B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

3.2 Oecumene / Missiologie

   
Bekkum, W. van
Een missionarisleven in brieven. Willem van Bekkum, Indië 1936-1998
Bezorgd door M.-A. Willemsen
Indische Bibliotheek, Walburg Pers, 2005, pap, 352 pp, € 24.95, 9057303604 / 9789057303609
winkelwagen
   
Bolen, D.
Mary. Grace and Hope in Christ. The Seattle Statement of the Anglican-Roman Catholic International Commission. The Text with Commentaries and Study Guide
By order
Continuum, 2006, pap, 260 pp, € 18.00, 0826481558 / 9780826481559
winkelwagen
Bonk, J.(ed)
Encyclopedia of Missions and Missionaries
Religion & Society Encyclopedia, Routledge, 2007, geb, 473pp, € 180.50, 9780415969482
winkelwagen
   
Bradford,R.
Toen God nog gewoon op aarde rondliep. Verhalen over Adam en zijn mensen uit de Mississippi-delta
Vert. W. Jansen
Narratio, 2006, pap, 170 pp, € 19.50, 9789052639765
winkelwagen
   
Derix, J.M.G.
Brengers van de boodschap. Geschiedenis van de katholieke missioniering vanuit Nederland van VOC tot Vaticanum II
A2070
Valkhof Pers, 2009, geb, 850 pp, € 40.00, 9789056253110
winkelwagen
Eijt, J. en S. Houvast
Een missie in de marge: Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Nederland en Indonesie, 1911-200
Verloren, 2002, pap, 341 pp, € 26.00, 9789065506900
winkelwagen
Eijt, J. (red)
Gaan voor God. Ideaal en praktijk van missie in historisch perpectief
In de bundel Gaan voor God staan de idealen en doelstellingen, voorstellingen en beelden over de missie centraal. Beschreven wordt hoe mannelijke en vrouwelijke missionarissen in hun dagelijkse werkzaamheden gestalte gaven aan het voorgehouden missie-ideaal en hoe de voorstellingen over missie waarmee zij opgegroeid waren, zich ontwikkelden onder invloed van hun ervaringen en belevingen in de missiepraktijk. Mannen en vrouwen werkten vaak samen in de missie. Omdat zij hun werk op verschillende wijzen verstonden en uitvoerden, wordt ook gekeken naar de wijze waarop zij samenwerkten en naar de opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid onder de missionerenden zelf en onder de lokale bevolking.
Verloren, 1998, pap, 187 pp, € 19.00, 9789065506078
winkelwagen
   
Gonda, L.
The Service of Evangelism, the Evangelism of Service
The Influence of J. R. Mott, H. Kraemer, W.A. Visscher t Hooft and J.C. Hoekendijk on the Development of the Understanding of Mission in the Reformed Church in Hungary (1910-1968)
Mission 48, Boekencentrum, 2008, pap, 245 pp, € 23.90, 9789023923848
winkelwagen
   
Goossens,D & J.Goossens
In de soutane op de motor: Verhalen van oud-missionarissen
Lemniscaat, 2008, geb, 378 pp, € 29.95, 9789047701248
winkelwagen
Haenen, M.
Tien paters op Gods grote akker, de laatste Nederlandse missionarissen in Brazilië
Prometheus, 2008, pap, 268 pp, € 17.95, 9789044612097
winkelwagen
Jongeneel, Jan A.B.
Nederlandse zendingsgeschiedenis, ontmoeting van protestantse christenen met andere godsdiensten en geloven (1601-1917)
Na de Tweede Wereldoorlog zijn tienduizenden aanhangers van traditionele godsdiensten, hindoes, boeddhisten en moslims Nederland binnengestroomd. In de eeuwen daaraan voorafgaande hebben Nederlanders hen al in Azie, Afrika en Amerika ontmoet. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en West-Indische Compagnie brachten de eerste protestantse Nederlanders naar alle windstreken. Predikanten en zendelingen liepen voorop bij het nadenken over andere godsdiensten en geloven en bij het ontmoeten van hun aanhangers.

In de negentiende eeuw werden allerlei zendingsgenootschappen opgericht om mensen en gemeenschappen in de niet-westerse wereld in woord en daad te bereiken met het Evangelie. Dit handboek bespreekt de ontwikkelingen tot de Eerste Wereldoorlog.

Boekencentrum, 2015, geb, 366 pp, € 39.90, 9789023970187
winkelwagen
Kamp, Klaas van der
Raven, over eenheid als waardering voor God
Noach die vanuit de ark een raaf als verkenner uitstuurt. Elia die bij de rivier Krith zich verborgen houdt en gevoed wordt door de raven. Jezus die wijst naar de vogels als voorbeeld van Gods zorg voor zijn schepselen... Raven is bedoeld voor mensen die spiritualiteit en religiositeit willen verbinden met oecumene en met de wereld van vandaag. De auteur laat zien hoe originele invalshoeken nieuw licht kunnen werpen op klassieke kerkelijke thema's van bijbel en theologie.

De mogelijkheden voor religie en spiritualiteit in Nederland zijn groter dan mensen vaak denken. 'Je spreekt mensen niet meer aan op hun zuil, maar op hun levenssituatie. Dat vraagt om een benadering vanuit een werksoort van de kerk per doelgroep, ongeacht de confessionele achtergrond', zegt Van der Kamp. 'Ik hoop dat de voorliggende tekst aanmoedigt om zelf nieuwe verbindingen te maken met andere geloofsgenoten en met iedereen van goede wil.'

Klaas van der Kamp is algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, een samenwerkingsverband waarin de hoofdstromen van het christelijk geloof zijn vertegenwoordigd. Hij is ook voorzitter van het platform In Vrijheid Verbonden, waarin vijf wereldreligies hun maatschappelijke betrokkenheid in Nederland afstemmen. Raven geeft een inkijkje in wat de auteur in zijn werk meemaakt.

Adveniat, 2014, pap, 168 pp, € 9.95, 9789491042980
winkelwagen
Kasper, W.
Een rijke oogst. De vruchten van de oecumenische dialoog
Oorspronkelijke titel Harvesting the Fruits (2009), vertaald in het Nederlands door Ton van Eijk. Al meer dan veertig jaar zijn christelijke kerken met elkaar in gesprek. Deze oecumenische dialogen gaan over fundamentele aspecten van het christelijk geloof. Kardinaal Walter Kasper, die jarenlang de oecumene vanuit Rome heeft begeleid, wil met zijn boek over de vruchten van de oecumenische dialoog de ontwikkelingen in beeld brengen. Bovendien wil hij de voortgang van de oecumenische dialoog stimuleren. Walter Kasper selecteerde vier centrale kwesties uit de oecumenische dialogen: - Jezus Christus en de heilige Drie-eenheid - heil, rechtvaardiging, heiliging - de Kerk - de sacramenten van doop en eucharistie. Iedere kwestie wordt aan de hand van de gevoerde dialogen besproken. De positieve verworvenheden en resterende kwesties worden door Walter Kasper samengevat en hij tracht een objectieve blik op de toekomst te werpen.
Abdij van Berne, 2011, pap, 174 pp, € 24.90, 9789089720337
winkelwagen
   
Kasper, W.
That They May All Be One. The Call to Unity Today
Burns & Oates, 2004, pap, 202 pp, € 26.95, 0860123790 / 9780860123798
winkelwagen
Kasper, Walter
Maarten Luther - een oecumenisch perspectief
Veel christenen verwachten terecht dat de herdenking van 500 jaar Reformatie ons oecumenisch een stap verder in de richting van de eenheid zal brengen. We mogen hen in deze verwachting niet teleurstellen-dit essay van Walter Kasper is een duidelijk signaal van de voormalig president van de pauselijke oecumenische raad.

Elke tijd weet wel zijn eigen wensen en angsten te projecteren op Maarten Luther; voor Kasper is het belangrijk Luther uit deze claims - ook die van het huidige Luther-jubileum - te bevrijden. De boodschap van Luther stamt uit een tijd waarin het beeld van de wereld volledig veranderde, een wereld die mensen van nu totaal vreemd is. Wanneer het je echter lukt om naar deze 'onbekende' Luther te luisteren, dan ontdek je hoe actueel zijn boodschap voor christenen van alle confessies is - en hoe dit op een lijn staat met Paus Franciscus en zijn inzet voor barmhartigheid.

Dr. Kardinaal Walter Kasper (1933) is emeritus hoogleraar dogmatiek, was van 1989-1999 bisschop van Rottenburg-Stuttgart en van 2001-2010 president van de pauselijke raad om de eenheid tussen christenen te bevorderen.

Berne Media, 2017, pap, 80 pp, € 12.90, 9789089721730
winkelwagen
   
Keane, W.
Christian Moderns: Freedom and Fetish in the Mission Encounter
Anthropology of Christianity Series, California UP, 2006, pap, 336 pp, € 24.90, 0520246527 / 9780520246522
winkelwagen
   
Lamers, H.
Ik leerde met hen door hun weg te gaan. Nederlandse religieuzen en de romanisering van de Braziliaanse katholieke kerk
Mission 52, Boekencentrum Academic, 2009, pap, 450 pp, € 35.00, 9789023923725
winkelwagen
   
Lusala Lu Ne Nkuku, L.
Jesus-Chirst et la religion africaine
Gregorian & Biblical Press, 2010, geb, 192 pp, € 25.00, 9788878391680
winkelwagen
Marcha, V.(red)
Gods Wijngaard in de West. De grondvesting, ontwikkeling en groei van het missiewerk van de nederlandse missionarissen op de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba
Vertrouwt, gaat in mijn wijngaard; werpt op mijn woord het net uit.

De Nederlandse Provincie van de Paters Dominicanen gaf gehoor aan dit indringende verzoek van Paus Pius IX in 1868 en begon in 1870 aan de intensieve missionering op de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba. In de periode van bijna 140 jaar die hierop volgde, hebben Curacao, Aruba, Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius en Saba ervaren hoe de Paters Dominicanen zich op ongelooflijke wijze inzetten voor de evangelisering van het volk en hoe zij de ontwikkeling van de lokale inwoners, met name de minstbedeelden, op krachtige en zeer georganiseerde wijze hebben bevorderd. De eerste acht Dominicaanse bisschoppen wisten vele congregaties en orden te overtuigen zich bij deze missie aan te sluiten. Ook zij stuurden talloze priesters en religieuzen, hun kennis en hun middelen naar de West.

Deze publicatie geeft een gedetailleerde schets van de Nederlandse missionering op deze eilanden vanaf de zeventiende eeuw. Van de ongeregelde missionering in het begin, tot de geregelde missionering, en daarna de intensieve missionering die met de komst van de Paters Dominicanen in 1870 werd ingeluid. Het verhaal wordt gebracht aan de hand van de originele verslagen van de verschillende orden en congregaties, geschreven in hun eigen stijl en tijdgeest. De religieuzen en paters vertellen zelf hoe zij het Woord verkondigden en hoe de bouw van kloosters, kerken, scholen, ziekenhuizen, internaten, bejaardentehuizen, instellingen voor leprozen en psychiatrische patienten plaatsvond. Een groots werk, gedaan door mensenhanden, enkel geinspireerd vanuit een helende liefde voor de mensen in Gods wijngaard in de West.

SWP, 2009, geb, 712 pp, € 59.00, 9789066659285
winkelwagen
Nagy, D.
Migration and Theology. The Case of Chinese Christian Communities in Hungary and Romania in the Globalisation Context
Boekencentrum, 2009, pap, 304 pp, € 27.00, 9789023923626
winkelwagen
Noort, G.
De weg van magie tot geloof. Leven en werk van Alb. C. Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in Midden-Celebes, Indonesie
Boekencentrum, 2006, pap, 612 pp, € 39.90, 9789023921554
winkelwagen
Noort, Gerrit (red)
Protestantse zendingsopleiding in Nederland ( 1797-2010 )
In de 19e en 20e eeuw zonden kerken en genootschappen honderden zendingswerkers uit naar verre landen. Dit boek gaat over de voorbereidende opleiding van deze pioniers. Wat leerden zij? Welke visie lag ten grondslag aan het curriculum? Al in de 17e eeuw erkenden kerkbestuurders, dat naar Nederlands-Indie vertrekkende predikanten aanvullende opleiding nodig hadden. Het zou echter pas in 1816 tot een blijvend scholingsaanbod voor zendingswerkers komen.

Het niveau van zendingsopleidingen was aanvankelijk laag, maar aan het eind van de 19e eeuw was dit sterk verbeterd. In de 20e eeuw lieten de opleidingen bij voorkeur academisch gevormden toe.

Zendingsopleidingen zoals de Nederlandse Zendingsschool (Rotterdam), het gereformeerde Zendingsseminarie (Baarn) en het Hendrik Kraemer Instituut (Oegstgeest)kenden in de vorige eeuw een periode van grote bloei. De schrijvers brengen niet alleen de groei in kaart, maar schetsen ook de neergang. Desalniettemin bepleiten zij het belang en de urgentie van missionaire opleiding in de 21e eeuw.

Aan dit boek werkten mee: Gerrit Noort (red.), Aart Verburg en Hans Visser. Zij waren als docent en/of rector verbonden aan het Hendrik Kraemer Instituut. Huub Lems is administrateur van de Stichting de Zending van de Protestantse Kerk in Nederland.

Boekencentrum, 2012, pap, 402 pp, € 20.00, 9789023926924
winkelwagen
Poels, V., m.m.v. Anna Damas SSpS
Vrouwen met een missie: Vier congregaties in Nederland en de toekomst van hun missionair verleden
Het is nog maar een eeuw geleden dat Nederlandse missiezusters een onderdeel vormden van de missionaire beweging die vanuit een vanzelfsprekende overtuiging het goede wilde verspreiden over de wereld. Behalve de heil brengende katholieke kerk, brachten ze ook westerse waarden als de toenmalige gezinsmoraal en het idee van vooruitgang door onderwijs en goede gezondheidszorg. Deze vrouwen gingen voor het leven. Niet omdat ze verwachtten een gewelddadige dood te sterven - begin twintigste eeuw was de marteldood geen toonaangevend motief meer voor missionarissen - maar omdat dat in die tijd van beperkte reismogelijkheden een praktisch en reeel aspect was van het missiewerk. Net als bij de hedendaagse 'vredesmissies' belandden ook zij in een situatie waarin hun idealen niet door iedereen begrepen en gedeeld werden.

In 1887 werd in Wijck bij Maastricht het eerste Nederlandse huis opgericht voor vrouwen die zich wilden inzetten voor de missie. De aantrekkingskracht die van dit postulaat van de Witte Zusters uitging, werd ook door andere congregaties opgemerkt en het aantal missiecongregaties nam snel toe. De meeste van deze congregaties bestaan nog steeds, maar hun ideeen en idealen hebben in de loop van de tijd grote veranderingen doorgemaakt. Aan de hand van een schets van vier missiecongregaties zien we dat de bekeringsijver in de jaren zestig werd afgelost door een solidariteitsbeweging met aandacht voor rechten van vrouwen, armen en verdrukten, zowel in de voormalige missiegebieden als in Nederland zelf. Tegelijkertijd trad er een snelle vergrijzing op in de congregaties en nam het aantal actieve missiezusters dramatisch af. Momenteel bezinnen de overgebleven zusters zich op de vraag of er nog een toekomst bestaat voor hun levenswijze of hun spiritualiteit. Met behulp van niet-Nederlandse zusters en leken zoeken zij naar manieren om een zinvolle bijdrage te leveren aan de interreligieuze dialoog in de huidige multiculturele samenleving.

Valkhofpers, 2008, pap, 160 pp, € 17.00, 9789056252717
winkelwagen
   
Robert, D.L.
Christian Mission. How Christianity became a World Religion
Wiley-Blackwell, 2009, pap, 214 pp, € 21.00, 9780631236207
winkelwagen
   
Robertson, G.
The Romani People and Selected Churches in Slovakia
Mission 49, Boekencentrum, 2009, pap, 236 pp, € 23.50, 9789023923688
winkelwagen
Schutte, Gerrit, Jasper Vree, Gerrit de Graaf,
Het zendingsbusje en de toverlantaarn, twee eeuwen zendingsliefde en zendingsorganisatie in Protestants Nederland
Sinds de achttiende eeuw voelen westerse christenen zich persoonlijk geroepen om het evangelie te brengen in de 'heidenwereld'. Er ontstonden, ook in Nederland, tal van particuliere, gewoonlijk nietkerkelijk gebonden organisaties die aandacht vroegen voor de zending; door middel van bidstonden, diverse publicaties, zendingsfeesten en lezingen door zendelingen met verlof. Kinderen spaarden een maandagscent voor het zendingsbusje, of verzamelden melkflesdoppen, theelood, gebruikte postzegels en oud papier. Brede lagen van de bevolking maakten zo kennis met de mensen in de niet-westerse wereld.

Deze bundel studies vraagt aandacht voor dit onderbelichte aspect van de geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw in Nederland, dat aan de wieg stond van de Nederlandse ontwikkelingshulp. Met bijdragen van Tom van den End, Gerrit de Graaf, Alle G. Hoekema, Chris de Jong, Annemieke Kolle, Cees van der Laan, Marjoke Rietveld-van Wingerden, Gerrit Schutte en Jasper Vree

Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, Meinema, 2013, pap, 175 pp, € 18.90, 9789021143286
winkelwagen
Soleiman, Yusak
The Dutch reformed church in late eighteenth century Java. An Eastern adventure
Dit boek is een van de zeldzame studies over zending in het tijdperk van de VOC. Het werpt nieuw licht op de eerste christelijke aanwezigheid op Java in de zeventiende en achttiende eeuw.

Lang werd gedacht dat de VOC zich slechts beperkte tot haar eigen handelsbelangen. De auteur stelt dat zij dit zeker ook deed, maar tegelijkertijd haar best deed als een christelijke regering te besturen. Telkens opnieuw moest zij in theologische, juridische en praktische zaken compromissen sluiten ter wille van de voortgang van de zending. Voor zijn onderzoek naar de wijze waarop de Gereformeerde Kerk zending heeft bedreven op Java gebruikt de auteur als primaire bronnen VOC-verslagen en kerkenraadsnotulen. De latere zendingsbeweging vond deze manier van zending bedrijven ongepast. Deze studie geeft echter aanleiding tot een herwaardering van dit hoofdstuk uit de zendingsgeschiedenis.

Mission 54, Boekencentrum, 2012, pap, ca 288 pp, € 19.90, 9789023920786
winkelwagen
Stiemer, R.E.
Johannes Verkuyl (1908-2001). Een leven lang zending en dialoog
Alle godsdiensten komen ten diepste op hetzelfde neer. Zowel aan de borreltafel als in het theologische debat is dit een veelgehoorde opmerking. Maar is dat ook werkelijk zo?

Hoe verhoudt het evangelie van Jezus Christus zich tot de verschillende religies en levensbeschouwingen in deze wereld? Met deze vraag heeft Johannes Verkuyl (1908-2001), zendingspredikant in Indonesie en hoogleraar missiologie aan de Vrije Universiteit, zich jarenlang intensief beziggehouden. De auteur beschrijft in dit proefschrift de ontwikkeling van Verkuyls visie en vergelijkt deze met de veranderingen die zich in de twintigste eeuw op het gebied van de theologie hebben voorgedaan. Het boek geeft niet alleen inzicht in Verkuyls theologie, maar is tegelijk ook een boeiende kennismaking met een van de meest spraakmakende Nederlandse theologen van de jaren zestig en zeventig.

Boekencentrum, 2012, pap, € 21.50, 9789023921073
winkelwagen
   
Strengholt, J.M.
Gospel in the Air: 50 Years of Christian Witness through Radio in the Arab World
Serie Mission 45, Boekencentrum, 2008, pap, 962 pp, € 65.00, 9789023922803
winkelwagen
   
Tetteroo, T.
Dagboek op toiletpapier. Een leven bij de Papoea. Memoires van pater Tom Tetteroo OFM
Aspekt, 2006, pap, 311 pp, € 14.95, 9059113357 / 9789059113350
winkelwagen
   
Thijs, G.
Kleine luyden in ontwikkeling. De Vrije Universiteit en de Derde Wereld 1955-2005
Historische Reeks VU, deel 7, Meinema, 2006, pap, 362 pp, € 27.50, 9021140861 / 9789021140865
winkelwagen
   
Visser, M.
Conversion Growth of Protestant Churches in Thailand
Mission 47, Boekencentrum, 2008, pap, 298 pp, € 27.50, 9789023923275
winkelwagen
   
Vries, G. de
Zij gelooft, zij anders. 20 jaar oecumenische vrouwensynode
Deze bundel biedt een overzicht van de thema's en onderwerpen die belangrijk zijn geweest en snijdt agendapunten aan voor de toekomst. In interviews en artikelen komen vrouwen aan het woord die aan de basis hebben gestaan van het ontstaan van de synode, of die in de loop van de tijd op de synode een plek hebben gevonden om hun droom te verwoorden.
Narratio, 2007, pap, 112 pp, € 12.50, 9789052638058
winkelwagen
   
Währisch-Oblau, C.
The Missionary Self-Perception of Pentecostal/Charismatic Church Leaders from the Global South in Europe Bringing Back the Gospel
By Order
Brill, 2009, geb, € 154.90, 9789004175082
winkelwagen
Walls, A.F.
The Cross-cultural Process in Christian History. Studies in the Transmission and Appropiation of Faith
Orbis, 2002, pap, 284 pp, € 23.50, 9781570753732
winkelwagen
   
Witte-Rang,G.
Geen recht de moed te verliezen: Leven en werk van dr. H.M. de Lange (1919-2001)
Boekencentrum, 2008, pap, 660 pp, € 29.50, 9789023922421
winkelwagen
Zwaag, W. van der
William Carey. De vader van de wereldzending
William Carey wordt algemeen beschgouwd als pionier van de wereldzending. In 1793 werd hij door een zendingsgenootschap uitgezonden naar India. Door het vele werk dat hij daar deed ook door de wijze waarop hij dat deed, gaf hij een nieuwe richting aan het zendingswerk. Dit boek biedt een boeiend overzicht van Carey's leven en werk. Aanvankelijk als schoenlapper en predikant, later als zendeling. Er wordt ingegaan op de weerstanden tegen het zendingswerk in zijn eigen kerkelijke omgeving, die hij moest overwinnen, maar ook op de vruchten die hij uiteindelijk op zijn werk mocht zien.
Uitgeverij de Groot Goudriaan, 2007, geb, 368 pp, € 27.50, 9789061405030
winkelwagen