B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.2.1.2 Exodus

Veld, B. van 't
Exodus deel 2, 13:17-24:18
Deel 1 van deze commentaar op Exodus bood een behandeling van de teksten over Israels verblijf in Egypte (Ex. 1:1-13:16). Nu komt aan de orde wat er gezegd is over Israels tocht door de woestijn tot aan de berg Sinai (Ex. 13:17-18:27) en de verbondssluiting bij deze berg (Ex. 19:1-24:18). Evenals in deel 1 gaat in dit nieuwe deel de exegese uit van de Hebreeuwse Bijbel en niet van een bestaande vertaling. De uitleg is niet geconcentreerd op mogelijk geachte of veronderstelde fasen in het ontstaan van de tekst, maar op de tekst zoals deze thans voor ons ligt. Speciale aandacht krijgen opbouwpatronen en woordherhalingen. Allerlei stilistische bijzonderheden passeren de revue, alsmede talrijke begrippen. De commentaar bevat ook gegevens uit de literatuur van de wereld rondom het oude Israel. Op de vers voor vers gegeven uitleg sluit de formulering van de boodschap van die gedeelten aan. Hierbij is er ook bezinning op de plaats die de besproken teksten innemen in het geheel van de Schrift en op hun betekenis voor het heden.

Voor de afzonderlijke delen klik: reeks POT

De Prediking van het Oude Testament (POT), Kok, 2015, geb, 392 pp, € 39.90, 9789043525657
winkelwagen

2.1.1.0 Geschiedenis Tweede Tempel Periode / Vroeg Christendom Jezus historisch

Meijer, Fik
Jezus en de vijfde evangelist
Het jaar 30, ongeveer. Jezus van Nazaret zwerft door Galilea. Hij predikt zijn boodschap van het naderend koninkrijk van God. In een verdeelde samenleving, verscheurd door conflicten tussen Joden en Romeinen en tussen Joden onderling, spreekt dat veel mensen aan - maar velen ook niet. Wie was hij?

In de evangelien lezen we het een en ander over zijn optreden, maar weinig over de wereld waarin hij leefde. Wie daar wel over schreef was Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver die enkele jaren na de kruisdood van Jezus in Jeruzalem werd geboren en uiteindelijk in Rome terechtkwam. Hij wordt wel de vijfde evangelist genoemd. Josephus maakt het mogelijk Jezus te vergelijken met andere profeten, messiassen, zelfverklaarde koningen en wonderdoeners. Want Jezus was niet de enige.

Fik Meijer vertelt in zijn nieuwe grote boek over het waarheidsgehalte van de geboorteverhalen van Jezus, de rol van Maria van Magdala, de betekenis van exorcisme, het geweld in Getsemane, de kruisdood als ultieme straf en Jezus' opstanding uit de dood. Bijbelse personen uit Jezus' omgeving krijgen in dit boek een nieuw gezicht: Johannes de Doper, Pontius Pilatus, Barabbas, Judas Iskariot en Jezus' broer Jakobus. Zo komt de historische Jezus tot leven.

Athenaeum, 2015, pap, 297 pp, € 19.99, 9789025300371
winkelwagen

2.2.0 Geschiedenis ME / Renaissance / 6e - 15e eeuw

Bingen, Hildegard van, Mieke Kock-Rademakers (vert)
Scivias - Ken de wegen I
Hildegard van Bingen (1098-1179), in 2012 heilig verklaard en uitgeroepen tot kerklerares, leidde als benedictines aanvankelijk een verborgen leven. Maar in haar drieenveertigste levensjaar ontving ze in een visioen een opdracht van God om 'de kluis der mysterien te ontsluiten'. Daarop schreef ze haar beroemd geworden Liber Scivias, een spirituele reisgids voor de gelovige op weg naar het hemels Jeruzalem. Scivias ('Ken de wegen') is een trilogie. Naast de Latijnse tekst is een vertaling opgenomen in het Nederlands, die dicht bij Hildgards beeldende taal blijft. De inleiding geeft een korte schets van leven en werk van Hildegard en gaat nader in op de lectio divina, een meditatieve leef- en leeswijze die Hildegard toepast. De toelichting bij tekst en miniaturen helpt de lezer om de samenhang van woord, klank, beeld en betekenis te verstaan.

Dit eerste deel beschrijft de nog ronddolende ziel van het Oude Testament. Het tweede deel laat zien hoe de ziel in het Nieuwe Testament, verlost door Christus' menswording, wordt opgenomen in de Kerk. Het derde deel verschijnt in 2016.

Vertaald door Mieke Kock-Rademakers

Middeleeuwse studies en bronnen, Verloren, 2015, pap, 224 pp, € 25.00, 9789087044831
winkelwagen
Hadewijch, Fraeters, V. / Willaert, F. (red)
Hadewijch - Visioenen
prijs onder voorbehoud, publicatie verwacht september 2016
Hadewijch verzameld werk 2, Historische Uitgeverij, 2016, geb, € 35.00, 9789065544889
winkelwagen
Holt, Philip
Schiere monniken en grijze vrouwen. Cistercienzers in Nederland 1165-1797. Een overzicht
Aan de vooravond van de twaalfde eeuw werd in de bossen ten zuiden van Dijon een nieuw klooster gesticht. Een groepje monniken probeerde hier de Regel van Benedictus zo strikt mogelijk in praktijk te brengen. De plek waar ze zich hadden gevestigd heette 'Cistercium', en de monniken werden daarom 'cistercienzers' genoemd. Na een moeizaam begin bleek hun initiatief ongekend succesvol. De monniken stichtten honderden nieuwe kloosters in alle windstreken van Europa. Ook in Nederland bouwden de cistercienzers hun kloosters, beginnend in Friesland. Vanwege hun grijze kleding werden de cistercienzers er 'schiere' monniken genoemd (schier = grijs). Aan het eind van de middeleeuwen was Nederland 34 cistercienzer mannen- en vrouwenkloosters rijk. Deze kloosters hebben vaak honderden jaren bestaan.

Dit rijk geillustreerde boek vertelt de uitgebreide geschiedenis van de cistercienzers die 850 jaar lang onafgebroken in Nederland aanwezig geweest zijn en geeft een overzicht van alle cistercienzerkloosters in Nederland en net over de grens.

Damon, 2015, geb, 352 pp, € 39.90, 9789460361890
winkelwagen

2.3 Geschiedenis Vroegmodern / Reformatie / Contrareformatie 16e eeuw

Kuipers, Jan J.B.
De Beeldenstorm, van oproer tot opstand in de Nederlanden, 1566
Steenvoorde, 10 augustus 1566. Banneling Sebastiaan Matte is terug in de Vlaamse Westhoek, broeinest van maatschappelijke onrust en het jonge calvinisme. Matte preekt fel tegen de rooms-katholieke kerk en overheden. Na afloop dringen toehoorders het plaatselijke Sint-Laurentiusklooster binnen en slaan alle religieuze beelden kapot. De vlam slaat in de pan: de Beeldenstorm raast door de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden.

De Beeldenstorm - een van de vensters in de historische canon van Nederland - markeert het begin van de Opstand tegen Spanje, uitgevochten in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Aanleiding en kader waren religieus, reactie op de meedogenloze kettervervolgingen. Er speelden ook andere motieven: economische nood en politieke frustratie. Op enkele maanden Beeldenstorm volgden zes jaar schrikbewind onder de hertog van Alva (1567-1573).

Maar '1566' kwam niet uit de lucht vallen. In de Nederlanden waren al eerder vernielingen aangericht. Het door Nederlanders gedomineerde, doperse Munster nam in 1534/35 kerken, kloosters en andere gebouwen grondig onder handen. Al in 1522 vond een eerste beeldenstorm plaats in 'Lutherstad' Wittenberg.

De Beeldenstorm presenteert het verhaal van 1566 in de veelkleurige context van de Reformatiegeschiedenis. De 'eigenlijke' Beeldenstorm wordt gevolgd door alle gewesten. Met aandacht voor achtergronden en grote lijn, plaatselijke gebeurtenissen en een stoet bekende en onbekende actoren.

Walburg Pers, 2015, geb, 176 pp, € 29.95, 9789462490307
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

   
Bank, Jan
Voorwaarts en niet vergeten, collectief en individu in het 20ste-eeuwse Nederland 1914-2000
verwacht nov 2015
Algemene geschiedenis van Nederland 7, Bert Bakker, 2015, geb, € 30.00, 9789035127784
winkelwagen
Wagt, Wim de
Wij Europeanen
Wij Europeanen vertelt het indringende maar vergeten verhaal uit de sleuteljaren van de twintigste eeuw, waarin de geschiedenis een andere loop had kunnen nemen.

Het is september 1929. In Geneve komen de regeringsleiders van alle 27 Europese landen bij elkaar om te confereren over een Europese federatie. Alleen door verzoening en samenwerking kan Europa er economisch weer bovenop komen en kan een nieuwe vernietigende oorlog voorkomen worden. Terwijl de regeringsleiders over vergaande samenwerking praten, ondernemen talloze burgers, economen, zakenmensen, kunstenaars en intellectuelen in heel Europa gezamenlijke acties. Een verenigd Europa is heel dichtbij. Desondanks komt er niets van al die mooie plannen terecht. Europa raakt meer en meer verdeeld en gaat ten slotte ten onder in de Tweede Wereldoorlog. Waarom mislukte de samenwerking? Wat als die wel was gelukt, wat had dat betekend voor het lot van zo vele mensen?

Bas Lubberhuizen, 2015, pap, 284 pp, € 22.99, 9789059374317
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Drewermann, Eugen
Keerpunten, of wat heeft het christendom werkelijk te zeggen?
Eugen Drewermann (1940), theoloog, psychotherapeut en succesvol schrijver in Duitsland, zet in dit boek de theologie weer met beide benen op de grond en brengt haar terug naar wat Jezus van Nazaret voor ogen stond en naar wat het christendom werkelijk wil zeggen.

Drewermann bekritiseert in heldere bewoordingen de overtuiging die in de kerkgeschiedenis overheerst, namelijk dat objectief vastgesteld kan worden hoe we God moeten begrijpen en wat de verlossing door Christus betekent. Van zijn kant benadrukt hij het mythische karakter van al onze religieuze voorstellingen.

In zijn baanbrekende benadering krijgen begrippen als schepping, verlossing en opstanding een zinvolle betekenis. Het boek biedt de lezer een herorientering van de theologie. Het is onmisbaar voor iedereen die een beter en dieper zicht op geloven wil krijgen.

Damon, 2015, pap, 400 pp, € 29.90, 9789460362163
winkelwagen
Dulk, Maarten den
Geloof, gebod en gebed. Wat kan ik weten, wat moet ik doen, wat mag ik hopen?
Maarten den Dulk leest Credo, Tien Geboden en Onze Vader als een appel om vandaag verantwoordelijk te leven. De apostolische geloofsbelijdenis (het Credo), de Tien Geboden en het Onze Vader zijn kernteksten uit de christelijke traditie. Ze geven woorden aan geloof, gebod en gebed. Welbeschouwd zijn deze teksten antwoorden op de urgente levensvragen: wat kan ik weten, wat moet ik doen, wat mag ik hopen? Als bewust levend mens kun je niet om deze persoonlijke en universele vragen heen. In slechts 32 pagina's geeft Maarten den Dulk zijn antwoord op de drie vragen, aanhakend bij het Credo, de Tien Geboden en het Onze Vader.

Maarten den Dulk (1941) is emeritus hoogleraar praktische theologie en was rector van het seminarie Hydepark - het bij- en nascholingsinstituut voor predikanten. Veel huidige PKN-predikanten zijn door hem opgeleid in het pastoraat. Eerder werkte hij als predikant in Wormer, Londen en Bergen (NH).

Skandalon, 2015, pap, 32 pp, € 9.95, 9789492183125
winkelwagen
Miskotte, Kornelis Heiko
Mystiek en bevinding
Het Verzameld werk van Miskotte is een begrip in theologisch Nederland. In dit veertiende deel staat mystiek en bevinding centraal. Het bevat teksten van Nederlands grootste theoloog uit de 20ste eeuw uit meer dan 50 jaar, waaronder Van verborgen omgang, Salve Rex, Geloof en aanvechting en De weg van het gebed.

Dit veertiende deel van K.H. Miskottes Verzameld Werk bevat teksten over en vanuit 'de binnenkant' van Miskottes leven, een belangstelling die hij heel zijn leven heeft gekoesterd. De oudste tekst in dit deel stamt uit 1915, de jongste uit 1969.

K.H. Miskotte bundelde in 1969 artikelen, preken en zelfstandige publicaties over 'kennis en bevinding'. In dit deel zijn die teksten opgenomen uit Kennis en Bevinding die nog niet eerder in het Verzameld Werk zijn verschenen. Die selectie is aangevuld met andere teksten, vrijwel alle nog niet verschenen in het Verzameld Werk. Sommige daarvan verschenen in bundels als In de gecroonde allemansgading (1946), Om de waarheid te zeggen (1971), en de weergave van het Gemeenteblaadje van Kortgene in ...als een die dient (1976). Tevens is de kans benut om eindelijk een van de meest geliefde teksten van Miskotte in het Verzameld Werk op te nemen: De weg van het gebed uit 1962.

De subjectiviteit van zijn eigen geloven heeft Miskotte zijn hele leven geboeid, heeft hem dikwijls ook verward, en de verhouding tussen die subjectiviteit en de objectiviteit van Gods genade heeft zijn theologische existentie voortdurend geprikkeld. Zijn belangstelling voor mystiek en bevinding, al vroeg gedocumenteerd, strekt zich uit over zijn hele werkzame leven, en vertoont zich behalve in essays, meditatieve en theologische verhandelingen ook in een diep engagement met natuur en cultuur en evenzeer in zijn verbondenheid met het jodendom, waarin hij zowel het (religieuze en seculiere) denken van de grote joodse filosofen als de elementaire gevoelswereld van het chassidisme hogelijk waardeert. Hiervan is al veel terug te vinden in eerdere delen van het Verzameld Werk.

In dit deel is de weerslag te vinden van de worsteling van zijn 'geloofsleven' - hoezeer hij de inhoud daarvan al van meet af aan ook leert wantrouwen - met wat hij zich allengs, onder andere door de ontmoeting met en de omarming van het werk van Karl Barth, als theologisch beslissend eigen maakt. Maar wat hij zich daarvan eigen maakt, blijft zeer persoonlijk ingekleurd en toont een aangevochten mens, worstelend tussen zekerheden en twijfel, tussen ik en Gij.

De teksten waaieren uit van het relaas van een eigen 'religieuze ervaring' van Miskotte tot beschouwingen over bevinding, van zeer persoonlijk getoonzette meditaties, vooral over de Psalmen, tot theologische verhandelingen over het gebed en over de kern van het geloof: Christus alleen. Mystiek en bevinding: K.H. Miskotte spreekt (eigen)zinnige woorden mee in het actuele debat over spiritualiteit en beleving, en zijn 'vroomheid' blijkt verrassende en intrigerende facetten te hebben.

Een bijbelplaatsen- en personenregister en annotatie waar nodig ontsluiten deze teksten, die een waardevolle aanvulling zijn op die in de eerder gepubliceerde delen van het Verzameld Werk.

Het deel Mystiek en bevinding is bezorgd en geannoteerd door dr. Kick Bras, dr. Willem van der Meiden en dr. Rinse Reeling Brouwer.

Verzameld werk 14, Kok, 2015, geb, 448 pp, € 29.90, 9789043525954
winkelwagen
   
Rahner, Karl
SW 32: Register, Bibliographie, Nachtrage
Erwartet 2016, Preis unbekannt
Karl Rahner Samtliche Werke 32, Herder, 2015, geb, € 99.50, 9783451237324
winkelwagen
   
Rahner, Karl
SW 05: Gnadenlehre
Erwartet 2015, Preis unbekannt
Karl Rahner Samtliche Werke 05, Herder, 2015, geb, € 99.50, 9783451237058
winkelwagen
   
Schillebeeckx, Edward, bewerkd door Hadewijch Snijdewind
Verhalen van een levende, theologische preken van Edward Schillebeeckx
Verhalen van een levende is het laatste werk van de wereldvermaarde theoloog Edward Schillebeeckx (1914-2009). Het zal een blijvende inspiratiebron zijn voor studenten en docenten theologie, godsdienstwetenschappen, filosofie en humanistiek, mensen werkzaam in toerustingswerk en pastoraat, raadslieden in ziekenhuizen, penitentiaire inrichtingen en verzorgingshuizen van alle levensbeschouwingen.

'Hoe met God mee te denken' om de voor alle mensen begaanbare weg naar vrede te zoeken en te vinden, wordt - soms terughoudend, dan weer met passie, maar altijd vanuit een veelomvattende theologische kennis - verwoord in de preken van Edward Schillebeeckx, dominicaan en allereerst predikbroeder. Hij wilde eraan bijdragen dat het geloof van een mens niet verschraalt, maar uitgroeit tot een ware schat aan basiskennis om als gelovige zelf antwoord te kunnen geven op vragen die hem of haar bezighouden. Vandaar zijn uitnodigende stijl van preken. Moge deze bundel de gids zijn die een bron van inspiratie kan worden.

Hadewych Snijdewind (1940) is dominicanes en studeerde sociale wetenschappen en theologie. Van 1992 tot 2002 was zij wetenschappelijk assistent van Schillebeeckx en tevens universitair docent in Utrecht en Kiev. Zij schreef onder meer Leeswijzer bij Jezus, het verhaal van een Levende (1994).

Valkhof Pers, 2015, pap, 443 pp, € 42.50, 9789056253851
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Begheyn sj, Paul (red)
Frans van der Lugt sj, 1938-2014 bruggenbouwer en martelaar in Syrie
In de vroege ochtend van 7 april 2014 werd de 75-jarige Nederlandse jezuiet Frans van der Lugt in het Syrische Homs door het hoofd geschoten. Nog dezelfde dag werd hij begraven in de tuin van het huis waar hij gewoond had. Een stroom van christenen en moslims kwam op gang, en zijn graf werd een pelgrimsoord van onderlinge verbondenheid. Het nieuws over de moord op Frans van der Lugt ging ogenblikkelijk de hele wereld over, en stond op de voorpagina's van vele kranten, en was het eerste item op uitzendingen van radio en televisie. Terstond na zijn overlijden werd Frans van der Lugt herdacht door paus Franciscus en andere hooggeplaatste leiders in kerk en politiek, zowel in Nederland als ver daarbuiten.

In dit boek zijn teksten opgenomen van en over Frans van der Lugt uit de verschillende fasen van zijn leven en werken, te beginnen met de geschiedenis van zijn roeping. Hierin komt hij naar voren als een spiritueel veelzijdig man, met een brede belangstelling en een grote trouw aan hen, met wie hij leeft en voor wie hij zorgt. Zijn levensmotto en wekroep luidt: 'Het gaat verder!

Nu, ruim anderhalf jaar na de moord blijkt hij allerminst vergeten. Een school in een vluchtelingenkamp in Libanon voor Syrische en Irakese kinderen, onder auspicien van de Jesuit Refugee Service, draagt de naam Frans van der Lugt Center, en in verschillende landen wordt er nog steeds over hem gepubliceerd.

Valkhof Pers, 2015, pap, 117 pp, € 12.50, 9789056254490
winkelwagen
Borgman, Erik
Waar blijft de kerk. Gedachten over opbouw in tijden van afbraak
De rooms-katholieke kerk lijkt bezig aan een spectaculair proces van afbraak en verdamping. Hoe moet je daar als betrokken gelovige mee omgaan? Waar blijven we? Erik Borgman, hoogleraar Publieke Theologie, laat zijn gedachten gaan over het vormgeven van een kerk in de overgang naar een nieuw tijdperk dat niemand nog kent. Proberen vast te houden aan wat was, is geen optie. We moeten ons laten omvormen door het rijk van God, dat nabij is. Over hoe dat zou kunnen, met de eucharistie als grondslag, de Bijbel als lichtbron, de weg als leidraad en het gebed als voedsel, daarover gaat dit boek. Want een ding is zeker: we kunnen niet ophouden kerk te zijn.

Prof. dr. Erik Borgman, is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg (Cobbenhagenleerstoel)en van 2015-2017 gasthoogleraar aan het Doopsgezind Seminarie.

Adveniat, 2015, pap, 158 pp, € 19.50, 9789492093127
winkelwagen
Erp, Stephan van
De onvoltooide eeuw. Voorlopers van een katholieke cultuur
Het katholicisme in Nederland is marginaal en kwetsbaar geworden. Velen hebben het de rug toegekeerd en zoeken hun heil buiten de kerk. Dat roept binnen de kerk de vraag op wat te doen: aanpassen aan de huidige tijd, zodat meer mensen zich opnieuw engageren, of gewoon stug doorgaan met een geisoleerde, maar trotse restkerk? Het eerste leidt tot een verarming van de katholieke cultuur, het tweede tot wereldvreemdheid. Is er een andere weg?

Die weg is misschien wel gewezen door katholieken die te midden van de hectische gebeurtenissen van de 20ste eeuw hun geloof een nieuwe vorm. Getekend door de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, ontdekte de Britse soldaat David Jones het katholicisme via het sacramentele karakter van de kunst. In de crisisjaren startte de Amerikaanse journaliste en bekeerlinge Dorothy Day een sociale beweging die voor armen en daklozen zorgde. Zelf gevormd door een verstarde denktraditie, ontwierp de Vlaamse dominicaan Edward Schillebeeckx een theologie van de humaniteit. Zo zijn er meer voorbeelden: schrijvers, denkers en doeners die hun leven tot teken hebben gemaakt van wat zij als Gods aanwezigheid hebben ervaren. Deze ontwikkelingen zijn aan de kerk niet voorbijgegaan. Op het puin van twee wereldoorlogen ontwikkelde zij tijdens het Tweede Vaticaans Concilie een visie op geloof dat in een gebroken wereld tekenen ziet van Gods barmhartigheid.

Dit essay gaat over de toekomst van de katholieke cultuur. De auteur ziet het katholieke project dat in de twintigste eeuw is begonnen, als een belofte en een opdracht.

Stephan van Erp is docent systematische theologie aan de Radboud Universiteit en voorzitter van de wetenschappelijke raad van het Thijmgenootschap.

Annalen van het Thijmgenootschap, Valkhof Pers, 2015, pap, 160 pp, € 15.95, 9789056254230
winkelwagen
   
Lamberigts, Mathijs, Leo Declerck
Het Concilie Vaticanum II
Een halve eeuw geleden, meer precies op 8 december 1965, werd op plechtige wijze het Tweede Vaticaans Concilie beeindigd. Het concilie was zonder twijfel de belangrijkste gebeurtenis in de Rooms-katholieke Kerk van de twintigste eeuw. Johannes XXIII was immers van oordeel dat een aanpassing van de Kerk aan de noden van de tijd zich opdrong. Aggiornamento, het bij de tijd brengen van de Kerk, werd een sleutelwoord.

De auteurs - beiden grote kenners van de conciliegeschiedenis en auteurs van talrijke wetenschappelijke boeken en artikelen - presenteren deze grote gebeurtenis op een historisch-kritische wijze voor een breed publiek. Een boek dat verhelderende inzichten biedt, ook in het licht van de huidige binnenkerkelijke discussies over de receptie en toepassing van het Tweede Vaticaans Concilie.

Adveniat, 2015, pap, 224 pp, € 18.95, 9789085283638
winkelwagen
Leys, Ad, Charles Caspers, Jorge Castillo Guerra
Voortbouwen op het fundament. Religieus leven en de flexibele mens: 50 jaar Perfectae caritatis
Met het decreet Perfectae caritatis riep het Tweede Vaticaans Concilie in oktober 1965 op tot vernieuwing en aanpassing van het religieus leven. Die vernieuwing - zo bleek al snel - ging echter vergezeld van een vrije val van het aantal roepingen en een blijvende discussie over de betekenis van kloosterregels en -geloften in een snel veranderende samenleving. Thans, vijftig jaar na de uitvaardiging van het decreet, roept paus Franciscus alle religieuzen op om, met erkenning van de eigen fragiliteit, aan de hele wereld 'hoorbaar en vreugdevol' getuigenis af te leggen van hun leefwijze. In zijn brief Gaudeamus spoort hij hen aan om vooral nu, in 'het jaar van het godgewijde leven' (30 november 2014 tot 2 februari 2016), de toekomst hoopvol te omarmen en met hun leefwijze aantrekkelijk te zijn voor anderen. Bij dat laatste denkt paus Franciscus zowel aan klassieke als aan nieuwe vormen van religieus leven.

Op initiatief van de Konferentie Nederlandse Religieuzen reflecteren zeven auteurs, verbonden aan een religieus wetenschappelijk centrum, op vormen van religieus leven en de aantrekkelijkheid daarvan: Thomas Quartier (TBI), Erik Borgman (DSTS), Hans van Reisen (Augustijns Instituut), Anne-Marie Bos ocarm (Ned. Carmelitaans Instituut), Jan Sloot (Franciscaans Studiecentrum), Frans Frans Wijsen (Missiologisch Instituut) en Heleen Murre-van den Berg (Instituut voor Oosters Christendom).

Abdij Van Berne, 2015, pap, 122 pp, € 17.50, 9789089721075
winkelwagen

4.3 Kerkgenootschappen Oud-katholieke Kerk/ Anglicaanse Kerk

Schade van Westrum, Lia
Oud-katholiek erfgoed. Eigentijds geloofsleven verbonden met de historie
Oud-katholiek erfgoed is de gelukkige combinatie van historie en eigentijdse opvattingen die in de modernere oud-katholieke kerkgebouwen tot uiting komt. Deze godshuizen zijn niet altijd belast met een respectabele schuilkerkhistorie en daarbij behorend antiek kunstbezit, maar staan open voor een eigentijdse kunstzinnige vormgeving, waarin de gelovige van nu zich misschien beter thuis voelt.

Dit boek bevat de presentatie van de laatste vier kerken die gebouwd zijn in Nederland onder oud-katholiek beheer in de eerste helft van de 20e eeuw. Daarnaast komen vijf kerkgebouwen aan de orde die bij andere kerkgenootschappen overtollig geworden waren. De oud-katholieken hebben het aangedurfd die over te nemen en hebben er in het interieur hun stempel opgelegd. De laatste vier daarvan, te weten in Eindhoven, Hengelo, Groningen en Middelburg zijn tussen 2011 en 2014 in gebruik genomen - het kerkgebouw in Alkmaar werd in 1993 overgenomen.

Een oud-katholieke kerk die buiten deze categorieen valt, maar die eeuwenlang onder het bisdom van Utrecht geressorteerd heeft, is de kerk op het schiereiland Nordstrand, in het Duitse waddengebied. De Nederlandse historie is daar nog voelbaar, gecombineerd met het hedendaagse Duitse parochieleven.

De Nederlandse Oud-Katholieke Kerk maakt deel uit van een groter verband van oud-katholieke kerken over de grenzen, om deze reden is ook een aantal Duitse kerken opgenomen. Gekozen is voor enkele prachtscheppingen die, met een boeiende historie en een inrichting als 'Gesamtkunstwerk', het verleden en het heden met elkaar verbinden. De gepresenteerde kerkgebouwen staan in IJmuiden, Den Helder, Alkmaar, Arnhem, Eindhoven, Hengelo, Groningen, Middelburg, Nordstrand, Bonn, Keulen, Essen en Baden-Baden.

Walburg Pers, 2015, geb, 144 pp, € 34.50, 9789462490840
winkelwagen

5.1.0 Praktische Theologie Pastoraat / Geestelijke begeleiding

Dingemanse, Simon J.
Leven tussen goed en kwaad, denken over God en het goede leven bij ervaringen van zinloosheid
Altijd weer komt de vraag op hoe God te rijmen is met het lijden in de wereld. Dit boek helpt daarover helder na te denken en zoekt daarbij een weg naar het goede leven.

Atheisten stellen het geloof onder kritiek met het argument dat God niet te rijmen is met zoveel ellende in de wereld. Mensen die in God geloven kunnen die kritiek vaak wel meevoelen, want ervaringen van zinloosheid knagen aan hun vertrouwen op God. Leven tussen goed en kwaad wil helpen helder na te denken over die knagende vragen. Het geeft geen antwoorden, maar wijst een weg om opstandig te kiezen voor het goede leven dat God bedoelt. Leven met geloof in deze tegenstrijdige wereld is zeker niet onredelijk, laat staan onmogelijk. Integendeel, het helpt juist een zinvolle weg te zoeken naar de toekomst.

Gespreksvragen en filmtips maken deze uitgave zeer geschikt voor bijvoorbeeld gespreksgroepen binnen de gemeente.

Simon J. Dingemanse (1958) werkt vanaf 2008 als predikant in de protestantse gemeente te Maarn-Maarsbergen, daarvoor te Schiermonnikoog, Odijk en Meppel. In 2010 verscheen van zijn hand In beweging blijven, de gemeente op reis met de middengeneratie.

Boekencentrum, 2015, pap, 144 pp, € 12.90, 9789023970385
winkelwagen

5.1.1.1 Levensloop - Ouderdom - Ouderenzorg

Doornenbal, Wil
Reizen door nieuw land, ouder worden met perspectief
In dit boek gaat psychologe Wil Doornenbal in op de vraag wat er als oudere te winnen valt, en welke vruchten ouderdom kan opleveren. Veel ouderen beleven het laatste deel van hun levensreis als een periode waarin zij voornamelijk verliezen. Wat valt er te winnen als je ouder wordt? Wil Doornenbal benadert deze vraag vanuit het christelijk geloof. De Bijbel schetst ouderdom als een periode die nieuwe vruchten oplevert. Kan dat echt? Wat betekent dat voor de oudere zelf? En wat heeft de samenleving daaraan? Daarover vertelt dit boek - als een kleine reisgids voor een land dat je pas echt leert kennen als je er zelf doorheen reist.

Reizen door nieuw land is bedoeld voor hen die zich tot de ouderen rekenen en voor hen die zich betrokken weten bij senioren, zoals familieleden en mantelzorgers.

Wil Doornenbal (1938) is klinisch psycholoog. Ze schreef eerder o.a. 'Geloven zoals je bent', 'Wat wil jij? Wat wil ik?' en 'Mens naast God'. Haar interesse ligt vooral bij de vraag hoe christelijk geloof en gezonde psychologische groei samengaan.

Boekencentrum, 2015, pap, 106 pp, € 10.50, 9789023970477
winkelwagen

5.1.1.3 Rouw - Sterven - Stervensbegeleiding

Woude, Annemarieke van der
Als de dood, trage vragen in het euthanasiedebat
Bestaat er een recht op stervenshulp? Wat is de status van de wilsverklaring? Komt iemand die psychisch ziek is voor euthanasie in aanmerking? Is iemand die dementeert nog dezelfde persoon als vroeger? Het zijn kwesties uit het hedendaagse euthanasiedebat die in Als de dood aan de orde komen. Annemarieke van der Woude benadert het debat vanuit een nieuwe invalshoek en pleit ervoor de categorieen 'euthanasie' en 'hulp bij zelfdoding' te vervangen door 'terminaal ziek' en 'niet-terminaal ziek'. Dit boek biedt een handreiking voor het stellen van goede vragen. De antwoorden zullen afhangen van de persoonlijke overtuiging van de lezer. 'Als de dood' geeft daarvoor alle ruimte.

Dr. Annemarieke van der Woude (1963) is theoloog. Zij was jarenlang werkzaam als predikant-geestelijk verzorger in een verpleeghuis en was als onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Momenteel is zij redactie-secretaris van het tijdschrift 'Speling' en verricht zij pastoraal werk. Eerder schreef zij over het levenseinde het boek Het doodshemd heeft geen zakken (Meinema, 2011).

Meinema, 2015, pap, 176 pp, € 16.50, 9789021143927
winkelwagen

5.1.1.4 Uitvaart / Dood

Mak, Aart
UitvaartWijzer, gedachten, handreikingen en teksten bij dood en uitvaart
Meer dan ooit willen we dat de uitvaart van onze geliefde, vader of goede vriendin, op persoonlijke wijze gebeurt - persoonlijk en echt. Gevoelens mogen benoemd worden. Wij zijn kinderen van een tijd waarin we geraakt willen worden en het verdriet willen beleven, samen, ook liefst met een glimlach.

Dat vraagt veel van hen die uitvaarten vormgeven en begeleiden. Dit boek wil hen daarbij helpen. Het begint met een beschrijving van de huidige uitvaartcultuur. Wat is gebruikelijk en wordt veel gevraagd? Een aantal bijzondere voorbeelden uit de praktijk illustreren deze beschrijving. Het grootste deel van het boek bevat teksten en voorbeelden, aanwijzingen en praktische suggesties voor het vormgeven van een uitvaart. Teksten en verhalen die oud en modern zijn, christelijk en hedendaags spiritueel, bevlogen en nuchter. Ook is er een overzicht opgenomen van wat nodig is om een uitvaart voor te bereiden.

De UitvaartWijzer is een handreiking voor mensen die bij dood en uitvaart betrokken worden, als uitvaartleider, voorganger, ritueelbegeleider of spreker. Het is praktisch en nodigt uit tot verder denken.

Aart Mak is predikant bij de stichting Kerk Zonder Grenzen. Eerder schreef hij over deze materie Met stomheid geslagen? Nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten (2006). Bovendien richtte hij met anderen MomenTaal op, een team van mensen dat ondersteunt en voorgaat bij onder andere uitvaarten.

Boekencentrum, 2015, pap, 174 pp, € 17.90, 9789023970149
winkelwagen
Nijland, Sabine
Om wie jij bent. Teksten, gebeden en gedichten bij afscheid en rouw
Wie van nabij een overlijden meemaakt, wie een dienst of uitvaart voorbereidt, heeft graag woorden die precies de juiste toon treffen. Zulke teksten, gebeden en gedichten vind je in dit boek. Woorden van grote schoonheid en diepgang. Direct bruikbaar en aansluitend op de praktijk.
- Bouwstenen voor een afscheid in dankbare sfeer
- Voor uitvaartverzorgers, maar ook voor nabestaanden
- Handzaam en met register
Adveniat, 2015, pap, 158 pp, € 19.50, 9789492093141
winkelwagen

5.2 Ecclesiologie/ Gemeenteopbouw

Jansen, Wim
Dominee zoekt God, dagboek van een laatste zondagmorgen
Ook een dominee is geen vinder, maar een zoeker. Jansen neemt de lezer mee in deze zoektocht, in zijn jaren van voorgaan en in zijn pastorale gesprekken.

Op een (fictieve) zondagmorgen, de ochtend van de laatste viering voor zijn emeritaat, blikt hij terug. Een heel leven van dominee-zijn balt hij samen in een aanstekelijk verslag van die ene zondagmorgen. Veel komt aan bod: natuurbeleving, erotiek, eenzaamheid, meditatie, de filosoof Schopenhauer, de dood. De liefde speelt op allerlei manieren de hoofdrol: voor het pastoraat, de vieringen, zijn gemeenteleden, maar ook voor zijn muze, zijn vrouw.

Predikant Wim Jansen laat zien met hoeveel plezier je dominee en pastor kunt zijn - en bezig kunt zijn en blijven met de vraag: hoe vind ik God?

Wim Jansen (1950) was tot zijn emeritaat predikant van de Vrijzinnig Hervormden in Delft en van de Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg. Van zijn hand verscheen Popmuziek en geloof (1995), Voorbij de leegte (2008), Waar ben je nu? - over de dood van onze dierbaren (2012) en Vlammend Paradijs (2013).

Skandalon, 2015, pap, 200 pp, € 17.95, 9789492183118
winkelwagen
Paas, Stefan
Vreemdelingen en Priesters, christelijke missie in een postchristelijke omgeving
Hoe realistisch is dat, missionair zijn in een cultuur die steeds minder in het christelijk geloof geinteresseerd lijkt te zijn? Als kerkgroei niet lukt en de cultuur zich nauwelijks laat beinvloeden, waarom zou je dan nog de brug naar andersdenkenden oversteken? Dit unieke boek biedt een diepgravende, toegankelijke en inspirerende visie voor christenen in een postchristelijke cultuur.

Er waait een missionaire wind door Nederland. Maar de secularisatie gaat door en veel kerken ervaren al het gepraat over 'zending', 'opwekking', 'groei' en 'verandering' als weinig realistisch. Is het mogelijk om vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus te nemen dat maar weinig mensen in Nederland het christelijk geloof de moeite waard vinden? Dit boek legt uit hoe dat kan. Het is gebaseerd op de ervaringen die de auteur heeft opgedaan in verschillende contexten, waaronder Amsterdam. Het geeft inzicht in recente ontwikkelingen in de zendingstheologie en houdt steeds oog voor de praktijk. Vreemdelingen en priesters is een inspirerend boek voor een hoopvolle minderheid.

Stefan Paas (1969) is hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast is hij ouderling in de christelijke gemeente Via Nova in Amsterdam.

Boekencentrum, 2015, pap, 244 pp, € 19.90, 9789023970446
winkelwagen

5.3 Homilitiek, Preekvoorbeelden en lezingen

Jansen, Joost
Woord voor onderweg 2. Overwegingen voor het jaar C
Christenen worden mensen van de Weg genoemd, al in de eerste christentijd. Deze uitgave zijn Woord(en) voor onderweg. Ze sluiten aan bij de zondagen en grote feestdagen in de lezingencyclus van het jaar C. De overwegingen zijn gegroeid in de pastorale praktijk van basisparochies. Leerhuis en liturgie gaan samen op. De veelkleurigheid van de verhalen wordt benut opdat de Weg met mensen en met God begaanbaar blijft. Doel is steeds de ontmoeting met de Aanwezige, iedere dag weer. Woord voor onderweg, overwegingen voor het jaar C: ter inspiratie voor allen die actief zijn in de liturgie en geschikt voor persoonlijke bezinning. Hiertoe is bij iedere overweging een gebed toegevoegd.

Joost Jansen (1946), norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk, gaat vanaf zijn jonge jaren de weg van het religieuze gemeenschapsleven met een bijzondere aandacht voor Bijbel en liturgie. Vanaf 1984 is hij geengageerd in het liturgische apostolaat van de Norbertijnen. Hij komt geregeld samen met gelovige mensen in leerhuizen. Hij is pastor van de drie parochies rondom de abdij van Heeswijk. Eerder verschenen: Woord voor onderweg B-jaar.

Abdij Van Berne, 2015, pap, 168 pp, € 17.50, 9789089721082
winkelwagen

5.4.1.0.0 Vieringen - voorbereiding/voorbeelden

Hornikx, Rene
Ieder mens woont in verhalen, aanzetten voor gesprek in viering in kleine groepen
De Bijbel is een boek vol verhalen van Gods omgaan met mensen. Het is eigenlijk een 'opzoekboek', waarin veel mensen de revue passeren: personen die wel of in mindere mate aanspreken. Verhalen die aanspreken, ons hart raken, zetten ons aan het werk en houden ons op het goede spoor, in de richting van onze levensbestemming. Dit boek biedt uitgewerkte bijeenkomsten waarin twee werkwoorden centraal staan: verhalen en vieren. Verhalen van mensen van nu en verhalen uit de Bijbel van mensen van toen krijgen telkens evenveel aandacht, worden inhoudelijk met elkaar verbonden en ingekaderd in een viering.

Rene Hornikx (1948) is pastoraal theoloog en was van 1977 tot aan zijn pensionering in 2013 actief in verschillende functies in het bisdom van 's Hertogenbosch. Ten behoeve van de toerusting van vrijwilligers in geloofsgemeenschappen heeft hij een aantal boeken gepubliceerd over spiritualiteit, geloofsverdieping, kerkopbouw/gemeenschapsvorming en liturgie.

Abdij Van Berne, 2015, pap, 224 pp, € 19.95, 9789089721068
winkelwagen
Kurvers, Rob
Op de pelgrimsweg van het geloof, preken voor het jaar C
Sterk geworteld in de ervaringen van mensen van het begin van de 21e eeuw luistert Kurvers naar de verhalen van de bijbel. Hij volgt de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar. Hij luistert en leert de richting die mensen van vandaag kunnen gaan. Niet de weg van het cynisme maar de weg van de hoop. Niet de weg van de 'fun' maar van geluk, dat waarde heeft. Niet de weg van de angst, maar de weg van vertrouwen. Dat God oplicht in mensen die zijn Gelaat vormen. Kurvers gebruikt eenvoudige taal. Je proeft het diepe geloof van deze pastor die in de dynamische stad Den Haag mensen nabij is.

Dr. Rob Kurvers, emerituspastoor te Den Haag (priesterwijding in 1967). Studeerde Liturgie en kerkelijk recht te Rome. Heel Den Haag is zijn pastorale werkterrein zowel in het onderwijs als in het basispastoraat.

Abdij Van Berne, 2015, pap, 239 pp, € 17.50, 9789089721129
winkelwagen

5.4.2.1 Kerst- en advent-boeken - verhalen/ vieren/ kinderen

Op weg naar Kerstmis 2015
Al jaren verschijnt dit meditatieboekje ter voorbereiding van Kerstmis. Dit jaar in een nieuwe en heldere vormgeving met bijzonder beeldmateriaal van kunstenaars uit allerlei tijden. De meditatieteksten hierbij zijn geschreven door een team van schrijvers met een verschillende spirituele achtergrond die elk hun eigen uitwerking aan het thema geven. Het thema voor de advent en Kerstmis is Barmhartig leven.

Deze boekjes zijn goed te gebruiken in gezinnen, gemeentes en parochies, zorginstellingen en voor persoonlijke verdieping. Ze bieden allerlei materiaal ter bezinning in de advent en de veertigdagentijd. Elk boekje bevat ook een verhaal, een creatieve opdracht, een recept en een meditatieviering.

Abdij van Berne, 2015, pap, 64 pp, € 4.95, 9789089721099
winkelwagen

5.5 Liedbundels/ Missalen/ Kerkmuziek

Vries, Sytze de
Het liefste lied van overzee - deel 2, 65 vertalingen en nieuwe teksten op bekende Engelse melodieen
Engelse kerkliederen zingen met Nederlandse tekst. Dat kan met deze tweede bundel onweerstaanbare melodieen. Sytze de Vries vertaalde de Engelse liederen of schreef er nieuwe Nederlandse teksten bij. All things bright and beautiful is nu te zingen als Al dat schitterende schoons. De kracht van de Engelse melodie gecombineerd met poezie in moedertaal nodigt uit tot vreugdevol en hooggestemd zingen. Deze bundel bevat ook het eenstemmige notenschrift van de liederen.

Sytze de Vries (1945) is theoloog, dichter en schrijver. Hij is de auteur van Bij gelegenheid1, 2 en 3 en van vele liedteksten in het Liedboek en de bundels Zingend geloven en Tussentijds.

Skandalon, 2015, pap, € 17.95, 9789492183132
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

Prins, Wouter, Jaelle Collard (red.)
Meditatie
Wat is meditatie eigenlijk? Wat gebeurt er als mensen mediteren? Gepraktiseerd door alle eeuwen heen, wordt dit fenomeen nu nader onderzocht op wetenschappelijk niveau en in kunstuittingen. Meditatie toont de verschillende stromingen, invalshoeken en kunstprojecten rondom meditatie, zowel vanuit historisch perspectief als vanuit de huidige stand van zaken. Mindfulness, zenboeddhisme maar ook de christelijke beeldcultuur en de meditatieve werking van klank en muziek komen aan bod. De wetenschappelijke bijdragen worden afgewisseld met kunstenaarsbijdragen, waardoor Meditatie niet alleen een naslagwerk wordt, maar ook ter inspiratie dient. Ter afsluiting is er een glossarium opgemaakt met alle informatie overzichtelijk op een rij.

Wouter Prins (Amsterdam, 1959) is kunsthistoricus en conservator van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden.

Jaelle Collard (Vught, 1988) is religiewetenschapper en projectmedewerker rondom de tentoonstelling 'Meditatie' van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden.

Abdij Berne, 2015, geb, 128 pp, € 17.50, 9789089721136
winkelwagen

6.0 Kinderbijbels

Oranje, Corien, Marijke ten Cate
Zoekbijbel
In de Zoekbijbel kunnen kinderen op prachtige, kleurrijke platen gebeurtenissen vinden uit het leven van bijbelse personen. De platen zijn getekend door Marijke ten Cate en in elke plaat zijn zeven figuurtjes verwerkt: o.a. een schaap met een lintje om, een geitje dat overal op klimt, een meisje met een onwillige ezel, en een kip met kuikentjes die altijd weglopen.

Kinderboekenschrijfster Corien Oranje vertelt de gebeurtenissen uit het leven van de hoofdpersoon op de dubbele pagina, die volgt op elke zoekplaat. Oudere kinderen kunnen het verhaal zelf lezen en de gebeurtenissen terugzoeken op elke plaat. Jonge kinderen zoeken de zeven elementen die op elke plaat terugkomen. Aan de zoekplaat zit een flap met een korte vertelling over de bijbelse persoon. De platen zijn heel geschikt voor gebruik in het gezin of in de klas.

Jongbloed, 2015, geb, 48 pp, € 17.50, 9789089120793
winkelwagen

8 Judaica Israel - Israelisch-Palestijns conflict

Meulenbelt, Anja
Kwart over Gaza. Over zionisme, antisemitisme en islamofobie
Kwart over Gaza: over zionisme, antisemitisme en islamofobie is een partijdig boek. Anja Meulenbelt neemt het andermaal op voor de Palestijnse zaak. Het ergert haar mateloos dat wie zich in die kwestie kritisch over Israel uitlaat voor antisemiet uitgemaakt wordt. Zij vindt dat Israel zich niet achter het verleden moet verschuilen en aangesproken mag worden op zijn huidige gedrag. Kanttekeningen plaatsen bij het zionisme mag niet alleen, het moet.

Hoewel haar boek begint in Gaza en ook over Israel gaat, is het werkelijke onderwerp de spanning in de onderlinge verhoudingen in de Lage Landen. Het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten wakkert de tegenstellingen hier en in de landen om ons heen aan. Rechts rukt steeds verder op en de islamofobie neemt toe.

De situatie in Gaza en Europa dwingt Anja Meulenbelt om haar positie te bepalen en stelling te nemen. 'We kunnen niet doen alsof Gaza alleen maar een humanitair probleem is. Alles wat te maken heeft met Palestina is politiek.'

Anja Meulenbelt (1945) is schrijfster/activiste en zat voor de SP in de Eerste Kamer. Ze komt al meer dan twintig jaar regelmatig in de Gazastrook, en heeft meerdere boeken over de verhoudingen tussen Israel en Palestina geschreven, waaronder Oorlog als er vrede dreigt (2010).

Jurgen Maas, 2015, pap, 438 pp, € 24.95, 9789491921100
winkelwagen
Raheb, Mitri
Geloven onder bezetting, een Palestijnse theologie van verzet en hoop
Mitri Raheb biedt een vernieuwend theologisch perspectief, door met de ogen van een Palestijnse christen de Bijbel te lezen en de geschiedenis te duiden.

Het gebied dat Gaza en de Westelijke Jordaanoever omvat, heeft door de eeuwen heen altijd geleefd onder vreemde heerschappij: van de Babyloniers en Egyptenaren, van de Romeinen, Ottomanen en Britten, en nu van de staat Israel. Deze constante overheersing heeft een verstrekkende invloed op het geloof van hen die in dit gebied leven. Volgens Mitri Raheb is deze context van wezenlijk belang om de bijbelse boodschap en het levensverhaal van Jezus te begrijpen. Jezus belichaamt de hoop van het Palestijnse volk op een macht die groter is dan de wereldse grootmachten. Vanuit dit perspectief komt Raheb tot een verrassende uitleg van de triniteit.

Mitri Raheb (1962) is een Palestijn, christen, luthers predikant, theoloog en vredesactivist. Met zijn vrouw en twee dochters woont en werkt hij in Bethlehem, de stad waar zijn familie al eeuwenlang woont. Raheb was een van de opstellers van het Kairos-document van Palestijnse christenen, 'Uur van de waarheid' (2009). Hij is praeses van de synode van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Jordanie en het Heilige Land, pastor van de Lutherse Kerk in Betlehem en oprichter en leider van het Diyar Consortium en het Dar al-Kalima College voor kunst en cultuur.

Boekencentrum, 2015, pap, 176 pp, € 12.50, 9789023970224
winkelwagen

8 Judaica Shoah/ Holocaust/ Antisemitisme

Brandt, Ria van den
Steeds een ander uitzicht, een inleiding in het denken en leven van Etty Hillesum
In dit boek presenteert Ria van den Brandt het gedachtegoed van de Nederlands-Joodse schrijfster Etty Hillesum vanuit verschillende invalshoeken en daarmee ook haar leven. Het is rijk voorzien van bijzondere citaten uit Hillesums geschriften, waardoor zijzelf als persoon centraal blijft staan. Iedere pool heeft z'n tegendeel, schrijft Etty Hillesum en ze geeft zichzelf de opdracht om dit niet alleen te weten of te denken, maar ook te leven. Ria van den Brandt past deze ontvankelijke leeswijze van Etty Hillesum toe op haar teksten. Dit boek is een herziene en geactualiseerde uitgave van Denken met Etty Hillesum (Meinema 2007). Onlangs verscheen deze tekst als Etty Hillesum. An introduction to her thought (Litverlag 2014) en een Franse uitgave is in voorbereiding.

Ria van den Brandt (1960) is onderzoeker aan de Radboud Universiteit en een internationaal erkend Etty Hillesum expert. Zij heeft een veertigtal publicaties over Etty Hillesum op haar naam staan.

Abdij van Berne, 2015, pap, 160 pp, € 17.95, 9789089721112
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

Boutellier, Hans
Het seculiere experiment - Hoe we van God los gingen samenleven
Sinds de jaren zestig is God niet langer maatgevend voor onze maatschappij. De ontwikkelingen gingen snel - alsof het een welbewust experiment was. Religie verdween grotendeels uit de samenleving. God trok zich terug in de hoofden van de mensen. Vijftig jaar later maakt Hans Boutellier de balans op. De samenleving ontwikkelde zich tot een pragmatisch bestuurde onderneming. Niet zonder succes, maar ook niet zonder problemen.

De diepe twijfel die kenmerkend is voor de westerse cultuur roept steeds meer vragen en radicale antwoorden op - met en zonder God. Boutellier analyseert de ontwikkeling van de criminaliteit en hoe surveillance een nieuwe almacht is gaan vormen. Hij beschrijft de keerzijde van de seksuele revolutie en de ontwikkeling van immigratie en integratie. Wat is de houdbaarheid van het seculiere experiment? Waar staat het Westen nu eigenlijk voor?

Boom, 2015, pap, 200 pp, € 22.50, 9789089536211
winkelwagen
   
Hardman, C. E.
Shamanism: The Western Quest for an Esoteric Spirituality
expected date: oct 2015

Few figures in the Western imagination are as haunting and mysterious as that of the shaman. From the Inuit of Greenland to the Amerindian forest dwellers of Brazil, and from Siberia to the bison-hunting Lakota people of America's Great Plains, shamans have been inextricably associated with omens and rune-telling, healing, trance-like possession, and psychosomatic magic. The shaman has been cast as village witch-doctor, sorcerer and necromancer: the all-knowing, all-seeing spirit guide acting as mediator between the worlds of the living and the dead. Psychologists, psychedelics and Beat writers like Jack Kerouac, Allen Ginsberg and William Burroughs have at different times all embraced shamanism as a route to an altered state of consciousness: as well as for what it represents as an idealised, ancient nature spirituality, with its roots deep in the earth. Yet as this provocative and original book shows, there is no such thing as 'shamanism' in the sense that most Westerners have understood or currently understand it. The term itself (which derives from a native Siberian, Tungus word) was invented, romanticised and developed by explorers, anthropologists, botanists and others for the chief purpose of retrieving a noble spirituality they felt they had lost. Charlotte E Hardman offers a comprehensive history of the ways in which 'shamanism' has inspired Westerners from the 17th century to the present. She shows how, in the pick-and mix modern era (when so-called 'neo-shamanic' ideas have coloured popular culture via rave, Five Rhythms dance, and New Age religion), it seems that everyone can now be a 'shaman'.

Library of Modern Religion, IB Tauris, 2015, geb, 256 pp, € 63.50, 9781848853980
winkelwagen
   
Koetsveld, Herman, Enis Odaci
De zeven zuilen. Gesprekken over God, Geest en Tijdgeest
Dominee Herman Koetsveld en islamdeskundige Enis Odaci dagen zeven vooraanstaande Nederlanders uit om over God, geest en tijdgeest te spreken. Dat doen ze aan de hand van wereldberoemde uitspraken van Mozes, Plato, Jezus, Mohammed, Nietzsche en Martin Luther King.

Gesprekken met:
Nuweira Youskine, islamoloog en publicist. Eerder columnist bij dagblad Trouw en levensbeschouwelijk magazine Volzin.
Monique Samuel, politicoloog, auteur en publicist voor onder andere De Groene Amsterdammer.
Ruard Ganzevoort, senator GroenLinks, hoogleraar Praktische Theologie aan de VU Amsterdam.
Lody van de Kamp, orthodox rabbijn, auteur en betrokken bij integratieproblematiek.
Ad Verbrugge, hoofddocent Filosofie aan de VU Amsterdam, auteur, voorzitter van Beter Onderwijs Nederland.
Karin van den Broeke, preses Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland en predikant in Wissenkerk.
Marije de Jong, hoofdredacteur van mindstyle magazine Happinez, vroeger katholiek.

Allemaal krijgen ze dezelfde zes uitspraken voorgelegd, waardoor er een interessante waaier van meningen en analyses ontstaat. Bij elkaar vormen de gesprekken een actueel commentaar op de tijdgeest. Uit hun verschillende en vooral persoonlijke vertrekpunten ontvouwen zich levendige, verrassende en inspirerende gedachten die tot verder nadenken uitnodigen.

Abdij van Berne, 2015, pap, 139 pp, € 15.00, 9789089721105
winkelwagen

9.1.0 Maatschappij / Cultuur en Politiek

Ven, Colet van der
Het kwaad en ik, een zoektocht naar de wortels van geweld
Hoe komt het dat een mens uitgroeit tot dader van een geweldsmisdrijf of een ernstig zedendelict? Wat zijn de mechanismen achter vernederen, pijnigen, moord en doodslag? Is er een verband tussen pesten en genocide? Wat is de relatie tussen taal en geweld? Hoe kunnen we innerlijke tegenkrachten ontwikkelen tegen de destructieve neigingen in onszelf?

Deze vragen houden Colet van der Ven al een groot deel van haar leven bezig. Tijdens haar studie orthopedagogiek liep ze stage in een jeugdgevangenis. Voor haar eerste stappen in deze inrichting had ze een geromantiseerd beeld van jonge delinquenten: ruwe bolsters met blanke pitten. Dat beeld werd al snel achterhaald door de veel complexere werkelijkheid. Verwarrend complex. Ze stapte een andere wereld binnen. Een wereld van tralies en hekken en andere codes, waar woorden andere betekenissen hebben.

Het kwaad en ik is de neerslag van een persoonlijke queeste die nu, 35 jaar later, nog altijd in volle gang is. Colet van der Ven heeft in haar leven vele mensen ontmoet die te maken hadden met geweld - als dader, slachtoffer of allebei - en zij schrijft daarover in indringende reportages, essays en autobiografische teksten. Daarmee probeert zij onze oren en ogen te scherpen, zodat we met iets meer waardigheid gestalte kunnen geven aan 'notre metier d'homme', zoals Albert Camus dat noemde.

Lemniscaat, 2015, pap, 336 pp, € 19.95, 9789047707608
winkelwagen

9.1.1 Interreligieuze Dialoog

Wessels, Anton
't Is een vreemdeling zeker. Gastvriendschap tussen joden, christenen en moslims
In 't Is een vreemdeling zeker gaat oud-hoogleraar Godsdienstwetenschap Anton Wessels op zoek naar overeenkomsten in Jodendom, Christendom en Islam. Vaak wordt door aanhangers van de drie religies vreemd en soms zelfs vijandig naar elkaar gekeken. Maar als men elkaars taal werkelijk leert verstaan, komt er oog voor wat verbindt. Anton Wessels schreef eerder o.a. Thora, Evangelie en Koran dat vertaald werd in het Engels en het Arabisch.
Kok, 2015, pap, 288 pp, € 18.99, 9789043525930
winkelwagen

9.4 Hekserij / Witchcraft

De Blecourt, Willem (ed)
Werewolf Histories
Today, werewolves are primarily known through films: as humans who change into wolves under the influence of the full moon. Although this is a recent image, werewolves have a long, fragmented and discontinuous history. Werewolf Histories is the first academic book in English to address European werewolf history and folklore from antiquity to the twentieth century. On the basis of mostly new source material, varying from archaeological finds, demonological tracts, witchcraft trials, slander suits and nineteenth - and twentieth - century legends, its contributors cover the most important European werewolf territories, ranging from Scandinavia to Germany, France and Italy, and from Croatia to Estonia. Werewolf Histories calls for a more sophisticated, contextualised, and differentiated approach and hopes to be contagious enough to spawn more of its kind.
Palgrave Historical studies in Witchcraft and Magic, Palgrave Macmillan, 2015, geb, 260 pp, € 101.95, 9781137526335
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Achterhuis, Hans, Maarten van Buuren
Erfenis zonder testament, filosofische overwegingen bij de tien geboden
De tien geboden zijn - met een fraai aforisme van de Franse dichter Rene Char - 'een erfenis die ons zonder bijbehorend testament is nagelaten'. Vorige generaties dachten nog wel over zo'n testament te beschikken. Zij meenden in grote lijnen te weten hoe de geboden moesten worden uitgelegd en toegepast. Die zekerheid is ons moderne mensen uit handen geslagen. Wat moeten wij met een archaisch voorschrift als 'Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben' in onze multiculturele samenleving waarin zovelen niet in een bijbelse God geloven?

In dit boek gaan Hans Achterhuis en Maarten van Buuren op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude vragen. Daarbij maken ze gebruik van de inzichten van grote filosofen - van Spinoza tot Nietzsche, van Locke tot Arendt - die de problematiek vanuit een onverwacht perspectief belichten. Met hun diepgang en eruditie weten de auteurs nieuwe dimensies in de tien geboden te openen, waardoor dit boek voor zowel filosofisch als theologisch geinteresseerde lezers een verrassende leeservaring zal zijn.

Lemniscaat, 2015, pap, 253 pp, € 19.95, 9789047707585
winkelwagen
Baan, Jelle
Adorno, noch einmal, een partituur voor esthetische theorie
Voortbordurend op Adorno's opvatting dat het denken helemaal niet op zoek zou moeten gaan naar houvast en waarheid, maar juist bestaat om te kunnen 'breken met de continuiteit van het bekende', zoekt Jelle Baan naar nieuwe 'sluipwegen van het denken'. In de marges van de filosofie bouwt hij verder aan een toneel waarop het denken zichzelf kan blijven ontvouwen tot iets rijks en vreemds. Adorno, noch einmal. is een filosofische verkenning van de kritische traditie van denken, en in het bijzonder Adorno's raadselachtige vertolking daarvan, die uitmondt in een pleidooi voor een oefenethos waarin voeling, inventiviteit en virtuositeit centraal staan. In de spelonken van het denken van Adorno en de Kritische Theorie vind Jelle Baan een zekere 'intellectuele energie' die gebruikt kan worden om de filosofie opnieuw in gang te zetten.

'Adorno's denken, rijk en vreemd, wordt in dit prachtige essay actueel gemaakt voorbij de Kritische Theorie. In een sprankelende stijl zet Jelle Baan uiteen hoe Adorno's oeuvre worstelt met Horkheimers vraag "wat is theorie" en zet hij aan tot een hernieuwd lezen van Adorno.' - Willem Schinkel, hoogleraar sociale theorie, Erasmus Universteit Rotterdam

Jelle Baan (1986) studeerde sociologie en filosofie in Rotterdam en is essayist. Hij beschouwt zichzelf als een homme des lettres in de klassieke zin. Adorno, noch einmal is zijn eerste boek.

Klement, 2015, pap, 139 pp, € 15.95, 9789086871643
winkelwagen
Cauter, Lieven de
Metamoderniteit voor beginners. Memo's voor het nieuwe millennium
Metamoderniteit voor beginners biedt een dwarsdoorsnede van onze tijd: een moderniteit voorbij de moderniteit. Vandaar: 'metamoderniteit'. Het boek opent met een reeks filosofische robotfoto's van de tijdgeest, een dieptepsychologie van het heden: over reality tv, gruwel als entertainment en het nieuwe onbehagen.
Het tweede deel brengt een terugblik op het Nine Eleven-tijdperk: de oorlog tegen het terrorisme als uitzonderingstoestand. Een van de zwaartepunten van het boek wordt gevormd door politiek-filosofische beschouwingen over de natuurtoestand en over de burgeroorlog als mogelijke planetaire conditie.
Vervolgens wordt het verschijnsel globalisering belicht en uitgewerkt vanuit de invalshoeken identiteitspolitiek en gemeengoed (de commons). Een aantal blogs over stadsactivisme maken dit laatste thema concreet en geven het boek een activistische toets. De verzameling sluit af met nabeschouwingen over politieke melancholie en posthistorie.

Zijn we uit de geschiedenis aan het vallen? Deze onmogelijke vraag ligt ten grondslag aan deze teksten, die zijn geschreven in de schaduw van de klimaatcatastrofe. De Cauter construeert een futurologie van het heden in memoranda voor de eenentwintigste eeuw: het nieuwe millennium voor eeuwige beginners. Dit boek wil een toegankelijke inleiding zijn op het heden. Niet alleen voor studenten, maar voor allen die geinteresseerd zijn om ons verwarrend en donker tijdperk te begrijpen.

Vantilt, 2015, pap, 224 pp, € 19.95, 9789460042102
winkelwagen
Jensen, Stine
Go East, een filosoof reist door de wereld van yoga, mindfulnes en spiritualiteit
Go East! is een autobiografisch verslag van Stine Jensen en haar zoektocht door het spirituele (Wilde) Westen en een filosofisch onderzoek naar het ego, goeroes en andere ongemakken. Na jarenlange studie van de westerse filosofie en een werkzaam leven op de universiteit gooit filosoof en schrijfster Stine Jensen door een persoonlijke crisis het roer om. Op zoek naar meer geluk, rust en balans tussen lichaam en geest verkent ze de spirituele wereld en duikt in de wereld van mindfulness, yoga en meditatie. Ze volgt een yoga-opleiding bij een Amerikaanse goeroe, verandert haar eetgewoonten drastisch en mediteert dagelijks. Wordt ze gelukkiger?

Stine Jensen publiceerde onder meer Turkse vlinders, Het broekpak van Olivia Newton-John en het kinderboek Lieve Stine, weet jij het? Voor televisie maakte ze de reisserie Licht op het Noorden en het filosofieprogramma Dus ik ben.

Ambo|Anthos, 2015, pap, 240 pp, € 18.99, 9789026329449
winkelwagen
Mey, Tim de. e.a.
Het nadeel van de zekerheid. Uitgedaagd door het scepticisme
Met bijdragen van o.a. Tim de Mey, Maureen Sie, Herman de Regt en Han van Ruler.

Het nadeel van de zekerheid is niet Het voordeel van de twijfel, maar ze passen wel bij elkaar als een dekseltje op een doosje. Het nadeel van de zekerheid is een toegankelijke bundel waarin de echte skeptikoi - in de betekenis van 'zij die blijven overwegen en onderzoeken' - grondiger ingaan op de grote vragen die eerder in Het voordeel van de twijfel werden aangestipt en verkend.

Aan bod komen niet alleen het werkelijkheidsprobleem (bevinden we ons in The Matrix?), maar ook het kennisprobleem (weten we uberhaupt iets?) en het probleem van other minds (hoe weten we of andere wezens bewustzijn hebben en kunnen we ook echt met hen communiceren?). Daarnaast zijn er bijdragen over de geschiedenis van het scepticisme, scepsis over het christendom en sceptische filosofen als Descartes, Locke en Sextus Empiricus.

Het nadeel van de zekerheid is onmisbaar voor iedereen die niet intellectueel hooghartig achterover wil leunen, zich verschansend achter een muur van vermeende zekerheden. In dit boek durven de auteurs - stuk voor stuk specialist op hun vakgebied - op een sportieve en creatieve manier de uitdagingen van het scepticisme aan te gaan. Met bijdragen van toonaangevende filosofen als Tim De Mey, Maureen Sie, Herman de Regt en Han van Ruler.

'Kritisch zijn is in de eerste plaats zelfkritisch zijn. Het is durven twijfelen aan de eigen overtuigingen over hoe de wereld in elkaar zit, over wat we moeten doen en laten, en hoe we met elkaar en de wereld moeten omgaan. Niet zomaar genoegen nemen met de oppervlakkige, psychologische bevrediging die schijnbaar opgeheven twijfel bij gelegenheid lijkt te bieden, maar onvermoeibaar door blijven twijfelen totdat de onderliggende filosofische vragen beantwoord zijn.'-Tim De Mey

Lemniscaat, 2015, geb, 300 pp, € 29.95, 9789047707592
winkelwagen

95.2 Filosofie Antieke Filosofie

Aristoteles, (Jan van Ophuisen- vert)
De ziel
verschijning verwacht nov 2015

Aristoteles' traktaat over De ziel, De anima, is een van de weinige werken waarvan niemand wil betwisten dat het met recht tot de selecte canon van klassieke werken behoort, die iedere filosoof tot zich nemen moet. Dit traktaat gunt de lezer een blik op de op volle toeren werkende Aristoteles, die het schreef toen hij de ideeen die hij lang had voorbereid aan het oogsten was; elke zin opent een belangrijk nieuw perspectief, stelt een cruciale vraag of formuleert een kerngedachte.

De ziel is een werk van groot historisch belang. In het eerste hoofdstuk geeft Aristoteles een overzicht van de zielstheorieen van zijn voorgangers, en haalt hij woorden van presocraten aan die nergens anders bewaard zijn. Bovendien is De ziel een werk waar latere filosofen, van Plotinus tot en met Hegel, als commentator of uit behoefte aan inspiratie naar terugkeerden.

Aristoteles formuleert in De ziel voor de eerste keer een aantal vragen die niet meer weggedacht kunnen worden uit de geschiedenis van de filosofie, die haar zelfs bepaald hebben. Wat is de oorsprong van het leven, hoe verschilt wat leeft van het materiele? Hoe bestaat dit onderscheidende kenmerk? Wat betekent het wanneer je dat 'ziel' noemt? En hoe kunnen we de werkelijkheid buiten ons kennen en wat dringt daarvan tot ons door? Hoe kunnen we beschikken over de begrippen die we daartoe nodig hebben? En stel dat we leven dankzij een 'ziel': hoe kan de ziel communiceren met het lichaam waarin ze zich heeft gevestigd?

De diepgang en de bondigheid waarmee Aristoteles De ziel vervaardigde maken het niet eenvoudig te benaderen. Maar het is een van de belangrijkste filosofische werken die er geschreven zijn, fascinerend, fundamenteel en prikkelend.

Vertaling door Jan van Ophuijsen

Historische Uitgeverij, 2014, geb, 144 pp, € 28.50, 9789065540065
winkelwagen
Kesel, Marc De, Ben Schomakers
De schoonheid van het nee, essays over Antigone
De mooiste van alle Griekse tragedies begint met een kleine daad: een jonge vrouw strooit uit liefde een dun laagje zand op het lichaam van haar gesneuvelde broer. En negeert met dat gebaar het verbod van de strenge heerser van haar stad.

Antigone is een symbool geworden voor het verzet van het individu tegen de staat, voor de kracht van het vrouwelijke tegenover het mannelijke, voor de voorrang van de goddelijke wet op die van de politiek, voor een individuele ethiek die sterker mag zijn dan een formele.

Wat fascineert er in Antigone, zoals zij geportretteerd werd door Sophocles, de tragicus van het verlangen en de anatoom van de ziel? Welke drang leeft er in haar verzet? Hoe slaagt zij erin Shelley te verleiden - die dacht dat hij in een vorig leven verliefd op Antigone geweest was en voortaan voor geen enkele andere liefde kon deugen - en Goethe, Holderlin, Hegel, Kierkegaard, Brecht, Lacan en Heaney - en misschien ieder van ons?

In deze bundel geven acht gefascineerde essayisten en geleerden ieder een persoonlijk en soms eigenzinnig antwoord op deze vragen: Marc De Kesel, Ger Groot, Arnon Grunberg, Annemie Halsema, Bart Philipsen, Ben Schomakers, Klaas Tindemans en Michel Thys.

Marc De Kesel doceert filosofie aan de Universite Saint-Paul / Saint Paul University, Ottawa (Canada). Zijn onderzoeksdomeinen zijn continentale filosofie, religietheorie, Holocauststudies, psychoanalyse, kunst- en cultuurkritiek. In 2010 verscheen van hem Goden breken. Essays over monotheisme (Boom).
Ben Schomakers (1960) is opgeleid als wiskundige, classicus en filosoof. Hij promoveerde op een proefschrift over Parmenides, publiceerde o.a. over Plato, Aristoteles en het Neoplatonisme, schreef een boek over de mystieke theologie van Pseudo-Dionysius, in 2013 kwam Over de ziel uit en exposeert ook als fotograaf. Zijn vertaling met uitleg over Antigone verschijnt in 2016.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2015, pap, 256 pp, € 23.50, 9789491110252
winkelwagen

99.0 Kunst

Semah, Joseph
On friendship (Collateral damage)
Met drie teksten van Joseph Semah: Het naakte onverheelde vierkant (over Kazimir Malevich), Read Full Text (over Barnett Newman) en On Friendship / (Collateral Damage), over de rol van de CIA in de verspreiding van abstracte kunst.

Verder analyses van het werk van Semah door Emile Schrijver (algemeen directeur Joods Historisch Museum), Reflecties rond een ontluikende vriendschap en Arie Hartog (directeur Gerhard-Marcks-Haus, Bremen, Duitsland): Toegang tot de tekst - Verdere kanttekeningen bij teksten van Joseph Semah.

Metropool, 2015, pap, 84 pp, € 19.90, 9789051706734
winkelwagen

99.12 Film en Letteren

Groenewegen, Hans
De lezer van poezie en mystiek.
Lezer van poezie, lezer van mystiek: Hans Groenewegen was beide, geestdriftig en bedachtzaam. Lezen op het snijpunt van poezie en mystiek was zijn hartstocht, verwantschappen traceren in woorden en intenties bijna een existentiele drijfveer. En dan: tegen de keer denken, door te botsen nieuwe woorden, nieuwe betekenissen vrij te leggen.

In De lezer brengt Hans Groenewegen de woorden en de werkelijkheid bijeen van mystici als Hadewijch, Margarete van Porete, Jan van Ruusbroec, Meister Eckhart en dichters als Lucebert, H.H. ter Balkt, Nachoem Wijnberg, Kees Ouwens. In zijn beschouwingen zoekt en proeft Groenewegen de woorden in de mystieke poezie en de dichterlijke mystiek, die de hoogste en diepste punten van de ervaring weergeven. In het essay reikt de schrijver bij voortduring en herhaaldelijk naar het onmogelijke, de woorden van de dichter, de mysticus opnieuw te ervaren, opnieuw tot leven te brengen in de lezer die hij ook is. In de lezer voor wie hij schrijft.

In 2013 is Hans Groenewegen overleden. Voor zijn bestendig, kritisch en toegewijd beschouwelijk werk is hij in 2012 geeerd met de Pierre Bayle prijs voor poeziekritiek.

Historische Uitgeverij, 2015, pap, 317 pp, € 24.50, 9789065545022
winkelwagen