B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.6.0 Bijbelkommentaar in een band

Graaf, J. van der e.a. (red)
Tekst voor tekst: de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (8e druk)
Deze beknopte verklaring biedt een heldere uitleg van alle bijbelboeken en is daarmee al jaren voor velen een onmisbare hulp bij het bijbellezen.

Ieder bijbelhoofdstuk wordt min of meer vers voor vers doorgenomen en uitgelegd. Daarnaast is elk bijbelboek voorzien van een inleiding waarin onder andere aandacht wordt gegeven aan de auteur, de ontstaanstijd, de thema's en de betekenis van het betreffende bijbelboek. De toon van deze beknopte verklaring is die van eerbied voor het Woord van God en de terugkerende verwondering om de kracht van dit Woord. Tekst voor tekst richt zich in de eerste plaats op het gebruik in de gemeente en thuis. Ze vereist geen theologische kennis, maar fungeert als een belangrijke bron van bijbelkennis.

Aan Tekst voor tekst werkten 33 theologen uit verschillende kerken mee. De redactie was in handen van dr.ir. J. van der Graaf, dr. A. Noordegraaf, dr. B. van Oeveren, prof.dr. J.P Versteeg en dr. J. Vlaardingerbroek.

Boekencentrum, 1987/2016, geb, 1076 pp, € 49.90, 9789023902379
winkelwagen

2.1.0 Geschiedenis Antieken ( Antieke Godsdiensten/ Mythologie/ Letteren)

Sophocles, vert, inleiding en essay Ben Schomakers
Antigone
Verschijnt voorjaar 2016

In zijn mooiste stuk schildert Sophocles het portret van Antigone, die op vele manieren in conflict met haar omgeving raakt: goddelijk gebod vecht tegen menselijk gebod, individuele ethiek met algemene ethiek, metafysica met materialisme, het vrouwelijke met het mannelijke, openheid met geslotenheid, en de bereidheid tot liefde met dwang en afweer.

Een daad van verzet heeft Antigone tot de heldin van velen gemaakt. Nadat haar twee broers elkaar gedood hebben, negeert zij het gebod van de heerser van Thebe om in het belang van de stad een van beide niet te begraven. Zij doet dat toch en verspeelt haar leven.

De Britse dichter Shelley was in een vroeger leven verliefd op Antigone en kwam daar nooit meer van los, net als Goethe, Holderlin, Hegel, Kierkegaard, Brecht, Lacan, Irigaray, Heaney. Maar waarom precies? De fascinatie voor dit belangrijkste vrouwelijke literaire personage wordt in dit boek invoelbaar gemaakt dankzij een nieuwe, precieze, speelbare vertaling van Sophocles' meesterwerk, gevolgd door een fijnzinnig essay over De liefde van Antigone.

De tragediedichter Sophocles (496-406 v.C.) schreef meer dan honderd stukken, waarvan er maar zeven bewaard zijn (waaronder Antigone, Oedipus heerst en Oedipus in Colonus). Marc De Kesel, Ben Schomakers en Dirk De Schutter onderzoeken ieder in hun vele publicaties de aard en de mogelijkheden van het moderne bestaan in confrontatie met de filosofische, religieuze en literaire traditie.

Viator reeks, Klement, 2016, geb, ca 176 pp, € 27.50, 9789086871582
winkelwagen

2.2.0 Geschiedenis ME / Renaissance / 6e - 15e eeuw

Bingen, Hildegard van, Mieke Kock-Rademakers (vert)
Scivias - Ken de wegen II
Hildegard van Bingen (1098-1179), in 2012 heilig verklaard en uitgeroepen tot kerklerares, leidde als benedictines aanvankelijk een verborgen leven. Maar in haar drieenveertigste levensjaar ontving ze in een visioen een opdracht van God om 'de kluis der mysterien te ontsluiten'. Daarop schreef ze haar beroemd geworden Liber Scivias, een spirituele reisgids voor de gelovige op weg naar het hemels Jeruzalem. Scivias ('Ken de wegen') is een trilogie. Naast de Latijnse tekst is een vertaling opgenomen in het Nederlands, die dicht bij Hildgards beeldende taal blijft. De inleiding geeft een korte schets van leven en werk van Hildegard en gaat nader in op de lectio divina, een meditatieve leef- en leeswijze die Hildegard toepast. De toelichting bij tekst en miniaturen helpt de lezer om de samenhang van woord, klank, beeld en betekenis te verstaan.

Dit tweede deel laat zien hoe de ziel in het Nieuwe Testament, verlost door Christus' menswording, wordt opgenomen in de Kerk. Het derde deel verschijnt in 2016.

Vertaald door Mieke Kock-Rademakers

Middeleeuwse studies en bronnen, Verloren, 2016, pap, 454 pp, € 40.00, 9789087044848
winkelwagen
Clairvaux, Bernardus van
Tempeliers, lofzang op een nieuwe ridderorde
Omstreeks 1130 schrijft Bernardus van Clairvaux een geestelijk traktaat dat bestemd is voor de tempeliers, een militaire orde. Het traktaat, dat als Lofzang op een nieuwe ridderorde furore maakte, beschrijft de voorwaarden voor en etappes van een leven van ommekeer. Bernardus moedigt de tempeliers aan de wegen van Christus te bewandelen. Het document heeft echter een ruimere portee: over de hoofden van de tempeliers heen richt Bernardus zich tot de ridderklasse van zijn tijd, die zich onder invloed van de hoofse cultuur aan het omvormen is. Bernardus, zelf ridderzoon, probeert deze vaak agressieve en arrogante vechtjassen te injecteren met zachtmoedigheid, discipline en gemeenschapszin - kwaliteiten van de door hem wijd en zijd gepromote cistercienzers. Aldus creeert Bernardus een hoogst originele symbiose van ridder en monnik die als blauwdruk zal dienen voor alle latere geestelijke ridderorden.

Lofzang op een nieuwe ridderorde biedt een beklijvende bezinning op thema's als gerechtvaardigd geweld, de kunst van het sterven en monastieke spiritualiteit voor leken. Dit bekoorlijke werkje maakt de lezer tot ooggetuige van het wonderlijk debuut van de tempeliers, wier geschiedenis even tragisch als roemrijk zal zijn.

Vertaald door Guerric Aerden en Rik van Nieuwenhove

Middeleeuwse Monastieke teksten, Damon, 2015, geb, 151 pp, € 27.90, 9789460362217
winkelwagen
Goedegebuure, Jaap, Oek de Jong (red.)
Eckhart nu. Tien visies op Meister Eckhart
Meister Eckhart (1260-1327), een van de grootste middeleeuwse mystici, staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Ter gelegenheid van Eckharts 750e geboortedag verscheen onder redactie van Jaap Goedegebuure en Oek de Jong een bundel beschouwingen over de vraag wat Eckhart ons vandaag de dag te zeggen heeft.

Deze fraai uitgevoerde bundel verkent het universum van Eckhart aan de hand van essays van schrijvers Roel Bentz van den Berg, C.O. Jellema, Oek de Jong, Jan Oegema en Vonne van der Meer, van zenleraar Nico Tydeman, die een uitbundig stuk leverde over Eckhart en het boeddhisme, van theologen en Eckhart-kenners Frans Maas en Marcel Braekers, filosoof Gerard Visser, criticus en literatuurwetenschapper Jaap Goedegebuure en historicus Jef Jacobs, die een meesterlijk portret van Eckhart en zijn tijd vervaardigde. De bundel wordt gecompleteerd met enkele preken van de Meister zelf.

Atlas Contact, 2010, pap, 252 pp, € 29.95, 9789045704487
winkelwagen

2.3 Geschiedenis Vroegmodern / Reformatie / Contrareformatie 16e eeuw

Bom, Erik de
Een nieuwe wereld, Denkers uit de Nederlanden over politiek en maatschappij (1500-1700)
De manier waarop we over politiek denken is bepaald door zes cruciale denkers uit de Lage Landen: Desiderius Erasmus, Juan Luis Vives, Justus Lipsius, Leonardus Lessius, Hugo Grotius en Benedictus de Spinoza.

In Een nieuwe wereld worden ze uitgebreid geportretteerd. Elk van hen had een grote impact op het politieke leven van hun tijd, tot ver buiten de Nederlanden. Ze lieten zich inspireren door de geschriften van vroegere denkers, niet het minst uit de oudheid, en ze legden de fundamenten van een 'politieke wetenschap' die perfect was afgestemd op de noden van hun eigen tijd. Daarmee drukten ze ook een blijvende stempel op onze cultuur.

Met bijdragen van Hans W. Blom, Erik De Bom, Nicolette Mout, Jan Papy, Piet Steenbakkers en Toon Van Houdt.

Erik De Bom (1983) is werkzaam als intellectueel historicus en politiek theoreticus. Hij is verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven, waar hij zich in hoofdzaak toelegt op het politieke denken van de zestiende en zeventiende eeuw, en ook op de normatieve grondslagen van het hedendaagse Europese project.

Klement, 2015, pap, 334 pp, € 22.50, 9789086871612
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

Haag, Jaap (red)
Het dagboek van Jan Zuidland, hoe een schooljongen de watersnood van 1916 beleefd
In de stormnacht van 13 op 14 januari 1916 bezweek de Waterlandse Zeedijk op meerdere plaatsen onder het geweld van de hoog opgezweepte golven van de Zuiderzee. In korte tijd werd een groot deel van Waterland door het zeewater overstroomd. Dat lot trof ook Purmerend.

Hoe een schooljongen deze ramp beleefde lezen we in het dagboek van de toen 11-jarige Jan Zuidland uit Purmerend. In dit unieke persoonlijke document vertelt Jan Zuidland over de strijd, die de Purmerenders tegen het water voerden en hoe zijn familie deze ramp met alle ongemakken trotseerde: de huisraad die in veiligheid moest worden gebracht, boodschappen die in onder water gelopen straten moesten worden gedaan en onderdak, dat bij familieleden elders gevonden moest worden.

Jan Zuidland schrijft er beeldend over, soms een beetje vroegwijs voor een elfjarige, maar altijd 'uit het leven gegrepen', met een scherp oog voor details en een goed gevoel voor humor. Alle ongemakken worden daarbij even levendig beschreven als de grappige en spannende kanten, die de ramp - zeker voor jongeren als hij - ook had. Want de ondergelopen stad bood nieuwe mogelijkheden tot avontuur en kattenkwaad. Bovendien neemt hij ons mee op een boottocht naar Amsterdam, een wandeling naar Schellingwoude, Nieuwendam en Buiksloot en een tocht naar Hauwert.

Als ooggetuigenverslag van een scholier is het dagboek van Jan Zuidland uniek dat wordt bewaard in het Waterlands Archief. Om het voor huidige scholieren beter leesbaar te maken is het taalgebruik aangepast en de tekst iets ingekort. De uitgave is bedoeld voor de scholieren van nu maar is interessant voor alle leeftijden. De uitgave is rijk geillustreerd.

Uitgeverij Noord-Holland, 2016, pap, 64 pp, € 9.95, 9789078381877
winkelwagen
Exalto, John, Gert van Klinken (red)
De protestantse onderwijzer, geschiedenis van een dienstbaar beroep, 1800-1920
De protestantse onderwijzer uit het verleden staat te boek als een pedant heerschap met bijzondere vaardigheden in leerstellig godsdienstonderwijs. Hij wilde bij de elite van de predikant, de dokter en de notaris horen, maar moest tot zijn ergernis genoegen nemen met een tweederangspositie.

Deze bundel schetst een heel ander beeld: de onderwijzer kreeg met de komst van de negentiende-eeuwse natiestaat een sleutelrol in de volksopvoeding en de vorming tot nationaal burgerschap. Het ontstaan van het bijzonder onderwijs vormde na 1860 een belangrijke impuls voor de professionalisering van de protestantse onderwijzers, die in de loop van de negentiende eeuw op veel plaatsen de predikant in kennis en populariteit overvleugelden. De protestantse onderwijzers vormden in de periode 1800-1920 een zelfbewuste beroepsgroep die een belangrijke en vaak onderschatte bijdrage heeft geleverd aan de sociaal-culturele ontwikkeling van nieuwe generaties.

Met bijdragen van Jacques Dane, Annemieke van Drenth, John Exalto, Gert van Klinken, Bart Wallet, Paul Werkman en Rolf van der Woude.

John Exalto is universitair docent historische pedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Gert van Klinken is docent kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit, Kampen.

Meinema, 2015, pap, 172 pp, € 18.90, 9789021143941
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Gunning Jr., J.H.
Over Spinoza's Ethica, collegedictaat opgetekend door Chr. Hunningher - Amsterdam, 1887-1888
Zelden is er een Nederlandse protestantse theoloog geweest die Spinoza zo grondig kende als J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Tot aan het einde van zijn leven verdiepte hij zich in Spinoza's wijsbegeerte en hij bestudeerde de 'Ethica' tientallen malen.

Deze uitgave bevat een transcriptie van de aantekeningen die zijn gemaakt van Gunnings colleges over de 'Ethica' in 1887-1888. Zij geven een uniek inzicht in Gunnings onderricht over dit werk aan studenten en vormen een fascinerende inleiding in de wijsbegeerte van een van de grootste denkers uit de zeventiende eeuw.

Het boek is een aanvulling op Gunnings werken over Spinoza die in het derde deel van het 'Verzameld Werk' zijn verschenen, maar kan ook als afzonderlijke studie gebruikt worden.

De tekst is bezorgd door dr. Leo Mietus, docent aan het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Hij bezorgde ook het 'Verzameld Werk'.

J.H. Gunning Jr. (1829-1905) schreef vele werken over geloof, kunst, kerk, theologie en wijsbegeerte. Hij behoorde tot de meest bekende theologen van de negentiende eeuw.

Boekencentrum, 2015, pap, 192 pp, € 19.50, 9789023970354
winkelwagen
Gunning Jr., J.H.
Verzameld werk deel 3 1856-1903 - Over denkers en dichters
Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905) was een van de invloedrijkste Nederlandse theologen in de negentiende en twintigste eeuw. Zijn theologische, literaire en wijsgerige erfgoed is relevant voor de huidige vraagstukken van christelijk geloof en moderne cultuur en biedt een orientatie voor kerk, samenleving en theologie.

Het derde deel van het 'Verzameld Werk' ontsluit de belangrijkste literaire en wijsgerige geschriften van Gunning die tussen 1856 en 1903 verschenen zijn. Het laat zien hoe hij in gesprek was met denkers en dichters die hij beschouwde als de voorlopers van de negentiende-eeuwse moderne wereldbeschouwing. Gunnings werken over Spinoza nemen hierbij een prominente plaats in.

Met het verschijnen van dit derde en laatste deel van het 'Verzameld Werk' zijn de belangrijkste werken van Gunning opnieuw beschikbaar gemaakt. Zij kunnen gemeenteleden, predikanten en academische theologen inspireren om in gemeenschap met de traditie van de eeuwen antwoorden te zoeken op actuele uitdagingen.

De heruitgave van Gunnings 'Verzameld Werk' is een initiatief van de Stichting Heruitgave Oudere Ethische Theologie. De uitgave is bezorgd door Gunning-specialist dr. L. Mietus.

Boekencentrum, 2015, geb, 656 pp, € 49.90, 9789023970347
winkelwagen

4.0.0 Christendom Algemeen

Radcliffe, Timothy
Waarom ik christen ben
In Waarom ik christen ben spreekt de Engelse dominicaner monnik Timothy Radcliffe over de betekenis van christen-zijn in een steeds veranderende cultuur. De schrijver weet diepe levenswijsheid volkomen begrijpelijk en vaak humoristisch onder woorden te brengen. Op haast profetische wijze leest hij de tijd. Enerzijds put hij uit de christelijke traditie en gaat hij steeds terug naar het Bijbelse verhaal over Jezus. Anderzijds is hij openminded in gesprek met hedendaagse denkers binnen en buiten de kerk. Toch wordt het nooit zware lectuur, omdat Radcliffe niet abstract redeneert; hij vertelt verhalen.
Kok, 2015, pap, 228 pp, € 15.00, 9789043525817
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Franciscus, Paus
De naam van God is genade, een gesprek met Andrea Tornielli
Paus Franciscus richt zich in dit boek persoonlijk tot elke man en vrouw ter wereld, binnen en buiten de kerk. Via een intieme dialoog wil hij een inspiratie zijn voor iedereen die op zoek is naar een betekenis in het leven.

Op elke bladzijde zindert het verlangen om vooral het onrustige, gekwelde deel van de mensheid te bereiken dat erom vraagt te worden omarmd in plaats van weggeduwd: vluchtelingen, gevangenen, armen, en mensen aan de rand van de samenleving. Via jeugdherinneringen en ontroerende anekdotes legt Franciscus uit wat zijn redenen zijn voor het door hem ingestelde Heilig Jaar van Barmhartigheid.

Hij benadrukt dat de kerk voor niemand haar deuren mag sluiten. Wars van uiterlijk vertoon en corruptie verkondigt deze meest populaire paus ooit zijn boodschap - dwars over alle grenzen heen. De naam van God is genade wordt in 82 landen tegelijk gepubliceerd.

The House of Books, 2016, geb, 144 pp, € 15.00, 9789044350616
winkelwagen
Garritsen, Alice M. (red)
Pius Almanak 2016, Jaarboek Katholiek Nederland
De afgelopen decennia heeft de Rooms-Katholieke kerkprovincie ingrijpende veranderingen ondergaan. Veel is verdwenen, samengevoegd of opgegaan in nieuwe organisaties. De geloofsgemeenschap is voortdurend in beweging en dat registreert de Pius almanak. Het geeft tegelijkertijd een goed beeld van een rijk geschakeerd geloofsleven in parochies, in religieuze gemeenschappen en in veel organisaties en instellingen. De Pius almanak is een handig naslagwerk voor allen die een persoon of instelling binnen de Rooms-Katholieke kerkprovincie zoeken.
Bohn Stafleu van Loghum, 2015, pap, 461 pp, € 82.00, 9789036810784
winkelwagen
Paus Franciscus
Laudato si' , encycliek van Paus Franciscus over de zorg voor het gemeenschappelijke huis. De officiele Nederlandse vertaling
In deze encycliek spoort paus Franciscus 'iedereen die verantwoordelijk is voor economische, politieke en sociale kwesties' en 'alle mensen van goede wil' aan om 'beschermers van de schepping' te zijn. Hij schrijft over een 'cultuur van verspilling' die ons ongevoelig heeft gemaakt voor de verkwisting van grondstoffen.

Tegen de achtergrond van de armoede en honger in de wereld is dit een schreeuwend onrecht. De paus heeft het over een 'integrale ecologie' waarin zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het is een indringend en confronterend document want de paus stelt niet alleen regeringsleiders verantwoordelijk voor het milieu, maar ieder mens in zijn eigen omgeving. Verbeter de wereld, begin bij je zelf, begin nu.

Adveniat, 2015, pap, € 15.00, 9789492093202
winkelwagen

4.4.0 Kerkgenootschappen Protestantse Kerken

Benjamins, Rick, Jan Offringa, Wouter Slob (red)
Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken
Het boek Liberaal christendom: ervaren, doen, denken laat zien hoe een liberale theologie de relevantie van kerk en geloof verwoordt. Wat buiten (en soms zelfs binnen) de kerk ook gedacht mag worden: er is veel meer dan orthodox, seculier of niks. Dit boek is de presentatie van een liberaal christendom waarnaar werd uitgekeken. Met een open blik naar de (wetenschappelijke) inzichten van deze tijd verwoorden elf auteurs de relevantie van de christelijke traditie voor vandaag. Zij bieden een liberale theologie die onorthodox is en de grote vragen niet schuwt.

De auteurs spreken zich uit over waarheid en interpretatie, kerk en wereld, over God, Jezus en de Geest. Ze denken na over de impact van geloof op onder andere geweld, vrijheid, liefde en seks. Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken laat zien dat een oude traditie helpt bij de grote kwesties van alle tijden en inspireert tot vrijmoedigheid.

De auteurs zijn allen verbonden met Op Goed Gerucht en/of de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, twee bewegingen die met name binnen de Protestantse Kerk in Nederland actief zijn.
De redactie van dit boek was in handen van Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob.
Rick Benjamins (1964) is universitair docent dogmatiek en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie.
Jan Offringa (1957) is predikant van de protestantse gemeente De Voorhof te Kesteren en was van 2005 tot 2010 voorzitter van Op Goed Gerucht.
Wouter Slob (1965) is predikant van de protestantse gemeente Anloo-Zuidlaren en bijzonder hoogleraar protestantse kerk, theologie en cultuur.

Skandalon, 2016, geb, 240 pp, € 21.95, 9789492183217
winkelwagen

5.4.2.2 Veertig-dagen tijd en Pasen

Jong, Pieter L. de
Door het geloof, veertig dagen onderweg met getuigen en pelgrims
In deze bundel staat de indrukwekkende rij geloofsgetuigen uit Hebreeen 11 centraal. Een ding hebben deze mannen en vrouwen, van Abel tot en met Rachab de hoer, gemeen: door het geloof hielden zij stand.

Veertig dagen lang volgt dit boek deze bekende en onbekende pelgrims en martelaren op hun weg. Wat kunnen wij van hun voorbeeld leren? Hoe kunnen ze ons inspireren voor ons leven nu? Het punt dat de auteur van de Hebreeenbrief maakt, is duidelijk: blijf altijd volhouden. Geloven is vooral hopen op Gods toekomst en de weg lopen richting Christus' koninkrijk. De grootste bemoediging is dat Jezus zelf voor ons uit loopt en ons niet loslaat voordat wij de finish hebben gehaald.

Deze pastorale en praktische overdenkingen zijn geschikt voor persoonlijk gebruik in de veertigdagentijd, maar ook voor andere momenten van het jaar.

Drs. Pieter L. de Jong (1947) is interim-predikant in Wijk bij Duurstede (PKN). Daarvoor was hij ruim twintig jaar predikant van de Oude of Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven. Van zijn hand verschenen eerder onder meer de dagboeken 'Zijn roepstem horen', 'Doorgeven' en 'Door vreemd gebied'.

Boekencentrum, 2016, pap, 144 pp, € 12.90, 9789023970361
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

Klein, Jan
Altijd onderweg. Mijn reis door het leven in verhalen
De schrijver van deze verhalen, Jan Klein (1927), groeide op in het Zuiderzeestadje Monnickendam. Op veertienjarige leeftijd dook hij het boekenvak in, als jongste bediende bij boekhandel Lankamp & Brinkman in Amsterdam en later als boekhouder en rechterhand van de directie bij de aan de boekhandel gerelateerde uitgeverij Ploegsma.

In 1952 trouwde hij met Agaath van Geest (1930-2011), een tuindersdochter. Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren.
Beiden kunnen terugzien op een boeiend en actief leven, gevuld met veel kerkenwerk (onder andere waren zij kosters van de Amstel- en Westerkerk in Amsterdam) en een druk verenigingsleven. In 1970 kochten zij boekhandel Kirchner. Later werd PiusXboekhandel met Kirchner geintegreerd en werd het antiquariaat Kirchner uitgebouwd.
Zij kwamen in hun leven met veel interessante mensen en zaken in aanraking. Zij beleefden hun reis door het leven als een zinvol en fascinerend geschenk.

Agaath is in 2011 overleden. Jan woont de laatste jaren in het mooie stadje Zutphen.

Een zoektocht door het leven, een zwerftocht door de kerk en een ontdekkingstocht door de liefde, daarover gaat dit boek. De schrijven heeft zich daarbij nooit vastgepind op een onwrikbaar standpunt, maar is altijd onderweg gebleven.

Bij de verhuizing van Jan en Agaath uit Amsterdam in 2006 maakte hun kleinzoon een film, die is hier te zien.

Uitgeverij Kirchner, 2016, pap, 237 pp, € 17.50, 9789082445909
winkelwagen
Speelman, Willem-Marie
Zie dat ik ben. Christelijke spiritualiteit als weg tot menswording
Zie dat ik ben. Christelijke spiritualiteit als weg tot menswording De rode draad door dit boek is de naam van God, die zich geopenbaard heeft als de Aanwezige. Of en in hoeverre God bestaat mag een open vraag blijven; maar Hij is wel aanwezig in alles wat wij zeggen en doen. De christelijke traditie probeert zijn aanwezigheid tastbaar te maken in verschillende vormen, zoals de heilige schrift, heilige mensen, iconen en sacramenten. Spiritualiteit is de discipline die ervoor waakt dat God niet opgeborgen wordt in een woord, een mens, een beeld of een gebaar. Maar de spiritualiteit bevestigt met vertrouwen dat God in dat woord, die mens, dat beeld en dat gebaar aanwezig is. En ook in andere woorden, andere mensen, andere beelden en andere gebaren. "Alles in allen", zegt Paulus. God wijkt voor iedere beperking en blijft volgens het dankgebed van Jezus "voor wijzen en verstandigen verborgen". Maar aan mensen die eenvoudig worden kan Hij zich zomaar laten kennen als de Gene die hen nader tot zichzelf en tot elkaar brengt.

Willem Marie Speelman is universitair docent spiritualiteit aan de Tilburg School of Catholic Theology en directeur van het Franciscaans Studiecentrum. Hij schreef onder meer Om de hele wereld (Valkhof 2010), God aan den lijve ondervinden (Discoverybooks 2012), Levende franciscaanse spiritualiteit (Berne Media 2013), Leven met Franciscus (Boekencentrum 2013) en Rijk leven zonder bezit (Boekencentrum 2014).

Berne, 2016, pap, 170 pp, € 19.95, 9789089720955
winkelwagen
Tutu, Desmond
In Gods hand, mens zijn in het licht van God
Desmond Tutu vindt ieder mens uniek en waardevol. Want, alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld. Ieder mens staat in Gods handpalm gegrift. Dit is altijd zijn motivatie geweest in zijn strijd voor gerechtigheid en vrede tussen verschillende bevolkingsgroepen. In dit persoonlijke en reflectieve In Gods hand keert Tutu terug naar de rode draad in zijn leven: de oneindige liefde van God voor deze wereld.

Beter dan gerechtigheid in de vorm van vergelding, is gerechtigheid die tot verzoening leidt - Desmond Tutu

Kok, 2015, pap, 128 pp, € 15.00, 9789043525848
winkelwagen

7.0 Islam

Hauman, Remi, Peter Derie, Wim van Rooy (red)
Vademecum van de islam. De islam in 400 begrippen
Dit vademecum behandelt vierhonderd essentiele begrippen uit de islam, samengesteld door een team van islamologen uit Belgie en Nederland. Alle lemmata zijn inzichtelijk opgedeeld in zes relevante hoofdstukken: basisbegrippen, religieuze terminologie, recht, koran, sjiisme en fundamentalisme. Alle woorden worden in een dubbele transcriptie behandeld, die zowel de juiste uitspraak als de vertaling weergeeft.

Dit is een onmisbaar boek voor journalisten, studenten, beleidsmedewerkers en iedereen met een algemene interesse in een onderwerp dat steeds meer de actualiteit beheerst.

Damon, 2016, geb, 189 pp, € 18.90, 9789460362200
winkelwagen
Hauman, Remi, Peter Derie, Wim van Rooy (red)
Vademecum van de islam. De islam in 400 begrippen
Dit vademecum behandelt vierhonderd essentiele begrippen uit de islam, samengesteld door een team van islamologen uit Belgie en Nederland. Alle lemmata zijn inzichtelijk opgedeeld in zes relevante hoofdstukken: basisbegrippen, religieuze terminologie, recht, koran, sjiisme en fundamentalisme. Alle woorden worden in een dubbele transcriptie behandeld, die zowel de juiste uitspraak als de vertaling weergeeft.

Dit is een onmisbaar boek voor journalisten, studenten, beleidsmedewerkers en iedereen met een algemene interesse in een onderwerp dat steeds meer de actualiteit beheerst.

Damon, 2016, geb, 189 pp, € 18.90, 9789460362200
winkelwagen
Verhoef, Eduard (vert)
De Koran
Eduard Verhoef heeft de Koran zo begrijpelijk mogelijk vertaald en is dicht bij de grondtekst gebleven. Deze twee doelstellingen (begrijpelijk Nederlands en brontekstgetrouw) vereisen compromissen. Soms is 'hij' vervangen door 'God' om duidelijk te maken wie bedoeld wordt. Eendere woorden in het Arabisch zijn soms met uiteenlopende Nederlandse woorden vertaald omwille van begrijpelijk Nederlands.

De stijl van de Koran is hier en daar zo compact dat het verleidelijk is om in het Nederlands een zinsnede toe te voegen; daar is echter van afgezien. Sommige verzen van de Koran zijn moeilijk te begrijpen. Dat geldt op die plaatsen ook voor de Nederlandse vertaling. In een later in 2016 te verschijnen 'toelichting op de Koran' wordt op die lastige teksten ingegaan.

De naam 'Allah' is met God vertaald, net zoals we dat met het Franse 'Dieu' zouden doen. (Omgekeerd gebruiken christenen in Arabische landen zonder enige aarzeling 'Allah' voor God, en wordt 'Allah' ook gebruikt in Arabische edities van de Bijbel.)

Met een inleiding door arabist dr. Jan Jaap de Ruiter.

Dr. Eduard Verhoef is theoloog en studeerde Semitische talen. Hij is kenner van de Koran en de ontstaansgeschiedenis van de islam. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en publiceert in internationale tijdschriften. Jarenlang begeleidde hij Koranleesgroepen.

Skandalon, 2016, geb, 383 pp, € 29.95, 9789492183224
winkelwagen

8 Judaica

Burnier, Andreas
Ruiter in de wolken, Joodse essays 1990 - 2002
Na decennia van spirituele omzwervingen kwam Andreas Burnier in de laatste jaren van haar leven eindelijk thuis in het jodendom. Tussen 1989 en haar onverwachte dood in 2002 verkende zij het enorme terrein van Joodse literatuur vanaf de Oudheid tot nu. Dit leidde tot een stroom van artikelen, lezingen, cursussen en essays.

Ruiter in de wolken bevat een selectie uit deze essays en artikelen, waarin zij met haar geheel eigen stem en stijl haar ideeen uiteenzet over onder andere Joodse ethiek, de relatie tussen jodendom en christendom, Joodse mystiek, leven en dood, en - toch weer - het verleden dat nooit voorbij was.

Atlas ContactAtlas Contact, 2015, geb, 472 pp, € 34.99, 9789045029146
winkelwagen
Heschel, Abraham Joshua
De Profeten
The Prophets van Abraham Joshua Heschel sloeg bij verschijning in 1962 in als een bom. Meteen werd dit boek herkend als een meesterwerk, een boek vol bijbelse geleerdheid. Het is een briljant onderzoek naar de oudtestamentische profeet als uniek mens, en in die gedaante als boodschapper van God. Het boek toont de ongelofelijke betrokkenheid van de Eeuwige bij de geschiedenis van de mensheid. De profeten kijken naar de samenleving vanuit de optiek van God, die schreeuwt over onrecht en hartstochtelijk ijvert voor gerechtigheid.

Dit door velen gewaardeerde boek biedt lezers van het Oude Testament - joden, christenen en andere geinteresserden - de mogelijkheid om op een intiem en diep niveau inzicht te krijgen in Israels profetische beweging.

Deze eerste vertaling in het Nederlands kwam tot stand op verzoek van rabbijn prof. Yehuda Aschkenasy (1924-2011) en in samenwerking met de stichting 'De profeten NU'.

Skandalon, 2015, pap, 656 pp, € 40.00, 9789492183156
winkelwagen

8 Judaica Mystiek en Spiritualiteit

Matt, Daniel C. (transl.)
The Zohar, Vol 9, Pritzker Edition
Expected 27-1-2016, Vol 9 of 12 volumes projected

Sefer ha-Zohar (The Book of Radiance) has amazed readers ever since it emerged in medieval Spain over seven hundred years ago. Written in lyrical Aramaic, this masterpiece of Kabbalah exceeds the dimensions of a normal book; it is virtually a body of mystical literature, comprising over twenty sections. The bulk of the Zohar consists of mystical interpretation of the Torah, from Genesis through Deuteronomy.

The ninth volume of The Zohar: Pritzker Edition completes this running commentary on the Torah. Rabbi Shim'on and his Companions explore passages from the middle of the book of Numbers through the end of Deuteronomy. Among the remarkable sections is Rav Metivta, an account of a visionary journey by Rabbi Shim'on and some of the Companions to the Garden of Eden, where they discover secrets of the afterlife. Later in the volume appears the story of the Yanuqa (Child)- a wunderkind-and-enfant-terrible who amazes and teases, challenges and stumps the rabbis.

Near the very end of the Zohar on the Torah comes the remarkable section known as Idra Zuta (The Small Assembly). This dramatic narrative describes the last gathering of Rabbi Shim'on and the Companions before his death. Here the master reveals profound mysteries of divine being, and then departs from this world to unite ecstatically with the Divine Feminine, Shekhinah. Before departing, Rabbi Shim'on invites all of the Companions to his wedding celebration above.

For the complete series click this link

Stanford UP, 2016, geb, ca 704 pp, € 56.00, 9780804794404
winkelwagen

8 Judaica Nederlands Jodendom

Lijn, Joost van
Utrecht en de Joden. Een wandeling door de eeuwen
Deze brochure beschrijft een wandelroute waarin de verhouding tussen Utrecht en de joden - soms inwoners, soms 'outsiders'- centraal staat. De moeizame houding van Utrecht tegeover de joden gaat al terug tot de middeleeuwen. In Utrecht duurde het tot 1789 voor joodse inwoners mondjesmaat werden toegelaten en een centrale positie in de lokale Utrechtse cultuur hebben de joden nooit gehad.
Dit boekje en de wandeling gaat zowel over Utrecht en haar politiek ten aanzien van joodse inwoners, als over de joden zelf en de context waarin zij (met meer of minder succes) in Utrecht hun heil zochten.
De lengte van de wandeling is 5 km, maar men kan kiezen voor een verkorte route van ca 3,5 km - de route is ingesloten.
Centre for the Humanities, Universiteit Utrecht, 2015, pap, 31 pp, € 5.00, 9789082381900
winkelwagen

9.1.1 Interreligieuze Dialoog

Deursen, Juliette van, Leo Mock, Marcel Poorthuis
Abraham/Ibrahim. De spiritualiteit van gastvrijheid
Het is opvallend dat Abraham zelden genoemd wordt als het gaat om de grote gestalten van de mensheid. Socrates leerde de mens zelf na te denken, Boeddha hielp de mens om te gaan met zijn lijden. Het lijkt erop dat Abraham te zeer met de religie wordt vereenzelvigd om universeel te kunnen zijn. Ten onrechte!
Abraham verschijnt voor ons in de verhalen die over hem worden verteld als een zoeker naar waarheid. Al is hij nog jong (of misschien juist daarom!), hij stelt zich niet tevreden met wat iedereen om hem heen gelooft en wantrouwt de onderdrukkende vormen van religiositeit. Die vindt hij beneden de menselijke waardigheid en een belediging van het heldere denken.
Als vreemdeling woont Abraham in het land, hij blijft als het ware 'een zwervende Arameeer', en hij kan gerust als beschermheer van alle vluchtelingen vandaag de dag gelden. Als 'vader van de gelovigen' overstijgt hij een enkele religie, of dat nu jodendom, christendom of islam is. Paulus ziet in Abraham de gestalte die jood en niet-jood samenbrengt, de Koran ziet in Abraham geen jood en geen christen, maar 'een oprecht mens, die zich aan God had overgegeven' (Koran 3:67). Ondanks deze universele visies is er ook strijd om Abraham. Kan hij een rol spelen in de toenadering tussen de drie religies, of zal hij een steen des aanstoots blijken te zijn?

In dit boek komen de drie Abrahamitische religies aan het woord over de gastvrijheid van Abraham. Die gastvrijheid houdt niet alleen een open huis in: het betekent ook een gastvrije houding ten aanzien van andere overtuigingen, een must voor onze samenleving.

Juliette van Deursen-Vreeburg is historica, afgestudeerd in de katholieke theologie en werkzaam als lerarenopleider Godsdienst-Levensbeschouwing bij Hogeschool Inholland. Prof.dr. Marcel Poorthuis is docent interreligieuze dialoog aan de Tilburg School of Theology van de Universiteit van Tilburg. Drs. Leo Mock is docent Judaica aan de Tilburg School of Theology van de Universiteit van Tilburg.

Mastix Press / PARDES, 2015, pap, 91 pp, € 15.00, 9789492110138
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Becker, Marcel, Edith Brugmans, Janske Hermens (red)
Rondom vriendschap, filosofische beschouwingen
Bij veel filosofen liggen gedachten over vriendschap verscholen in het grotere filosofische geheel, zodat ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Deze bundel haalt die verborgen rijkdom naar boven. Natuurlijk komen Aristoteles en Montaigne aan bod. Maar ook Thomas van Aquino, Descartes, Nietzsche en Arendt, die ieder op eigen(zinnige) wijze het vriendschapsbegrip hebben verrijkt. De schrijvers van deze bundel richten zich speciaal op de grenzen van het vriendschapsbegrip. Zo buigen zij zich over het onderscheid tussen vriendschap en verliefdheid, de mogelijkheid van vriendschap tussen slechte mensen, en de vraag in hoeverre vriendschap tussen leraar en leerling en tussen ambtenaren nog geoorloofd is.

Met bijdragen van Andre van der Braak, Desanne van Brederode, Chris Bremmers, Edith Brugmans, Ybo Buruma, Jacques De Visscher, Martin Drenthen, Gert-Jan van der Heiden, Janske Hermens, Samuel IJsseling, Paul Moyaert, Anton van Niekerk, Wouter Sanderse, Marinus Schoeman, Paulien Snellen, Jitse Talsma, Antoon Vandevelde, Ben Vedder, Isabelle Wienand en Hub Zwart.

Klement, 2015, pap, 296 pp, € 24.50, 9789086871650
winkelwagen
Keij, Jan
Kierkegaard anders gezien. Over de denker die het verschil maakt
Jan Keij biedt op geheel eigen wijze een nieuwe kijk op Kierkegaard door hem te typeren als verschilsdenker. Deze inleiding biedt daarmee een hoogst originele, uitdagende en provocerende visie op de Deense filosoof.

Jan Keij legt Kierkegaard uit zoals de Deen dat zelf zou willen: op een vrije wijze, waarbij in getrouwheid aan zijn teksten gezocht wordt naar het nut van zijn filosofie voor het persoonlijke leven. Want het was Kierkegaard te doen om het individu. De toepasbaarheid van zijn gedachtegoed wordt versterkt door hem te interpreteren vanuit Levinas en Derrida. Via deze hedendaagse denkers wordt het christelijke van Kierkegaards wijsbegeerte getransformeerd in een seculiere religiositeit, en wel zo dat ook agnosten zich daar in kunnen vinden.

Dr. Jan Keij (1948) is zelfstandig gevestigd filosoof en vooraanstaand Levinaskenner. Hij geeft cursussen filosofie, onder andere in de gezondheidszorg, en publiceerde onder meer de boeken De filosofie van Emmanuel Levinas (4de druk 2010), Nietzsche als opvoeder (3de druk 2014), Levinas in de praktijk (4de druk 2014).

Klement, 2015, pap, 268 pp, € 19.95, 9789086871681
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

Spinoza, Benedictus de
Ethica
In herdruk, verwacht 15/1/2016 Dit hoofdwerk van de in 1632 te Amsterdam geboren wijsgeer is een cultuurbezit van wereldwaarde geworden. Al de draden van het denken van de Gouden Eeuw komen er in samen: zowel het blijmoedige vertrouwen op de kracht der rede, als de fijne zielkundige blik op de mens en zijn morele plichten. Voor tallozen is dit boek, ook na drie eeuwen, een onvervangbare levensleider gebleken. Ondanks de betoogtrant op meetkundige wijze, heeft het niet alleen op latere filosofen, maar ook op dichters als Goethe, Heine, Wordsworth, Gorter en Verwey invloed uitgeoefend. Vertaald door Nico van Suchtelen & G. van Suchtelen
Werken van Spinoza, Wereldbibliotheek, 2011, geb, 335 pp, € 32.95, 9789028424517
winkelwagen
Steenhuis, Peter Henk (e.a)
De Zaanse agora
Onderwijs moet voorbereiden op een wereld die er nog niet is. Hoe doe je dat? Trouw-journalist en auteur Peter Henk Steenhuis interviewde bekende Nederlanders, Zaankanters, leraren en leerlingen. Steenhuis neemt daarbij bildung en het zogenaamde bildungsagoramodel als uitgangspunt. De wereld verandert razendsnel, maar het aantal sferen waarin we ons bewegen, blijft door de eeuwen heen min of meer constant. Wellicht kunnen we in de acht sferen van het model - prive, privaat, publiek, politiek, religie, sport, kunst en filosofie - aanknopingspunten vinden voor toekomstgericht onderwijs.

Vanuit elke sfeer geven bekende Nederlanders en Zaankanters hun visie op bildung, onder wie schrijfster Judith Koelemeijer, cabaretier Freek de Jonge, beeldhouwer Joost van den Toorn, wielrenner Mike Terpstra, burgemeester Geke Faber, restaurateur Bart Nieuwenhuijs en de directeur van het Zaans Museum, Jan Hovers. Denker des Vaderlands Marli Huijer diept het begrip bildung verder uit.

Samenstelling en redactie: Anneke Bax, Marja Bruinsma, Erno Eskens en Gerard van Stralen.

ISVW Uitgevers, 2015, geb, 160 pp, € 26.95, 9789491693632
winkelwagen
Velde, Rudi te (red)
Tussen geloof en ongeloof. Religie en geloof in een seculiere wereld
'Religie zonder God', 'de bijbel voor ongelovigen', een 'kerkdienst voor atheisten' - niemand kijkt er meer vreemd van op. Religieus (bezig) zijn zonder uitdrukkelijk in God te geloven is een fenomeen dat bij onze tijdgeest lijkt te horen. Het traditionele onderscheid tussen 'gelovigen' en 'ongelovigen' is aan het vervagen. Het is waar: mensen hebben massaal afscheid genomen van het geloof van hun (voor)ouders en gebroken met kerk en christendom. We leven in een 'geseculariseerde' samenleving. Maar de behoefte aan geloof en spiritualiteit is blijkbaar niet verdwenen. Dat je niet gelooft in een God, maakt je nog niet per se tot een 'atheist' die ook elke vorm van spiritualiteit vaarwel heeft gezegd.

Hoe moeten we dit grijze tussengebied tussen geloof en ongeloof duiden? Wat heet nog 'geloven' als we niet langer in God geloven? Gaat het nieuwe geloven niet mank aan vormloosheid, gaat er niet iets wezenlijks verloren bij alle nadruk op beleving en gevoel? Verliest de hedendaagse spiritualiteit zich niet te zeer in het innerlijke, zodat de politiek en de samenleving buiten schot blijven? Hebben gezag, traditie, institutie helemaal afgedaan? Belangrijke vragen, die vanuit verschillende disciplinaire benaderingen - theologisch, filosofisch, sociologisch, psychologisch e.d. - aan de orde gesteld worden in de bijdragen van dit boek.

Tussen geloof en ongeloof bevat bijdragen van Stephan van Erp, Herman Westerink, Theo de Wit, Desanne van Brederode, Erik Sengers, Thomas Quartier, Damiaan Meuwissen en Rudi te Velde.

Annalen van het Thijmgenootschap 103.4, Valkhof Pers, 2015, pap, 176 pp, € 16.95, 9789056254537
winkelwagen

95.2 Filosofie Antieke Filosofie

Cicero
De ideale redenaar, 5-e druk
Publicatie verwacht januari 2016

Cicero's reputatie als onovertroffen redenaar ontlokte aan Quintilianus de uitspraak dat Cicero 'niet de naam van een man was, maar die van de welsprekendheid zelf'. Dat gold niet alleen voor Cicero's redevoeringen maar ook voor zijn geschriften. Zijn boeken over retorica behoren nog altijd tot de besle en de meest invloedrijke op dit gebied.

In De ideale redenaar laat Cicero enkele ontwikkelde Romeinen uit zijn tijd een levendige discussie houden over de eisen die men aan een goed redenaar mag stellen en over de opleiding die hij moet volgen om de idealen van de welsprekendheid zo dicht mogelijk te benaderen. Hij legt er de nadruk op dat beheersing van de retorische technieken niet voldoende is om goed te spreken, maar dat men ook over algemene ontwikkeling en een grondige kennis van zaken moet beschikken. In speelse vorm komen alle aspecten van het redenaarsvak aan bod, vanaf de opbouw en de invulling van het betoog tot en met de voordrachl en het be loeden van de toehoorders. Meer dan twintig eeuwen na publieatie is De ideale redenaar nog steeds een slandaardwerk voor iedereen die in het openbaar moet spreken.

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2016, pap, 448 pp, € 24.99, 9789025305734
winkelwagen

99.0 Kunst

Leeuwen, Wies van
Pierre Cuypers
Verschijnt december 2015

Pierre Cuypers is een van de Nederlandse grootmeesters van de negentiende eeuw. Hij werkt voortdurend aan zijn naamsbekendheid en het versterken van zijn netwerk. Met de bouw van tientallen kerken weet hij zijn 'katholiek bouwplan'te realiseren. Het silhouet van Amsterdam verandert door de bouw van het Rijksmuseum en het Centraal Station. Historische monumenten als Kasteel de Haar dragen het stempel van zijn restauratieopvattingen

W-books, 2015, geb, 176 pp, € 24.95, 9789462581173
winkelwagen

99.2 Poezie

Postma, Sebastiene
Trappen
Emblemen zonder afbeelding, dat is misschien de beste omschrijving van de gedichten van Sebastiene Postma - want verder tart deze poezie elke beschrijving. Toch is de opbouw van de gedichten in Trappen even consequent als helder: een essayistische overweging, een beeldende passage, vaak anekdotisch gekleurd, en een conclusie in twee regels. In precieze, prachtig opgeschreven haast proza-achtige overwegingen ontvouwt zich de Engelse poezie, de geschiedenis van de Romantiek, en de wanhoop van een fin-de-siecle. Trappen gaat over traditie en vernieuwing, vrijheid en determinatie, onderdrukking en verzet. De 'trap' is een schop, een val, een trede, een ladder, een stap, een voetspoor, gestolde realiteit die kan metamorfoseren. En onder de pen van Postma verandert essay in biografie en biografie in poezie. Trappen is een uitzonderlijk debuut.
Atlas Contact, 2015, pap, 64 pp, € 21.99, 9789025445188
winkelwagen
Zwagerman, Joost
Wakend over God, gedichten
Wakend over God beschrijft de geloofsstrijd van een naamloos blijvend ik, die soms in zijn verbeelding, soms letterlijk, met het Opperwezen in gevecht raakt. Zwagerman bezingt in diverse toonaarden het gevecht met de Engel. Allerlei facetten van een denk- en navoelbare verhouding met God passeren de revue: verwachting, troost, woede, verbittering, loochening en uiteindelijk berusting.
Hollands Diep, 2016, geb, 96 pp, € 19.99, 9789048829651
winkelwagen

Tijdschriften

Matthaus - glossy. Passie vol liefd en leed
Met bijdragen van o.a. Hind, Govert-Jan Bach, Patrick van der Linden, Jos van Veldhoven, Marjon Strijk, Sytse Buwalda, Wilfred Kemp en vele luisteraars, musici en zangers. En verder: een kruiswoordpuzzel, een minizangles en nog veel meer moois.
Boekencentrum, 2016, pap, 84 pp, € 8.95, 9789023970521
winkelwagen

Tweedehands/Antiquarisch Algemeen

Esslin, Martin
Das Theater des Absurden
Second-hand, very clean copy

Martin Esslin untersucht Wesen, Sinn und Tradition des Absurden und interpretiert Dramentexte von Beckett, Adamov, Ionesco und Genet. Daneben werden die Experimente von Zeitgenossen und Nachfolgern, von Edward Albee bis Jean Tardieu, aufgezeigt, die sich bei der Entwicklung ihres personlichen Stils ahnlicher Ausdrucksmittel bedienen. Ziel dabei ist, das Theater des Absurden in seiner Eigenart zu definieren und Massstabe zu erarbeiten, die ihm gerecht werden.

Athenaum Verlag, 1964, geb, 480 pp, € 20.00, Essl-Theater
winkelwagen
Verhofstadt, Guy
De weg uit de crisis, hoe Europa de wereld kan redden
Tweedehands, zeer net exemplaar

Door de Amerikaanse kredietcrisis van 2008 is ook de economie in Europa zwaar in de problemen geraakt: het vertrouwen is weg, de beurzen zakken tot ongekende diepten. Overal komen over heden met miljardenplannen om de crisis te bezweren. Maar is dat voldoende? De situatie is ernstig maar het is nog niet te laat. Guy Verhofstadt toont aan hoe een werkelijk verenigd Europa het tij kan keren en de wereldeconomie er weer bovenop kan helpen. Verhofstadts even heldere als bondige analyse mondt uit in een krachtig Europees antwoord in drie concrete stappen.

Bezige Bij, 2009, geb, 221 pp, € 10.00, 9789023452546
winkelwagen

Tweedehands/Antiquarisch Filosofie

Achterhuis, Hans
Politiek van goede bedoelingen
Tweedehands, zeer net

Hans Achterhuis over Kosovo

Boom essay, Boom, 1999, pap, 144 pp, € 6.00, 9789053525579
winkelwagen
   
Beus, J. de, G. Maneschijn, R. Veldhuis, J. de Waart
Filosoferen over politiek
Tweedehands, net exemplaar
Martinus Nijhof, 1985, pap, 98 pp, € 5.00, 9789068900293
winkelwagen
Cobben, Paul
Postdialectische zedelijkheid. Ontwerp voor een Hegeliaans antwoord op Heidegger, Habermas, Derrida en Levinas
Tweedehands, zeer net

Deze studie over de actualiteit van het denken van G.W.F. Hegel (1770-1831) opent eensystematische interpretatie van de betekenis en opbouw van Hegels eerste hoofdwerk, de Phanomenologie des Geistes. In de tweede helft van het boek wordt uitgewerkt hoe dit klassieke werk een rol kan spelen in de hedendaagse filosofische discussie.

Uitgaande van de opvatting over het morele handelen in de Phanomenologie wordt een kritiek ontwikkeld op Hegels begrip van de rechtsstaat, zoals dat uiteengezet wordt in de Encyclopedie en wordt uitgewerkt in zijn Rechtsfilosofie. Dit resulteert in een alternatieve versie van de Rechtsfilosofie, waarin een postdialectisch begrip van zedelijkheid wordt ontworpen.

Cobbens concept van 'postdialectische zedelijkheid' vormt een boeiende bijdrage aan het actuele wijsgerige debat, waarin het door Hegel geinspireerde denken zo opnieuw een rol van betekenis kan spelen. Het vormt een zinnig alternatief voor bijvoorbeeld de pogingen van Rawls (Political Liberalisme) en Haberrnas (Faktizitat und Geltung) om de rechtsstaat te denken. De postdialectische zedelijkheid offert het individu niet op aan de gemeenschap, maakt geen einde aan de geschiedenis, sluit het differentie-denken niet uit en onderkent de problematiek die Levinas met zijn begrip van transcendentie aan de orde stelt.

Agora, 1996, pap, 374 pp, € 14.00, 9789039107041
winkelwagen
Eemeren, Frans van, Rob Grootendorst
Dat heeft u mij niet horen zeggen...drogredenen van a tot z
Tweedehands,zeer net exemplaar
Rozenberg Publishers, 2002, pap, 119 pp, € 11.00, 9789051706567
winkelwagen
Enzensberger, Hans Magnus
Lof van de inconsequentie, essays
Tweedehands, net exemplaar
BBLiterair, Bezige Bij, 1990, pap, 236 pp, € 9.00, 9789023431480
winkelwagen
Hamlyn, D.W.
Westerse filosofie. Een geschiedenis van het denken
Tweedehands
Aula-pocket, Unieboek-Spectrum, 1996, pap, 429 pp, € 9.00, 9789027451989
winkelwagen
   
Havel, Vaclav
Poging om in de waarheid te leven
papier iets vergeeld, verder net
Van Gennep, 1991, pap, 110 pp, € 3.50, 9789060127292
winkelwagen
Kant, Immanuel
Grundlegung zur Metaphysik der Siten
Tweedehand, met (wat) onderstrepingen
Philosophische Bibliothek 41, Felix Meiner, 1957, geb, 100 pp, € 12.50, Kant-Grundl
winkelwagen
Oelmuller, W., Ruth Dolle-Oelmuller, Carl-Friedrich Geyer
Diskurs: Metaphysik
Second-hand, clean copy

Systematische und didaktische Annaherung an das Thema Metaphysik. Mit umfangreichem Quellenteil von der Antike bis zum 20. Jh.

UTB 1277/ Philosophische Arbeitsbucher 6, Schoning Verlag, 1983, pap, 373 pp, € 12.50, 9783506993717
winkelwagen
Popper, Karl
De groei van kennis. Hoofdstukken uit Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge
Tweedehands, rug verschoten, verder zeer net exemplaar
Boom klassiek, Boom, 1988, pap, 249 pp, € 10.00, 9789060093122
winkelwagen
Storig, Hans Joachim
Kleine Weltgeschichte der Philosophie
Second-hand, clean copy
Fischer, 1991, pap, 712 pp, € 12.50, 9783596265626
winkelwagen
Verhoeven, Cornelis
Een register, bedenkingen over woordjes en glossen
Tweedehands, zeer net exemplaar
Van Gennep, 1995, pap, 376 pp, € 12.50, 9789055150328
winkelwagen
Woldring, H.E.S.
Politieke filosofie. Een systematische inleiding
Tweedehands, net exemplaar
Aula-pocket, Unieboek | Het Spectrum, 1993, pap, 296 pp, € 9.00, 9789027433220
winkelwagen

Tweedehands/Antiquarisch Geschiedenis

Bartelink, G.J.M.
Klassieke Letterkunde
Tweedehands, net exemplaar
Atrium, 1964/1993, pap, 346 pp, € 7.50, 9789061136484
winkelwagen
Droysen, Johann Gustav
Geschichte des Hellenismus, 3 Bnd.
Wie neu, ungelesen, 3 Bande im Schober

Nachdruck der ausg. Tubingen 1952-1953.

In seinem Klassiker Geschichte des Hellenismus erzahlt Johann Gustav Droysen von der Entstehung der griechischen Weltkultur. Band 1 ist Alexander des Grssen und seinem Versuch gewidmet, Orient und Okzident zu einem Weltreich zu vereinigen. Band 2 und 3 schildern die kampfreiche Geschichte der Nachfolger: die Zeit der Diadochen und Epigonen.

Wissenschaftliche Buhgesellschaft, 1998, pap, 467 + 443 + 563 pp, € 40.00, 9783534142040
winkelwagen
Oostrom, Frits van
Maerlants wereld (Vakeditie)
Tweedehands, zeer net (ongelezen), zonder stofomslag

Magie en wetenschap, Vlaanderen en Voorne, geloof en rede, weelde en wellust, de strijd om Jeruzalem en Zeeland. Tussen dit alles schrijft Jacob van Maerlant, de belangrijkste Nederlandse auteur uit de Middeleeuwen, met op de achtergrond de jonge vorst Floris v. Heden ten dage door vrijwel niemand meer gelezen, gold Maerlant in zijn eigen tijd als vader der Dietse dichteren en oefende hij via zijn omvangrijke werk een eeuwenlange invloed uit. Dat werk was er dan ook naar: Maerlant is niet alleen de eerste die in de volkstaal zulke gevarieerde stof behandelt als geografie, regeerkunst, biologie en droomduiding, maar ook de eerste die de hele Bijbel in het Nederlands berijmt en de complete wereldgeschiedenis beschrijft.

In Maerlants wereld belicht Frits van Oostrom dit fenomeen in zijn historische context. Dit heeft geresulteerd in een indrukwekkende studie en tegelijk een meeslepend leesboek met literaire allure.

Prometheus, 1996, geb, 563 pp, € 17.50, 9789053334423
winkelwagen

Tweedehands/Antiquarisch Kunst

Os, Henk van
Zien is genoeg
Tweedehands, maar als nieuw.

Zien is geloven, zien is genoeg. Henk van Os is een kijk-mirakel: hij heeft zijn leven lang beelden gezocht, naar kunst verlangd en in kijken zijn fundament gevonden. In Zien is genoeg ontvouwt zich het eeuwig nieuwsgierige, tomeloos onderzoekende leven van Van Os op geheel eigen wijze: in een serie ontmoetingen met vrienden uit de kunst ontdekt hij de essentiele beelden, de verbijsterende werkelijkheid die door kunst wordt zichtbaar gemaakt. In dit zeer persoonlijke boek maakt Van Os voelbaar hoe ingrijpend kunst kan zijn, en hoe veelomvattend. De bijzondere memoires van een kijklustig kunsthistoricus: Henk van Os in optima forma!

Balans, 2003, pap, 239 pp, € 11.00, 9789050185851
winkelwagen