B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.0.1.0.0 Bijbel Nieuwe Bijbelvertaling NBV

Bijbel NBV Groene Bijbel, met DCB
In de Bijbel staat veel over hoe we het beste met de aarde en onze medemens om kunnen gaan. De Groene Bijbel onderstreept het belang van de teksten die hierover gaan, door ze groen te markeren. Daarnaast bevat de Groene Bijbel verdiepende artikelen over geloof en duurzaamheid, en interviews met mensen die in hun werk of leven stappen hebben gezet op de weg naar duurzaamheid. Spoorzoekers bieden groepen gespreksstof rondom groene thema's in de Bijbel.
Jongbloed, 2016, geb, 1920 pp, € 44.95, 9789089121073
winkelwagen

2.1.0 Geschiedenis Antieken ( Antieke Godsdiensten/ Mythologie/ Letteren)

Palaiphatos, Hugo Koning ( vert./ed.)
Mythen moet je niet geloven! mytheverklaringen uit de Oudheid
Lang niet alle Grieken geloofden zonder meer in hun spectaculaire mythen over goden, helden en monsters. Sommige denkers wezen de traditionele verhalen af, anderen probeerden via allegorie een diepere laag onder de mythische oppervlakte te vinden. Er waren er ook die dachten dat er in mythen een historische kern was aan te wijzen, die in de loop der tijden was vervormd en verdraaid tot een bovennatuurlijk verhaal waar een verstandig mens geen geloof aan kan hechten.

Een van deze rationaliserende benaderingen staat op naam van Palaiphatos, die stelselmatig alle bekende Griekse mythen van hun wonderlijke laag ontdeed en tot de prozaische realiteit reduceerde. In Mythen moet je niet geloven! staan alle overgeleverde verklaringen van Palaiphatos, gebundeld met soortgelijke verklaringen van twee van zijn opvolgers. Hun analyses, hoe creatief ook, komen op ons misschien niet altijd even geloofwaardig over. Palaiphatos en de zijnen vertegenwoordigen evenwel een belangrijke stroming in de Griekse omgang met de eigen mythen.

De vertaling van Palaiphatos' Ongelooflijke Zaken (Peri Apiston) is voor het eerst sinds 1661 weer beschikbaar in het Nederlands. Voorafgaand aan de vertalingen worden de mythen kort samengevat.

Damon, 2016, pap, 192 pp, € 16.90, 9789463400510
winkelwagen
Sophocles, vert, inleiding en aantekeningen Ben Schomakers
Antigone
In zijn mooiste stuk schildert Sophocles het portret van Antigone, die op vele manieren in conflict met haar omgeving raakt: goddelijk gebod vecht tegen menselijk gebod, individuele ethiek met algemene ethiek, metafysica met materialisme, het vrouwelijke met het mannelijke, openheid met geslotenheid, en de bereidheid tot liefde met dwang en afweer.

Een daad van verzet heeft Antigone tot de heldin van velen gemaakt. Nadat haar twee broers elkaar gedood hebben, negeert zij het gebod van de heerser van Thebe om in het belang van de stad een van beide niet te begraven. Zij doet dat toch en verspeelt haar leven.

De Britse dichter Shelley was in een vroeger leven verliefd op Antigone en kwam daar nooit meer van los, net als Goethe, Holderlin, Hegel, Kierkegaard, Brecht, Lacan, Irigaray, Heaney. Maar waarom precies? De fascinatie voor dit belangrijkste vrouwelijke literaire personage wordt in dit boek invoelbaar gemaakt dankzij een nieuwe, precieze, speelbare vertaling van Sophocles' meesterwerk, gevolgd door een fijnzinnig essay over De liefde van Antigone.

De tragediedichter Sophocles (496-406 v.C.) schreef meer dan honderd stukken, waarvan er maar zeven bewaard zijn (waaronder Antigone, Oedipus heerst en Oedipus in Colonus). Marc De Kesel, Ben Schomakers en Dirk De Schutter onderzoeken ieder in hun vele publicaties de aard en de mogelijkheden van het moderne bestaan in confrontatie met de filosofische, religieuze en literaire traditie.

Viator reeks, Klement, 2016, geb, 254 pp, € 27.50, 9789086871582
winkelwagen

2.1.1.1 Geschiedenis Tweede Tempel Periode / Vroeg Christendom

Slavenburg, J.
Het verguisde christendom
Valkhofpers, 2016, pap, 256 pp, € 19.95, 9789462491564
winkelwagen
Slavenburg, J.
Het verguisde christendom
Valkhofpers, 2016, pap, 256 pp, € 19.95, 9789462491564
winkelwagen

2.1.2.0 Geschiedenis Patristiek / 3e - 6e eeuw

Possidius van Calama, Paul van Geest / Vincent Hunink
Possidius -Het leven van Augustinus. Biografie uit de vijfde eeuw, met een lijst van al zijn werken
Ingeleid door Paul van Geest, vertaald en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink

In zijn lange leven heeft Aurelius Augustinus (354-430) bijzonder veel geschreven. Maar er is ook een boekje uit de Oudheid aan hem gewijd. Zijn vriend en leerling en later collega-bisschop Possidius van Calama (370-ca. 440) schreef een biografie van hem. Niet een biografie in de moderne zin van het woord. Eerder een getuigenis, een monument, ter herinnering aan de grote kerkvader.

Possidius typeert Augustinus als geducht bestrijder van ketters en als wijze vader van zijn leefgemeenschap. En vooral als iemand die zelf probeerde te leven volgens de hoogstaande principes die hij anderen voorhield. Daarbij geeft de biograaf veel details over Augustinus' leven. Bijvoorbeeld over zijn kleding of zijn omgang met bezoekers. Zo rijst uit Het leven van Augustinus een levendig en soms verrassend beeld op van Augustinus' boeiende persoonlijkheid.

In deze nieuwe Nederlandse vertaling van Vincent Hunink is voor het eerst ook Possidius' appendix opgenomen: een volledige lijst van Augustinus' geschriften zoals hij die kende. Een document van onschatbare waarde. Het boek wordt ingeleid door Paul van Geest.

Damon, 2016, pap, 191 pp, € 19.90, 9789463400220
winkelwagen
Synesios van Kyrene, Piet Gerbrandy ( vert. en toelichting)
Synesios van Kyrene: Dans die het heelal omkranst. Negen hymnen aan de Ene
Hoe zou je het mysterie van het universum, dat een goddelijke oorsprong heeft, beter kunnen oproepen dan in liederen die de eeuwige kosmische ritmes als het ware reproduceren? Dat moet althans de drijfveer geweest zijn die Synesios van Kyrene (ca. 370-413) ertoe heeft gebracht zijn diepste gedachten over God en mens, geest en ziel, energie en materie neer te leggen in negen hymnen. Synesios, christen en neoplatoons filosoof, leerling van Hypatia van Alexandrie, werd in een uitermate roerige tijd bisschop, in de hoop in die hoedanigheid nog iets voor zijn land te kunnen betekenen. Toen hij in 413 uitgeput stierf, liet hij een omvangrijk oeuvre na van brieven, redevoeringen en filosofische beschouwingen, maar binnen dit geheel vormen de swingende en beeldende hymnen het kloppend hart
Monobiblos, 3, Damon, 2016, pap, 94 pp, € 14.90, 9789463400183
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

   
Jensen, Lotte
Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815
Een land vol vette koeien, bloeiende handel, welvaart en eendracht. Dat ideaalbeeld deed het goed bij grote vredesvieringen. Na de Vrede van Munster in 1648, toen de Nederlandse Republiek formeel als soevereine staat werd erkend, klommen tal van schrijvers in de pen om hun blijdschap te uiten. Ruim anderhalve eeuw later, tijdens het Congres van Wenen in 1815, droomden Nederlanders opnieuw van een gouden toekomst.

Vieren van vrede laat zien dat vredessluitingen een belangrijke impuls aan de nationale identiteit gaven. Na een oorlog ontstond ruimte om vooruit te kijken en te dromen van een betere samenleving. Elke vrede werd uitbundig gevierd met lofzangen, feesten, kanonsalvo's en vuurwerken. Schrijvers en dichtende staatslieden benadrukten hun vaderlandsliefde en roemden de Nederlandse oorlogs- en zeehelden. Er was ook sprake van een ontluikend Europees zelfbesef: vrede fungeerde als een bindmiddel tussen de naties.

Tegelijkertijd schuilde in elke vrede de kiem van de volgende oorlog. Met de voormalige vijand werd genadeloos afgerekend en er ontstond ruimte voor debat: hoe zag het ideale Nederland eruit? Of ze nu voor of tegen Oranje waren, in het werk van publicisten kreeg de Nederlandse identiteit duidelijke contouren

Vantilt, 2016, pap, 232 pp, € 19.95, 9789460042874
winkelwagen
   
Stipriaan, Rene van
Lof der botheid. Hoe de Hollanders hun naiviteit verloren
Eeuwenlang stonden Hollanders bekend om hun ongepolijste gedrag. Dat veranderde omstreeks 1500 onder aanvoering van Erasmus, die niet alleen geleerd en scherpzinnig was, maar ook tot navolging inspireerde. Hollanders begonnen hun culturele inhaalrace, die uiteindelijk uitmondde in de Gouden Eeuw, waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zich voor heel even het middelpunt van de wereld mocht wanen.

Lof der botheid biedt een aantal intrigerende snapshots uit de culturele emancipatie van de Hollanders. Hoe de hertog van Alva Willem van Oranje en zijn rebellenleger een paar nuttige militaire en politieke lessen leert, hoe het zelfbewustzijn van de rebellen snel toeneemt, en hoe Holland tot grote bloei komt: de essays in Lof der botheid geven tezamen een verrassend beeld van een trotse en speelse cultuur, die haar rauwe en botte kantjes overigens nooit helemaal zou verliezen.

Querido, 2016, pap, 232 pp, € 19.99, 9789021402734
winkelwagen
Woldring, H.E.S
De pansofie van Comenius. Zijn zoektocht naar een allesomvattende wijsheid
De Tsjechisch-Nederlandse geleerde Jan Amos Comenius (1592-1670) is een fascinerende schrijver. Wie met een boek van hem begint, komt voor verrassingen te staan. De schrijver neemt je mee langs denkwegen met onvermoede vergezichten, en je weet niet waar je uitkomt. Met zijn creatieve geest onderneemt Comenius een zoektocht naar een alomvattende wijsheid. Ondanks dit pretentieuze streven, blijft hij doorgaans dicht bij het leven van alledag. Hij laat zien dat de beginselen van wijsheid in het alledaagse leven verborgen liggen. Deze beginselen werkt hij om de samenwerking tussen de wetenschappen te bevorderen en het onderwijs en de samenleving te vernieuwen. Comenius' denken is niet alleen toekomstgericht, maar zijn manier van denken laat ook zien dat het mogelijk is de toekomst te openen. Hij wijst wegen om mogelijkheden in het menselijk leven niet onbenut te laten
Damon, 2016, geb, 205 pp, € 34.90, 9789463400107
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Korte, Gerard de, en Leo Fijen
Loslaten en thuiskomen. Een bewogen jaar in brieven
De bisschop en de journalist. Ze zijn allebei 61, ze zijn allebei historicus en ze veranderen allebei van baan. De bisschop verhuist van het kleinste naar het grootste bisdom, de journalist van de grootste omroep naar een kleine uitgeverij. Gerard de Korte en Leo Fijen, ze schrijven elkaar. Ze moeten loslaten wat vertrouwd is en helemaal opnieuw beginnen. Ze doen waar steeds meer mensen in hun hart naar verlangen: loslaten en thuiskomen. Ze schrijven elkaar 24 brieven en laten daarmee in hun ziel kijken over een thema dat iedereen aangaat en van alle tijden is.

Een ontroerende en spirituele briefwisseling over afscheid nemen en opnieuw beginnen, over het verlangen naar houvast in het leven en de moed om toch andere keuzes te maken, over weemoed en avontuur, over de diepste stem van je hart en het vertrouwen dat het goed komt, over een emotioneel maar ook een hartverwarmend jaar.

Adveniat, 2016, pap, 239 pp, € 17.50, 9789492093240
winkelwagen

5.5 Liedbundels/ Missalen/ Kerkmuziek

Gereformeerd Kerkboek
Verschijnt ca 15 dec 2016

De Synode van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt heeft besloten tot een herziene uitgave van het Gereformeerd Kerkboek. Deze uitgave bevat alle 150 Psalmen en ca. 100 gezangen. Ook zijn er belijdenisgeschriften, orden van dienst, liturgische gebeden en gezangen, formulieren en de kerkorde opgenomen. Deze herziene editie kan heel goed samen gebruikt worden met het nieuwe Liedboek.

Jongbloed, 2016, geb, ca 900 pp, € 24.95, 9789065394071
winkelwagen
Tuskentiden, oanfoljend lieteboek by it Lieteboek foar de Tsjerken / Tussentijds in het Fries
Tussentijds in het Fries Yn 2005 is de bondel Tussentijds utkommen, in oanfolling op it Liedboek voor de Kerken mei 217 lieten. Underwilens binne fan dy bondel 20.000 stiks ferkocht. No ferskynt der in Fryske utjefte fan under de namme Tuskentiden. Njonken in Fryske oersetting is der ek in ekstra katern (32 siden) mei Fryske sangen dy't ek in plakje yn dizze bondel fertsjinje. De bondel, dy't under tafersjoch fan de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) utkomt, is in mienskiplike utjefte fan Uitgeverij Boekencentrum en Kok.

In 2005 is de bundel Tussentijds uitgekomen. Een aanvullende liedbundel bij het Liedboek voor de Kerken met 217 liederen. Inmiddels zijn van die bundel 20.000 exemplaren verkocht. Nu verschijnt er een Friese uitgave van onder de naam Tuskentiden. Naast een Friese vertaling is er ook een extra katern (32 blz.) met oorspronkelijke Friese gezangen. De bundel die onder supervisie verschijnt van het YFKE is een gezamenlijke uitgave van Uitgeverij Boekencentrum en Kok.

Boekencentrum, 2006, geb, 384 pp, € 19.25, 9789023963288
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

Youcat - gebedenboek voor jongeren
In herdruk - verschijnt jan 2017

. Een gebedenboek voor jongeren in de internationale Youcat-reeks Dit gebedenboek brengt klassieke en moderne gebeden samen. Het is een uitnodiging en handleiding om te leren bidden. Een bloemlezing van prachtige gebeden: psalmen, oude pelgrimsgebeden, teksten van klassieke auteurs als Thomas van Aquino of John Henry Newman, tot grote hedendaagse auteurs als Dag Hammarskjold of broeder Roger van Taize.

Lannoo, 2017, pap, 304 pp, € 16.99, 9789401409414
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

Grun, A.
Dragende woorden
Berne Media, 2016, pap, 143 pp, € 17.90, 9789089721549
winkelwagen
Seethaler, Karin
De kracht van de contemplatie. In de stilte genezing vinden, met een voorwoord van Franz Jalics
Om de stilte te vinden hoef je niet alleen te rade te gaan bij Oosterse levensbeschouwingen. Karin Seethaler richt haar blik juist op de grote rijkdom aan spiritualiteit binnen het christendom. Zij legt hiervan de helende kracht bloot en helpt je met kleine concrete stappen, gewoon in het leven van alledag.

De vier grondhoudingen van de contemplatieve weg zijn: wees opmerkzaam voor wat er is, keer je tot God, vergeef je zelf en de ander, ontmoet de pijn en draag haar.

Het boek geeft veel praktische voorbeelden en laat zien dat een biddende weg niet moeilijk hoeft te zijn. En of je op de goede weg zit? Dat merk je vanzelf als de dankbaarheid groeit.
Karin Seethaler is sociaalpedagoge en theologe. Meer dan vijf jaar heeft zij met Franz Jalics s.j. geleefd en gewerkt in het Retraitehuis Gries. Vanaf 1993 is zij cursusleidster voor Contemplatieve Oefeningen in binnen- en buitenland, ook in Nederland en Vlaanderen.

Berne Media, 2016, pap, 208 pp, € 17.90, 9789089721389
winkelwagen

6.7 Overige Kinderboeken

Saint-Exupery, Antoine de
De Kleine Prins, pop-up
In herdruk, verschijnt ept 2016

Een prachtige grote pop-up editie.

Dit prachtige moderne sprookje, geschreven voor jong en oud en schitterend geillustreerd door de auteur, wordt over de hele wereld tot de klassieken gerekend.

De verteller, een piloot, verhaalt hoe hij na een noodlanding met zijn vliegtuig in de woestijn de kleine prins ontmoet. De wijze en betoverende verhalen die de kleine prins vertelt over de planeet waar hij woont met een hooghartige bloem, over de andere planeten die hij bezoekt met hun merkwaardige bewoners en over zijn gevecht met de slechte zaadjes, maken de kleine prins tot een verrukkelijke en onvergetelijke figuur.

Antoine de Saint Exupery (1900) was een Franse schrijver en vliegenier. Hij schreef De kleine prins een jaar voor zijn dood. In dienst van de geallieerden werd hij op de terugtocht van een verkenningsvlucht over de door de Duitsers bezet Frankrijk boven de Middellandse Zee door een Duitse jachtvlieger neergeschoten.

Ad. Donker, 2010, geb., 61 pp, € 29.90, 9789061006329
winkelwagen

7.0 Islam

Diagne, Souleymane Bachir
Filosoferen in de Islam?
Filosofie ontwikkelt zich waar vrije geesten naar waarheid zoeken, los van enig vooroordeel. De islam is daarop geen uitzondering. Denkers als Avicenna, Averroes en Ghazali namen diverse filosofische kwesties onder handen. De islam wordt op hoog niveau gekenmerkt door die openheid, en toont die telkens opnieuw - dat is de kern van het betoog van Souleymane Bachir Diagne.

In Filosoferen in de islam? reflecteert de auteur ook op de openheid van de islam voor de actuele en toekomstige politieke uitdagingen in de wereld. Terwijl de conflicten tussen de islam en de rest van de wereld toenemen, en steeds grotere groepen zich beroepen op eigen waarden en eigen cultuur, doet dit boek juist een krachtige oproep tot dialoog en schetst de auteur een verhaal van hoop en rede.

Filosoferen in de islam? verscheen oorspronkelijk in het Frans. Speciaal voor deze Nederlandstalige uitgave paste de auteur het voorwoord aan.

Vantilt, 2016, pap, 160 pp, € 17.50, 9789460042898
winkelwagen

8 Judaica Geschiedenis en Cultuur Vroegmodern en Modern

Schama, Simon
De geschiedenis van de Joden, Deel 2: Het lot van de wereld, van 1492 tot nu
Verschijnt jan 2017

Deel twee van het boek dat Simon Schama altijd al heeft willen schrijven:'Possibly the greatest story ever told', een grootse geschiedenis van het Joodse volk in de geschiedenis van de wereld. Van Mozes tot psychoanalyse, van de Bijbel tot de Westelijke Jordaanoever, van de cultuur tot en met de wetenschap: op al deze terreinen zijn Joden van een beslissende invloed geweest op de ontwikkeling van de wereld. Zoals John Adams, de tweede president van de Verenigde Staten ooit schreef: 'De Joden hebben meer bijgedragen aan de beschaving van de mensheid dan willekeurig welk land'. Schama vertelt dit verhaal met de weidse blik die hem tot een van de beste historici van onze tijd maakt: een geschiedenis waarin schoonheid en gruwelen een even grote rol spelen.

Deel 1 is reeds verschenen.

Atlas Contact, 2016, geb, 480 pp, € 34.95, 9789045025445
winkelwagen

8 Judaica Mystiek en Spiritualiteit

Matt, Daniel C., Joel Hecker (transl. & comm.)
The Zohar, Vol 11, Pritzker Edition
Vol 11 of 12 volumes projected

Sefer ha-Zohar (The Book of Radiance) has captivated readers ever since it emerged in Spain over seven hundred years ago. Written in a lyrical Aramaic, the Zohar, a masterpiece of Kabbalah, features mystical interpretation of the Torah, rabbinic tradition, and Jewish practice.

Volume 11 comprises a collection of different genres within the Zoharic library. The fragmentary Midrash ha-Ne'lam on Song of Songs opens with its treatment of mystical kissing. Highlights of Midrash ha-Ne'lam on Ruth are the spiritual function of the Kaddish prayer, the story of the ten martyrs, and mystical eating practices. In Midrash ha-Ne'lam on Lamentations, the inhabitants of Babylon and the inhabitants of Jerusalem vie to eulogize a ruined Jerusalem. It reframes the notion of a Holy Family in Jewish terms, in implicit contrast to the Christian triad of Father, Mother, and Son.

The Zohar on Song of Songs consists of dueling homilies between Rabbi Shim'on bar Yohai and the prophet Elijah, contrasting spiritual ascent with the presence of the demonic. The climax projects the eros of the Song of Songs onto the celestial letters that constitute the core of existence. Matnitin and Tosefta are dense, compact passages in which heavenly heralds chide humanity for its spiritual slumber, rousing people to learn the mysteries of holiness. Packed with neologisms and hortatory in tone, these passages are spurs to pietistic devotion and mystical insight.

Joel Hecker is a leading academic scholar of The Zohar and Jewish mysticism. He is Associate Professor of Jewish Mysticism at the Reconstructionist Rabbinical College. He has also taught at the University of Pennsylvania, Jewish Theological Seminary, and Yeshiva University. He is the author of Mystical Bodies, Mystical Meals: Eating and Embodiment in Medieval Kabbalah (2005), and does research on ritual and mystical experience in The Zohar and its contemporary literature.

For the complete series click this link

Stanford UP, 2016, geb, 781 pp, € 76.95, 9780804784504
winkelwagen

8 Judaica Nederlands Jodendom

Palache, Ronit
Ontroerende onzin. De joodse indentiteit in het Nederland van nu
Voor de meeste Nederlandse joden in dit boek speelt God een kleine rol. Toch zijn ze allemaal joods. Wat dat dan is? Erbij horen, herkenning voelen, samenklitten, strijd leveren, het delen van een zwaar verleden, maar ook de humor, het intellectualisme en de verbondenheid met Israel.

Het Nederlandse jodendom wordt ook getypeerd door verscheurdheid tussen vroom en vrij, ruzietjes, regeltjes, discussies over wie er wel joods is en wie niet, angst, wantrouwen en antisemitisme. Een onverdeeld positieve aangelegenheid is het jodendom voor vrijwel niemand in dit boek. Toch voelt iedereen zich joods, is vluchten voor dat gegeven slechts bij hoge uitzondering mogelijk.

Wat bindt de joden in Nederland? Wie zijn zij en welke toekomst hebben ze? Ontroerende onzin is een bundeling van individuen die samen een collectief vormen. Ronit Palache laat de complexiteit van het jodendom zien aan de hand van ruim honderd Nederlandse joden van drie generaties. Een belangrijk historisch portret van een cultuur, een geloof, een levenswijze.

Ronit Palache (1984) is journalist en werkt als hoofd publiciteit en rechtenmanager bij de literaire uitgeverij Prometheus. Samen met Volkskrant-journaliste Corine Koole interviewt ze maandelijks onbekende Nederlanders voor het programma Onbekend bemind in de Rode Hoed in Amsterdam, waar Het Parool een vaste serie van gemaakt heeft. Palache schrijft wekelijks in het Nieuw Israelitisch Weekblad en werkte voorheen voor weekblad Elsevier en het radioprogramma Simek 's nachts.

Prometheus, 2016, pap, 312 pp, € 19.95, 9789044631555
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Agamben, Giorgio
Homo Sacer. De soevereine macht en het naakte leven
In herdruk, verwacht 30/12/2016

De gevangene van het concentratiekamp, maar ook de hedendaagse vluchteling en de comapatient die tussen leven en dood zweeft, ziet Agamben als moderne belichamingen van de homo sacer. Sinds zijn verschijning in 1995 is Homo sacer in en buiten Europa onderwerp van vele, vaak heftige discussies.

In Homo sacer behandelt de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben de relatie tussen politiek en leven. In het oude Romeinse recht was de homo sacer een mens die door iedereen straffeloos gedood mocht worden. Hij werd buiten het menselijke en het goddelijke recht geplaatst. De homo sacer markeert de grens tussen het burgerrechtelijke leven en het naakte, onbeschermde leven. Dit leven op de grens, in een niemandsland, biedt Agamben de sleutel voor een kritische analyse van de westerse politieke traditie, waarin het leven de inzet van de politiek is geworden en de politiek veranderd is in biopolitiek. Aan de hand van de relatie tussen het naakte leven en de soevereine macht - van Aristoteles via de Verklaring van de Rechten van de Mens tot aan Auschwitz - presenteert de auteur het concentratiekamp als het paradigma van de moderne tijd. Het kamp blijkt de ruimte te zijn waarin regel en uitzondering, leven en dood niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.

Homo Sacer I/ Parresia, Boom, 2002, pap, 213 pp, € 28.50, 9789053528297
winkelwagen
Kierkegaard, Soren
Opbouwende toespraken in verschillende geest
Opbouwende toespraken in verschillende geest bevat enkele hoogtepunten uit Kierkegaards schrijverschap. De bekende toespraak 'Zuiverheid van hart is een ding te willen' belicht de thematiek van vertwijfeling en zelfwording. Kierkegaard doet dat in een stijl die opbouwend en tegelijk ook beeldend en ironisch is. In het tweede deel van het boek verschijnen de lelies op het veld en de vogels in de lucht als verrassende leermeesters in onbezorgdheid en menselijkheid. In het laatste deel laat Kierkegaard de lezer ontdekken hoe lijden paradoxaal vreugdevol kan zijn. Onder de tegendraadse titel Het evangelie van het lijden brengt hij voor het eerst in zijn oeuvre de christelijke bestaansvorm van binnenuit ter sprake.
Soren Kierkegaard Werken, 12, Damon, 2016, geb, 420 pp, € 42.90, 9789055739776
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

Steenhuis, Peter Henk
Werk verzetten, zingeving volgens Rene Gude
Verschijnt 28-11-2016

'Rene, wat is zin?' Met deze vraag begonnen journalist Peter Henk Steenhuis en toenmalig Denker des Vaderlands Rene Gude een project over zingeving en werk.

Gude onderscheidde vier betekenissen van zin: 1) het zinnelijke, ofwel het lijflijke, het lekkere; 2) het zintuigelijke, ofwel het esthetische, het mooie; 3) het zinrijke, ofwel het rationele, dat betreft ons 'kletsvermogen' en 4) het zinvolle, of je achter de doelen van je werk, onderneming en je leven staat. Met die vierdeling wilden Gude en Steenhuis het bedrijfsleven binnen stormen, om er flink zin te gaan maken en zo verschijnselen als burn-out te helpen terugdringen.

De AWVN, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, en Steenhuis hebben het gedachtegoed van Gude opgepakt en zijn ermee verder gegaan. In dit boek krijgen de Z'ten inhoud door interviews met economen, theatermakers, psychoanalytici, ondernemers en sociologen. Zingeving op het werk: het kan, want het moet.

ISVW Uitgevers, 2016, pap, € 29.95, 9789491693977
winkelwagen
Zijlstra, Onno, Wendy Janssen
Reflecties. 25 kunstwerken 24 filosofen
Onno Zijlstra en Wendy Janssen laten zich in deze inleiding in de esthetica inspireren door de beeldende kunst. In tegenstelling tot in andere inleidingen is hier telkens een concreet kunstwerk het uitgangspunt. In vijfentwintig beknopte hoofdstukken laten de auteurs vanuit hun fascinatie voor een kunstwerk een filosoof meedenken over de betekenis van het werk. Op die manier krijgt de lezer ook toegang tot ideeen uit de esthetica. Beeld en filosofie leggen elkaar uit. Het is verrassend om te zien hoe een kunstwerk een relatie aangaat met een theorie en andersom. De reflecties zetten aan tot een open blik: een tweede naiviteit, een naiviteit na reflectie
Damon, 2016, geb, 208 pp, € 29.90, 9789460362255
winkelwagen

99.0 Kunst

   
Os, Henk van
Zien is genoeg, druk 2
In herdruk - verwacht 1 okt 2016

Zien is geloven, zien is genoeg. Henk van Os is een kijk-mirakel: hij heeft zijn leven lang beelden gezocht, naar kunst verlangd en in kijken zijn fundament gevonden. In Zien is genoeg ontvouwt zich het eeuwig nieuwsgierige, tomeloos onderzoekende leven van Van Os op geheel eigen wijze: in een serie ontmoetingen met vrienden uit de kunst ontdekt hij de essentiele beelden, de verbijsterende werkelijkheid die door kunst wordt zichtbaar gemaakt. In dit zeer persoonlijke boek maakt Van Os voelbaar hoe ingrijpend kunst kan zijn, en hoe veelomvattend. De bijzondere memoires van een kijklustig kunsthistoricus: Henk van Os in optima forma!

Balans, 2003/2016, pap, 239 pp, € 15.00, 9789050186841
winkelwagen