B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.0.1.0.2 Bijbel in Gewone Taal BGT

Bijbel bij de hand, BGT, dwarsligger -
Een selectie uit de Bijbel in Gewone Taal. Deze dwarsligger biedt een kennismaking met de Bijbel in Gewone Taal. Troostende en uitdagende teksten uit de Bijbel zijn hier samengebracht voor verschillende momenten in het dagelijks leven: aan het begin van de dag, bij een ziekbed, bij vreugde of bij verdriet, of anders. Teksten om zelf te lezen of om aan anderen voor te lezen en mee te geven.

De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de hele Bijbel, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Het is een vertaling in gewone taal, taal die we allemaal kennen en allemaal gebruiken. De Bijbel in Gewone Taal is een bijbel die leesbaar en duidelijk is voor iedereen.

NBG, 2014, geb, 576 pp, € 12.50, 9789460730283
winkelwagen
BGT, Bijbel in Gewone Taal, huisbijbel
Bijbel in Gewone Taal, een nieuwe vertaling van de Bijbel vanuit de grondteksten, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) voor iedereen die behoefte heeft aan een duidelijke en toegankelijke Bijbel., Huisbijbel 14x21 cm

Meer inormatie over deze bijbelvertaling is te vinden op www.bijbelingewonetaal.nl

NBG, 2014, geb, 2000 pp, € 39.50, 9789089120403
winkelwagen
BGT, Bijbel in Gewone Taal, standaardeditie
Bijbel in Gewone Taal, een nieuwe vertaling van de Bijbel vanuit de grondteksten, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) voor iedereen die behoefte heeft aan een duidelijke en toegankelijke Bijbel. Standaardeditie, 12x18 cm

Meer inormatie over deze bijbelvertaling is te vinden op www.bijbelingewonetaal.nl

NBG, 2014, geb, 2000 pp, € 28.50, 9789089120410
winkelwagen

1.4.1.0 NT Evangelien

Kevers, Paul (red)
Ongemakkelijke woorden van Jezus
Tal van Jezus' woorden laten bij de lezer of hoorder een ongemakkelijk gevoel na. Je vijand liefhebben, als men je op de ene wang slaat ook de andere aanbieden, alles verkopen wat je bezit en het aan de armen geven...Is dat wel doenbaar?

Andere woorden van Jezus klinken pretentieus, hard of gewelddadig. Heeft Jezus die woorden werkelijk gesproken? Hoe moeten wij die woorden begrijpen? De teksten van de negen lezingen die tijdens de Didache-studiedagen Bijbel te Leuven op 20 en 21 augustus 2013 werden gehouden, zijn in dit boek gebundeld.

De bijdragen werden geschreven door Jean Bastiaens, Jes Bouwen, Carine Devogelaere, Erik Herrenbosch, Paul Kevers, Filip Noel, Peter Schmidt, Martijn Steegen, Laura Tack, Gilbert van Belle en Katelijne Verduyn.

Acco, 2014, pap, 223 pp, € 22.50, 9789033495557
winkelwagen

1.4.1.3 Lucas

Riemersma, Nico A. (red)
Lucas en Handelingen
Dit deel van de ACEBT-serie is in de ogen van de ACEBT-redactie niet minder dan een doorbraak. In de bijna dertigjarige geschiedenis van onze uitgave is weliswaar ook over teksten uit het Nieuwe Testament gepubliceerd, maar dat 'ook' moet u vooral secundair opvatten: 'het Oude Testament was nummer een, de joodse traditie nummer twee en het Nieuwe Testament was er ook nog'. Dat is met deze uitgave geschiedenis. We hebben in Nico Riemersma een gastredacteur gevonden die u meeneemt in de wereld van het Evangelie naar Lucas en de Handelingen der Apostelen. Riemersma heeft zich van zijn taak met voorbeeldige inzet en acribie gekweten. Het Lucas-cahier valt op door een brede en veelzijdige opzet. Riemersma wist dan ook niet de minsten te verleiden tot het schrijven van een bijdrage. Zo tekenen voor ACEBT 29 - in volgorde van opname in deze bundel - Adelbert Denaux, Huub Welzen, Magda Misset-van de Weg, Riemer Roukema, Albert Hogeterp, Bart J. Koet, Nico Riemersma, Arie W. Zwiep, Jean Bastiaens, Joke Brinkhof, Barend F. Drewes, Sijbolt Noorda en Martinus C. de Boer.
Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities ACEBT 29, 2VM, 2014, pap, 173 pp, € 23.95, 9789490393434
winkelwagen

1.4.3.00 Paulus algemeen

Janssen, Henk, Klaas Touwen
Paulus zelf, de zeven echte brieven; Exegese en preken
In dit boek worden de 'echte' brieven van Paulus behandeld: 1 Tessalonicenzen, Galaten, de beide Korintiersbrieven, Romeinen, Filippenzen en Filemon. Door exegeten en homileten van naam, katholiek en protestants, ondermeer: Adelbert Denaux Peter Tomson, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Maarten den Dulk, Rinse Reeling Brouwer, Victor Bulthuis.

Het zijn de brieven die Paulus zelf geschreven heeft, of waarschijnlijker: gedicteerd. 's Mans tragiek was dat hij zoveel gezag genoot dat velen zich in zijn naam sterk hebben gemaakt voor - of vooral tegen.

Nu mag hij in Paulus zelf ook eens voor zichzelf spreken. Dus los van wat hem is toegeschreven, aangerekend of toegedicht. Paulus zelf is een uitnodiging om fris en onbevooroordeeld te lezen.

Paulus-watchers hebben zijn comeback voorspeld en inmiddels is hij in filosofie en jodendom een factor van betekenis. Maar in de kerk komt Paulus vooralsnog slechts mondjesmaat ter sprake. Aan zijn naam kleeft een aantal hardnekkige vooroordelen: Paulus als de leerstellige dogmaticus; de apostel als zwartkijker en doemdenker; de tegenstander van alles wat in het leven, aardig, lief en leuk is; de vervormer van het evangelie.

Recent nieuwtestamentisch onderzoek heeft Paulus echter van deze aantijgingen gerehabiliteerd. De werkelijke Paulus was een hellenistische jood, een Romeins staatsburger, een 'christen' (een neologisme dat waarschijnlijk door hemzelf is gesmeed) en een universalistisch denker die de muren tussen joden en heidenen, mannen en vrouwen, slaven en vrijen heeft gesloopt.

Tijdschrift voor verkondiging, Skandalon, 2014, pap, 106 pp, € 14.50, 9789490708979
winkelwagen

1.8 Bijbelvertalen

Jong, Matthijs de
Hoe vertaal je de Bijbel in gewone taal? Uitgangspunten, keuzes en dilemma's
Aan de verschijning van de Bijbel in Gewone Taal gaan jaren van vertaalwerk vooraf. Deze uitgave verschaft een verantwoording van de methode die hierbij gehanteerd is, voor wie persoonlijk of beroepshalve geinteresseerd is in de achtergronden ervan.
Jongbloed, 2014, geb, 190 pp, € 14.95, 9789089120847
winkelwagen

1.9.1 Hebreeuws / Aramees/ Semitisch Talen

Bolle, Menachem, Yitschak Pimentel
Woordenboek Nederlands-Hebreeuws/Hebreeuws-Nederlands
Verschijnt augustus 2014. Vervanging van de twee delen Pimentel: Hebreuuws-Nederland, Nederlands-Hebreeuws

Voor alle taalfasen met transcriptie en tabellen (vervoegingen naamwoorden en werkwoorden) en lijsten (bijbelboeken, persoons- en aardrijkskundige namen, medische termen). Ontsloten door adequate inhoudsopgave. Werkwoorden op binjan (stamformatie). Afkortingenlijsten en gebruiksaanwijzingen bij de tabellen.
Bedoeld voor beginners tot matig gevorderden; semi-wetenschappelijk. Geschikt voor snelle naslag (kranten, eenvoudige literatuur, bijbel- en talmoedstudie op beginnersniveau).

Stengholt, 2013, geb, 1472 pp, € 125.00, 9789049400910
winkelwagen

2.0 Geschiedenis Algemeen

   
Kooijmans, Leendert L.
De eerste Nederlanders, prehistorie tot 0
verwacht september 2014
Algemene geschiedenis van Nederland 1, Bert Bakker, 2014, geb, € 39.95, 9789035127739
winkelwagen

2.1.0 Geschiedenis Antieken ( Antieke Godsdiensten/ Mythologie/ Letteren)

Haas, F. de
Plato
De hele geschiedenis van de filosofie is niet meer dan een voetnoot bij Plato. Met zijn leraar Sokrates en zijn leerling Aristoteles behoorde Plato (427-347 voor Chr.) tot de grote drie van het klassieke denken. In dit college behandelt Frans de Haas niet alleen de persoon Plato en de door hem opgerichte Atheense Academie, het eerste instituut voor hoger onderwijs in de westerse cultuur, maar gaat hij ook uitgebreid in op Plato's opvattingen over de ziel, de politiek, vriendschap en liefde en hoe deze zich verspreidden in de westerse cultuur. Vooral de Ideeenleer bleek invloedrijk.

Prof.dr. Frans A.J. de Haas (1963) studeerde klassieke talen in Leiden, waar hij ook het doctoraat behaalde in de Antieke Wijsbegeerte. Hij werkte een jaar als gast onderzoeker aan het Institute of Classical Studies (London) op een beurs van de Niels Stensen Stichting. Sinds 2003 is hij hoogleraar in de Antieke- en Middeleeuwse Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden.

Verschijnt mei 2014

Sprekende Denkers, ISVW Uitgevers, 2012, CD, nvt, € 49.95, 9789491224171
winkelwagen

2.1.1.1 Geschiedenis Tweede Tempel Periode / Vroeg Christendom

Anonymus, Michiel Op de Coul ( vert.)
Brief aan Diognetus
Verschijnt ca 30 okt 2014

Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Michiel Op de Coul

'Wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld'. Deze woorden vormen de kern van een kort apologetisch geschrift, bekend onder de titel Brief aan Diognetus.

De auteur van deze brief is ons niet bekend, evenmin als de geadresseerde. Maar in zijn persoonlijk schrijven, daterend uit de tweede helft van de tweede eeuw en bedoeld voor een breder publiek, komt hij ons toch nabij: hier spreekt een ontwikkelde en geletterde Griek, die zelf nog maar pas tot de nieuwe religie is overgegaan en graag de vragen beantwoordt van een geinteresseerde buitenstaander. Door de inzet en het enthousiasme waarmee hij dit doet, weet zijn geschrift ook de lezers van vandaag moeiteloos te bereiken. Alsof achttien eeuwen niet bestonden, zo fris en helder klinkt dit geluid uit de tijd dat het christendom naar buiten trad en haar literatuur een aanvang nam.

Michiel Op de Coul (1961) is classicus en medewerker van het interuniversitair Centrum voor Patristisch Onderzoek aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.

Ad Fontes, Meinema, 2014, pap, ca 80 pp, € 15.95, 9789021143682
winkelwagen

2.2 Geschiedenis ME / Renaissance / 6e - 15e eeuw

Hadewijch, Fraeters, V. / Willaert, F. (red)
Hadewijch - Visioenen
prijs onder voorbehoud, publicatie verwacht september 2015
Hadewijch verzameld werk 2, Historische Uitgeverij, 2015, geb, € 35.00, 9789065544889
winkelwagen

2.3 Geschiedenis Vroegmodern / Reformatie / Contrareformatie 16e eeuw

Galilei, Galileo
Bericht van de sterren - Sidereus Nuncius
Verwacht sept 2014

'Het is zeer mooi, een plezier voor het oog, de maan, die bijna zestig maal de straal van de aarde van ons verwijderd is van zo nabij te zien', schrijft Galileo Galilei opgewonden in zijn beroemd en berucht geworden Bericht van de sterren (Sidereus Nuncius, Venetie 1610). 'Ik vind het ook niet weinig belangrijk dat de discussies over het melkwegstelsel, of de melkweg, kunnen worden beeindigd nu ik haar ware aard heb ontdekt'. Het is natuurlijk indrukwekkend om voor het eerst met de zelf ontworpen en historisch nieuwe vinding van de kijkbuis kraters op de maan te ontwaren, de melkweg, de sterrenwolken en de vier planeten die rond de ster Jupiter draaien te zien, maar zijn geestdrift kan nauwelijks overdreven zijn geweest: vierhonderd jaar na dato hebben zijn ontdekkingen nog niets aan belang ingeboet. Door zijn spectaculaire uiteenzettingen, met een uitzonderlijk gevoel voor een groot publiek, bombardeerde Galilei zichzelf tot boegbeeld van de barokke wetenschap.

Het lyrische verslag van zijn waarnemingen, die voor het eerst empirische bewijzen leverden voor Copernicus overtuigingen, droeg hij op aan zijn beschermheer Cosimo II de Medici, groothertog van Toscane, naar wie hij zijn vier ontdekte Medische sterren vernoemt. De revolutionaire waarde van het verslag werd meteen bij verschijning opgemerkt door de belangrijkste wetenschappers en theologen. Pas enkele jaren later, na een redelijk onschuldig traktaat over de status van de wetenschappen, verslikken sommige theologen zich in Galilei's verregaande aanspraken op kennis over de schepping.

Bericht van de sterren is uit het Latijn vertaald door Steven Van Impe en ingeleid door Vincent Icke.

Historische Uitgeverij, 2013, pap, 80 pp, € 20.00, 9789065540294
winkelwagen
Westerink, Herman
Verlangen en vertwijfeling, melancholie en predestinatie in de vroege moderniteit
De vroege moderniteit wordt gekenmerkt door een sterk geintensifieerd religieus leven. De ervaring van de afwezigheid van God neemt in het geloofsleven een bijzondere plaats in. In protestantse theologische literatuur en in biografieen van enkelingen ontstaat veel aandacht voor de thematiek van verlies, verwerping en verlatenheid. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de wanhoop van Franciscus Spira, een Italiaanse protestant die ervan overtuigd raakt door God verlaten en verworpen te zijn.

Wat is de relatie tussen geloof, wanhoop en melancholie? Welke rol speelt de predestinatieleer in de herijking van een geloofsleven waar vertwijfeling en verlangen de kernaspecten zijn? De auteur behandelt deze vragen aan de hand van Luther, Calvijn, Franciscus Spira, Willem Teellinck, Gisbertus Voetius en Jean de Labadie. Ook het denken van Sigmund Freud en Jacques Lacan over melancholie, liefde en verlangen levert een belangrijke bijdrage aan de interpretatie van vroegmoderne protestantse vroomheid.

Dr. Herman Westerink is verbonden aan het Titus Brandsma Instituut en het Center for Contemporary European Philososophy van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Sjibbolet, 2014, pap, 219 pp, € 22.50, 9789491110184
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

   
Mijnhardt
Een zorgzaam Nederland, verval, verlichting en vernieuwing in de achttiende eeuw 1702-1795
verwacht oktober 2014
Algemene geschiedenis van Nederland 5, Bert Bakker, 2014, geb, € 30.00, 9789035127760
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Borgman, Erik
Alle dingen nieuw. Een theologische visie voor de 21ste eeuw
Verwacht oktober 2014 (onder voorbehoud...)

Theologie opnieuw uitgevonden: realistisch en hoopvol, dicht bij het levensgevoel en de levensvragen van nu. Een theologie die overtuigd is van de bijdrage die het christelijk geloof kan leveren aan de hedendaagse cultuur.

'Zie, ik maak alle dingen nieuw' is de ultieme christelijke boodschap. Alles wordt zozeer nieuw, dat alle ideeen over wat ons te wachten staat altijd tekortschieten.

Dit boek ontsluit christelijke beelden en inzichten zo, dat ze het heden laten zien als plaats waar verlossende toekomst aan het aanbreken is. Denken over de kosmos in termen van Gods schepping, maakt dat we de wereld kunnen zien als gave, in plaats van als vijandig en bedreigend. Onder ogen zien dat de menselijke geschiedenis telkens opnieuw vastloopt in gevangenschap en schuld, in onderdrukking en lijden, in kwaad en dood, maakt illusieloos realisme mogelijk.

Met literatuur en kunst als toegang, en in gesprek met filosofie en wetenschap, komen de artikelen van de geloofsbelijdenis, centrale bijbelse thema's en de belangrijkste kwesties uit de theologie aan bod. Zo wordt zichtbaar welke belangrijke bijdrage religie, theologie en christelijk geloof kunnen leveren aan de discussie in Noordwest-Europa over wie wij zijn, waar wij heengaan en wat ons te doen staat.

Boekencentrum, 2014, geb, ca 360 pp, € 35.00, 9789021144269
winkelwagen
Bos, Maarten van den, Stephan van Erp
Een gelukkige theoloog , honderd jaar Edward Schillebeeckx / A happy theologian, a hundred years of Edward Schillebeeckx
Edward Schillebeeckx (1914-2009) was een van de meest toonaangevende theologen van de twintigste eeuw. Hij was ook een omstreden figuur en is dat tot op de dag van vandaag. Zijn vernieuwing van de theologie kreeg veel kritiek, ook van het kerkelijk leergezag. Ondanks de kritiek bleef hij trouw aan zijn standpunten en aan de kerk. In 2014 is het honderd jaar geleden dat Schillebeeckx werd geboren. Dit is het verhaal van de jonge Vlaamse dominicaan die hoogleraar werd in Nijmegen, adviseur was van de Nederlandse bisschoppen tijdens het Tweede Vaticaans Concilie en uiteindelijk zou uitgroeien tot een wereldvermaard theoloog.

Maarten van den Bos is als historicus werkzaam aan de Universiteit van Utrecht. Stephan van Erp is als theoloog verbonden aan de Radboud Universiteit.

Edward Schillebeeckx (1914-2009) was one of the most influential theologians of the twentieth century. He has also been a controversial figure until this very day. His theological renewal was criticized by many, not least by the Church magisterium. Despite this criticism, he remained loyal to his theological view points and to the Church. In 2014, it is a hundred years ago that Schillebeeckx was born. This is the story of the young Flemish dominican, who became a professor in Nijmegen, an advisor to the Dutch bishops during the Second Vatican Council, and who would become a world renowned theologian.

Maarten van den Bos is a historian at Utrecht University. Stephan van Erp is a theologian at the Radboud University.

Valkhof Pers, 2014, pap, 96 pp, € 15.00, 9789056254179
winkelwagen
   
Kuitert, Harry
Kerk als constructiefout, de overlevering overleeft het wel
In 'Kerk als constructiefout' geeft Harry Kuitert prachtige beschouwingen over secularisatie en nieuwe spiritualiteit.

De macht van de kerk op het publieke terrein is afgenomen, maar het geloof is niet verbannen. Integendeel: religiositeit groeit, alleen niet het kerkelijk geloof. Volgens Harry Kuitert is de fout van de kerk dat ze zich sinds haar ontstaan ziet als spreekbuis van Boven, en meent aan een Hogere Macht moreel gezag over de wereld te ontlenen. Hiermee neemt de kerk de mensen hun vrijheid af, waardoor die hun religieuze ervaring steeds meer buiten de kerkmuren zijn gaan zoeken.

In Kerk als constructiefout gaat Kuitert op zoek naar de oorzaken van kerkverlating en laat hij zien waarom het oude concept 'kerk' onhoudbaar is geworden. Ook beschrijft hij hoe de kerk haar waarde wel kan behouden: als ze zich richt op de overlevering van normen en waarden die een samenleving nodig heeft om te kunnen voortbestaan. Zijn advies: laat het oude concept kerk los, keer terug naar kerk als religieuze gemeenschap die leeft van de christelijke overlevering, en stop met heersen over zielen.

Ten Have, 2014, pap, 176 pp, € 17.99, 9789025904296
winkelwagen
Salemink, Theo
Kapitaal als nieuwe religie. Theoloog in crisistijd. Arend Th. van Leeuwen (1918-1993)
De marxistische theoloog Arend Th. van leeuwen ging als hervormd zendeling naar Indonesie, steunde de onafhankelijkheidsbeweging en kwam in conflict met zijn eigen partij, de PVDA. Zijn proefschrift uit 1947 ging over een middeleeuwse islamitische theoloog: Al Ghazzali als apologeet van de islam. Zijn afscheidsrede aan de katholieke universiteit in Nijmegen in 1985 was getiteld Over de doodsgrens. 'Wij leven in een bezeten tijd. En wij weten het.', zo begint zijn rede, naar een woord van Huizinga. En daartussen strekken zich bijna veertig jaar aan engagement en kritische theologie uit. Hij was directeur van Kerk en Wereld, hield zich bezig met de islam en het marxisme, met secularisatie en Koude Oorlog, met 'ontwikkeling door revolutie', maar ook met 'profetie in een technocratische tijd'.
Narratio, 2014, pap, 75 pp, € 8.00, 9789052632391
winkelwagen
Veerkamp, Ton
Deze wereld anders. Politieke geschiedenis van het Grote Verhaal
'Deze wereld anders' vertelt de geschiedenis van het Grote Verhaal; het is de geschiedenis van het Jodendom en het christendom, van Tora en Bijbel. 'Deze wereld anders' is een oefening in een manier van lezen die tekst en context bijeenhoudt: Groot Verhaal en politieke economie.

Oorspronkelijk was de Tora een politiek ontwerp vanuit het Joodse volk voor een maatschappij met vrijheid en gelijkheid voor iedereen: niet een andere wereld, maar deze wereld anders! Een aards boek over aardse zaken, in de volledig andere taal van die tijd.

Het christendom richtte zich met dit Grote Verhaal op de hemel, de hemel van de volksreligies. De aarde werd bijzaak en daarvoor betaalde het christendom met een vaak buitensporige aanpassing aan een wereld van macht en onderdrukking. Het verlangen naar menselijkheid en rechtvaardigheid is echter nooit gedoofd: het Grote Verhaal blijft.

De geschiedenis die hier wordt naverteld begint bij de eerste verwoesting van Jeruzalem, in de zesde eeuw voor Christus, en eindigt ruim duizend jaar later in de vijfde eeuw, toen het christendom de leer voltooide die standhield tot ver in de moderne tijd. Deze wereld anders is een oefening in een manier van lezen die tekst en context bijeenhoudt: Groot Verhaal en politieke economie.

De Nederlander Ton Veerkamp (1933) is theoloog en filosoof; hij woont en werkt in Duitsland. Daar verscheen dit boek in 2012 onder de titel Die Welt anders

Skandalon, 2014, geb, 501 pp, € 48.90, 9789490708887
winkelwagen
Wannenwetsch, Bernd
Verlangen. Een theologische peiling
Loop eens door een winkelstraat, blader door een damesblad of luister op een verjaardag naar stoere verhalen over nieuwe banen, huizen en auto's. Steevast raken zulke situaties ons, omdat ze appelleren aan diepe, soms onuitgesproken verlangens naar status, succes of comfort. Wat zou uit christelijk perspectief over zulke verlangens te zeggen zijn? In dit originele boek brengt Bernd Wannenwetsch klassieke theologische stemmen (Augustinus, Luther) in gesprek met managementgoeroes, reality soaps en shopping malls. Krachtig roept hij de kerk in West-Europa op een tegenwicht te bieden aan de kapitalistische exploitatie van begeerte. Het christelijk geloof, stelt Wannenwetsch, is niet primair een zaak van opvattingen en levensstijl, maar van verlangen en vertrouwen.
Boekencentrum, 2014, pap, 144 pp, € 14.90, 9789023928089
winkelwagen

4.0.0 Christendom Algemeen

Polhuis, At
Een feestelijk geloof, verantwoording van een leven lang zoeken
In dit boek gaat predikant At Polhuis de uitdaging aan onder woorden te brengen waar veertig jaren van preken en geloven hem hebben gebracht.

Polhuis begon zijn theologische studie als zoeker, en dat zoekende raakte hij nooit kwijt. Verlegen met veel geloofsvragen richtte hij zich op het diaconaat. Tegelijk bleef hij in zijn preken proberen in woorden te vangen wat christelijk geloof inhoudt.

Het is voor hem van grote betekenis dat het christelijk geloof gekenmerkt wordt door drie feesten: Kerst, Pasen en Pinksteren. Geloof is niet iets zwaarmoedigs. In het geloof vieren we de God die in deze feesten steeds op een andere wijze bevrijdend naar ons toe komt.

Bij het schrijven van dit boek werd de auteur geinspireerd door zijn kleinkinderen. Aan hen wil hij dit boek als bagage meegeven, in de hoop dat het Woord ook voor nieuwe generaties en in een geseculariseerde samenleving blijft klinken.

At Polhuis (1946) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Als predikant werkte hij op de rand van kerk en samenleving, met name in de oude wijken van Rotterdam. Hij publiceerde daarover o.a. in zijn proefschrift Lotgenoten, Bondgenoten.

Boekencentrum, 2014, pap, 96 pp, € 9.90, 9789023928324
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Franciscus, Paus
Kerk van barmhartigheid
Paus Franciscus weet met zijn sobere stijl veel bewondering te oogsten, zowel bij gelovigen als niet-gelovigen. Bij zijn aantreden als paus noemde hij zichzelf naar Franciscus van Assisi, de apostel van de armen, die in een visioen de opdracht kreeg de kerk te herstellen.

In De kerk van barmhartigheid zet de paus zijn eenvoudige visie voor de kerk uiteen: hulp en steun voor allen. Hij pleit voor een sobere kerk die niet langer gesloten en in zichzelf gekeerd is, maar die een barmhartige handreiking doet naar de armen en nooddruftigen aan de rand van de samenleving. Hij doet een gepassioneerde oproep aan kerkelijke leiders om nader tot het volk te komen, en aan zijn volgers om in voor- en tegenspoed te blijven vasthouden aan hun geloof.

De kerk van barmhartigheid is het eerste boek waarin de uitspraken en geschriften van Franciscus in zijn eerste jaar als paus zijn verzameld, geautoriseerd door het Vaticaan. Het boek is essentieel voor iedereen die, of het nu uit geloofsovertuiging is of uit algemene interesse, meer wil weten over de visie van deze unieke geestelijk leider.

Jorge Mario Bergoglio werd op 17 december 1936 in Buenos Aires geboren als zoon van Italiaanse immigranten. Na te zijn afgestudeerd als scheikundige, trad hij op 21-jarige leeftijd toe tot de orde der Jezuieten. Vanaf 1998 was hij aartsbisschop van Buenos Aires, en in 2001 werd hij door Johannes Paulus II benoemd tot kardinaal. Op 13 maart 2013 volgde hij Benedictus XVI op als paus van de rooms-katholieke kerk.

Prometheus Bert Bakker, 2014, pap, 158 pp, € 12.50, 9789035142701
winkelwagen
Schaepman, Kees
Afgedwaald, op zoek naar een weg terug naar Rome
'Ik sta in de ziekenhuiskamer waar mijn vader al maandenlang verpleegd wordt. "Het is beter als uw man wakker is als ik hem bedien", zegt de priester die aan het hoofdeinde van het sterfbed staat. Mijn moeder knikt. De ogen van mijn vader zijn gesloten, hij ziet er ontspannen uit. Maar de kerk die hem ooit verbood voor het altaar te trouwen, gunt hem nu niet de kans zo sereen uit het leven te stappen. De priester schudt mijn vader heen en weer tot hij de ogen opent en in een nachtmerrie ontwaakt. Als een engel der wrake brengt de man zijn gezicht vlakbij dat van de stervende, prevelt iets over hel en vergiffenis en begint met de toediening van de laatste sacramenten. Ik zie paniek in de ogen van mijn vader, hij huilt, ik ben zestien jaar oud en het is de eerste keer dat ik hem zie huilen. Nooit, nooit zet ik nog een voet in een katholieke kerk, neem ik mij op dat moment voor.'

Kees Schaepman groeit op in de jaren vijftig, als het roomse leven nog rijk is. Als kind uit een 'gemengd huwelijk', wordt zijn religieuze opvoeding toevertrouwd aan de zusters Ursulinen. Na de dood van zijn vader breekt hij met de kerk. Maar het katholieke geloof zit in zijn genen. Nog altijd heeft hij, als hij tussen twee rijen stoelen over het middenpad een bioscoopzaal inloopt, de neiging om door zijn knieen te buigen en een kruis te slaan.

Afgedwaald is het verslag van de omzwervingen van een thuisloze katholiek die een weg terug naar Rome probeert te vinden.

Walburg Pers, 2014, pap, 143 pp, € 19.95, 9789057309946
winkelwagen

5.1.0 Praktische Theologie Pastoraat / Geestelijke begeleiding

Verstraeten, Johan
Taal en stilte. Naar een leiderschap voorbij de angst
Zowat overal, in de zorgsector, het onderwijs en de administratie, wordt de managementpraktijk gekoloniseerd door een zielloze taal die de ervaring van het werk en van het leven verschraalt. Een taal die mensen herleidt tot functies en instrumenten van een louter op efficieentie gericht beleid dat niet het goede nastreeft, maar de onhaalbare maximalisatie van zakelijke doelstellingen. De gevolgen zijn ernstig: een toenemend aantal mensen lijdt aan een gevoel van zinloosheid, negatieve zelfperceptie, burn-out en depressie.

Met dit boek wil Johan Verstraeten de diepere oorzaak van de hedendaagse malaise beschrijven. Niet om een negatieve analyse te maken, maar om aanknopingspunten te zoeken voor een oplossing: de herontdekking van twee verwaarloosde bronnen van leiderschap: inspirerende taal en de herovering van de ruimte waarin mensen de innerlijke kracht ontdekken om hun angst voor verandering te overwinnen.

Altiora Averbode, 2014, pap, € 18.00, 9789031739011
winkelwagen

5.1.1.3 Rouw - Sterven - Stervensbegeleiding

Brands, Wim, Rene Gude
Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het
De Denker des Vaderlands, Rene Gude, is stervende. Voor Human sprak Wim Brands met hem over wat er werkelijk toe doet in het leven, over humeurmanagement en over de troost van de filosofie. Juist nu de dood voor de deur staat, blijken filosofische vaardigheden handig om de gemoedsrust te bewaren. Als je goed over de inrichting van je leven hebt nagedacht, hoef je op het eind niet nog van alles goed te maken. Wie een beetje nadenkt hoeft zich ook niet te verliezen in bozige theorietjes over het bittere lot dat je treft. Natuurlijk dat soort sombere emoties zijn er wel, maar je kunt leren om ze niet kunstmatig, door verkeerd gebruik van je verstand, te verlengen. En wat het sterven zelf betreft: dat moet toch tamelijk eenvoudig zijn. Tot nu toe is het iedereen gelukt.

Rene Gude is Denker des Vaderlands, oud-directeur van de ISVW en voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Over hem publiceerde Wilma de Rek eerder het boek Stand-up filosoof, de antwoorden van Rene Gude.

Wim Brands maakt het tv-programma VPRO Boeken, verzorgt uitzendingen over filosofie voor Human en is dichter.

ISVW Uitgevers, 2014, pap, 57 pp, € 8.50, 9789491693496
winkelwagen
   
Ligten, Alex van
Vertalen van verdriet. Gideon de dichter & Gideon de richter
Aan de hand van een klassieke tekst uit de wereldliteratuur (Gideon de richter) schrijft een vader over zijn zoon, Gideon 'de dichter'. De ontzetting over diens zelfgekozen dood en de verwarring van het eerste jaar krijgen vorm in een openhartig zelfonderzoek. Hoe verder te leven na zo'n vreselijke gebeurtenis? 'Zoals iemand kan vergaan van verdriet, ben ik gaan vertalen van verdriet', schrijft Van Ligten in het eerste hoofdstuk. Zoekend en tastend geeft hij taal aan zijn verdriet, woorden aan zijn woede en onbegrip. Tegelijkertijd eert hij zijn zoon, in opgehaalde herinneringen, in poezie en andere taaluitingen van diens hand, want Gideon was in alles 'een taalman'.

Van Ligten neemt de lezer mee in zijn zoektocht naar de toedracht, naar het vertrouwde maar ook verborgen leven van zijn zoon. Wat heeft hem bezield? En hoe dicht kun je daarbij komen? Tegelijkertijd duikt hij in het leven van de bijbelse Gideon, wat bijzondere verbanden met zijn eigen zoon oplevert en met onze huidige tijd waarin instanties, zoals incassobureaus, even harteloos kunnen zijn als de Midjanieten in de richterentijd.

Gideon van Ligten (27 februari 1975 - 9 oktober 2013) was trainer-coach van verschillende voetbalteams in Friesland en Groningen. Hij was docent Nederlands in het voortgezet onderwijs, lid van de redactie van het literair tijdschrift Tzum en redacteur van de boeken van Alex van Ligten, zijn vader.

Alex van Ligten (9 oktober 1947) is theoloog en vertaler. Hij publiceert boeken en artikelen over bijbelse theologie en vertaalde de klassieker van Franz Rosenzweig, De Ster van de Verlossing. Hij is de auteur van de veelgeprezen prekenbundel Intussen is het ook weer droog geworden.

Skandalon, 2014, pap, 152 pp, € 14.95, 9789490708894
winkelwagen

5.4.2.1 Kerst- en advent-boeken - verhalen/ vieren/ kinderen

Troost, Andre F.
Uw Koning tegemoet, advents en kerstkalender
Deze advents- en kerstkalender biedt voor alle dagen van de vier adventsweken en de beide kerstdagen een korte overdenking, afgesloten door enkele regels uit het oude of nieuwe liedboek. De kalender is niet jaargebonden. In de eerste adventsweek staan teksten uit het Evangelie naar Matteus centraal en in de tweede week woorden uit het Evangelie naar Marcus. In de derde week krijgen teksten uit het Evangelie naar Lucas aandacht. Op de overige dagen van advent en op Eerste en Tweede Kerstdag staan woorden centraal uit het Evangelie naar Johannes.Aan de hand van deze kalender leven we door de dagen van advent naar Kerst toe, 'uw Koning tegemoet'.

Dr. Andre F. Troost, predikant en publicist, werd geboren in 1948 te 's-Gravenhage. Hij was pastoraal werkzaam in het Land van Heusden en Altena en de Langstraat, als jeugdwerkpredikant verbonden aan het Brabantse jeugdcentrum 'De Crocus' te Doeveren bij Heusden. Later werkte hij te Asperen en Ermelo. In 1994 zette hij zijn pastoraat voort in Zunderdorp en Amsterdam, waar hij zeven jaar lang op zondagavonden de 'Diensten met Belangstellenden' leidde in de Engelse Kerk aan het Begijnhof. In 2001 ging hij terug naar Brabant, nu als gemeentepredikant van de Protestantse Kerk in Nederland in en rond de Grote of Catharijnekerk in de vestingstad Heusden aan de Maas. In 2012 ging hij met emeritaat en vestigde hij zich in Ermelo.

Boekencentrum, 2014, ringband, 30 pp, € 7.90, 9789023928256
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

Ess, Alberte van, Lex Boot
Het ritme van de tijden, dagboek christelijke meditatie
Dit boek wil een gids zijn als je christelijke meditatie een plek wilt geven in je leven. Ook biedt het een schat aan materiaal voor begeleiders van meditatiegroepen.

Het boek biedt voor elke week een basismeditatie met geestelijke verstilling en daaraan voorafgaand een oefening om het lichaam te ontspannen. Na deze basismeditatie volgen verdiepings- en variatiemogelijkheden voor elke dag. Er wordt een verbinding gelegd tussen het christelijke gedachtegoed en de natuur om ons heen. De basis wordt gevormd door de vier seizoenen en de daarmee verbonden spirituele thema's. De bezinningstijden van het kerkelijk jaar hebben daarbinnen eveneens een plek gekregen. Een toegankelijk boek, welke achtergrond je ook hebt!

Alberte van Ess is predikante in de stad Groningen en bestuurslid van Vacare, platform voor meditatief leven binnen de PKN. Zij geeft veel meditatiecursussen. Lex Boot is eindredacteur van het Handboek christelijke meditatie en auteur van de Kleine gids voor christelijke meditatie. Hij schreef de uitgebreide inleiding.

Boekencentrum, 2014, geb, 231 pp, € 19.90, 9789023928034
winkelwagen
Jansen, Mechteld, Plaisier, Arjan e.a.
Een druppel jou.Gebeden
Een uniek gebedenboek met bijdragen uit de breedte van kerkelijk Nederland.

Als we bidden geven we uiting aan onze intieme gevoelens. In deze bundel laten meer dan vijftig mensen zien welke woorden zij kiezen bij het aanspreken van God. Onder hen zijn hoogleraren, bisschoppen, dominees en priesters. Ze schrijven over geloof, over het leven, doen voorbeden en spreken hun verwondering uit. De gebeden zijn ingedeeld naar vijf thema's: geloven, leven, kyrie, voorbeden en momenten. Met bijdragen van o.a. Mechteld Jansen, Arjan Plaisier, Gerard de Korte en Lenze Bouwers.

Boekencentrum, 2014, pap, 120, € 9.90, 9789023928485
winkelwagen

5.8 Spiritualiteit / Bedevaart

Bodar, Antoine
Bodar door het land van Franciscus, een spirituele gids voor Umbrie, met DVD
Antoine Bodar laat zich inspireren door paus Franciscus en zoekt sporen van diens 'naamgever': Franciscus van Assisi (1182-1226) in zijn nieuwe boek Bodar door het land van Franciscus. Als lezer reis je mee naar Umbrie, de Italiaanse landstreek waar de heilige Franciscus woonde en werkte. Je krijgt in het boek Bodar door het land van Franciscus een spirituele kijk op de historische Franciscus, de plaatsen en het landschap waarmee de zich verbonden voelde. Bovendien legt Bodar de verbinding met de huidige paus. Die gaf met zijn naam duidelijk richting aan zijn functie: solidariteit en bestrijding van armoede.
Ten Have, 2014, pap, 128 pp + DVD, € 19.99, 9789025904098
winkelwagen
Bosman, Frank,Annemarie Latour
Pelgrimage van smaragd, inspirerende route door Keltisch Ierland
Muziek in Keltische stijl, Ierse gebedenboekjes en pelgrimstochten worden steeds populairder. De Kelten hebben iets wat veel mensen inspireert en aanspreekt. Pelgrimage van smaragd schetst de historische achtergrond en kenmerken van de Kelten. De auteurs nemen de lezer daarna mee op een reis langs twaalf plaatsen in Ierland, die het hoogtepunt van de Keltische spirituele traditie vormen. Dit deel leest als een reisverslag, maar vertelt ook over de geschiedenis, legendes en heldenverhalen.

Meer nog dan een historisch boek is Pelgrimage van smaragd een spiegel die de lezer wordt voorgehouden. Het Keltisch christendom lijkt namelijk iets te hebben wat wij soms verloren zijn in onze kerken en geloof; verwondering over de natuur, heelheid, eenvoud, mystiek, warmte, en ruimte voor gevoelens en emoties.

Interessant voor mensen die in Ierland zijn geweest, daar nog eens heen willen of geinteresseerd zijn in het Keltisch christendom. Maar ook voor iedere christen die verdieping zoekt en zich wil laten inspireren door de schoonheid van het Keltisch christendom.

Annemarie Latour studeerde Engelse taal- en letterkunde en Ierse folklore. Zij heeft een eigen tekst- en vertaalbureau, Wise Oak, en publiceert artikelen over kunst, cultuur en samenleving in onder meer Het Financieele Dagblad en NRC (zie www.wiseoak.nl)

Frank G. Bosman is cultuurtheoloog en is werkzaam voor de School of Catholic Theology aan Tilburg University. Hij is regelmatig te zien in de publieke media en werd eerder uitgeroepen tot 'meest spraakmakende theoloog'(zie www.frankgbosman.nl).

Ark Media, 2014, pap, 176 pp, € 17.95, 9789033800672
winkelwagen

5.9 Kalenders / Agenda

Mariakalender 2015
De Mariakalender 2015 biedt een jaar lang dagelijkse informatie: datum, kerkelijke en wereldlijke feest- en gedenkdagen, spreuken. Op de achterzijde een bont geheel van citaten, grappen, gedichtjes, wetenswaardigheden, recepten en puzzels.
Omniboek, 2014, pap, ca 365 pp, € 8.50, 9789030401155
winkelwagen

6.0 Kinderbijbels

Holwerda, Hanna
God heeft jou gemaakt, bijbelmateriaal voor 3+ groepen
Deze uitgave bij de Prentenbijbel bevat prachtig verwerkingsmateriaal voor jonge kinderen. Te gebruiken tijdens kindernevendiensten, Bijbelcreches of thuis. Er is voor iedere zondag een verhaal, een filmpje, vragen, liedsuggesties, gespreks- en gebedspunten.

Lees hier de recensie van Alfard Menninga, adviseur jeugd PKA

Jongbloed, 2014, pap, 9789086011308, € 9.95, 9789086011308
winkelwagen

6.7 Overige Kinderboeken

Witteman, Mina , Angela Pelaez-Vargas
Mia's nest
Mia's nest is een verhaal over een lief meisje dat altijd klitten in haar haren heeft. Op een dag zegt haar moeder dat ze naar de kapper moet. Maar Mia wil geen korte haren. Korte haren zijn stom, korte haren zijn voor jongens. Mia moppert tegen haar vriendjes, de vogels. Misschien kunnen zij helpen.

Angela Pelaez-Vargas is geboren in Cartagena, Colombia. Al op zeer jonge leeftijd begon ze met tekenen. Ze werkt al meer dan 20 jaar in het creatieve vak, in allerlei disciplines: als art director bij reclamebureaus, maar ook als illustrator en ontwerper. Mina Witteman is schrijver van thrillers voor volwassenen, bloedstollend spannende jeugdromans en stoute voorleesverhalen voor de allerkleinsten.

Luxe Gouden Boekjes, Rubinstein, 2014, geb, € 6.95, 9789047617372
winkelwagen

7.0 Islam

Ajouaou, Mohamed
Wie is moslim? geloof en secularisatie onder westerse moslims
Een boek met een heldere kijk op de religiositeit van westerse moslims, dat de kloof tussen dogma's en praktijk laat zien. En verrassende vragen stelt bij veronderstellingen die het gesprek over moslims in Nederland vertroebelen. Hoe ziet de religiositeit van moslims eruit in hun dagelijks leven? Hoe kan die religiositeit - binnen de islam, maar ook door 'buitenstaanders' - geinterpreteerd worden? Wie kan of moet als moslim worden beschouwd? Staat de islam open voor seculiere tendensen?

Mohamed Ajouaou gaat op deze vragen in en biedt zo inzicht in de bronnen van de islam en de dagelijkse praktijken van westerse moslims. Daarbij legt hij de kloof bloot tussen dogma's en praktisering. Hij brengt aspecten van de islamitische religiositeit in kaart die nog nauwelijks aandacht hebben gekregen. Bovendien maakt hij inzichtelijk hoe secularisatie inherent is aan de islam, maar een volstrekt andere gedaante aanneemt dan in het christendom.

Mohamed Ajouaou is universitair docent Islam aan de Vrije Universiteit, hoofd van het Centrum voor islamitische theologie en hoofd Islamitische geestelijke verzorging bij de Dienst Justitiele Inrichtingen. Eerder was hij adviseur van overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties op het gebied van islam en integratie.

Meinema, 2014, pap, 240 pp, € 22.50, 9789021143767
winkelwagen

8 Judaica

Oz, Amos, Fania Oz-Salzberger
Joden en woorden
Bezige Bij, 2014, geb, 272 pp, € 24.90, 9789023483663
winkelwagen

8 Judaica Israel

Sand, Shlomo
How I Stopped Being a Jew. An Israeli Point of View
Shlomo Sand was born in 1946, in a displaced person's camp in Austria, to Jewish parents; the family later migrated to Palestine. As a young man, Sand came to question his Jewish identity, even that of a 'secular Jew.' With this meditative and thoughtful mixture of essay and personal recollection, he articulates the problems at the center of modern Jewish identity.

How I Stopped Being a Jew discusses the negative effects of the Israeli exploitation of the 'chosen people' myth and its 'holocaust industry.' Sand criticizes the fact that, in the current context, what 'Jewish' means is, above all, not being Arab and reflects on the possibility of a secular, non-exclusive Israeli identity, beyond the legends of Zionism.

Listen to Schlomo Sand's Israel-Palestine Lecture 2014 in De Nieuwe Liefde, Amsterdam, on the 16-th oct. 2014 here.

Verso, 2014, geb, 9781781686140, € 16.95, 9781781686140
winkelwagen
Sand, Shlomo, Ernest Renan
On the Nation and the 'Jewish People'
9781844674626-frontcover-max_221 On the Nation and the Jewish People by Ernest Renan and Shlomo Sand Ernest Renan was one of the intellectual giants of the second half of the nineteenth century in France, the man who first opened up the study of nationalism. In this book, Shlomo Sand, the author of the best-selling The Invention of the Jewish People, demonstrates the complexity of Renan's thought. Sand shows the relationship of Renan's work to that of key twentieth-century thinkers on nationalism, such as Raymond Aron and Ernest Gellner, and argues for the continued importance of studying Renan.

Alongside his essay, Sand presents two classic lectures by Renan: the first, the renowned 'What Is a Nation?', argues that nations are not based upon race, religion, and language; in the second he uses historical evidence to show that the Jews cannot be considered a 'pure ethnos.' On the Nation and the Jewish People is an important contribution to the understanding of nationalism, bringing back into play the work of a profoundly misunderstood thinker.

Listen to Schlomo Sand's Israel-Palestine Lecture 2014 in De Nieuwe Liefde, Amsterdam, on the 16-th oct. 2014 here.

Verso, 2010, pap, 100 pp, € 16.50, 9781844674626
winkelwagen

8 Judaica Nederlands Jodendom

Wallet, Bart
Zeeburg. Geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714-2014
In het Amsterdamse Stadsdeel Oost ligt verborgen tussen het Flevopark en de stedelijke bebouwing de grootste joodse begraafplaats van Nederland, tevens een van de grootste van West-Europa: Zeeburg. Vanaf 1714 was dit de laatste rustplaats voor de arme joodse bevolking van Amsterdam, veel kinderen en immigranten. De onbekende, drie eeuwen omspannende geschiedenis van Zeeburg wordt in dit boek voor het eerst verteld. Er wordt hierin zowel aandacht besteed aan de verhouding tot de Amsterdamse samenleving als aan de ontwikkeling van de joodse funeraire cultuur en religieuze riten. De geschiedenis van Zeeburg biedt vanuit een bijzondere invalshoek een beeld van de sociale geschiedenis van de Amsterdamse joden: de schrijnende armoede en de gapende kloof tussen arm en rijk. Portretten van een vijftiental begraven personen - van een Oost-Europese rabbijn tot een circusartiest - geven de verdwenen wereld van het arme deel van joods Amsterdam opnieuw gezicht.
Verloren, 2014, pap, 220 pp, € 19.00, 9789087044688
winkelwagen

8 Judaica Shoah/ Holocaust/ Antisemitisme

   
Lakerveld, C. van & V. Levie
'Ze doen ons niets'. Vervolging en deportatie van de joden in Nederland, 1940-1945
Verschijnt 15/9/2014
Boom, 2013, pap, 260p, € 24.50, 9789461052667
winkelwagen
   
Wieviorka, Michel
Het antisemitisme uitgelegd aan jongeren
Waarom zijn Joden zo vaak onderwerp van haat? Wanneer is het antisemitisme ontstaan? Wie zijn de Wijzen van Sion en waarom verafschuwde Hitler de Joden? Hoe is het mogelijk dat het antisemitisme na de Holocaust weer opkwam? Bestaat er een zogeheten Shoah business? Waarom voelt een deel van de immigrantenjongeren zich aangetrokken tot het antisemitisme?

In kort bestek en met grote helderheid wordt in een vraaggesprek tussen de auteur en het jonge personage Lise inzicht gegeven in de geschiedenis van anti-judaisme en antisemitisme. Daarbij wordt geen enkele moeilijke kwestie uit de weg gegaan. Verplichte kost voor jong en oud.

Bezige Bij, 2014, pap, 111 pp, € 12.90, 9789023489597
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

Freriks, Kester, A.F.Th. van der Heijden, Oek de Jong et al.
Over god
Herdruk/verschijning onbekend, de uitgever beraadt zich

In deze heruitgave van deze oorspronkelijk in 1987 bundel gaan zeven Nederlandse auteurs in op de allergrootste abstractie in ons bestaan: God.

Als een ding blijkt uit de bijdragen in deze bundel, is het hoe zeer het Godsbegrip een projectie van de menselijke geest is, en hoe zich daar omheen rituelen hebben ontwikkeld die door de schrijvers in hun jeugd als een gruwel dan wel als een fascinerend mysterie zijn ervaren. Het eerste is vaker het geval bij een protestantse, het tweede bij een katholieke jeugd. Van de angst om 'nee' te zeggen tegen de kerkgang, zelfs op volwassen leeftijd, tot een seksueel getinte extase tijdens de liturgie.

In de bijdragen van Kester Freriks, A.F.Th. van der Heijden, Oek de Jong, Joyce & Co Frans Kellendonk, Nicolaas Matsier en Doschka Meijsing gaan de auteurs in op de twijfel aan het reele bestaan van het Opperwezen. Een eigen kosmogonie moet er voor in de plaats komen, waarbij opvalt hoe zeer de kennismaking met Plato sommige van de auteurs heeft beinvloed. De 'oplossing' voor het raadsel van de eigen conditie dient zich ten slotte aan door de bewustwording van eigen scheppingsdrang. Een authentieke toewijding aan de kunst gaat de plaats innemen van het geformaliseerde eerbetoon aan een Schepper (of de reeds ontstane afkeer daarvan).

Athenaeum Boekhandel Canon, Amsterdam University Press, 2013, pap, 108 pp, € 25.00, 9789089642097
winkelwagen

9.0.1 (Godsdienst) Sociologie en Antropologie

Schinkel, Willem
Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven
Verschijnt 15/10/2014

In de sociologie is de samenleving als God. Zij is overal, maar niemand heeft haar ooit gezien. Tegen dit 'sociologische geloof' in pleit Schinkel voor een speculatieve verbeelding die het sociologische denken weer publiek relevant maakt. Het sociale leven is niet opgesloten in de gefixeerde container van de samenleving: het is een connectief leven dat zichzelf via creatieve verbeelding transformeert. De sociologie moet zich opnieuw uitvinden, en Schinkel wijst daartoe de weg.

Willem Schinkel (1976) is hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerdere boeken van zijn hand zijn Denken in een tijd van sociale hypochondrie, De gedroomde sameleving, en De nieuwe democratie.

Boom, 2014, pap, 128 pp, € 14.90, 9789089534149
winkelwagen

9.1.0 Maatschappij / Cultuur en Politiek

Bregman, Rutger
Gratis geld voor iedereen en nog vijf grote ideeen die de wereld kunnen veranderen
Het probleem is niet dat we het niet goed hebben, het probleem is dat we niet weten hoe het beter kan. In deze tijd, met koopkracht als laatste ideaal, schetst historicus Rutger Bregman nieuwe vergezichten. Van een basisinkomen voor iedereen tot een werkweek van vijftien uur, van een wereld zonder grenzen tot een wereld zonder armoede - het is tijd voor de terugkeer van de utopie.

Laat je meenemen op een reis door de geschiedenis en maak kennis met ideeen die tegen de tijdgeest ingaan, dwars door de oude scheidslijn van links en rechts heen. Gratis geld voor iedereen is een overrompelend boek dat je wereldbeeld op zijn kop zet. Het is geschreven in de overtuiging dat de wereld niet wordt geregeerd door lobbyisten, zakenlui of politici zonder visie. De wereld wordt geregeerd door ideeen en de kracht van de verbeelding. Alles wat we nu beschaving noemen, is begonnen in de hoofden van wereldvreemde dromers. Zoals ook het einde van de slavernij en de democratie eens onmogelijk leken, zo kan ook in deze eeuw het utopische werkelijkheid worden.

Rutger Bregman (1988) studeerde geschiedenis aan de universiteiten van Utrecht en Los Angeles. In 2012 publiceerde hij Met de kennis van toen; een jaar later volgde het veelgeprezen De geschiedenis van de vooruitgang (bekroond met de Liberales-prijs voor het beste boek van 2013). Sinds september 2013 schrijft hij voor het online journalistieke platform De Correspondent. Zijn artikel over het basisinkomen werd online al honderdduizenden keren gelezen, genomineerd voor de European Press Prize en overgenomen door de Amerikaanse krant The Washington Post. In februari 2014 stond Bregman centraal in zijn Tegenlicht-documentaire: 'De noodzaak van een utopie'.

De Correspondent, 2014, pap, € 18.00, 9789082256307
winkelwagen
Jong-Berg van den, N.
En plein public. Religie en geloven in het publieke domein.
Lange tijd was het not done om in het openbaar te spreken over religie in het algemeen en je persoonlijke geloof in het bijzonder.Die tijd lijkt voorbij, religie is steeds vaker een thema in het publieke debat, wellicht onder invloed van de multiculturele samenleving. Tegelijkertijd is er een tegenbeweging die religie naar 'achter de voordeur' wil terugverwijzen, wellicht uit angst voor fundamentalisme en religieus gemotiveerd geweld.Dit boekje, samengesteld uit interviews met acht mensen die vanuit hun werk en levensovertuiging een inspirerende visie op dit onderwerp hebben, is een uitnodiging om na te denken en met anderen in gesprek te gaan over de zichtbaarheid van levensovertuiging, het delen van inspiratie en werkelijk naar elkaar luisteren.
Toer Reeks, Boekencentrum, 2014, pap, 101 pp, € 9.90, 9789023928348
winkelwagen

9.2.3 Wereldreligies Boeddhisme

Warner, Brad
Een godloze kijk op God, een zenboeddhist over God
Verschijnt eind oktober 2014

Na een seculiere opvoeding ging Brad Warner op zoek naar een hogere macht en kwam uit bij het boeddhisme, ondanks dat het boeddhisme geen god aanbidt. Nu is hij best-selling auteur en geeft hij als zenboeddhist een unieke kijk op de vraag of God bestaat. Na zijn wereldreizen en inwijding als monnik, mengt Brad Warner zich op een originele manier in het debat over het bestaan en de aard van God.

Kan zen helpen een verklaring te geven? Kan een atheist in God geloven? Mag iemand die in God gelooft nog twijfelen? Waarom praten wij over God? Is dit een ouderwets begrip? Brad Warner zag uiteenlopende ideeen over God die geen enkele verbinding met elkaar hebben. In Een godloze kijk op God komt hij met zijn antwoorden en neemt hij ons mee op zijn voortdurende zoektocht naar God en beschrijft hij zijn geloof in God

Asoka, 2014, pap, 189 pp, € 19.90, 9789056703295
winkelwagen

9.3 Psychologie

James, William
De wil om te geloven en andere populair-filosofische essays & Het vertrouwen en het recht om te geloven, 2-e druk
Hoe moet je leven? Voor de meeste mensen is dat een vraag waarvan de volle reikwijdte langzaam maar zeker tot hen doordringt. Voor William James (1842-1910) was het een opdracht waarmee hij de wereld ingestuurd werd. In De wil om te geloven eist William James een geestelijk terrein op voor de menselijke geloofservaring dat zich onttrekt aan iedere rationele bewijsvoering. Iemands geloof wordt eenvoudig gerechtvaardigd door zijn behoefte aan een geloof.

James radicale solidariteitsbetuigingen aan de menselijke ervaring maakten van hem tijdens de jaren dat hij aan Harvard doceerde tot een populaire figuur, een filosoof voor gewone mensen. Wat William James ook tegenwoordig nog, of misschien juist tegenwoordig, nog tot zo'n aansprekende figuur maakt, iemand die we niet los kunnen laten, is zijn aanhoudende pleidooi voor de kracht van de verbeelding in het leven zelf. Wil het leven leefbaar zijn, dan moet de menselijke geest de vrijheid hebben het van binnen uit te vormen alsof het een eigen kunstwerk is, met alle irrationele tegenstrijdigheden van dien. Geloof en bijgeloof, rede en illusie, idealisme en ironie kunnen in zo'n leven naast elkaar bestaan zonder dat het op een mentale burgeroorlog uitdraait. Kaleidoscopisch als zo'n leven is, vormt het het beste weermiddel tegen fundamentalisme, of dat nu religious, politiek of wetenschappelijk is-Bas Heijne in NRC

Fenomenologische bibliotheek 8, Abraxas, 2014, pap, 233 pp, € 22.50, 9789080730083
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Abicht, Ludo, Hendrik Opdebeeck
Zin in filosofie
De kernvragen van de filosofie, vragen naar de oorsprong van wereld en mens, het onderscheid tussen goed en kwaad en de zin van het bestaan, blijven iedereen bezighouden. In deze inleiding tot de filosofie staan deze drie vragen op de voorgrond. In de filosofie zoek je namelijk allereerst zicht te krijgen op hoe de wereld en de mens in elkaar zitten. Vervolgens tracht je zicht te krijgen op de juiste manier om je uit de slag te trekken bij je handelingen. Waarschijnlijk hoop je vooral de zin van je leven in zicht te krijgen.

In deze publicatie staan daarom de filosofische vragen naar in-zicht, uit-zicht en zin-zicht centraal.

Concreet botst onze samenleving steeds weer op vragen omtrent haar economische, sociale en ecologische grenzen. Filosofie is dan van nut om op een rationele manier antwoord te krijgen op de vraag naar inzicht, uitzicht en zinzicht in het leven. En blijkt filosofie ook niet van nut te zijn bij ons persoonlijk wel en wee? Een fascinerend verhaal van meer dan 2500 jaar denken, waarbij de lezer kan vaststellen dat hij of zij nu zelf een bijdrage kan leveren.

Acco, 2014, pap, 152 pp, € 19.50, 9789033498121
winkelwagen
Achterhuis, Hans, Nico Koning
De kunst van het vreedzaam vechten
'Nooit eerder in de geschiedenis zaten de levens van mensen zo vol met conflicten. We moeten voortdurend ons mannetje staan, of ons vrouwtje - op straat, op het werk, in winkels en zelfs thuis. Het gekke is: ondanks al die confrontaties vloeit er maar zelden bloed. Nooit eerder zelfs was een beschaving zo effectief in het bewaren van vrede. Hoe lukt dat in onze moderne samenleving, wat is het geheim? Daarnaar gaan wij in dit boek op zoek.' - Hans Achterhuis en Nico Koning Een wereld zonder conflicten is niet alleen ondenkbaar, maar ook onwenselijk. Botsingen van tegengestelde meningen en belangen zijn een groot goed in een open samenleving. De vraag is alleen: hoe gaan we hiermee om en welke middelen zetten we in? Of anders gezegd: hoe gaan we krachtig het conflict aan en zorgen we er tegelijkertijd voor dat het niet uit de hand loopt? Dat geldt voor allerlei krachtmetingen in het openbare leven - denk aan sport, wetenschap, rechtspraak, politiek - en nog meer voor internationale crisissituaties zoals die in Oekraine en Irak. 'Vreedzaam vechten' is een kunst die vrede en welvaart met zich meebrengt, zo leert de geschiedenis. In dit boek gaan Hans Achterhuis en Nico Koning terug naar de vroege bronnen van geweldbeteugeling, uiteenlopend van het Gilgamesj-epos en de klassieke Oudheid tot de joods-christelijke traditie. Een rijk en erudiet werk.
Lemniscaat, 2014, pap, 671 pp, € 34.95, 9789047702191
winkelwagen
Bor, Jan, E. Petersma
De verbeelding van het denken, druk 8
verschijnt sept 2014
Atlas Contact, 2013, pap, ca 400 pp, € 39.95, 9789025439415
winkelwagen
Bransen, Jan
Je brein of je leven
'Thuis zijn in je leven - dat is een hele kunst, een prestatie van jewelste. Je kunt het ook niet uitbesteden, thuis zijn in je leven. Niet aan de overheid. Niet aan een goeroe, een expert, of een coach. Niet aan je linkerhand of aan je stem. Niet aan een maagband. En ook niet aan je brein. Je zou niet weten hoe.'

Zonder er erg bij stil te staan heb je de sleutel al in het slot gestoken, de sleutel omgedraaid en de deur geopend. Je hebt het op de automatische piloot gedaan. Maar hoe werkt zoiets eigenlijk? Heeft je hand, puur op routine, de deur geopend? Of was het je brein, dat zelfstandig heeft besloten de deur open te maken zonder dat jij je er zelfs maar van bewust was. Of was jij het toch zelf?

Jan Bransen, winnaar van de Socrates Wisselbeker 2014, laat aan de hand van dit soort alledaagse voorbeelden zien dat je lichaam en je brein van alles doen, maar dat jij, de lezer, de enige bent die het eigen leven leeft. Alleen jij beleeft hoe fijn het is om deuren te openen. Alleen jij zult je aangesproken voelen als er vragen over jouw gedrag worden gesteld. En alleen jij zult de lol van het denken beleven tijdens het zoeken naar antwoorden op die vragen.

Jan Bransen (1958) is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met Laat je niets wijsmaken (2013) won hij de Socrates Wisselbeker, de prijs voor het meest prikkelende filosofieboek. Ook zijn Word filosoof, onlangs heruitgebracht bij ISVW uitgevers, was genomineerd voor deze prijs. Daarnaast publiceerde hij in het Nederlands onder meer Filosofie en Ironie (1992; herdruk in 2012) en Drie modellen van het menselijk handelen (1999). Hij is oprichter van het tijdschrift Philosophical Explorations en columnist van iFilosofie.

ISVW Uitgevers, 2014, pap, 83 pp, € 12.50, 9789491693380
winkelwagen
   
Buekens, Filip
De transparantie van waarheid. Een filosofische verkenning van waarheidsminimalisme
In dit boek wordt de waarheid vanuit de analytische taalfilosofie onderzocht. Waarheid is een eenvoudig concept en valt niet uit te leggen in meer primitieve concepten. De idee dat waarheid is te reduceren tot 'correct voorstellen' of 'accuraat representeren' klopt niet. Correcte en accurate voorstellingen bevatten kwaliteiten die niet tot hun waarheid reduceerbaar zijn. En waarheid blijkt zelfs geen zinvol doel van onderzoek te kunnen zijn. We kunnen niet herkennen wanneer we haar bereikt hebben. Geen enkel filosofisch probleem worden door analyse van waarheid opgelost.

Deze stellingen worden in dit boek glashelder uitgelegd en met talloze voorbeelden geillustreerd. De auteur wijst op het belang van deze minimalistische opvatting voor recente ontwikkelingen in de taalfilosofie, filosofie van de geest, ethiek en communicatietheorie. Ideeen van Gottlob Frege, Ludwig Wittgenstein, Peter Strawson, Paul Grice, Bernard Williams, Donald Davidson en Michael Tomasello passeren de revue. De auteur kijkt ook naar ontwikkelingen in evolutionaire psychologie en cognitiewetenschappen, die de minimalistische visie ondersteunen. Hij laat zien dat deze waarheidsopvatting haaks staat op het waarheidsrelativisme en -nihilisme dat populair was in de hoogdagen van het postmodernisme, en dit zonder het begrip een metafysische rehabilitatie te geven.

Dit is het eerste boek in het Nederlands taalgebied dat ook voor buitenstaanders het analytische debat over waarheid, betekenis en normativiteit toegankelijk maakt.

Filip Buekens doceert analytische filosofie aan de Universiteit Tilburg en de KU Leuven

Acco, 2014, pap, 275 pp, € 38.00, 9789033498022
winkelwagen
Cioran, E.M.
Bestaan als verleiding
In Bestaan als verleiding, de vertaling van La Tentation d'exister (1956), vormt Cioran in een reeks beschouwingen zijn levensfilosofie van de banneling, de eeuwige buitenstaander. De verscheurdheid van zijn eigen ballingschap, heen en weer slingerend tussen depressie en extase, tussen razernij en berusting, tussen spleen en ideaal, tracht hij te bezweren in een zoektocht naar de mystiek. De mystieke ervaring, verheven boven tijd en geschiedenis, beschouwt Cioran als het hoogste dat de mens kan bereiken.

Cioran - deze 'literaire satyr' zoals hij is genoemd - hanteert de filosofie als fragment, als explosie, hij is de ideale essayist. Als een ware erfgenaam van Nietzsche provoceert hij op de grens van goed en kwaad, eigenzinnig en persoonlijk, onbarmhartig en vitaal. Hij is een adembenemend stilist, die met behulp van paradox en omkering de lezer voortdurend prikkelt: 'we moeten leren te denken tegen onze twijfels en zekerheden'.

In herdruk, verwacht sept 2014

Historische Uitgeverij, 2001, pap, 255 pp, € 24.95, 9789065544124
winkelwagen
Dewey, John
Het religieuze bevrijd van religie
Waarom zou religie eigenlijk over wonderen en goden moeten gaan? Een religie zonder al die bovennatuurlijke zaken is best mogelijk. Zo'n geloof zou ook veel beter passen bij onze tijd, stelt de Amerikaanse filosoof John Dewey (1859-1952). Als we de metafysische verzinsels achter ons laten, kan de religie weer tot leven komen. 'Dan pas zal het religieuze aspect van de ervaring vrij zijn om zich op eigen kracht te ontwikkelen.'

John Dewey (1859-1952) is een van de invloedrijkste Amerikaanse filosofen en pedagogen van de twintigste eeuw. Met William James en Charles Peirce is hij een van de grondleggers van het 'pragmatisme', de filosofische stroming waarin de concrete, materiele werkelijkheid en de praktijk waarin wij handelen centraal staan. Zijn werk op het gebied van de religie kreeg tot nu toe minder aandacht. Maar ook hier werkt zijn pragmatische kijk verhelderend.

ISVW Uitgevers, 2014, geb, 128 pp, € 22.50, 9789491693298
winkelwagen
Dworkin, Ronald
Religie zonder God
Albert Einstein noemde zichzelf ooit atheist maar was tegelijkertijd diep religieus. Hij bedacht zelfs dat hij zelf wel eens een god zou kunnen zijn. Want, als religie de aanbidding van een mysterie is dat voortkomt uit onbegrijpelijke wijsheid of niet te bevatten schoonheid, was hij dan niet zelf een goddelijk wezen? Een revolutionaire gedachte die Ronald Dworkin, hoogleraar aan de Universiteit van New York, inspireerde tot het geven van de collegereeks 'The Einstein Lectures'.

Veel mensen geloven tegenwoordig in 'iets' maar noemen zichzelf niet religieus. Het een sluit het ander gelukkig niet uit, legt Dworkin uit in Religie zonder God. Geloven in God betekent het erkennen van waarden die vaak ook onder atheisten bestaan. Eigenlijk verschillen gelovigen en ongelovigen dus niet zo veel van elkaar.

Dit boek, een pleidooi voor godsdienstvrijheid op rationele gronden, is postuum uitgebracht. Dworkin gaat in op de meest fundamentele vragen die over religie bestaan. Waar houdt het leven op en begint de dood? Kun je geloven zonder God? Onder de oppervlakte delen gelovigen en ongelovigen vaak dezelfde waarden. Alleen al daarom zouden ze elkaar de ruimte moeten geven op hun eigen manier te geloven, zegt Dworkin.

Ronald Dworkin was emeritus hoogleraar rechtsgeleerdheid en filosofie aan de Universiteit van New York. Hij gaf les aan Yale en de Universiteit van Oxford. In 2007 ontving hij de Ludvig Holberg International Memorial Prize voor zijn onderzoek. Hij overleed in februari 2013. Religie zonder God werd postuum uitgebracht. Dworkin is een van de grootste rechtsfilosofen en denkers over de democratische rechtsstaat uit de recente geschiedenis.

Amsterdam University Press, 2014, geb, 120 pp, € 12.95, 9789089646972
winkelwagen
   
Jaspers, Karl
Wijsgerig geloof, de mens tussen rede en religie
-over de ontwikkeling van een filosofisch bewustzijn, verwacht sept 2014
Bijleveld, 2014, pap, ca 196 pp, € 17.50, 9789061316886
winkelwagen
Lyotard, Jean-Francois
Waarom filosoferen?
Vanwaar komt het filosofische spreken? In vier colleges, in 1964 gehouden voor beginnende studenten, gaat Lyotard welbewust voorbij aan de abstracte vraag 'wat is filosofie?' om in plaats daarvan antwoord te geven op de bijzondere vraag 'waarom filosoferen?'

Volgens Lyotard beantwoordt filosofie aan een fundamentele menselijke behoefte: het verlangen naar zin en betekenis. Wie filosofeert geeft zich over aan dit verlangen, een verlangen dat echter nooit werkelijk in vervulling gaat en dat zich telkens weer vernieuwt. Filosoferen betekent niet dat je jezelf opsluit in een specifiek, min of meer zelfgenoegzaam discours, maar dat je je zinnen scherpt voor het latente verlangen dat in ieder mens leeft en in tal van maatschappelijke processen een bepalende factor is. Zo eindigen Lyotards bespiegelingen met de prikkelende vraag 'hoe is het mogelijk niet te filosoferen?'

Jean-Francois Lyotard (1924-1998) behoorde tot de bekendste vertegenwoordigers van het differentiedenken in de Franse filosofie en was hoogleraar aan de universiteit van Parijs-VIII. Voor het grote publiek is zijn naam vooral verbonden met zijn boek La condition postmoderne (1979).

Klement/Pelckmans, 2014, pap, 104 pp, € 16.95, 9789086871469
winkelwagen
Marx, Karl & Friedrich Engels
De Duitse ideologie. Deel 1: Feuerbach. En andere programmatische teksten van het marxisme
Verwacht oktober 2014

Karl Marx (1818-1883) was een Duitse filosoof, die een filosofisch project ontwikkelde waaraan hij zijn hele leven sleutelde. Wat hij naliet, was geen coherent theoretisch systeem; een marxisme in die zin is een uitvinding van generaties marxisten na hem. In de jaren rond 1845 begint Marx in samenwerking met zijn compagnon-de-route Friedrich Engels een eigen weg te zoeken in de filosofie. Hij wil niets minder dan Hegel, door wiens filosofie hij is gevormd, 'op zijn voeten'zetten. In dialoog en deels polemiserend met de kring van de jong-hegelianen, onder wie de filosoof Ludwig Feuerbach, gaat Marx op zoek naar het materiele, politiek-economische, substraat achter de hegeliaanse ideeen van staat, recht en moraal. Een eerste formulering van zijn materialistische geschiedenisopvatting legt hij neer in een aantal kanttekeningen bij het werk van Feuerbach, die later, lang na zijn dood, worden gepubliceerd als het eerste deel van 'De Duitse ideologie'. Aan het einde van de jaren vijftig van de negentiende eeuw verwerkt Marx zijn ervaringen en gedachten in een tweede ontwerp van zijn maatschappijtheorie, de 'Inleiding' uit 1857 voor het manuscript dat, eveneens lang na zijn dood, onder de naam 'Grundrisse' zal worden gepubliceerd. Deze inleiding wordt in 1859 gevolgd door het 'Voorwoord' bij zijn in hetzelfde jaar gepubliceerde werk 'Zur Kritik der politischen Okonomie'. Marx vat daarin kort de gang van zijn intellectuele ontwikkeling tot dan toe samen en formuleert nog eens bondig wat hij aanduidt als de leidraad die hij bij zijn studies heeft gevolgd. In deze editie zijn de drie funderende teksten van het marxisme in chronologische volgorde afgedrukt, voorafgegaan door een inleiding en voorzien van verklarende noten.

Vantilt, 2013, pap, 196 pp, € 19.95, 9789460040313
winkelwagen
Moyaert, Paul
Opboksen tegen het inerte, de doodsdrift bij Freud
Geen begrip van Freud is zo intensief bediscussieerd en zo omstreden als de doodsdrift. Maar wat erover is geschreven, verdwaalt vaak in diepzinnigheden zonder samenhang. De Leuvense filosoof Paul Moyaert pakt het anders aan door duidelijk te maken wat in dit begrip voor Freud zelf op het spel stond. Doodsdrift staat bij Freud volgens Moyaert niet voor een doodsverlangen, maar doelt op die weerbarstige krachten in het leven die zich tegen het leven verzetten.

Leven moet niet worden begrepen vanuit zelfexpressie, maar als een blijvende spanning met een inerte werkelijkheid. Op zoek naar de samenhang tussen doodsdrift en destructie bepleit Moyaert doodsdrift en agressiedrift van elkaar te onderscheiden. Hij laat zien hoe in Freuds analyse van de menselijke agressiviteit de radeloze woede een belangrijke plaats inneemt. Zonder agressie is de doodsdrift een inerte werkelijkheid die tot weinig in staat is. Agressie is een motor van het leven.

Tot besluit geeft Moyaert zijn visie op de psychoanalytische behandeling. Hij verzet zich tegen de hedendaagse tendens haar te reduceren tot traumaverwerking en de vrije associatie op te vatten als een handige truc om de smerige waarheid van het leven te ontdekken. Wat echt geneest volgens Moyaert is niet het bereikte inzicht, maar het wrede genot te onderzoeken hoe je eigen geest werkt.

Vantilt, 2014, pap, 207 pp, € 19.95, 9789460041884
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

Rosenstock-Huessy, Eugen
De taal van de ziel
Soms kan een enkel woord, afkomstig uit diepere lagen van ons bestaan, een ommekeer bewerken. De uitspraak van Churchill voor het Engelse parlement aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 'I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat' is een dergelijk woord. Alleen woorden die opkomen uit het diepste van de ziel hebben de macht om een nood af te wenden. Het is deze macht van de taal die Rosenstock-Huessy beschrijft en blootlegt in De Taal van de Ziel.

Dit werk stuurde Rosenstock-Huessy oorspronkelijk als brief vanuit het westfront naar Rosenzweig aan het oostfront, midden in de Eerste Wereldoorlog (1916). Het is het oudste document van de filosofie van de dialoog en van het zogenaamde 'taaldenken' in de lijn van Rosenzweig, Buber, Marcel, Levinas en vele anderen. Rosenstock-Huessy zelf noemt het de grammaticale methode. De vervoegingen en verbuigingen van de taal zijn ook de vervoegingen en verbuigingen van een levende ziel. Levende taal die vijanden in gesprekspartners verandert, kan een basis scheppen voor de volgende vrede. De grammaticale methode maakt deze veranderende werking van de taal toegankelijk. Daarmee is zij geboren uit, maar ook het antwoord op de grote crises van de 20e eeuw. Bijna honderd jaar na dato kan de 21e eeuw dit antwoord opnieuw of nog steeds in dankbaarheid aanvaarden.

Rosenstock-Huessy (1888-1973) was filosoof, jurist en socioloog. Hij werd in Duitsland geboren in een joods gezin. In zijn geestelijk ontwaken zag hij zich van meet af verbonden met het christendom. Universeel denken was steeds zijn uitgangspunt. Hij is de auteur van onder meer De grote revoluties, het fascinerende, erudiete en uitermate leesbare boek dat de grote verbanden in de ontwikkeling van onze westerse beschaving zichtbaar maakt.

Skandalon, 2014, pap, 138 pp, € 15.00, 9789490708870
winkelwagen
Schut, Daniel , Jean H.M. Wagemans
Argumentatie en debat
Wat gebeurt er als je de theorie en de praktijk van het debatteren bij elkaar brengt? Argumentatie en debat vormt een antwoord op deze vraag. De auteurs combineren theoretische inzichten over argumentatie met strategische aanwijzingen voor het voeren van debatten. De uitleg hiervan wordt ondersteund met voorbeelden uit de debatpraktijk. Behalve theorieen en aanwijzingen over debatteren bevat het boek ook een korte geschiedenis van de dialectica (de klassieke benaming voor de kunst van het debatteren) en een verzameling criteria voor het beoordelen van een debat. Bovendien bevat het boek beschrijvingen van de meest gebruikte debatformats, een lijst met literatuursuggesties en een register met kernbegrippen.

Het boek is bedoeld voor iedereen die zijn of haar vaardigheden op het gebied van argumenteren en debatteren wil verbeteren. De theoretische inzichten en strategische aanwijzingen zijn niet alleen nuttig als je wilt deelnemen aan een wedstrijddebat, maar ook wanneer je een overtuigende bijdrage wilt leveren aan discussies op de werkvloer. Zowel studenten als professionals kunnen met Argumentatie en debat hun voordeel doen.

Politicoloog Daniel Schut is Nederlands Kampioen Debatteren (2013) en traint politici, bestuurders en professionals in overtuigend communiceren via trainingsbureau De Luistervinken.

Jean H.M. Wagemans is filosoof en universitair docent argumentatietheorie aan de Universiteit van Amsterdam.

Boom Lemma uitgevers, 2014, pap, 156 pp, € 25.00, 9789462364233
winkelwagen
Schutter, Dirk de
Het catastrofale, essay over de eindigheid
Mensen veroorzaken catastrofes, maar wat nog bedenkelijker is: ze sluiten voor deze catastrofes de ogen. Ze wenden zich af van wat ze aanrichten. Ze vluchten voor het onverdraaglijke besef dat hun bestaan getekend is door een niet ongedaan te maken tekort.

Dirk De Schutter gaat te rade bij belangrijke twintigste-eeuwse filosofen en bij de psychoanalyse om dit tekort te tekenen en existentiele ervaringen, zoals verveling, rouw, luiheid, te beschrijven. Hij doet eveneens een beroep op kunst en literatuur om de grote gebeurtenissen uit de afgelopen eeuw te becommentarieren: de ontwikkelingen in wetenschap en technologie, de twee wereldoorlogen, de shoah. De auteur poogt aan te tonen dat de ontsporingen van de westerse cultuur hun oorsprong vinden in het onvermogen van de mens om met zichzelf en het eigen tekort in het reine te komen. Hoe kunnen wij met deze (on)menselijke conditie omgaan?

Dirk De Schutter (1954) is filosoof en als hoogleraar verbonden aan de KULeuven (Campus Brussel) en aan de Universiteit Antwerpen. Eerder verschenen van hem Sporen van geloof en Een hart voor de wereld.

Klement, 2014, pap, 240 pp, € 22.95, 9789086871445
winkelwagen
   
Southwell, Gareth
De belangrijkste filosofische uitspraken voor 2015
Inspirerende uitspraken en hun betekenis, aangevuld met een korte biografie van de filosoof of wetenschapper
Uitgeverij Lias, 2014, pap, ca 768 pp, € 14.90, 9789088030512
winkelwagen
Vandaele, Henk
Ik? Brein, spook noch ding, kritiek van de zuivere neurofysiologie
Aan de hand van allerlei wetenschappelijke experimenten meent een aantal auteurs aan te tonen dat ons idee van vrij handelen en denken een illusie is. In Ik? Brein, spook noch ding herinterpreteert filosoof Henk Vandaele deze neurologische experimenten. Wie boeken van bijvoorbeeld Victor Lamme en Dick Swaab leest, wordt steevast met allerlei experimenten om de oren geslagen die zouden aantonen dat de mens een totaal gedetermineerde brok natuur is. Wijzen die vele experimenten werkelijk op de onmogelijkheid van een bewust ik?

Vanuit het metafysisch ontwikkeld begrippenkoppel dogmatiek/kritiek toont Vandaele aan dat deze experimenten een kritisch begrip van ons mens-zijn niet uitsluiten. Dit essay ontkent niet de vele experimenten. Het neemt ze serieus en toont hoe de wetenschappen op de filosofie aansluiten. En hij laat zien hoe de dogmatische neurofysiologen in hun conclusies terugvallen op een door hen niet opgemerkt dogmatisch religieus discours en op deze manier zonder argument ons bewustzijn naar de prullenbak verwijzen.

Henk Vandaele (1969) studeerde verpleegkunde en filosofie in Kortrijk, Gent en Heidelberg. Hij is werkzaam als zorgethicus in het woonzorgnetwerk Triangel en doceert wijsbegeerte en ethiek aan de Hogeschool VIVES. Hij verzorgt de hoofd- en eindredactie van het filosofisch tijdschrift De uil van Minerva.

Klement/Pelckmans, 2014, pap, 148 pp, € 14.50, 9789086871506
winkelwagen
Visscher, Jacques De, Alicja Gescinska, Guido Vanheeswijck (red)
Leszek Kolakowski, de onrust van onze eeuw
De Pool Leszek Kolakowski (1927-2009) was een vrije denker en een denker van vrijheid en menselijke waardigheid. Zijn ondogmatisch filosoferen getuigde van een wonderlijk vermogen om verschillende visies en inzichten te confronteren en te assimileren. Kritisch tegenover religieuze praktijken, was hij er tegelijk vertrouwd mee zonder het religieuze tot iets anders te herleiden. Nadat hij afstand had genomen van zijn communistisch engagement liet hij zich in maatschappelijke, politieke of filosofische vraagstukken niet meer door ideologie leiden. Ironisch en sceptisch vertrouwde hij op zijn eigen geest als kompas op de weg naar waarheid.

In dit boek worden de belangrijkste facetten van Kolakowski's denken behandeld: kritiek op marxisme, secularisme en totalitarisme, het waagstuk van de vrijheid en de waarheid, de uitdagende vragen van de grote filosofen, de mens zonder alternatief en de onmogelijkheid om aan het metafysische te ontsnappen.

Gevoelig voor 'het werk van de duivel', schuwde hij de consequentie tot het uiterste.

Serie Denkers, Klement/Pelckmans, 2014, pap, 259 pp, € 24.95, 9789086871377
winkelwagen
Willigenburg, Theo van
Gevallen vogel
Gevallen Vogel is het onwaarschijnlijke, maar waargebeurde verhaal van een hoogleraar Ethiek die vanwege een zedendelict in de gevangenis belandt en vijf jaar later opnieuw, maar valselijk, beschuldigd wordt. Tegelijk is het een openhartig verhaal over filosofie als levensreddende 'cognitieve therapie': een manier van denken en begrijpen waardoor je kunt overleven in een ineenstortende wereld. Achter tralies blijken de inzichten van filosofen als Kant, Nietzsche en Lyotard een betekenis te hebben die rijker is dan wat jarenlange wetenschappelijke studie aan het licht brengt.

Sterk autobiografische boeken melden het vaak in hun inleiding: 'Elke overeenkomst met bestaande personen of gebeurtenissen berust op louter toeval.' In dit boek is het omgekeerd. Alles kan gedocumenteerd worden aan de hand van proces-verbalen en getuigenissen, al vraagt de reconstructie van de auteur wel om een bepaalde manier van 'kijken', zoals hij aan de hand van een passage uit Nietzsche probeert duidelijk te maken.

De auteur, hoogleraar Wijsgerige Ethiek, belandt in 2004 vanwege een zedendelict in de gevangenis en wordt vijf jaar later door drie aangevers valselijk beschuldigd van eenzelfde delict, gearresteerd en des te zwaarder gestraft. In die omstandigheden krijgen gedachten en inzichten van grote filosofen een betekenis die hem als wetenschapper waren ontgaan. De filosofische reflecties van Kant tot en met Lyotard bieden een levensreddende 'cognitieve therapie': een manier van denken en begrijpen waardoor je kunt overleven in een ineenstortende wereld. De filosofie in dit boek is dus levenskunstfilosofie, maar dan bedreven op de rand van de afgrond. Geen biografietje naast een filosofietje, maar filosofie in het zicht van de nederlaag. Op welke manier kan filosofie je helpen als je alles dreigt te verliezen?

Damon, 2014, geb, 528 pp, € 36.90, 9789460361920
winkelwagen
Wittgenstein, Ludwig
Filosofische onderzoekingen
verwacht sept 2014
Reeks Grote Klassieken, Uitgeverij Boom, 2006, geb, 316 pp, € 39.90, 9789085062882
winkelwagen

95.2 Filosofie Antieke Filosofie

Aristoteles, (Jan van Ophuisen- vert)
De ziel
verschijning verwacht sept 2014

Aristoteles' traktaat over De ziel, De anima, is een van de weinige werken waarvan niemand wil betwisten dat het met recht tot de selecte canon van klassieke werken behoort, die iedere filosoof tot zich nemen moet. Dit traktaat gunt de lezer een blik op de op volle toeren werkende Aristoteles, die het schreef toen hij de ideeen die hij lang had voorbereid aan het oogsten was; elke zin opent een belangrijk nieuw perspectief, stelt een cruciale vraag of formuleert een kerngedachte.

De ziel is een werk van groot historisch belang. In het eerste hoofdstuk geeft Aristoteles een overzicht van de zielstheorieen van zijn voorgangers, en haalt hij woorden van presocraten aan die nergens anders bewaard zijn. Bovendien is De ziel een werk waar latere filosofen, van Plotinus tot en met Hegel, als commentator of uit behoefte aan inspiratie naar terugkeerden.

Aristoteles formuleert in De ziel voor de eerste keer een aantal vragen die niet meer weggedacht kunnen worden uit de geschiedenis van de filosofie, die haar zelfs bepaald hebben. Wat is de oorsprong van het leven, hoe verschilt wat leeft van het materiele? Hoe bestaat dit onderscheidende kenmerk? Wat betekent het wanneer je dat 'ziel' noemt? En hoe kunnen we de werkelijkheid buiten ons kennen en wat dringt daarvan tot ons door? Hoe kunnen we beschikken over de begrippen die we daartoe nodig hebben? En stel dat we leven dankzij een 'ziel': hoe kan de ziel communiceren met het lichaam waarin ze zich heeft gevestigd?

De diepgang en de bondigheid waarmee Aristoteles De ziel vervaardigde maken het niet eenvoudig te benaderen. Maar het is een van de belangrijkste filosofische werken die er geschreven zijn, fascinerend, fundamenteel en prikkelend.

Vertaling door Jan van Ophuijsen

Historische Uitgeverij, 2014, geb, 144 pp, € 28.50, 9789065540065
winkelwagen

95.5 Filosofie Kenleer/ Logica enTaalfilosofie

Stokhof, Martin
Taal en betekenis - Basisboek taalfilosofie
Verschijnt 15/11/2014

Hoe komt betekenis tot stand? Hoe past taal op de werkelijkheid? In Taal en betekenis leidt Martin Stokhof de lezer langs de voornaamste kwesties in de taalfilosofie. Dit nieuwe deel in de serie Boom Basisboeken is een volledig geactualiseerde versie van het eerder bij Boom onder dezelfde titel verschenen, succesvolle studieboek. Bij uitstek geschikt voor studenten wijsbegeerte, taalwetenschap, kunstmatige intelligentie en psychologie.

Martin Stokhof is hoogleraar taalfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Bij Uitgeverij Boom/Sun verscheen in 2000 de eerste druk van Taal en betekenis.

Boom, 2014, pap, 450 pp, € 34.90, 9789461056115
winkelwagen

99.0 Kunst

Grebe, Anja
Het Vaticaan, alle schilderijen; de complete collectie oude meesters, plus meer dan 300 beelden, kaarten, wandkleden en andere kunstvoorwerpen
Meer dan 1200 kunstwerken gebundeld in Het Vaticaan.

Vaticaanstad meet 0,44 vierkante kilometer, maar de kunstcollectie is van wereldformaat. De Sixtijnse kapel met de Pieta van Michelangelo, werken van Giotto, Fra Angelico, Titiaan en Caravaggio - de grootste namen uit de geschiedenis bevinden zich hier. Het Vaticaan - alle schilderijen biedt een ongeevenaard overzicht van deze monumentale collectie.

Anja Grebe doceert kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Erlangen-Neurenberg en maakte naam met haar publicaties over middeleeuwse en moderne kunst. Haar Het Vaticaan is een erudiet overzichtswerk. Onmisbaar voor liefhebbers van de middeleeuwse Italiaanse schilderkunst.

Kok, 2014, geb in cassette, 252 pp, € 55.00, 9789043523189
winkelwagen
   
Hall, J
Hall's geillustreerde encyclopedie van symbolen in oosterse en westerse kunst
In herdruk, verwacht oktober 2014
Primavera Pers, 1996, pap, 310 pp, € 22.46, 9789074310222
winkelwagen
Kuntos, Jaroslav
Silver Judaica. From the Collection of the Jewish Museum in Prague
Expected sept. 2014

The Jewish Museum in Prague is home to a variety of silver Jewish ritual artifacts, from Kiddush cups, Hanukkah lamps, and Torah decorations, to the dozens of other objects used in observing the commandments. Silver Judaica celebrates this extraordinary collection with full-color illustrations and detailed explanations of each of the museum's nearly five hundred pieces. Jaroslav Kuntos covers each artifact in painstaking detail, highlighting the design features that indicate a piece's date and place of production. Kuntos compares and contrasts those pieces made by Jews with those made by Christians, explaining how - during the seventeenth through nineteenth centuries, the period when a majority of these artifacts were made - Jews were excluded from membership in the guilds, and as a result, many of the ceremonial objects, though used by Jewish communities, were made by non-Jewish manufacturers or artisans on commission.

A fascinating survey of superior craftsmanship, Silver Judaica will appeal to students and scholars of art history and religious studies alike.

Chicago UP, 2014, pap, 315 pp, € 29.95, 9788087366127
winkelwagen
Murray, Peter & Linda, Tom Devonshire Jones (eds)
The Oxford Dictionary of Christian Art and Architecture, Second Edition
The Oxford Dictionary of Christian Art and Architecture explains a wide range of terms used in the study of the history of Christian art and architecture including subjects, topics, themes, artists, works, movements, and buildings. This long-awaited new edition of Peter and Linda Murray's classic text continues to provide an invaluable, authoritative, and engaging guide to interpreting Christian Art both for students and teachers of the subject, as well as non-specialists or those without a formal education in Christianity.

The new editor, the Reverend Tom Devonshire Jones, has been aided by over a dozen expert contributors, fully updating the text for the new century. Areas that have been expanded upon include the artwork, artists, and innovations of the 19th, 20th, and 21st centuries (such as the relationship between Christianity and film). Coverage includes art from around the world, with new entries upon the Christian art of North America, Latin America, Australasia, and of the non-Western world, as well as Christian artistic interactions with other religions, including Judaism and Islam.

The detailed bibliography has been heavily revised and updated, increasing the number of sources cited and expanding on sources relevant to the study of non-traditional Christian art. The updated bibliography will be placed on a companion webpage to the Dictionary, which will also feature an appendix of web links to sites of relevant interest.

Oxford UP, 2014, pap, 672 pp, € 21.95, 9780199695102
winkelwagen

99.11 Kunst - Ikonen

   
Florenski, P.
Iconostase. De poort naar het onzichtbare
verwacht sept 2014
Bijleveld, 2012, pap, 160 pp, € 17.50, 9789061319894
winkelwagen

99.12 Film en Letteren

Mann, Thomas
Jozef en zijn broers
Thomas Mann beschouwde zijn monumentale hervertelling van het Bijbelverhaal van Jozef als zijn magnum opus. Hij schreef de vier delen - De verhalen van Jaakob, De jonge Jozef, Jozef in Egypte en Jozef de Voorziener - als een verhaal. Tezamen vormen ze, in de woorden van Mann, 'een mythologische roman' over Jozef, de lievelingszoon van Jaakob, die door zijn broers uit jaloezie aan een slavenhandelaar wordt verkocht.

Mann volgt het Bijbelverhaal op de voet, maar gebruikt zijn verbeeldingskracht om de gebeurtenissen te beschrijven alsof hij erbij is geweest. Hij tovert ons de wereld van aartsvaders en farao's voor ogen, de oude beschavingen van Egypte, Mesopotamie en Palestina, en laat ons de mens in al zijn grootheid en kleinheid zien. Het resultaat is een briljante combinatie van humor, emotie, psychologisch inzicht en epische grandeur.

Joseph und seine Bruder verscheen tussen 1933 en 1943, toen Manns vaderland Duitsland in de greep van de nazi's was. Met dit mythische verhaal uit de joods-christelijke traditie wilde hij een alternatief bieden voor de totalitaire mythologie waarmee de nazi's hun mensbeeld van Ubermensch en Untermensch legitimeerden. Lezer, wil hij zeggen, er is hoop voor de mensheid, want wat de mens ook overkomt, hij is in staat tot berouw en vergeving.

Deze uitgave van Jozef en zijn broers is de eerste Nederlandse vertaling van dit meesterwerk. 4 dln gebonden in 1 band

Wereldbibliotheek, 2014, geb, 1344 pp, € 125.00, 9789028424005
winkelwagen
   
Otten, Willem Jan
Droomportaal; verhalende essays
'Willem Jan Otten verdient in het bijzonder ook erkenning voor de uitzonderlijke kwaliteit van zijn werk als essayist in de klassieke zin en in de oorspronkelijke betekenis van het woord. Het essay als een poging tot verheldering, voor de essayist zelf en via hem ook voor de lezer. Schrijven als een vorm van denken en denken in de vorm van schrijven,' aldus de jury van de P.C. Hooftprijs 2014.

Nog in hetzelfde jaar als waarin Willem Jan Otten de P.C. Hooftprijs voor zijn gehele oeuvre werd toegekend, verblijdt hij de lezer met een nieuwe verzameling kristalheldere stukken. Of Otten nu schrijft over persoonlijke geschiedenis, religie, schrijvers, kunstenaars, dichters, de lezer kan steeds gelijktijdig met hem meedenken. Veel essays in Droomportaal - maar liefst tien stukken - gaan over film.

Van Oorschot, 2014, pap, € 17.50, 9789028260382
winkelwagen

99.2 Poezie

Koenen, Mieke
Dwars tegen de keer, leven en werk van Ida Gerhardt
Ida Gerhardt (1905-1997) is een van de belangrijkste Nederlandse dichters. Zij schreef poezie die haaks stond op de tijdgeest van de jaren vijftig en zestig, maar wist toch uit te groeien tot een bekend en geliefd schrijfster. Haar Verzameld Werk beleefde dertien herdrukken en in Gerrit Komrijs bloemlezing uit de Nederlandse poezie zijn tien gedichten van haar opgenomen, het maximumaantal.

Voor het eerst verschijnt nu een volledige biografie. Op basis van talrijke nieuw ontdekte archiefstukken, brieven, lezingen en ongepubliceerde gedichten schetst Mieke Koenen de verbanden tussen Gerhardts literaire werk en haar levensloop: haar gecompliceerde relatie met haar familie, gymnasiumtijd als leerlinge van de dichter Leopold, studietijd in Leiden en Utrecht, leraarsbestaan in Kampen (toen zij bijna in een oncentratiekamp belandde), de periode in Bilthoven, waar zij de gymnasiumafdeling van De Werkplaats van Kees Boeke leidde, en de vruchtbare jaren in Eefde, toen haar werk veelvuldig werd bekroond en er een rel ontstond rond haar psalmenvertaling.

Mede door een diep geworteld gevoel van miskenning en een alles overheersende passie voor haar poezie was Gerhardt een markante en eigenzinnige vrouw. Zij had een grote liefde, die meer dan vijftig jaar haar levensgezel was: Marie van der Zeyde. Haar levensloop is ook vervlochten in deze biografie.

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2014, geb, 600 pp, € 39.99, 9789025303808
winkelwagen
Teerlinck, Martijn
Ademgebed
En dan zei ik in stilte tegen mijn handen:
jullie worden grote handen, lange handen
deze palmen zullen de zuidpool verwarmen
en op de noordpool dansen de vingers een wals

ik heb een brede lach van afgeknipte takken
en eeuwwervels houden mijn rug bij elkaar
en de zee van mijn navel zoekt naar een kade
van vlees, naar een kade van leven

Martijn Teerlinck overleed op 10 december 2013 op 26-jarige leeftijd. Als dichter maakte hij naam door in 2010 Nederlands kampioen Poetry Slam te worden. Teerlinck was ook een bijzondere muzikant: als The Child of Lov maakte hij een veelgeprezen cd, waarop o.a. Damon Albarn (Blur) een bijdrage leverde, waarmee hij een NME-award in de wacht sleepte.

'Poezie bood Martijn Teerlinck een kans op overleven, omdat zijn stoffelijk bestaan maar kort zou duren. Zijn taal spat van vitaliteit van het papier en is hyperlyrisch, machtig mystiek en op een ontroerende manier berustend. Wie het leven wil vieren moet dit lezen'- Erik Jan Harmens

Lebowski, 2014, pap, 56 pp, € 17.50, 9789048820672
winkelwagen

Nog te verschijnen

   
Aristoteles
Metafysica
Aangekondigd voor 1 september 2014
Aristoteles in Nederlandse vertaling, Historische Uitgeverij, 2014, geb, € 45.00, 9789065540089
winkelwagen

Tijdschriften

Speling, Tijdschrift voor bezinning 2014/3: Sociale Media
Welke betekenis hebben de social media voor ons zoeken naar zin, voor ons verlangen naar vervulling, voor ons streven naar diepgang, voor de voeding van onze waarden, kortom: voor spiritualiteit?

Velen zijn in de digitale wereld op zoek naar spiritualiteit: de zinzoekers op het web, de cyberseekers. Al surfend over het internet kun je verrassende ontdekkingen doen, geestverwanten tegenkomen, pareltjes van spiritualiteit opdelven.

Maar je kunt er ook verdwalen en op sites terechtkomen die je nooit gezien zou willen hebben. Sommigen leven op door de nieuwe contacten die zij via de sociale media opdoen, anderen verzuchten: 'ik ken al zoveel mensen...'. In dit nummer vragen we ons daarom af: zit er voldoende speling in de social media?

2014, € 11.00, 2014-3-250
winkelwagen