B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.4.1.1 Serie Werkboekjes voor de eredienst

01 - Hoogstrate, Peter
Kleur en kleed. Achtergrond en gebruik van tafel- en kanselkleden en de kledij van voorgangers
De christelijke eredienst ziet zichzelf als een dienst van en voor God en het volk. Daarbij is altijd gebruikgemaakt van de symbooltaal van kleur en kleed. Denk aan het witte doopkleed bij de kinderdoop, het witte kleed over de Avondmaalstafel, de witte trouwjurk van bruiden, het zwart geklede pak van de ouderling en diaken (soms met handschoen), en de eigen dracht van de dominee. In dit Werkboekje voor de Eredienst gaat het over de kleding van voorgangers in de eredienst en de aankleding van kerkgebouwen. Allerlei aspecten daarvan worden behandeld, vanuit de gedachte dat de eredienst een feest is.
Werkboekjes voor de eredienst 1, Boekencentrum, 1987 / 1995, pap, 30 pp, € 6.00, 9789023917779
winkelwagen
02 - Kalis, F.
Er zij licht. Over het gebruik van kaarsen in de eredienst
Deze brochure handelt over het gebruik van kaarsen in de eredienst, in de kerk, maar ook thuis. Zijn er dan geen belangrijker liturgische onderwerpen te bespreken dan dit? Jazeker, die zijn er, en in vele boeken en artikelen wordt er uitvoerig over geschreven. Maar het zijn juist vaak de details van de liturgische vormgeving - die trouwens bij tijd en wijle meer dan details blijken te zijn - die aan onze aandacht ontsnappen. Tot die details horen kaarsen. Waar nu alle kennis van zaken daaromtrent ontbreekt, kan dat bij de een leiden tot onverschilligheid, bij de ander tot angstvalligheid in het gebruik, terwijl het bij een derde juist wildgroei in de hand kan werken. Wel, om aan alle drie het hoofd te bieden is deze brochure geschreven.
Werkboekjes voor de eredienst 2, Boekencentrum, 1988, pap, 32 pp, € 4.00, 9789023903321
winkelwagen
03 - Kamp, G. van de
De 3 dagen van Pasen
In de steeds meer protestantse kerken ontstaat de gewoonte de viering van het paasfeest te beginnen op de avond van Witte Donderdag. Dat is een verandering. In de meeste kerken was men gewend samen te komen op Goede vrijdag en daarna op eerste en soms ook op tweede paasdag. Tegelijkertijd met de viering van de Witte Donderdag wordt dikwijls de paaswake in ere hersteld. Waar zo het paasfeest gevierd wordt te beginnen op Witte Donderdag, worden de dagen geteld vanaf de avond. De dag begint immers volgens het scheppingsverhaal met de avond. Vanaf de Witte Donderdag tot de avond van de eerste paasdag worden derhalve drie dagen geteld: de drie dagen van Pasen.
Werkboekjes voor de eredienst 3, Boekencentrum, 2001, pap, 38 pp, € 4.60, 9789023908791
winkelwagen
04 - Kroeze, J.
De diaken in de liturgie
In deze brochure staat de diaken centraal. En dan vooral de diaken in de liturgie. Merkwaardig eigenlijk, die twee woorden diaken en liturgie bij elkaar in een zin. Want de van oorsprong Griekse woorden diakonie en liturgie zijn naar hun hoofdbetekenis vrijwel synoniem: dienst. Toch klopt het wel! Het Griekse woord diakonos betekent ook kelner. De diaken heeft inderdaad iets van een kelner, die heen en weer loopt, die communiceert tussen binnen en buiten de kerk, wisselt tussen zijn sociale en liturgische functie. De laatste eeuwen werden de diaken sterk betrokken bij vormen van hulpverlening, die gekenmerkt werden door het begrip barmhartigheid. Toen de welvaartsstaat zijn intrede deed en het woord barmhartigheid uit het gezichtsveld verdween, leek het er even op dat de diaken minder nodig was. Hij dreigde dan ook naar de achterhoede te verdwijnen. Maar niets bleek minder waar!
Werkboekjes voor de eredienst 4, Boekencentrum, 1989, pap, 48 pp, € 4.00, 9789023908418
winkelwagen
05 - Mulder, A., B. Robbers, A. Zegwaard, S. Zwaan
Leren vieren, vierend leren. Kinderen in de dienst van Schrift en Tafel
Op het eerste gehoor zit daar iets tegenstrijdigs in. Voor ons gevoel passen leren en vieren niet zo goed bij elkaar. Je doet het een of het ander. Elke op zijn tijd. Leren als het tijd is om serieus te zijn. Vieren als je toe bent aan ontspanning en vrolijkheid. Soms gebruik je vooral je verstand en ga je leren. Van tijd tot tijd heeft je gevoel de overhand en kom je tot vieren. Als we het zo bekijken, is het geen wonder dat ons leren nogal eens saai is en ons vieren oppervlakkig. Want leren en vieren hebben meer te maken met dan wel eens wordt gesuggereerd. Vieren moet je leren. En leren kun je al vierend doen. Dat geldt zeker voor het vieren in de kerk. In dit boekje gaat het daarover.
Werkboekjes voor de eredienst 5, Boekencentrum, 1992, pap, 34 pp, € 4.00, 9789064952319
winkelwagen
06 - Steensma, R.
Ontmoetingen tussen kerk en hedendaagse kunst
Als de thema's kunst en kerk met elkaar in verbinding worden gebracht, zal bij velen het beeld voor ogen komen van kunst uit het verleden waarin op de een of andere wijze een geloofsonderwerp wordt voorgesteld. Dat kan een goede herder uit de vroege kerk zijn, een tronende Christus uit het Romaans, een lijdensvoorstelling uit de late middeleeuwen, een groepje zwevende engelen uit de barok of een romantische Jezus uit de negentiende eeuw. We vinden ze nog bij duizenden kerken en musea. Binnen de geschiedenis van het Christendom had de kunst eeuwenlang de functie te onderrichten over de heilsgeschiedenis of het heil in beeld te vertegenwoordigen. Naar gelang de tijd veranderde de stijl en de keuze van de thema's, terwijl ook steeds subjectief menselijke elementen werden ingevoegd, zoals verraad, vriendschap, moederliefde en lijden.
Werkboekjes voor de eredienst 6, Boekencentrum, 1991 / 1995, pap, 32 pp, € 4.00, 9789023917786
winkelwagen
07 - Doelman, J.
De voorbereiding. Een manier om samen de kerkdienst te beginnen
Twee uitgangspunten die aan alles wat in dit Werkboekje staat ten grondslag liggen, moeten hier om te beginnen voor de duidelijkheid worden geformuleerd. Het eerste is dat de zondagse kerkdienst een viering van de hele gemeente is. Dat geld zowel passief als actief. Iedereen moet het kunnen 'meemaken'. En zoveel mogelijk gemeenteleden moeten 'aan het Woord' komen: het voorgangerschap is niet behouden aan de predikant. Het tweede uitgangspunt is dat van de orde van de dienst waarvoor gekozen is.
Werkboekjes voor de eredienst 7, Boekencentrum, 1993, pap, 32 pp, € 4.00, 9789023902157
winkelwagen
08 - Vrijlandt, M.A.
Laat eens wat van je horen! Over responsies in de eredienst
Hoe vertrouwd we, vanuit de bijbelse traditie en spiritualiteit van de kerk der eeuwen, ook zouden moeten zijn met antwoorden in de eredienst, er is in de kerken van de Reformatie een zekere drempelvrees te bespeuren bij deze vormgeving van eredienst en leven. Dat wil niet zeggen dat de respons afwezig is. Juist niet. Ook waar de eredienst bepaald wordt door de voorganger, met zijn of haar gebeden, lezingen, prediking en gesproken liturgische onderdelen, daar heeft men vanaf het begin der reformatie beseft dat de gemeente actief betrokken is in het zingen van psalmen, de geloofsbelijdenis, enzovoort.
Werkboekjes voor de eredienst 8, Boekencentrum, 1994, pap, 32 pp, € 4.00, 9789023900511
winkelwagen
09 - Warnink, G.
Liturgische documentatie. Schema voor de undeling van literatuur over de eredienst
Zelden zal een boekje worden uitgegeven met zo weinig tekst als in deze brochure. Het is dan ook met recht een 'werkboekje': met behulp van het hier aangeboden schema kan men aan de slag om werk van anderen voor de eigen documentatie te verwerken.
Werkboekjes voor de eredienst 9, Boekencentrum, 1995, pap, 39 pp, € 4.00, 9789023908968
winkelwagen
10 - Kamp, G.C. van de
Wat zullen we eten, wat zullen we drinken? Over het gebruik van brood en wijn bij de viering van de maaltijd van de Heer
Bij het avondmaal eten we brood: maar moet dat witbrood zijn, of misschien liever bruinbrood, matses of hosties? Als we uit de beker drinken, maakt het dan wat uit of we wijn drinken of druivensap? Moet het trouwens een grote beker zijn of zijn kleine bekers beter? Vragen die de kerkgangers en kerkenraden bezighouden.
Werkboekjes voor de eredienst 10, Boekencentrum, 2002, pap, 32 pp, € 4.60, 9789023907473
winkelwagen
11 - Oskamp, P.
Geloven voor twee. Over de rol van doopgetuigen
Komen de doopgetuigen, de peters en meters, in het Nederlandse protestantisme terug? Als het van dit boekje afhangt, wel. Borgstaan voor een ander, op de grond van diens doop, een lekeambt ten dienste van geloofsgroei en gemeenteopbouw. Dat roept allerlei vragen op: wat zijn de kwalificaties van doopgetuigen? Wat is hun rol in de doopliturgie? En daarbuiten? We kunnen denken aan presentie en gesprek, aan voorbeeld en voorbede. Een doopceel completeert dit werkboekje.
Werkboekjes voor de eredienst 11, Boekencentrum, 1995, pap, 30 pp, € 4.00, 9789023911296
winkelwagen
12 - Kloppenburg, W.
De mond geopend voor een lied. Over het kerklied
De bijbel schrijft over zingen altijd in de gebiedende wijs: 'Zingt een nieuw lied', 'Looft de Heer'. Psalm 22 zegt dat Gods troon rust op de lofzang van Zijn volk. En in de Kerstnacht hielden de engelen geen preek en deelden zij geen pamfletten uit, maar zongen zij Het Gloria. Daarbij is zingen ook een elementaire menselijke uiting - wij moeten zingen, maar we doen het ook graag! In dit boekje geeft Wim van Kloppenburg (cantororganist te Amstelveen, lange tijd presentator van radio-programma's over liturgie en kerkmuziek) een boeiend overzicht van het repertoire van de zingende gemeente, in en buiten het Liedboek voor Kerken en bespreekt hij verschillende criteria voor de beoordeling van teksten en melodieen voor nieuwe en bestaande liederen.
Werkboekjes voor de eredienst 12, Boekencentrum, 1996, pap, 39 pp, € 4.00, 9789023907862
winkelwagen
13 - Vlaming, N.L.M.
Laat ons bidden...Een handreiking bij de gebeden in de zondagse dienst
U bent diaken, en zondag bent u aan de beurt een Kyrie-gebed te bidden. U geeft leiding aan de kindernevendienst, en u bent gevraagd voor een voorbede. U moet als 'ouderling van dienst' voorgaan in het openings- of drempelgebed. U bent lid van een liturgische werkgroep en werkt mee aan de voorbereiding van een dienst. En het is uw taak om naar de gebeden te kijken. U bent 'gewoon' kerkganger en wilt meer weten van de achtergrond van de gebeden. Wat is eigenlijk een kyrie-gebed, een voorbede, een openingsgebed? Bidden in een kerkdienst?- zijn daar 'spelregels' voor? Hoe kan ik bidden namens de gemeente? In dit boekje worden achtergrond, functie en bedoeling van de gebeden in de zondagse kerk geschetst en met voorbeelden verhelderd.
Werkboekjes voor de eredienst 13, Boekencentrum, 2002, pap, 47 pp, € 4.60, 9789023916642
winkelwagen
14 - Hoogstrate, P.
Liturgische bouwstenen. Over eredienst en gemeenteopbouw
Het aardige van eredienst en gemeenteopbouw is, dat niemand er eigenlijk tegen kan zijn. Overal waar twee of drie - en liefst meer - samenkomen in de Naam van Jezus is een gemeente-in-opbouw. En overal waar christenen in gebed en lied, Woord en Doop en Avondmaal samenkomen is liturgie. Op zondag en doordeweeks, in kerk en kapel; in huis en vergadering. Liturgie en gemeenteopbouw hebben veel te lang gescheiden opgetrokken. Ze hebben elkaar veel te vertellen, vindt de auteur. Het resultaat is bijvoorbeeld een 10-stappenplan voor liturgische gemeenteopbouw. Voorgangers, voorzangers, leden van liturgiecommissies en taakgroepen eredienst zijn er wellicht mee geholpen.
Werkboekjes voor de eredienst 14, Boekencentrum, 1997, pap, 38 pp, € 4.00, 9789023905660
winkelwagen
15 - Uytenbogaardt, H., W. Kloppenburg, H. Vreekamp
Kruismeditatie en beklag Gods in liturgie en leerhuis
De verwijten van God aan zijn volk, het zogenaamde Beklag Gods, zijn meer dan ooit omstreden. Mede daarom is er een dubbele uitgave van de Werkboekjes, in twee delen aan gewijd. Het betreft hier een coproductie van 'Kerk en Israel' enerzijds en 'Liturgie en kerkmuziek' anderzijds. In deel I wordt het beklag van God in de liturgie van de Goede Vrijdag geplaatst. Het blijkt een geheel te vormen met het lijdensverhaal, de voorbeden en de kruismeditatie. Vervolgens wordt de geschiedenis beschreven en van de muzikale vertolking van de improperia, tot in onze tijd toe.

Deel II vat de recente discussie over het beklag Gods samen en doet een voorstel voor een serie gespreksavonden daarover. Want de vraag is of en zo ja onder welke voorwaarden wij deze woorden na de Shoa kunnen bidden. Zijn er acceptabele alternatieven? De twee deeltjes vormen een onverbrekelijke eenheid.

Werkboekjes voor de eredienst 15, Boekencentrum, 1999, pap, 61 pp, € 7.40, 9789023914907
winkelwagen
16 - Blankesteijn, H.
Heilige huizen. Herinrichting kerkgebouwen
Zo zullen protestanten hun kerk niet gauw noemen: een heilig huis. Toch zou het heel goed kunnen, als je maar weet wat heilig is. Afgezonderd om er iets speciaals mee te doen. De sabbath, de zondag, ze verschillen in niets van de dinsdag of de woensdag. Maar ze zijn apart gezet, en je gaat er dus anders mee om. Noem je de kerk een heilig huis, dan is het ook makkelijker uit te maken wat er, naast de eredienst, verder nog kan of niet kan. In dit boekje worden, aan de hand van die kerken, de problemen geinventariseerd die je kunt tegenkomen bij het bouwen of herinrichten van een kerk. Een nieuwbouwproject, en twee kerken die na verloop van jaren opnieuw zijn ingericht. Een op twee want dat laatste komt tegenwoordig veel meer voor, en het blijkt allerminst eenvoudig, een bestaande kerk aan te passen aan veranderde behoeften en inzichten. Vooral na-oorlogse nieuwbouw toont zich in dit opzicht weerbarstig; een kerk uit de Middeleeuwen is vaak veel toleranter jegens nieuwe ideeen.
Werkboekjes voor de eredienst 16, Boekencentrum, 1998, pap, 38 pp, € 4.00, 9789023900597
winkelwagen
17 - Barnard, M., G. van de Kamp
Zegening van kinderen
De kinderdoop is in onze tijd niet langer zonder meer vanzelfsprekend, ook niet voor ouders die bij een kerkelijke gemeente betrokken zijn. Zij vragen niet de doop, maar een zegen voor hun kind. Dit heeft in onze kerken geleid tot de praktijk van het zegenen van kinderen. In een kort ritueel worden een pasgeboren kind onder gebed de handen opgelegd. Daarbij zien we verschillende invalshoeken. Bij de ene benadering gaat het er meer om dat het kind zijn plek krijgt in de gemeente en op de weg wordt gezet naar de doop; bij de andere valt het accent meer op de dankbaarheid voor de geboorte en het gebed voor dit mensenleven. In dit Werkboekje voor de Eredienst worden deze verschillende benaderingen toegelicht.
Werkboekjes voor de eredienst 17, Boekencentrum, 1998, pap, 29 pp, € 4.00, 9789023903666
winkelwagen
18 - Keuning, L.
Door het water heen gered. De gang van zaken rondom de doop
Wat gebeurt er precies bij de doop en waarom? Wat is de gang van zaken, niet alleen in de dienst, maar ook bij de doopaanvraag en het doopgesprek? En hoe gaat het na de doop verder? Wie hebben er met de doop te maken en wat wordt er van hen verwacht? Deze uitgave gaat op toegankelijke wijze na wat en wie er bij de doop komt kijken en geeft ook een aantal praktische tips. Het is bestemd voor iedereen die met de doop te maken krijgt: dopeling, doopouders, kerkenraad en gemeente.
Werkboekjes voor de eredienst 18, Boekencentrum, 2000, pap, 32 pp, € 4.50, 9789023906704
winkelwagen
19 - Noort, A.
Samen vieren? gewoon doen. Over de deelname van mensen met een verstandelijke handicap in de eredienst van de gemeente
Kunnen mensen met een verstandelijke handicap volledig deelnemen aan de eredienst van de gemeente? De vraag doet zich in steeds meer gemeenten voor en mondt uit in: vieren wij samen of vieren zij apart?.In dit werkboekje wordt beschreven welke antwoorden in enkele gemeenten zijn gegeven en welke vormen voor het samen vieren werden gevonden....
Werkboekjes voor de eredienst 19, Boekencentrum, 2000, pap, 31 pp, € 4.00, 9789023907121
winkelwagen
20 - Oskamp, P.
Vergeef ons onze schulden...Riten om in het reine te komen
De vragen rond biecht en boete(doening) zijn onlangs weer midden in de belangstelling komen te staan. Ook spijtprogramma's en opmerkingen over excuuscultuur zijn niet van de lucht...Hoe kunnen wij integer omgaan met schuld, met name in de eredienst?. Vergeef ons onze schulden, gelijk....Welke mogelijkheden zijn er voor persoonlijke biecht en vergeving? Hoe kunnen wij stem geven aan het besef van tekortschieten, een weg zoeken voor onze beschaming en onmacht tegenover het structurele kwaad in de wereld?
Werkboekjes voor de eredienst 20, Boekencentrum, 2000, pap, 35 pp, € 4.80, 9789023907138
winkelwagen
21 - Vlaming, N.
De stilte zingt u toe. Naar de traditie van Taize
De herkenbare en klankvolle gezangen van de oecumenische gemeenschap in het Bourgondische plaatsje Taize zijn over de hele wereld bekend. Is het mogelijk om 'thuis' de inspiratie van Taize te bewaren? Hoe leef je samen vanuit de spiritualiteit van deze gemeenschap? Bevat concrete adviezen voor gebedsdiensten.
Werkboekjes voor de eredienst 21, Boekencentrum, 2002, pap, 35 pp, € 4.60, 9789023908807
winkelwagen
22 - Robbers, B.
Houd ze niet tegen. Omgaan met kinderen in de kerkdienst
De eredienst bekeken door kinderogen. Beproefde ideeen gecombineerd met de nieuwste inzichten. Met een schat aan praktisch materiaal.
Werkboekjes voor de eredienst 22, Boekencentrum, 2001, pap, 39 pp, € 4.60, 9789023908814
winkelwagen
23 - Beek, W. van
Verstilling in de week voor Pasen.
De weg naar het Paasfeest wordt gekenmerkt door inkeer, bezinning, verstilling. Het is een weg waarop zich blijde verwachting vermengt met het besef dat het geloof in de nieuwe morgen voorafgegaan wotdt door een donkere nacht. Leven waarvoor gestreden moet worden, door het lijden heen. In toenemende mate komen op de dagen tussen Palmzondag en Witte Donderdag gemeenten bijeen, om zich in rust en stilte de weg van Jezus te binnen te brengen, om het lijden recht betrachten en samen de hoop en het geloof in deze weg levend te houden. Hoe zouden die bijeenkomsten vorm gegeven kunnen worden? Welke lezingen en teksten zijn er mogelijk? Welke liederen kun je zingen? Wat vermag een verbeelding? Hoe geef je de stilte gestalte?
Werkboekjes voor de eredienst 23, Boekencentrum, 2002, pap, 39 pp, € 4.50, 9789023913399
winkelwagen
24 - Dijk, M.
Stille nacht heilige nacht. Vieringen in de kerstnacht
De kerstnachtdienst roept veel reacties en associaties op, zowel bij voorgangers en liturgiewerkgroepen als bij kerkgangers. Met name voorgangers grijpen soms vertwijfeld naar hun hoofd als de kerstnacht ter sprake komt. Wat is dat toch? Welke verwachtingen en vragen spelen er mee? Welke keuzes maken we en waarom? Hoe geven we vorm aan de kerstnachtdienst? Dit boekje biedt een verdieping in de dilemma's rond de kerstnachtviering. Het wil ook een praktische handreiking bieden voor wie betrokken zijn bij de voorbereidingen. Uitgangspunt van deze brochure is dat niet alleen de theologische inhoud, maar ook de verwachtingen, de doelgroep, de context en de mogelijkheden een belangrijke rol spelen in de te maken keuzes.
Werkboekjes voor de eredienst 24, Boekencentrum, 2002, pap, 30 pp, € 4.50, 9789023913412
winkelwagen
25 - Laar, J.D.van
Wij zingen de hemel open. Muziek in de viering met jonge gemeenteleden..
Hoe kun je muziek maken, het zingen vooral, een plaats geven in een liturgische viering voor jong en oud? Kun je gezangen - psalmen, liederen - zo kiezen dat de hele gemeente zich erin kan herkennen? Aan welke eisen moeten de tekst en de melodie dan voldoen? Hoe kan bij het zingen en spelen van een lied gebruik gemaakt worden van de kerkruimte? In welke bundels zijn gezangen voor de jeugd te vinden? Op deze en andere vragen kan men in Wij zingen de hemel open een antwoord krijgen, vooral aan de hand van de afgedrukte gezangen. In dit boekje wordt uitgegaan van de muzikale participatie van heel de gemeente, maar zo dat in het midden daarvan de jeugd - overeenkomstig het Evangelie - een belangrijke plaats inneemt. Daarom zijn steeds gezangen gekozen die voor kinderen of jongeren zijn geschreven.
Werkboekjes voor de eredienst 25, Boekencentrum, 2002, pap, 29 pp, € 4.50, 9789023913429
winkelwagen
26 - IJsendoorn, A., W. Oosterhof
Een dienst voorbereiden
Veel gemeenten doen van tijd tot een beroep op gemeenteleden om een bepaalde kerkdienst voor te bereiden en daaraan mee te werken. Hoe pak je dat aan? Staat je duidelijk voor ogen hoe de kerkdienst in elkaar zit? Hoe kom je tot de keuze van schriftlezingen? Wat is de inhoud van elk van de gebeden? Wie moeten er allemaal bij betrokken worden? En als het zover is: hoe sta je daar dan, hoe ga je met de microfoon om? Hoe geef je je ervaringen door aan anderen, die voor een volgende dienst gevraagd worden?
Werkboekjes voor de eredienst 26, Boekencentrum, 2004, pap, 36 pp, € 4.00, 9789023915317
winkelwagen
27 - Zwaan, S.P.
De jonge gemeente. Als vierende gemeente ruimte maken voor tieners
Ze zijn te groot geworden voor de kindernevendienst, maar voelen zich niet zo thuis bij de volwassenen. Moet je maar aanvaarden dat zij zich gaandeweg onttrekken aan de vierende gemeente? Of is het belangrijk dat de gemeente hen de kans geeft om al of niet te kiezen voor vieren met de gemeente, om samen met de gemeente op zoek te gaan naar signalen van Gods op zoek zijn naar mensen? En heeft de gemeente niet ook de verantwoordelijkheid om hen te laten ervaren hoe fundamenteel vieren is voor een gelovig mens? In dit werkboekje worden mogelijkheden aangereikt om de 'jonge gemeente' ruimte te geven om te kunnen vieren. Samen met de gemeente of onder elkaar.
Werkboekjes voor de eredienst 27, Boekencentrum, 2004, pap, 35 pp, € 4.50, 9789023915324
winkelwagen
28 - Otten, I.
Hun gedachtenis zij ons tot zegen: over het gedenken van overledenen in eredienst en in kerkinrichting
Verdriet en rouw, gevoelens van eenzaamheid en gevoelens van dankbaarheid. Soms ook woede. Hoe geven wij dat plaats en vorm in relatie tot de gedachtenis van overledenen? Persoonlijk, maar ook en vooral in de gemeente? In deze op de praktijk gerichte reeks aandacht voor dit thema.
Werkboekjes voor de eredienst 28, Boekencentrum, 2005, pap, 36 pp, € 4.50, 9789023917892
winkelwagen
29 - Kamp, G. van den
In verwachting van leven. Dopen met de dood voor ogen
Soms wordt een kind geboren dat naar verwachting niet zal kunnen blijven leven. De ouders kunnen in de ontmoeting met de ziekenhuispastor of wijkpredikant vragen om de doop van hun kind. Hierover gaat dit werkboekje. Is dopen in zo'n situatie eigenlijk wel gewenst? Wat kan het ritueel betekenen? Het zijn vragen die te maken hebben met liturgie en pastoraal handelen, vragen bovendien die vanuit het verleden niet onbelast zijn.
Werkboekjes voor de eredienst 29, Boekencentrum, 2006, pap, 39 pp, € 4.50, 9789023919957
winkelwagen
30 - Kooi, C. van der, M.A.Th. van der Kooi-Dijkstra
Ziekenzalving
Ziekenzalving is geen onbekend verschijnsel meer in de protestantse kerken. Meer en meer zien we dat dit ritueel een plaats krijgt binnen het leven van de gemeente. Mensen zoeken naar heelheid en verbinding met God, juist wanneer broosheid en beperking zich voordoen. Ze ontdekken dat Gods heil de hele mens omvat, naar lichaam en ziel. In dat kader staat dit boekje over ziekenzalving en komen vragen aan de orde als: wat doen we eigenlijk, als we zieken zalven? Hoe sluit ziekenzalving aan bij een geloofstraditie waarin het Woord centraal staat?
Werkboekjes voor de eredienst 30, Boekencentrum, 2006, pap, 36 pp, € 4.50, 9789023919964
winkelwagen
31 - Hoogstrate, P.
Trouwen in de kerk. Hulp bij de voorbereiding van de trouwdienst
Naast het 'standaardhuwelijk' van twee jonge mensen (man en vrouw) is een groeiende verscheidenheid aan huwelijksgeschiedenissen. En als gemeente en voorganger wil je recht doen aan allerlei achtergronden en levenservaringen van toekomstige echtparen. In deze uitgave worden een aantal achtergronden en vaker voorkomende levensgeschiedenissen beschreven en worden creatieve suggesties aangedragen om ermee te rekenen in de voorbereiding en de viering.
Werkboekjes voor de eredienst 31, Meinema, 2007, pap, 35 pp., € 4.50, 9789023921486
winkelwagen
32 - Oost, G.
De psalmen gezongen
Dit werkboekje gaat over het boek van de psalmen. Er wordt vooral beschreven hoe de psalmen de eeuwen door zijn gezongen, in tempel en synagoge, in kathedraal en klooster, in kerk en huis. De auteur, Gert Oost, is eerst en vooral musicus en componist, en heeft vele noten aan de psalmen gewijd. De muziek krijgt dan ook de meeste aandacht. Maar zonder de psalmteksten, inspiratiebron voor alle facetten van het leven, zou deze muziek niet geschreven en tot klinken gebracht zijn. Meer weten over tekst en muziek van de psalmen verdiept de werking ervan en geeft oog en oor voor de schoonheid van deze levensliederen. Daarom ook is het de moeite waard om de psalmen te oefenen. Daarbij wil dit werkboekje de helpende hand bieden.
Werkboekjes voor de eredienst 32, Meinema, 2007, pap, 31 pp., € 4.50, 9789023921493
winkelwagen
33 - Hoop, A. de en W. Oosterhof
Als een kind gestorven is: Rondom afscheid nemen van en door kinderen
Als een kind overlijdt, worden alle betrokkenen geraakt tot in het diepst van hun wezen. Ouders en andere kinderen in het gezin zijn verslagen, radeloos en verdrietig. Als pastor sta je dan voor de opgave om samen met de nabestaanden te zoeken naar woorden en vormen om op een goede manier afscheid te kunnen nemen. Goed afscheid nemen, in veel gevallen samen met kinderen, kan een stap zijn op de weg die ouders, broertjes en zusjes, familie, klasgenoten, vrienden en gemeente moeten gaan. Aan de vormgeving van dat afscheid wil dit boekje bijdragen.
Wekboekjes voor de eredienst no. 33, Boekencentrum, 2008, pap, 40 pp, € 4.50, 9789023922346
winkelwagen
34 - Rosmolen, R.
In betrouwbare handen: Liturgie en dementie: vieren in het verpleeghuis
Dit werkboekje voor de eredienst is bedoeld voor vieringen met mensen met geheugenverlies. Muziek, zang, een overdenking zonder kinderlijk taalgebruik en ondersteuning door passende beelden (een dia of schilderij), kunnen dementerende mensen met al hun zintuigen laten deelnemen aan een kerkdienst, zodat zij zich even in 'betrouwbare handen' voelen.
Werkboekjes voor de eredienst 34, Boekencentrum, 2009, pap, 40 pp, € 6.00, 9789023923053
winkelwagen
35 - Dijkerman, E. & P. Ouwerkerk
Dit huis zingt! Op zoek naar kerkmuzikale bloeiplaatsen
Dit Werkboekje voor de Eredienst beschrijft verschillende muzikale 'groei- en bloei'-praktijken in de kerk. Er komen kerkmusici, organisatoren en pioniers aan het woord, hun reacties geven inzicht in de vraag wat er muzikaal mogelijk is in de dienst en wat daarbij komt kijken.
Werkboekjes voor de Eredienst 35, Boekencentrum, 2009, pap, 32 pp, € 6.00, 9789023923046
winkelwagen
36 - Beek, W. van, et.al.
De maaltijd vieren. De beleving van het avondmaal in tien persoonlijke schetsen
De Maaltijd van de Heer is de kern van de liturgie en het hart van de gemeente, maar lijkt in veel gemeenten van de Protestantse kerk in Nederland met een zekere verlegenheid omgeven te zijn. Om het gesprek hierover op gang te brengen, doen de auteurs in dit boekje verslag van hun persoonlijke avondmaalsbeleving. Zij laten zich daarbij inspireren door een lied dat bij die beleving aansluit.

De serie Werkboekjes voor de eredienst vierde in 2009 zijn twintigjarig bestaan. De redactie van de serie heeft die gelegenheid aangegrepen om zelf dit zeer persoonlijke deel te schrijven. De auteurs zijn Wim van Beek, Nelleke Beimers, Peter Hoogstrate, Susanne de Jong-Tennekes, Dirk van Keulen, Edward Postma, en Els Rose.

Werkboekjes voor de eredienst 36, Boekencentrum, 2010, pap, 39 pp, € 5.00, 9789023925514
winkelwagen
37 - Beek, Wim van
Met alle heiligen - vieren in verbondenheid met allen die ons voorgingen
In dit 37e Werkboekje voor de Eredienst worden vormen gezocht om onze verbondenheid met hen die ons zijn voorgegaan gestalte te geven. Liturgie, gebedsteksten en liederen blijken veel bruikbare aanzetten te geven. Dit boekje stimuleert en helpt mensen bij de zoektocht naar vormen voor deze gedachtenis die bij de eigen gemeente passen.

Wim van Beek (1948) is predikant van de lutherse gemeente van Woerden. Hij publiceerde diverse boeken over de doop. Hij is lid van de redactie van de Werkboekjes voor de Eredienst.

Werkboekjes voor de Eredienst 37, Boekencentrum, 2013, pap, 48 pp, € 8.00, 9789023926870
winkelwagen
38 - Holwerda, Klaas
Werkboekjes voor de Eredienst: Een nieuw lied. Handreiking bij Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk
Klaas Holwerda (1960) is predikant van de Nassaukerk (PKN) te Amsterdam. Als secretaris van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied en als redactielid was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe liedboek.
Werkboekjes voor de Eredienst 38, Boekencentrum, 2014, pap, 48 pp, € 7.50, 9789023926887
winkelwagen
39 - Vries, Geertje
Dat zetten we toch gewoon op de beamer.
In dit Werkboekje voor de Eredienst bespreekt theologe Geertje de Vries enkele inhoudelijke vragen die opkomen wanneer kerkelijke gemeenten met beamers gaan werken in de eredienst.

Zowel communicatieve, liturgische als pastorale aspecten komen aan de orde. Nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen roepen oude vragen wakker, zoals die rond het beeldverbod, de verhouding tussen het heilige en het alledaagse en de aard van het liturgisch vieren. Dit werkboekje heeft als doel voorgangers en gemeenteleden een handreiking te geven bij de bezinning op wat er wanneer getoond kan en moet worden tijdens de eredienst.

Werkboekjes voor de eredienst 39, Boekencentrum, 2014, pap, 28 pp, € 6.50, 9789023927532
winkelwagen