B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.0.1.0.0 Bijbel Nieuwe Bijbelvertaling NBV

Bijbel NBV Groene Bijbel, met DCB
In de Bijbel staat veel over hoe we het beste met de aarde en onze medemens om kunnen gaan. De Groene Bijbel onderstreept het belang van de teksten die hierover gaan, door ze groen te markeren. Daarnaast bevat de Groene Bijbel verdiepende artikelen over geloof en duurzaamheid, en interviews met mensen die in hun werk of leven stappen hebben gezet op de weg naar duurzaamheid. Spoorzoekers bieden groepen gespreksstof rondom groene thema's in de Bijbel.
Jongbloed, 2016, geb, 1920 pp, € 44.95, 9789089121073
winkelwagen

1.0.1.2.0 Bijbel Statenvertaling

Bijbel, herziene Statenvertaling. Vrouwenbijbel
Verschijnt sept 2016

De Vrouwenbijbel is de complete Herziene Statenvertaling aangevuld met extra studiemateriaal voor vrouwen die graag verbinding willen leggen tussen de Bijbel en hun dagelijkse leven hier en nu. Meer dan zeventig vrouwen hebben teksten geschreven bij de bijbeltekst. Het extra materiaal gaat vooral in op de relatie die God met ons heeft en onze onderlinge relaties. Er is ruimte voor emotie, eerbied, blijdschap, waardering etc. De toegevoegde teksten bestaan uit biografieen, themapagina's, meditaties, inleidingen op bijbelboeken, strooiers en een encyclopedie van vrouwen die in de Bijbel voorkomen. De Vrouwenbijbel brengt bekende en minder bekende Bijbelse vrouwen voor het voetlicht en nodigt vrouwen van vandaag uit bewust te leven in afhankelijkheid van God. Onder redactie van Hanneke Schaap - Jonker.

Jongbloed, 2016, geb, 2200 pp, € 59.95, 9789065394019
winkelwagen

1.0.1.3 Bijbel Willibrordvertaling KBS

Youcat - jongerenbijbel
Een team van 70 deskundigen heeft een toegankelijke Bijbel voor jongeren samengesteld. Elk Bijbelboek wordt kort ingeleid. Een uitgekiende selectie van de meest relevante teksten uit het Oude en Nieuwe Testament maken deze uitgave tot een handzame Bijbel. De Bijbelteksten - uit de Willibrordvertaling - zijn voorzien van uitleg en bevatten ook verwijzingen naar de YouCat-jongerencatechismus. Getuigenissen uit alle tijden - van heiligen, denkers en jongeren - laten zien hoe de Bijbel mensen altijd al geinspireerd heeft. Met illustraties, kaarten en foto's en een voorwoord van paus Franciscus. Geschikt voor katholieke jongeren maar ook als algemene instapbijbel. Formaat: 14,5x22,5 cm
Jongbloed, 2016, geb (flexibele band), € 24.99, 9789080844650
winkelwagen

1.9.1 Hebreeuws / Aramees/ Semitisch Talen

Bolle, Menachem, Yitschak Pimentel
Woordenboek Nederlands-Hebreeuws/Hebreeuws-Nederlands
Publicatie nog onzeker.

Vervanging van de twee delen Pimentel: Hebreeuws-Nederland, Nederlands-Hebreeuws

Voor alle taalfasen met transcriptie en tabellen (vervoegingen naamwoorden en werkwoorden) en lijsten (bijbelboeken, persoons- en aardrijkskundige namen, medische termen). Ontsloten door adequate inhoudsopgave. Werkwoorden op binjan (stamformatie). Afkortingenlijsten en gebruiksaanwijzingen bij de tabellen.
Bedoeld voor beginners tot matig gevorderden; semi-wetenschappelijk. Geschikt voor snelle naslag (kranten, eenvoudige literatuur, bijbel- en talmoedstudie op beginnersniveau).

Stengholt, 2016, geb, 1472 pp, € 125.00, 9789049400910
winkelwagen

2.1.0 Geschiedenis Antieken ( Antieke Godsdiensten/ Mythologie/ Letteren)

   
Palaiphatos, Hugo Koning ( vert./ed.)
Mythen moet je niet geloven! mytheverklaringen uit de Oudheid
Lang niet alle Grieken geloofden zonder meer in hun spectaculaire mythen over goden, helden en monsters. Sommige denkers wezen de traditionele verhalen af, anderen probeerden via allegorie een diepere laag onder de mythische oppervlakte te vinden. Er waren er ook die dachten dat er in mythen een historische kern was aan te wijzen, die in de loop der tijden was vervormd en verdraaid tot een bovennatuurlijk verhaal waar een verstandig mens geen geloof aan kan hechten.

Een van deze rationaliserende benaderingen staat op naam van Palaiphatos, die stelselmatig alle bekende Griekse mythen van hun wonderlijke laag ontdeed en tot de prozaische realiteit reduceerde. In Mythen moet je niet geloven! staan alle overgeleverde verklaringen van Palaiphatos, gebundeld met soortgelijke verklaringen van twee van zijn opvolgers. Hun analyses, hoe creatief ook, komen op ons misschien niet altijd even geloofwaardig over. Palaiphatos en de zijnen vertegenwoordigen evenwel een belangrijke stroming in de Griekse omgang met de eigen mythen.

De vertaling van Palaiphatos' 'Ongelooflijke Zaken' (Peri Apiston) is voor het eerst sinds 1661 weer beschikbaar in het Nederlands. Voorafgaand aan de vertalingen worden de mythen kort samengevat.

Damon, 2016, pap, 192 pp, € 16.90, 9789463400510
winkelwagen

2.1.1.0 Geschiedenis Tweede Tempel Periode / Vroeg Christendom Jezus historisch

Meijer, Fik
Petrus, leerling, leraar, mythe
Verschijnt 1/11/2016
Athenaeum, 2019, pap, 276 pp, € 19.99, 9789025304652
winkelwagen

2.1.1.1 Geschiedenis Tweede Tempel Periode / Vroeg Christendom

Slavenburg, J.
Het verguisde christendom
Valkhofpers, 2016, pap, 256 pp, € 19.95, 9789462491564
winkelwagen
Slavenburg, J.
Het verguisde christendom
Valkhofpers, 2016, pap, 256 pp, € 19.95, 9789462491564
winkelwagen
Slavenburg, Jacob
Het verguisde Christendom oorsprong en teloorgang van de vroegste 'kerk'
Er zijn heel weinig boeken geschreven over het vroegste christendom uit de allereerste tijd, nog voor het ontstaan van de bijbelse evangelien. Dit komt mede omdat er weinig bronnen uit die periode leken te bestaan. Bij velen bestaat daardoor het onterechte beeld van een zich van aanvang af harmonisch ontwikkelende wereldkerk. Historicus Jacob Slavenburg toont aan de hand van uitputtend bronnenonderzoek aan dat dit een vals beeld is.

Er is praktisch geen enkele overeenkomst tussen de kerken van vandaag en de vroegste christelijke gemeenten. De 'oudste' christenen zouden zich op geen enkele wijze in de kerkdiensten van vandaag herkennen. Een vastomlijnde theologie was niet aanwezig. Een duidelijke geloofsleer ontbrak. Van een canon en een vaste hierarchie was nog geen sprake.

De auteur legt in Het verguisde Christendom een fascinerend beeld bloot van de oergemeente voor de val van Jeruzalem. Opvallend daarin is vooral de gestalte van Jacobus, een broer van Jezus, die niet alleen de onbetwiste leider van de Jeruzalemse gemeente was, maar ook de spiritueel leidsman van de gezamenlijke gemeenten. Zo waren Paulus en Petrus hem verantwoording schuldig. Al in het vroegste begin waren er echter spanningen tussen Grieks sprekende en Aramees sprekende christelijke joden; en later ook tussen christenen uit de 'heidenen' en christenen uit de joden. Jezus werd door velen in het vroegste christendom gezien als de goddelijke leraar die 'achter de wet' Gods ware bedoelingen onthulde. Daarbij heeft hij, volgens de auteur, nooit een 'leergezag' uitgedragen, doch een weg gewezen. Zijn eerste volgelingen werden dan ook 'mensen van de Weg' genoemd. De 'ethiek' van Jezus werd als een wegwijzer naar het Koninkrijk gezien. Slavenburg laat zien dat de 'logia-bron' (de uitspraken van Jezus - opgenomen als appendix in het boek) van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de jonge gemeente.

Walburg, 2016, pap, 256 pp, € 19.95, 9789462491564
winkelwagen

2.1.2.0 Geschiedenis Patristiek / 3e - 6e eeuw

Dionysius de Areopagiet, A.P. Orban
De hemelse hierarchie van Dionysius de Areopagiet
Dionysius de Areopagiet (een pseudoniem) schreef in de zesde eeuw in het Grieks een verhandeling over de hemelse hierarchie. Deze Dionysius, die in dit werk - met zowel neoplatoonse als christelijke elementen - de aard en geleding van negen engelenkoren beschrijft, heeft grote invloed gehad op de filosofie en de theologie in Oost en West. De tekst leeft tot in de moderne tijd ook voort in literatuur (bijvoorbeeld bij Dante en Goethe), architectuur en beeldende kunst. Deze uitgave biedt een integrale, wetenschappelijk verantwoorde Nederlandse vertaling van deze belangrijke tekst, met inleiding en uitgebreid commentaar. De complexiteit van Dionysius' stijl en taalgebruik leveren veel interpretatieproblemen op. Orban verwijst daarom in zijn commentaar niet alleen naar Bijbelplaatsen en andere allusies, maar ook naar vijf gezaghebbende moderne vertalingen en naar de Latijnse vertaling van de grote middeleeuwse theoloog-filosoof Johannes Scotus Eriugena (ca. 810-ca. 877)
Middeleeuwse studies en bronnen, 162, Uitgeverij Verloren, 2016, pap, 140 pp, € 19.00, 9789087046088
winkelwagen
   
Possidius van Calama, Paul van Geest / Vincent Hunink
Possidius -Het leven van Augustinus. Biografie uit de vijfde eeuw, met een lijst van al zijn werken
Ingeleid door Paul van Geest, vertaald en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink

In zijn lange leven heeft Aurelius Augustinus (354-430) bijzonder veel geschreven. Maar er is ook een boekje uit de Oudheid aan hem gewijd. Zijn vriend en leerling en later collega-bisschop Possidius van Calama (370-ca. 440) schreef een biografie van hem. Niet een biografie in de moderne zin van het woord. Eerder een getuigenis, een monument, ter herinnering aan de grote kerkvader.

Possidius typeert Augustinus als geducht bestrijder van ketters en als wijze vader van zijn leefgemeenschap. En vooral als iemand die zelf probeerde te leven volgens de hoogstaande principes die hij anderen voorhield. Daarbij geeft de biograaf veel details over Augustinus' leven. Bijvoorbeeld over zijn kleding of zijn omgang met bezoekers. Zo rijst uit Het leven van Augustinus een levendig en soms verrassend beeld op van Augustinus' boeiende persoonlijkheid.

In deze nieuwe Nederlandse vertaling van Vincent Hunink is voor het eerst ook Possidius' appendix opgenomen: een volledige lijst van Augustinus' geschriften zoals hij die kende. Een document van onschatbare waarde. Het boek wordt ingeleid door Paul van Geest.

Damon, 2016, pap, 191 pp, € 19.90, 9789463400220
winkelwagen

2.2.0 Geschiedenis ME / Renaissance / 6e - 15e eeuw

Basilakes, Nikephoros, Jeffrey Beneker, Craig A. Gibson (eds)
The Rhetorical Exercises of Nikephoros Basilakes. Progymnasmata from Twelfth-Century Byzantium
Publication oct. 2016

Progymnasmata, preliminary exercises in the study of declamation, were the cornerstone of elite education from Hellenistic through Byzantine times. Using material from Greek literary, mythological, and historical traditions, students and writers composed examples ranging from simple fables to complex arguments about fictional laws. In the Byzantine period, the spectrum of source material expanded to include the Bible and Christian hagiography and theology.

This collection was written by Nikephoros Basilakes, imperial notary and teacher at the prestigious Patriarchal School in Constantinople during the twelfth century. In his texts, Basilakes made significant use of biblical themes, especially in character studies - known as ethopoeiae - featuring King David, the Virgin Mary, and Saint Peter. The Greek exercises presented here, translated into English for the first time, shed light on education under the Komnenian emperors and illuminate literary culture during one of the most important epochs in the long history of the Byzantine Empire.

Dumbarton Oaks Medieval Library, Vol 43, Harvard UP, 2016, geb, 416 pp, € 30.95, 9780674660243
winkelwagen
Godden, Malcolm R. (ed)
The Old English History of the World. An Anglo-Saxon Rewriting of Orosius
Publication oct. 2016

The Old English History of the World is a translation and adaptation of the Latin history known as the Seven Books of History against the Pagans, written by the Spanish cleric Paulus Orosius at the prompting of Saint Augustine after the sack of Rome in 410. To counter the pagan and republican narratives of Livy and other classical historians, Orosius created an account of the ancient world from a Christian and imperial viewpoint. His work was immensely popular throughout Europe in succeeding centuries, down to the end of the Middle Ages. Around the year 900, an Old English version was produced by an anonymous writer, possibly encouraged or inspired by King Alfred. The translator actively transformed Orosius's narrative: cutting extraneous detail, adding explanations and dramatic speeches, and supplying a long section on the geography of the Germanic world. This volume offers a new edition and modern translation of an Anglo-Saxon perspective on the ancient world.

Dumbarton Oaks Medieval Library, Vol 44, Harvard UP, 2016, geb, 496 pp, € 30.95, 9780674971066
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

   
Woldring, H.E.S
De pansofie van Comenius. Zijn zoektocht naar een allesomvattende wijsheid
De Tsjechisch-Nederlandse geleerde Jan Amos Comenius (1592-1670) is een fascinerende schrijver. Wie met een boek van hem begint, komt voor verrassingen te staan. De schrijver neemt je mee langs denkwegen met onvermoede vergezichten, en je weet niet waar je uitkomt. Met zijn creatieve geest onderneemt Comenius een zoektocht naar een alomvattende wijsheid. Ondanks dit pretentieuze streven, blijft hij doorgaans dicht bij het leven van alledag. Hij laat zien dat de beginselen van wijsheid in het alledaagse leven verborgen liggen. Deze beginselen werkt hij om de samenwerking tussen de wetenschappen te bevorderen en het onderwijs en de samenleving te vernieuwen. Comenius' denken is niet alleen toekomstgericht, maar zijn manier van denken laat ook zien dat het mogelijk is de toekomst te openen. Hij wijst wegen om mogelijkheden in het menselijk leven niet onbenut te laten
Damon, 2016, geb, 205 pp, € 34.90, 9789463400107
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Liagre Bohl, Herman de
Miskotte, theoloog in de branding, 1894-1976
Zonder Heiko Miskotte zou de Nederlandse kerkelijke wereld er beslist anders uit hebben gezien. Als 'kunstenaar onder de theologen' was hij een van de authentiekste voormannen van de recente Nederlandse kerkgeschiedenis. De protestantse kerken aan het begin van de twintigste eeuw waren bezeten door discussies over bescherming van het eigen erfgoed. Hij voorzag die wereld van een open venster naar de culturele bewegingen van zijn tijd. Zo droeg hij - en dat is uitzonderlijk voor een theoloog van toen - een filosoof als Nietzsche, een dichteres als Henriette Roland Holst en romanschrijvers als Dostojevski, Kafka en Mann hoog in zijn vaandel.

Miskotte heeft bovendien het werk van de Zwitserse protestantse 'kerkvader' Karl Barth meer dan wie ook in Nederland gepropageerd. Ook was hij vermaard door de aandacht die hij vroeg voor het gesprek met grote joodse denkers en voor het eigen karakter van het Oude Testament. Niemand behalve Miskotte heeft bovendien zo fel tegen het nazisme geageerd, als een verwerpelijke moderne religie. Miskotte schenkt ruime aandacht aan Miskottes persoonlijke leven. Waardevol zijn vooral de dagboeken, met liefde en verdriet opgetekend.

Herman de Liagre Bohl (1943) is historicus en schrijver. Eerder publiceerde hij de biografieen Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd: Herman Gorter 1864-1927 (1996), en recenter Wibaut de machtige (2013) over Floor Wibaut, en Amsterdammer in de polder (2015) over Han Lammers. Daarnaast schreef hij over de naoorlogse geschiedenis van Nederland en van Amsterdam, en over de stadsvernieuwing in de jaren tachtig

Prometheus, Uitgeverij, 2016, geb, 360 pp, € 35.00, 9789035144804
winkelwagen
Peelen, Gert J.
Spreken over boven. Harry Kuitert, een biografie
Najaar 1968. Harry Kuitert houdt een van zijn vele spreekbeurten voor een kerkelijk publiek. Student Geert Mak ziet 'notoire querulanten met gladde brilcreemharen' zich verdringen voor de interruptiemicrofoon. Ze protesteren luidkeels tegen Kuiterts nieuwlichterij, hij komt aan de VU, hun VU. De Vrije Universiteit.

'Onwaarachtig,' oordeelt Mak. 'Men zit met de brokken, doordat de achterban jarenlang van begrijpelijke en eerlijke voorlichting verstoken is geweest.' Alleen Kuitert doet niet mee met het pappen en nathouden, meent Mak. En hij 'is misschien wel de beste, deze avond!' Het slot van de bijeenkomst is voorspelbaar: 'We eindigen. Weer een psalm. Het gezang daalt neer als een meiregen. [..] De mensen stromen weg, vrouwen druk pratend, het manvolk een verse sigaar in 't hoofd. Buiten is het donker en droog.'

De zegetocht die Kuitert zal maken, van wolf in schaapskleren tot bestsellerauteur, is in 1968 nog maar net begonnen. Deze biografie schetst de ontwikkeling van de theoloog en ethicus die de protestantse wereld ingrijpend zal veranderen. Een boeiend portret van een man die het geloof in de openbaring en in een transcendente God sterk relativeerde met zijn beroemde oneliner uit 1974: 'Alle spreken over boven komt van beneden, ook de uitspraak dat iets van boven komt.'

Gert J. Peelen, godsdienstsocioloog en journalist, werkte jarenlang als bladenmaker en was recensent van de Volkskrant

Vesuvius VU uitgeverij, 2016, pap, 484 pp, € 29.95, 9789086597444
winkelwagen
Wiersinga, Herman
Verzoening als affaire
In zijn autobiografische boek Verzoening als affaire kijkt Herman Wiersinga terug op een roerige tijd in de kerkgeschiedenis van de 20e eeuw. In de jaren zeventig stak er in gereformeerd Nederland een storm op naar aanleiding van de 'kwestie Wiersinga'. Deze storm betrof het thema van de verzoening, door studentenpastor Wiersinga op onorthodoxe wijze behandeld in zijn dissertatie. Wiersinga blikt voor het laatst terug op deze zaak. Hij brengt de belangrijkste stemmen en tegenstemmen in beeld en maakt de balans op: een pleidooi voor een andere manier van theologiseren - zonder de theologie te verwaarlozen.
Kok, 2016, pap, 144 pp, € 17.99, 9789043527606
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Korte, Gerard de, en Leo Fijen
Loslaten en thuiskomen. Een bewogen jaar in brieven
De bisschop en de journalist. Ze zijn allebei 61, ze zijn allebei historicus en ze veranderen allebei van baan. De bisschop verhuist van het kleinste naar het grootste bisdom, de journalist van de grootste omroep naar een kleine uitgeverij. Gerard de Korte en Leo Fijen, ze schrijven elkaar. Ze moeten loslaten wat vertrouwd is en helemaal opnieuw beginnen. Ze doen waar steeds meer mensen in hun hart naar verlangen: loslaten en thuiskomen. Ze schrijven elkaar 24 brieven en laten daarmee in hun ziel kijken over een thema dat iedereen aangaat en van alle tijden is.

Een ontroerende en spirituele briefwisseling over afscheid nemen en opnieuw beginnen, over het verlangen naar houvast in het leven en de moed om toch andere keuzes te maken, over weemoed en avontuur, over de diepste stem van je hart en het vertrouwen dat het goed komt, over een emotioneel maar ook een hartverwarmend jaar.

Adveniat, 2016, pap, 239 pp, € 17.50, 9789492093240
winkelwagen
Paus Franciscus, Tom Zwaenepoel (ed)
Hoe mooi zou het zijn - zijn mooiste citaten
Inspirerend cadeauboekje met de mooiste uitspraken van Paus Franciscus. In 2016 staat Jorge Mario Bergoglio drie jaar aan het hoofd van de rooms-katholieke Kerk. Nog nooit was een paus zo populair. In zijn geschreven en gesproken teksten droomt Franciscus van een authentiek geloof en een solidaire wereld. Vaak beginnen zijn uitspraken dan ook met de woorden 'Hoe mooi zou het zijn...' Met zijn 'revolutie van de tederheid' verlangt hij naar een moedige en geloofwaardige Kerk. Een Kerk die de wil heeft om terug te keren naar de essentie van het geloof. Hij droomt van een rechtvaardige wereld die de strijd aangaat tegen oorlog, armoede, haat en onverschilligheid. De fundamenten van Franciscus' droomhuis zijn vertrouwde pijlers: het geloof, de liefde en de hoop. De rode draad is de barmhartigheid, waaraan hij ook het jaar 2016 heeft gewijd
Lannoo, 2016, geb, 108 pp, € 9.99, 9789401436304
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

Grun, A.
Dragende woorden
Berne Media, 2016, pap, 143 pp, € 17.90, 9789089721549
winkelwagen
Jager, Willigis
Wijsheid uit Oost en West, visie op een integrale spiritualiteit
verschijnt aug/sept 2016
Asoka, 2008, pap, 100 pp, € 15.95, 9789056701871
winkelwagen

6.7 Overige Kinderboeken

Saint-Exupery, Antoine de
De Kleine Prins, pop-up
In herdruk, verschijnt ept 2016

Een prachtige grote pop-up editie.

Dit prachtige moderne sprookje, geschreven voor jong en oud en schitterend geillustreerd door de auteur, wordt over de hele wereld tot de klassieken gerekend.

De verteller, een piloot, verhaalt hoe hij na een noodlanding met zijn vliegtuig in de woestijn de kleine prins ontmoet. De wijze en betoverende verhalen die de kleine prins vertelt over de planeet waar hij woont met een hooghartige bloem, over de andere planeten die hij bezoekt met hun merkwaardige bewoners en over zijn gevecht met de slechte zaadjes, maken de kleine prins tot een verrukkelijke en onvergetelijke figuur.

Antoine de Saint Exupery (1900) was een Franse schrijver en vliegenier. Hij schreef De kleine prins een jaar voor zijn dood. In dienst van de geallieerden werd hij op de terugtocht van een verkenningsvlucht over de door de Duitsers bezet Frankrijk boven de Middellandse Zee door een Duitse jachtvlieger neergeschoten.

Ad. Donker, 2010, geb., 61 pp, € 29.90, 9789061006329
winkelwagen

8 Judaica Mystiek en Spiritualiteit

   
Hecker, Joel (transl. & comm.)
The Zohar, Vol 11, Pritzker Edition
Vol 11 of 12 volumes projected

Sefer ha-Zohar (The Book of Radiance) has captivated readers ever since it emerged in Spain over seven hundred years ago. Written in a lyrical Aramaic, the Zohar, a masterpiece of Kabbalah, features mystical interpretation of the Torah, rabbinic tradition, and Jewish practice.

Volume 11 comprises a collection of different genres within the Zoharic library. The fragmentary Midrash ha-Ne'lam on Song of Songs opens with its treatment of mystical kissing. Highlights of Midrash ha-Ne'lam on Ruth are the spiritual function of the Kaddish prayer, the story of the ten martyrs, and mystical eating practices. In Midrash ha-Ne'lam on Lamentations, the inhabitants of Babylon and the inhabitants of Jerusalem vie to eulogize a ruined Jerusalem. It reframes the notion of a Holy Family in Jewish terms, in implicit contrast to the Christian triad of Father, Mother, and Son.

The Zohar on Song of Songs consists of dueling homilies between Rabbi Shim'on bar Yohai and the prophet Elijah, contrasting spiritual ascent with the presence of the demonic. The climax projects the eros of the Song of Songs onto the celestial letters that constitute the core of existence. Matnitin and Tosefta are dense, compact passages in which heavenly heralds chide humanity for its spiritual slumber, rousing people to learn the mysteries of holiness. Packed with neologisms and hortatory in tone, these passages are spurs to pietistic devotion and mystical insight.

Joel Hecker is a leading academic scholar of The Zohar and Jewish mysticism. He is Associate Professor of Jewish Mysticism at the Reconstructionist Rabbinical College. He has also taught at the University of Pennsylvania, Jewish Theological Seminary, and Yeshiva University. He is the author of Mystical Bodies, Mystical Meals: Eating and Embodiment in Medieval Kabbalah (2005), and does research on ritual and mystical experience in The Zohar and its contemporary literature.

For the complete series click this link

Stanford UP, 2016, geb, 781 pp, € 76.95, 9780804784504
winkelwagen
Wolski, Nathan (transl.)
The Zohar, Vol 10, Pritzker Edition
Vol. 10 of 12 volumes projected

Sefer ha-Zohar (The Book of Radiance) has amazed readers ever since it emerged in Spain over seven hundred years ago. Written in a lyrical Aramaic, the Zohar, a masterpiece of Kabbalah, features mystical interpretation of the Torah, from Genesis to Deuteronomy.

The tenth volume of The Zohar: Pritzker Edition presents Midrash ha-Ne'lam on the Torah, the earliest texts of the Zoharic corpus and first fruits of the Zoharic world. In contrast to the main body of the Zohar, Midrash ha-Ne'lam is composed in both Aramaic and Hebrew; its style combines philosophical allegory and kabbalistic midrash.

Particularly noteworthy is the extended allegorical interpretation of the patriarchal narratives. They are read as an account of the descent of the soul, its adventures on earth, and its wandering journey after death, finally culminating in its reunion with the perfected body following resurrection. Quintessential Zoharic motifs such as "walking on the way" and the "nocturnal delight in the Garden of Eden" make their first appearances here. The volume also includes many short narratives featuring the "Masters of Mishnah," a group of sages possessing esoteric knowledge of the soul and the cosmos, the forerunner of the Zoharic fellowship.

For the complete series click this link

Stanford UP, 2016, geb, 637 pp, € 76.95, 9780804788045
winkelwagen

9.1.0 Maatschappij / Cultuur en Politiek

   
Bregman, Rutger
Gratis geld voor iedereen. Over het basisinkomen, de 15-urige werkweek en een wereld zonder grenzen
Midprice-editie

Het probleem is niet dat we het niet goed hebben, het probleem is dat we niet weten hoe het beter kan. In deze tijd, met koopkracht als laatste ideaal, schetst historicus Rutger Bregman nieuwe vergezichten. Van een basisinkomen voor iedereen tot een werkweek van vijftien uur, van een wereld zonder grenzen tot een wereld zonder armoede - het is tijd voor de terugkeer van de utopie.

Laat je meenemen op een reis door de geschiedenis en maak kennis met ideeen die tegen de tijdgeest ingaan, dwars door de oude scheidslijn van links en rechts heen. Gratis geld voor iedereen is een overrompelend boek dat je wereldbeeld op zijn kop zet. Het is geschreven in de overtuiging dat de wereld niet wordt geregeerd door lobbyisten, zakenlui of politici zonder visie. De wereld wordt geregeerd door ideeen en de kracht van de verbeelding. Alles wat we nu beschaving noemen, is begonnen in de hoofden van wereldvreemde dromers. Zoals ook het einde van de slavernij en de democratie eens onmogelijk leken, zo kan ook in deze eeuw het utopische werkelijkheid worden.

Rutger Bregman (1988) studeerde geschiedenis aan de universiteiten van Utrecht en Los Angeles. In 2012 publiceerde hij Met de kennis van toen; een jaar later volgde het veelgeprezen De geschiedenis van de vooruitgang (bekroond met de Liberales-prijs voor het beste boek van 2013). Sinds september 2013 schrijft hij voor het online journalistieke platform De Correspondent. Zijn artikel over het basisinkomen werd online al honderdduizenden keren gelezen, genomineerd voor de European Press Prize en overgenomen door de Amerikaanse krant The Washington Post. In februari 2014 stond Bregman centraal in zijn Tegenlicht-documentaire: 'De noodzaak van een utopie'.

De Correspondent, 2014/2016, pap, 288 pp, € 12.50, 9789082520347
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Agamben, Giorgio
Homo Sacer. De soevereine macht en het naakte leven
In herdruk, verwacht 30/12/2016

De gevangene van het concentratiekamp, maar ook de hedendaagse vluchteling en de comapatient die tussen leven en dood zweeft, ziet Agamben als moderne belichamingen van de homo sacer. Sinds zijn verschijning in 1995 is Homo sacer in en buiten Europa onderwerp van vele, vaak heftige discussies.

In Homo sacer behandelt de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben de relatie tussen politiek en leven. In het oude Romeinse recht was de homo sacer een mens die door iedereen straffeloos gedood mocht worden. Hij werd buiten het menselijke en het goddelijke recht geplaatst. De homo sacer markeert de grens tussen het burgerrechtelijke leven en het naakte, onbeschermde leven. Dit leven op de grens, in een niemandsland, biedt Agamben de sleutel voor een kritische analyse van de westerse politieke traditie, waarin het leven de inzet van de politiek is geworden en de politiek veranderd is in biopolitiek. Aan de hand van de relatie tussen het naakte leven en de soevereine macht - van Aristoteles via de Verklaring van de Rechten van de Mens tot aan Auschwitz - presenteert de auteur het concentratiekamp als het paradigma van de moderne tijd. Het kamp blijkt de ruimte te zijn waarin regel en uitzondering, leven en dood niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.

Homo Sacer I/ Parresia, Boom, 2002, pap, 213 pp, € 28.50, 9789053528297
winkelwagen
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
De filosofie van de objectieve geest, over recht, moraal en politiek
In herdruk - verwacht 15 sept. 2016

Boom, 2005/2016, geb, 208 pp, € 36.00, 9789085060147
winkelwagen
   
Manschot, Henk
Blijf de aarde trouw. Pleidooi voor nietzscheaanse terrasofie
De aarde is ziek en die ziekte heet de mens. Deze diagnose stelde Friedrich Nietzsche, een van de scherpzinnigste filosofen in de Europese geschiedenis, al zo'n 150 jaar geleden. De ergste ziekte van de moderne mens is dat hij zichzelf vervreemd heeft van de aarde en van de natuur om hem heen.

Nietzsche zoekt de remedie in een manier van filosoferen waarin niet langer de Mens centraal staat, maar de Aarde en de wijze waarop mensen de aarde zouden kunnen bewonen en bewerken. In het zoeken naar een aardse levensstijl kiest hij dieren als gids. Zij bieden de inspiratie voor ons veranderingsproces. Van alle moderne filosofen is Nietzsche degene die de dieren het meest ter sprake brengt.

De oproep van Nietzsche om een terrasofie te ontwikkelen, een nieuwe wijsheid omtrent het leven op aarde, is altijd onderbelicht gebleven. Dit boek wil deze lacune opvullen. Het volgt de persoonlijke zoektocht van Nietzsche op de voet. Henk Manschot houdt een beargumenteerd pleidooi om het motto Blijf de aarde trouw tot leidraad te nemen voor een hedendaagse ecologische levenskunst.

Vantilt, 2016, pap, 205 pp, € 19.95, 9789460042904
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

Steenhuis, Peter Henk
Werk verzetten, zingeving volgens Rene Gude
Verschijnt 28-11-2016

'Rene, wat is zin?' Met deze vraag begonnen journalist Peter Henk Steenhuis en toenmalig Denker des Vaderlands Rene Gude een project over zingeving en werk.

Gude onderscheidde vier betekenissen van zin: 1) het zinnelijke, ofwel het lijflijke, het lekkere; 2) het zintuigelijke, ofwel het esthetische, het mooie; 3) het zinrijke, ofwel het rationele, dat betreft ons 'kletsvermogen' en 4) het zinvolle, of je achter de doelen van je werk, onderneming en je leven staat. Met die vierdeling wilden Gude en Steenhuis het bedrijfsleven binnen stormen, om er flink zin te gaan maken en zo verschijnselen als burn-out te helpen terugdringen.

De AWVN, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, en Steenhuis hebben het gedachtegoed van Gude opgepakt en zijn ermee verder gegaan. In dit boek krijgen de Z'ten inhoud door interviews met economen, theatermakers, psychoanalytici, ondernemers en sociologen. Zingeving op het werk: het kan, want het moet.

ISVW Uitgevers, 2016, pap, € 29.95, 9789491693977
winkelwagen
Thijssen, Hans
Wat filosofen weten, over het verlangen naar geluk en de honger naar kennis
Plato wist het al: 'We streven er allemaal naar gelukkig te zijn.' De eerste westerse filosofie was inderdaad een hulpmiddel om de beoefenaar een goed en gelukkig leven te laten leiden. In de middeleeuwen nam het christendom de positie van de filosofie over, maar dat pakte voor het menselijk geluk onvoordelig uit: Augustinus was zeer invloedrijk met zijn opvatting dat geluk enkel is weggelegd voor de doden. Filosofie werd een academische, theoretische discipline. Ze legde daarmee weliswaar de basis voor natuurwetenschappelijk denken, maar kwam steeds verder af te staan van levensvragen en had zo steeds minder invloed op het streven naar levensgeluk. Daaraan konden ook Spinoza, Nietzsche en Heidegger weinig veranderen. Inmiddels is het christendom voor velen niet meer de ware levensfilosofie en is het ook niet meer vanzelfsprekend te wachten met gelukkig worden tot na je dood. Maar waar kun je dan terecht voor steun en hulp? In Wat filosofen weten pleit Hans Thijssen ervoor dat de academische filosofie weer meer aandacht gaat schenken aan haar oorspronkelijke doel en mensen hulp biedt in hun zoektocht naar geluk.
Vantilt, 2016, pap, 123 pp, € 14.95, 9789460042843
winkelwagen
   
Zijlstra, Onno, Wendy Janssen
Reflecties. 25 kunstwerken 24 filosofen
Onno Zijlstra en Wendy Janssen laten zich in deze inleiding in de esthetica inspireren door de beeldende kunst. In tegenstelling tot in andere inleidingen is hier telkens een concreet kunstwerk het uitgangspunt. In vijfentwintig beknopte hoofdstukken laten de auteurs vanuit hun fascinatie voor een kunstwerk een filosoof meedenken over de betekenis van het werk. Op die manier krijgt de lezer ook toegang tot ideeen uit de esthetica. Beeld en filosofie leggen elkaar uit. Het is verrassend om te zien hoe een kunstwerk een relatie aangaat met een theorie en andersom. De reflecties zetten aan tot een open blik: een tweede naiviteit, een naiviteit na reflectie
Damon, 2016, geb, 208 pp, € 29.90, 9789460362255
winkelwagen

99.0 Kunst

   
Os, Henk van
Zien is genoeg, druk 2
In herdruk - verwacht 1 okt 2016

Zien is geloven, zien is genoeg. Henk van Os is een kijk-mirakel: hij heeft zijn leven lang beelden gezocht, naar kunst verlangd en in kijken zijn fundament gevonden. In Zien is genoeg ontvouwt zich het eeuwig nieuwsgierige, tomeloos onderzoekende leven van Van Os op geheel eigen wijze: in een serie ontmoetingen met vrienden uit de kunst ontdekt hij de essentiele beelden, de verbijsterende werkelijkheid die door kunst wordt zichtbaar gemaakt. In dit zeer persoonlijke boek maakt Van Os voelbaar hoe ingrijpend kunst kan zijn, en hoe veelomvattend. De bijzondere memoires van een kijklustig kunsthistoricus: Henk van Os in optima forma!

Balans, 2003/2016, pap, 239 pp, € 15.00, 9789050186841
winkelwagen