B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Coornhert, Dirck Volkertszoon
Synod on the freedom of conscience, a thorough examination during the gathering Held in the year 1582 in the City of Freetowm
In deze Engelse vertaling van Synode over de gewetensvrijheid (9789089640147) voert Coornhert een fictief debat met vertegenwoordigers uit de verschillende religieuze kampen die hij soms letterlijk citeert (o.a. Beza, Calvijn, Du Plessis-Mornay en Bullinger). Synod on the Freedom of Conscience is niet alleen een belangrijk tijdsdocument; door Coornherts doelstelling, bevordering van de religievrede, en zijn rijkdom aan argumenten kunnen we in het huidige tolerantiedebat zeker ons voordeel doen met de lessen van deze Hollandse meester.

Gerrit Voogt is hoofddocent Geschiedenis aan de Kennesaw State University, Verenigde Staten.

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Amsterdamse Gouden Eeuw Reeks | Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Verloren, 2009, pap, 240 pp, € 35.00, 9789089640826
winkelwagen
Coornhert, Dirck Volkertszoon, (Jaap Gruppelaar-red.)
Politieke geschriften. Opstand en Religievrede
In 'Politieke geschriften' geeft publicist Dirck Volckertzoon Coornhert (1522-1590) op indringende wijze zijn visie op de politieke situatie in zijn tijd. De Opstand verkeert in een diepe crisis, de tegenstander is overmachtig en de opstandelingen zijn onderling verdeeld. Met pragmatische en politiek-principiele argumenten verdedigt Coornhert in zijn brieven en traktaten de vrijheid van religie. En altijd klinkt daarin zijn diepste overtuiging door: geloof en dwang gaan niet samen. Dit is Coornhert op zijn scherpst: ontgoocheling en fel verzet.

Dirk Volkertzoon Coornhert (1522-1590) was een vooraanstaand medestander van Willem van Oranje. Gedreven en veelzijdig publicist als hij was, heeft hij zich ingezet voor een zeer ruim opgevatte vrijheid van godsdienst. Zijn werk is een pleidooi voor verdraagzaamheid, geschreven met veel gevoel voor urgentie op een cruciaal moment van onze vaderlandse geschiedenis.

In de 'Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum' verschijnen publicaties op het gebied van de geschiedenis van het Nederlandse (religieuze, filosofische en artistieke) non-conformisme van circa 1350 tot onze tijd. De DBN omvat een reeks tekstedities en een reeks studies over belangrijke non-conformistische auteurs.

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Verloren, 2009, pap, 206 pp, € 27.50, 9789089640154
winkelwagen
Coornhert, Dirck Volkertszoon, Ruben Buys ( red, vert.)
Coornhert in het klein, korte teksten over deugd, onwetendheid en volmaakbaarheid
Veertien van Coornherts korte teksten in modern Nederlands

Een belangrijk deel van het oeuvre van de Nederlandse voorvechter van tolerantie Dirck Volkertszoon Coornhert (1522-1590) handelt over ethiek. Als overkoepelende gedachte daarbij geldt dat wij via inzicht, rede en oefening kunnen komen tot een deugdzaam leven, gemoedsrust en eenwording met God. Deze moraalleer is vooral bekend uit omvangrijke werken als de 'Zedekunst' (1586). Maar Coornhert schreef ook vele kortere teksten over thema's die hij van belang achtte voor de deugd, zoals volmaakbaarheid, rede en kennis, onwetendheid en het kwaad.

Voor deze bloemlezing zijn veertien van Coornherts korte teksten in modern Nederlands omgezet. Samen geven zij een gevarieerd beeld van de morele denkbeelden van een van de meest invloedrijke Nederlandse auteurs uit de zestiende eeuw.

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Verloren, 2011, pap, 205 pp, € 27.50, 9789089642073
winkelwagen
Gruppelaar, Jaap, Jurgen Pieters (red)
Un certain Holandois. Coornhert en de vragen van zijn tijd
Dirck Volkertszoon Coornhert (1522-1590) was een strijdbare auteur met een breed werkterrein: letterkunde, theologie, filosofie. Ook de politieke en maatschappelijke actualiteit had zijn volle aandacht. Zijn opvattingen waren controversieel en soms klonk ook vanuit het buitenland kritiek. De titel van deze bundel verwijst naar een pamflet waarin Calvijn zich tegen Coornhert richt en hem aanduidt als 'un certain holandois'.

Coornhert raakte aan de vele 'tere plekken' van zijn tijd. Hij stond echter niet alleen in zijn strijd voor verdraagzaamheid. In deze bundel wordt duidelijk dat Coornhert deel uitmaakte van tradities met soms diepe wortels in de Nederlanden en in andere landen van Europa (het stoicisme, de paideia Christi-gedachte van de Griekse kerkvaders, middeleeuwse mystiek en spiritualisme). Ook latere auteurs (Spinoza, Foucault) blijken als zoeklicht te kunnen dienen voor een beter begrip van Coornhert en de vragen van zijn tijd.

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Verloren, 2014, pap, 172 pp, € 20.00, 9789087044510
winkelwagen
Kellendonk, Frans
De veren van de zwaan. Essays
In De veren van de zwaan bracht Frans Kellendonk zijn verspreid verschenen artikelen en voordrachten bijeen, alsmede enkele nawoorden bij door hemzelf of anderen vervaardigde literaire vertalingen. De auteurs tot wie Kellendonk zich als essayist wenste te verhouden (zoals Shakespeare, Pound en Bordewijk) selecteerde hij niet uit literair-historisch.

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Amsterdam University Press, 2008, pap, 175 pp, € 29.95, 9789089640017
winkelwagen
Konijnenburg, Jan, Jaap Gruppelaar (red), Simon Vuyk ( vert., inl., comm.)
Visioen van vrijheid. Memoire sur la liberte des cultes (1827), Proeve eener Verhandeling over den slaavenhandel (1790)
Jan Konijnenburg (1758-1831) was predikant, hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium te Amsterdam, wetenschapper, patriot en politicus. Vanaf 1975 was hij actief binnen de Amsterdamse kring van unitariers. Dit boek presenteert twee teksten van deze veelzijdige vrijdenker. Proeve eener Verhandeling over den Slaavenhandel, uit 1790, is een in Nederland vroeg protest tegen slavenhandel en slavernij. Pas in 1863 kwam hier een einde aan de slavernij. Konijnenburg pleit in zijn verhandeling voor zelfbestuur in Suriname. In Memoire sur la liberte des cultes, in 1827 geschreven voor een Parijs' Genootschap, fundeert Konijnenburg de vrijheid van godsdienst en geweten op het evangelie en het natuurrecht. De Memoire is de laatste apologie van een verlicht geloof.

Simon Vuyk, die publiceert over godsdienst, kerk en politiek in de (Nederlandse) Verlichting, heeft de teksten van een inleiding voorzien en de vertaling uit het Frans verzorgd.

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Verloren, 2013, pap, 152 pp, € 20.00, 9789087043766
winkelwagen
Pierson, Allard, Jan Trapman (red. en vert.)
Tussen religieus gevoel en kritisch denken, vijf Franse preken
Verschijnt 19/9/2014

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Verloren, 2014, pap, 160 pp, € 20.00, 9789087044596
winkelwagen
Rees, Boudewijn van, Cornelius Rogge, red.door Simon Vuyk en Jaap Gruppelaar
Pleidooien voor verdraagzaamheid, Boudewijn van Rees en Cornelius Rogge over de vrijheid van godsdienst (1789)
Dit deel in de 'Coornhert'-reeks bevat twee nog niet eerder verschenen achttiendeeeuwse teksten. Ze behandelen burgerlijke en godsdienstige vrijheid en verdraagzaamheid. De auteurs, Boudewijn van Rees en Cornelius Rogge, waren beiden remonstranten. Ze voerden gezamenlijk actie voor de scheiding van kerk en staat in het kader van de Bataafse Republiek en later sloegen ze de handen ineen bij een poging tot een verenigde protestantse kerk van Nederland te komen. Deze geschriften vormen de grondslag voor dat streven. In de inleiding behandelt Simon Vuyk het debat over tolerantie in de achttiende eeuw en de kerkelijke context van die tijd.

Simon Vuyk is voormalig remonstrants predikant, directeur van de volkshogeschool Overcinge en directeur van een instituut voor behandeling van zeer moeilijk opvoedbare jeugd. Hij publiceerde eerder over remonstranten in de tijd van de Verlichting.

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Amsterdam University Press / Verloren, 2010, pap, 152 pp, € 27.50, 9789089642578
winkelwagen
Verwey, Gerlof, J.W. van Hulst
De dichter en het Boek. Albert Verwey (1865-1937) en het religieus non-conformisme
Kan de dichter-literator Albert Verwey (1865-1937) als erfgenaam van een traditie van religieus non-conformisme getypeerd worden en tegelijk te boek staan als spinozist? Hoe ongerijmd dit ook lijkt, dat is de verrassende conclusie van twee hier gepresenteerde studies. Gerlof Verwey schrijft over de religieus-historische achtergronden van het spinozisme van zijn grootvader en Johan W. van Hulst stelt Verwey als dichter centraal. Van Hulst laat zien dat het pietistisch georienteerde biblicisme van Verweys jeugd tot zijn dood een levensbeschouwelijke spilfunctie behield, ook na zijn kennismaking met het werk van Spinoza. Beide auteurs verenigen zich in de these dat het voor Verwey uiteindelijk niet ging om Bijbel of Spinoza, maar om Bijbel en Spinoza. Een filosofisch moeilijk te overbruggen tegenstelling heeft zich in de levensbeschouwelijke orientatie van de dichter verzoend en vond uitdrukking in zijn fascinatie voor het Boek - van joden en christenen.

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Verloren, 2013, pap, 100 pp, € 15.00, 9789087044114
winkelwagen
Verwey, Gerlof, Wouter van Haaften (red)
Johan W. van Hulst - pedagoog, politicus, verzetsman. In de voetstappen van Coornhert
Johan W. van Hulst (1911) is een veelzijdige en kleurrijke persoon. In zijn lange leven heeft hij maar liefst vier loopbanen gehad: die van pedagoog (van onderwijzer tot hoogleraar pedagogiek), van politicus (onder andere als fractievoorzitter van CHU en CDA), van verzetsman tijdens de Tweede Wereldoorlog, en ook nog eens die van gepassioneerd schaker op hoog niveau. Als directeur van de Hervormde Kweekschool in Amsterdam redde hij honderden Joodse kinderen uit de creche van de Hollandsche Schouwburg. Hiervoor kreeg hij in 1970 de Yad Vashemonderscheiding.

Om aan zijn gehele persoonlijkheid recht te kunnen doen, is deze biografie geschreven door verschillende auteurs - Andre Rosendaal, Marcel ten Hooven, Bas von Benda-Beckmann, Jan Nagel, Gerlof Verwey - die elk een aspect van het leven van Van Hulst onder de loep nemen. Een leven dat in zijn veelzijdigheid en christelijk geinspireerd ethos herinnert aan dat van de zestiende-eeuwse humanist D.V. Coornhert.

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Verloren, 2015, pap, 160 pp, € 25.00, 9789087045142
winkelwagen
Zerbolt van Zutphen, G. (vertaald en ingeleid door R. van Dijk)
Geestelijke opklimmingen
Gerard Zerbolt van Zutphen (1367-1398) behoort tot de vroege 'Moderne Devotie'. Zo noemde zich de beweging van 'vernieuwde innigheid' die rond 1375 in Deventer onder inspiratie van Geert Grote en Florens Radewijns ontstond. Zij ontwikkelden een hervormingsprogramma, waarin de geestelijke omvorming van de mens centraal stond.

Als broeder van het gemene leven speelde Gerard Zerbolt hierin een prominente rol. Hij gaf leiding aan een intensieve boekproductie, ijverde voor kerkelijke erkenning van de broederschap en maakte zich haar charisma eigen. Zo schreef hij twee toonaangevende handboeken voor de geestelijke weg. Meer dan Grote en Radewijns legde Gerard Zerbolt de grondslag voor een eigen spiritualiteit van de Moderne Devotie.

'De spiritualibus ascensionibus' was nog niet in modern Nederlands vertaald. Reeds de Middelnederlandse vertaling droeg de titel Geestelijke opklimmingen. Dit boek beschrijft de weg van de mens, die uit de ongelijkenis met zijn Schepper wil terugkeren tot de oorspronkelijke gelijkenis. Tegenover de ondeugden die mensen kunnen bezielen, plaatst Gerard Zerbolt als tegenkrachten de deugden. Zijn geschrift bevat alle elementen om ook ons als mensen van deze tijd te helpen tot een nieuw mensbeeld en een nieuwe visie op de samenleving te komen.

Dr. Rudolf van Dijk is karmeliet en senior-onderzoeker Moderne Devotie van het Titus Brandsma Instituut aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Voor de andere delen in deze reeks klik hier

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Amsterdam University Press, 2012, pap, 344 pp, € 34.50, 9789089644039
winkelwagen