de dood wordt door Paulus besproken, waarmee hij koers probeert te geven aan deze gemeente. Hierdoor is deze brief altijd van groot belang geweest voor de praktische invulling van het christelijk leven, zowel individueel als in kerkverband.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2008, geb, 267 pp, € 29.90, 9789043514873
winkelwagen
   
Div. auteurs
Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie
Klik hier voor een overzicht van de complete serie alfabetisch op auteur, (u vindt de boeken ook per bijbelboek onder onze categorien).
Kok
winkelwagen
Eck, J. van
Handelingen. De wereld in het geding.
Het boek Handelingen der apostelen is het enige document over de wortels van het christendom dat geschreven is door een tijdgenoot. Lucas beschrijft daarin voor Teofilus de vroegste verbreining van het evangelie en de eerste stichting van nieuwe christelijke gemeenten.

Dr. Van Eck, classicus en theoloog, leest dit boek vanuit de tijd waarin het werd geschreven. Hij vraagt zich voortdurend af welk effect dit geschrift moet hebben gehad op de tijdgenoten in de eerste eeuw, voor wie het christendom een heel nieuw verschijnsel was. Daartoe biedt Van Eck een eigen vertaling en bij de uitleg vergelijk hij de tekst vaak met de geschriften uit de antieke letterkunde.

Een dergelijke vergelijking loont juist bij Handelingen de moeite. Het boek beschrijft immers de confrontatie van het evangelie met de joods-Grieks-Romeinse cultuur van het Romeinse keizerrijk. Bovendien laat vergelijking ook zien hoe de auteur van het boek de literaire middelen van zijn tijd gebruikte om over te brengen wat hij wilde zeggen.

Deze vergelijking met antieke parallellen brengt de actualiteit van het boek Handelingen aan het licht, niet alleen voor de tijd waarin het boek werd geschreven, maar ook voor het heden van de 21ste eeuw. Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2003, geb, 576 pp, € 39.99, 9789043506670
winkelwagen
Eck, J. van
Kolossenzen en Filemon
Klik hier voor een overzicht van de complete serie.
Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2007, geb, 269 pp, € 29.99, 9789043513845
winkelwagen
Floor, L.
Efeziers: een in christus
De brief aan de Efeziers is een van de dertien brieven die door de apostel Paulus geschreven zijn. In deze brief bespreekt hij een groot aantal onderwerpen die ook in de andere brieven van hem aan de orde komen. Bij die veelheid van onderwerpen valt de schijnwerper echter op de kerk. Ook in de andere brieven van het corpus Paulinum wordt daarover gesproken, maar in deze brief komt dit onderwerp op een zeer speciale wijze ter sprake.

Het merkwaardige aan deze brief is dat de apostel dit spreken over de kerk in een zeer breed kader plaatst. Hij legt verband tussen die kerk enerzijds en Gods grote heilsplan en de machtspositie van Christus anderzijds. In het allesomvattende werk dat God in Jezus Christus doet, heeft de kerk een eigen plaats. Zij is intens betrokken bij de hoge positie waarin Christus zich bevindt. Zij is met Hem in zijn triomf verenigd. Dat is haar rijkdom. In het eerste deel van de brief wordt deze rijkdom van de kerk breed uitgemeten. De hoge eer die de kerk te beurt is gevallen, schept echter ook een geweldige verantwoordelijkheid. Daarom wijst de apostel in het tweede deel van zijn brief op de roeping van de kerk.

Zo ligt het unieke van de brief daarin dat Paulus' spreken over de rijkdom en roeping van de kerk wijde perspectieven opent. Deze vergezichten reiken tot over de grenzen van de tijd. Tegelijk is de brief uitermate praktisch. Calvijn had er om deze reden een bijzondere voorkeur voor.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 1995, geb, 232 pp, € 29.99, 9789024262441
winkelwagen
Floor, L.
Filippenzen: een gevangene over het navolgen van Christus
Klik hier voor een overzicht van de complete serie.
Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2005, 2e druk, geb, 214 pp, € 29.90, 9789024262182
winkelwagen
Floor, L.
Jakobus: brief van een broeder
Klik hier voor een overzicht van de complete serie.
Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 1998, 2e druk, geb, 214 pp, € 29.90, 9789024260942
winkelwagen
Houwelingen, P.H.R.
1 Petrus. Rondzendbrief uit Babylon
Klik hier voor een overzicht van de complete serie.
Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 1991, geb, 205 pp, € 29.95, 9789024260928
winkelwagen
Houwelingen, P.H.R.
2 Petrus en Judas. Testament in tweevoud
Klik hier voor een overzicht van de complete serie.
Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 1993, geb, 176 pp, € 29.90, 9789024260041
winkelwagen
Houwelingen, P.H.R.
Johannes: het evangelie van het woord
Klik hier voor een overzicht van de complete serie.
Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2004, 23 druk, geb, 478 pp, € 49.90, 9789024260980
winkelwagen
Houwelingen, P.H.R.
Tessalonicenzen. Voortgezet basisonderwijs
Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

De twee brieven aan de Tessalonicenzen zijn de oudste apostolische brieven die ons in de Bijbel bewaard gebleven zijn. Ze staan op naam van het missionaire trio dat een reis maakte door Griekenland: Paulus, Silvanus en Timoteus.

Na hun gedwongen vertrek uit Tessalonica hebben de apostelen het (mondelinge) basisonderwijs aan de nog jonge gemeente aldaar schriftelijk voortgezet. Men moest zich oefenen in christelijke levenswandel, standvastigheid en toekomstverwachting.

Dit CNT-deel behandelt de tekst van 1 en 2 Tessalonicenzen als een geheel: voortgezet basisonderwijs. Het boek is zo geschreven dat zowel predikanten als geinteresseerde gemeenteleden deze apostolische brieven als leerzaam en actueel zullen ervaren.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2006, geb, 269 pp, € 29.99, 9789043505161
winkelwagen
Houwelingen, P.H.R. (red)
Apostelen. Dragers van een spraakmakend evangelie
Naast het themadeel over Paulus past een themadeel over de andere apostelen, waarin de gemeente van Jeruzalem functioneert als het centrum van hun activiteiten. Beide boeken samen bieden een venster op het vroege christendom, met een verrassend uitzicht voor de apostolische kerk die van alle tijden is.

Dit boek bestaat uit drie delen:
Deel 1 (Het apostolische evangelie vanuit Jeruzalem) biedt een historische beschrijving van de joods-christelijke gemeente tijdens de apostolische periode, vanaf de Pinksterdag via de val van Jeruzalem tot de Bar Kochba opstand. Daarin worden ook de Katholieke Brieven, Hebreeen en Openbaring gepositioneerd.

Deel 2 (Het apostolische evangelie als geloofsbelijdenis) is thematisch opgezet rond de vraag: wat waren de kernpunten van het geloof, zoals die kunnen worden opgediept uit de niet-paulinische brieven en andere documenten van het Nieuwe Testament? Zo valt te ontdekken hoe er vanaf het eerste begin een apostolische geloofsbelijdenis kon groeien.

Deel 3 (Het apostolische evangelie in weerklank) kijkt als het ware vanuit de periode van de apostelen naar de volgende generaties: Apostolische Vaders, vroegchristelijke apologeten en auteurs van nieuwtestamentische apocriefen.
Een schets van de canonvorming van het Nieuwe Testament in de eerste eeuwen sluit het geheel af. Dit is het laatste deel van de CNT serie.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2010, geb, 436 pp, € 42.50, 9789043518338
winkelwagen
Houwelingen, P.H.R. van
Timoteus en Titus instructiebrieven
Klik hier voor een overzicht van de complete serie.
Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2009, geb, 320 pp, € 29.90, 9789043516792
winkelwagen
Kamp, H.R. van de
Hebreeen. Geloven is volhouden
Klik hier voor een overzicht van de complete serie.
CNT derde serie, Commentaar op het Nieuwe Testament, Kok, 2010, geb, 336 pp, € 29.99, 9789043518116
winkelwagen
Kamp, H.R. van de
Openbaring. Profetie vanuit Patmos
Klik hier voor een overzicht van de complete serie.
Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2002, 2-e druk, geb, 541 pp, € 39.90, 9789043501538
winkelwagen
Spanje, T.E. van
2 Korintiers. Profiel van een evangeliedienaar
In dit commentaar worden inzichten uit het Paulusonderzoek van de laatste jaren vruchtbaar gemaakt voor de exegese van deze brief. Hierdoor wordt het beeld scherper en ontstaat er een verfrissende kijk op deze pastorale brief. Het beeld van de dienaar wordt het profiel voor alle werkers in het evangelie.

Klik hier voor een overzicht van de complete serie.

Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT derde serie, Kok, 2009, geb, 326 pp, € 29.90, 9789043515597
winkelwagen