B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.4.1.1 Serie Werkboekjes voor de eredienst

02 - Kalis, F.
Er zij licht. Over het gebruik van kaarsen in de eredienst
Deze brochure handelt over het gebruik van kaarsen in de eredienst, in de kerk, maar ook thuis. Zijn er dan geen belangrijker liturgische onderwerpen te bespreken dan dit? Jazeker, die zijn er, en in vele boeken en artikelen wordt er uitvoerig over geschreven. Maar het zijn juist vaak de details van de liturgische vormgeving - die trouwens bij tijd en wijle meer dan details blijken te zijn - die aan onze aandacht ontsnappen. Tot die details horen kaarsen. Waar nu alle kennis van zaken daaromtrent ontbreekt, kan dat bij de een leiden tot onverschilligheid, bij de ander tot angstvalligheid in het gebruik, terwijl het bij een derde juist wildgroei in de hand kan werken. Wel, om aan alle drie het hoofd te bieden is deze brochure geschreven.
Werkboekjes voor de eredienst 2, Boekencentrum, 1988, pap, 32 pp, € 7.00, 9789023903321
winkelwagen
05 - Mulder, A., B. Robbers, A. Zegwaard, S. Zwaan
Leren vieren, vierend leren. Kinderen in de dienst van Schrift en Tafel
Op het eerste gehoor zit daar iets tegenstrijdigs in. Voor ons gevoel passen leren en vieren niet zo goed bij elkaar. Je doet het een of het ander. Elke op zijn tijd. Leren als het tijd is om serieus te zijn. Vieren als je toe bent aan ontspanning en vrolijkheid. Soms gebruik je vooral je verstand en ga je leren. Van tijd tot tijd heeft je gevoel de overhand en kom je tot vieren. Als we het zo bekijken, is het geen wonder dat ons leren nogal eens saai is en ons vieren oppervlakkig. Want leren en vieren hebben meer te maken met dan wel eens wordt gesuggereerd. Vieren moet je leren. En leren kun je al vierend doen. Dat geldt zeker voor het vieren in de kerk. In dit boekje gaat het daarover.
Werkboekjes voor de eredienst 5, Boekencentrum, 1992, pap, 34 pp, € 7.00, 9789064952319
winkelwagen
07 - Doelman, J.
De voorbereiding. Een manier om samen de kerkdienst te beginnen
Twee uitgangspunten die aan alles wat in dit Werkboekje staat ten grondslag liggen, moeten hier om te beginnen voor de duidelijkheid worden geformuleerd. Het eerste is dat de zondagse kerkdienst een viering van de hele gemeente is. Dat geld zowel passief als actief. Iedereen moet het kunnen 'meemaken'. En zoveel mogelijk gemeenteleden moeten 'aan het Woord' komen: het voorgangerschap is niet behouden aan de predikant. Het tweede uitgangspunt is dat van de orde van de dienst waarvoor gekozen is.
Werkboekjes voor de eredienst 7, Boekencentrum, 1993, pap, 32 pp, € 7.00, 9789023902157
winkelwagen
14 - Hoogstrate, P.
Liturgische bouwstenen. Over eredienst en gemeenteopbouw
Het aardige van eredienst en gemeenteopbouw is, dat niemand er eigenlijk tegen kan zijn. Overal waar twee of drie - en liefst meer - samenkomen in de Naam van Jezus is een gemeente-in-opbouw. En overal waar christenen in gebed en lied, Woord en Doop en Avondmaal samenkomen is liturgie. Op zondag en doordeweeks, in kerk en kapel; in huis en vergadering. Liturgie en gemeenteopbouw hebben veel te lang gescheiden opgetrokken. Ze hebben elkaar veel te vertellen, vindt de auteur. Het resultaat is bijvoorbeeld een 10-stappenplan voor liturgische gemeenteopbouw. Voorgangers, voorzangers, leden van liturgiecommissies en taakgroepen eredienst zijn er wellicht mee geholpen.
Werkboekjes voor de eredienst 14, Boekencentrum, 1997, pap, 38 pp, € 7.00, 9789023905660
winkelwagen
20 - Oskamp, P.
Vergeef ons onze schulden...Riten om in het reine te komen
De vragen rond biecht en boete(doening) zijn onlangs weer midden in de belangstelling komen te staan. Ook spijtprogramma's en opmerkingen over excuuscultuur zijn niet van de lucht...Hoe kunnen wij integer omgaan met schuld, met name in de eredienst?. Vergeef ons onze schulden, gelijk....Welke mogelijkheden zijn er voor persoonlijke biecht en vergeving? Hoe kunnen wij stem geven aan het besef van tekortschieten, een weg zoeken voor onze beschaming en onmacht tegenover het structurele kwaad in de wereld?
Werkboekjes voor de eredienst 20, Boekencentrum, 2000, pap, 35 pp, € 7.00, 9789023907138
winkelwagen
25 - Laar, J.D.van
Wij zingen de hemel open. Muziek in de viering met jonge gemeenteleden..
Hoe kun je muziek maken, het zingen vooral, een plaats geven in een liturgische viering voor jong en oud? Kun je gezangen - psalmen, liederen - zo kiezen dat de hele gemeente zich erin kan herkennen? Aan welke eisen moeten de tekst en de melodie dan voldoen? Hoe kan bij het zingen en spelen van een lied gebruik gemaakt worden van de kerkruimte? In welke bundels zijn gezangen voor de jeugd te vinden? Op deze en andere vragen kan men in Wij zingen de hemel open een antwoord krijgen, vooral aan de hand van de afgedrukte gezangen. In dit boekje wordt uitgegaan van de muzikale participatie van heel de gemeente, maar zo dat in het midden daarvan de jeugd - overeenkomstig het Evangelie - een belangrijke plaats inneemt. Daarom zijn steeds gezangen gekozen die voor kinderen of jongeren zijn geschreven.
Werkboekjes voor de eredienst 25, Boekencentrum, 2002, pap, 29 pp, € 7.00, 9789023913429
winkelwagen
30 - Kooi, C. van der, M.A.Th. van der Kooi-Dijkstra
Ziekenzalving
Ziekenzalving is geen onbekend verschijnsel meer in de protestantse kerken. Meer en meer zien we dat dit ritueel een plaats krijgt binnen het leven van de gemeente. Mensen zoeken naar heelheid en verbinding met God, juist wanneer broosheid en beperking zich voordoen. Ze ontdekken dat Gods heil de hele mens omvat, naar lichaam en ziel. In dat kader staat dit boekje over ziekenzalving en komen vragen aan de orde als: wat doen we eigenlijk, als we zieken zalven? Hoe sluit ziekenzalving aan bij een geloofstraditie waarin het Woord centraal staat?
Werkboekjes voor de eredienst 30, Boekencentrum, 2006, pap, 36 pp, € 7.00, 9789023919964
winkelwagen
35 - Dijkerman, E. & P. Ouwerkerk
Dit huis zingt! Op zoek naar kerkmuzikale bloeiplaatsen
Dit Werkboekje voor de Eredienst beschrijft verschillende muzikale 'groei- en bloei'-praktijken in de kerk. Er komen kerkmusici, organisatoren en pioniers aan het woord, hun reacties geven inzicht in de vraag wat er muzikaal mogelijk is in de dienst en wat daarbij komt kijken.
Werkboekjes voor de Eredienst 35, Boekencentrum, 2009, pap, 32 pp, € 7.00, 9789023923046
winkelwagen
37 - Beek, Wim van
Met alle heiligen - vieren in verbondenheid met allen die ons voorgingen
In dit 37e Werkboekje voor de Eredienst worden vormen gezocht om onze verbondenheid met hen die ons zijn voorgegaan gestalte te geven. Liturgie, gebedsteksten en liederen blijken veel bruikbare aanzetten te geven. Dit boekje stimuleert en helpt mensen bij de zoektocht naar vormen voor deze gedachtenis die bij de eigen gemeente passen.

Wim van Beek (1948) is predikant van de lutherse gemeente van Woerden. Hij publiceerde diverse boeken over de doop. Hij is lid van de redactie van de Werkboekjes voor de Eredienst.

Werkboekjes voor de Eredienst 37, Boekencentrum, 2013, pap, 48 pp, € 8.00, 9789023926870
winkelwagen
38 - Holwerda, Klaas
Werkboekjes voor de Eredienst: Een nieuw lied. Handreiking bij Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk
Klaas Holwerda (1960) is predikant van de Nassaukerk (PKN) te Amsterdam. Als secretaris van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied en als redactielid was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe liedboek.
Werkboekjes voor de Eredienst 38, Boekencentrum, 2014, pap, 48 pp, € 7.50, 9789023926887
winkelwagen
39 - Vries, Geertje
Dat zetten we toch gewoon op de beamer.
In dit Werkboekje voor de Eredienst bespreekt theologe Geertje de Vries enkele inhoudelijke vragen die opkomen wanneer kerkelijke gemeenten met beamers gaan werken in de eredienst.

Zowel communicatieve, liturgische als pastorale aspecten komen aan de orde. Nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen roepen oude vragen wakker, zoals die rond het beeldverbod, de verhouding tussen het heilige en het alledaagse en de aard van het liturgisch vieren. Dit werkboekje heeft als doel voorgangers en gemeenteleden een handreiking te geven bij de bezinning op wat er wanneer getoond kan en moet worden tijdens de eredienst.

Werkboekjes voor de eredienst 39, Boekencentrum, 2014, pap, 28 pp, € 6.50, 9789023927532
winkelwagen
40 - Beek, Wim van, Nelleke Beimers, Peter Hoogstrate, Susanne de Jong-Tennekes, Dirk van Keulen, Eward Postma
Van vieren weten, over liturgisch besef en de kwaliteit van de eredienst
Liturgie is elke wijze waarop mensen hun lof- en klaagzang over het leven voor God en elkaar samen gestalte geven. Omdat geloof en leven in ieder mens samen komen en het identiteit geven, is liturgie in de letterlijke zin een belevenis. Zo kostbaar als het leven van ieder mens is, zo zal ook de liturgie als een schat gekoesterd en gevierd moeten worden. Juist dan kan de liturgie mensen inspireren, bemoedigen en vreugde geven.

Liturgie is het dus waard om met de grootste zorg te vieren. Men mag van de kwaliteit van alle onderdelen van de liturgie, van de liturgie als geheel en van degenen die daarin voorgaan dus veel verwachten. Dit boekje hoopt aan dat besef van en gevoel voor liturgie een bijdrage te leveren.

Aan de hand van een aantal voorbeelden uit vieringen wordt door de redactieleden van de Werkboekjes toegelicht hoe liturgie 'werkt', onder je huid komt en medebepalend is voor het leven.

Werkboekjes voor de eredienst 40, Boekencentrum, 2015, pap, 36 pp, € 7.00, 9789023928096
winkelwagen