B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.0.1.0.0 Bijbel Nieuwe Bijbelvertaling NBV

Bijbel NBV Standaard (wit)
De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. De NBV streeft een evenwicht na tussen 'brontekstgetrouwheid' en 'doeltaalgerichtheid'. De oorspronkelijke tekst van de Bijbel is zo getrouw mogelijk overgezet naar woorden en zinsconstructies die in het Nederlands gebruikelijk zijn. In de vertaling is bijzondere aandacht voor het literaire gehalte van elk bijbelboek.

Deze witte, gebonden editie is onderdeel van de nieuwe vormgeving van de Nieuwe Bijbelvertaling en heeft een stijlvol en eigentijds jasje.

NBG, 2016, geb, 1700 pp, € 32.50, 9789089121134
winkelwagen

1.0.1.2.0 Bijbel Statenvertaling

Bijbel, herziene Statenvertaling. Vrouwenbijbel
Verschijnt sept 2016

De Vrouwenbijbel is de complete Herziene Statenvertaling aangevuld met extra studiemateriaal voor vrouwen die graag verbinding willen leggen tussen de Bijbel en hun dagelijkse leven hier en nu. Meer dan zeventig vrouwen hebben teksten geschreven bij de bijbeltekst. Het extra materiaal gaat vooral in op de relatie die God met ons heeft en onze onderlinge relaties. Er is ruimte voor emotie, eerbied, blijdschap, waardering etc. De toegevoegde teksten bestaan uit biografieen, themapagina's, meditaties, inleidingen op bijbelboeken, strooiers en een encyclopedie van vrouwen die in de Bijbel voorkomen. De Vrouwenbijbel brengt bekende en minder bekende Bijbelse vrouwen voor het voetlicht en nodigt vrouwen van vandaag uit bewust te leven in afhankelijkheid van God. Onder redactie van Hanneke Schaap - Jonker.

Jongbloed, 2016, geb, 2200 pp, € 59.95, 9789065394019
winkelwagen

1.2.0 Bijbelwetenschappen Tenach / OT algemeen

Unen, van Chaim
Hoe God zichzelf overtrof. Een seculiere zoektocht
Zegt de Bijbel wel echt dat God almachtig is? Wat zou er eigenlijk bedoeld kunnen zijn met de uitverkiezing van het Joodse volk? En wat voor betekenis had het verbond tussen God en Israel als je dit vergelijkt met de andere godsdiensten in het Midden-Oosten in het eerste millennium voor onze jaartelling? In heldere en eenvoudige bewoordingen voert auteur Chaim van Unen de lezer langs verschillende welbekende verhalen uit de Tora, en onthult op zijn tocht verrassende gezichtspunten op Eva en de slang, Noach en de Zondvloed, de uitverkiezing van Abraham, en de uittocht uit Egypte. Met deze frisse gezichtspunten houdt Van Unen een pleidooi voor de blijvende ethische waarde van de Bijbel voor de moderne seculiere mens.

Chaim van Unen is andragoog, trainer en adviseur met jarenlange ervaring in de professionele hulpverlening. Hij schreef onder andere De Professionals. Hulpverleners tussen kwetsbaarheid en beheersing (2002), Op ooghoogte: Job en het establishment (2003), en Bij de gratie van de relatie: Hulpverleners op de werkvloer van de hulpverlening (2009).

Eburon, 2016, pap, 160 pp, € 19.90, 9789463010504
winkelwagen

1.7 Bijbel& bijbelstudie Naslagwerken

Murre, Johan
Lexicon Bijbels Grieks, met alle woorden in Septuaginta en Nieuwe Testament
Dit Lexicon Bijbels Grieks is een uitbreiding en herziening van het Lexicon Nieuwe Testament dat in 2009 verscheen en in 2011 een tweede druk beleefde - nu 2016 pagina's in twee delen met alle woorden in het Nieuwe Testament en de Septuaginta. De Septuaginta is een Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel door Joodse geleerden tussen de derde en eerste eeuw v.Chr. De laatste jaren krijgt de Septuaginta steeds meer belangstelling, omdat die vertaling is gebaseerd op Hebreeuwse teksten die ouder zijn dan de thans bekende Hebreeuwse teksten.

Dit Lexikon bevat alle Griekse woorden van NT en Septuaginta - dus ook de woorden in hun vervoegde of verbogen vorm. Het is daarmee een ideaal woordenboek voor de beginnende student, maar ook het analytisch lexicon voor de professional. Bij elk woord komende de volgende gegevens voor:
1. De algemene betekenis van elk woord in het profane Grieks.
2. De betekenissen van de woorden in LXX en Nieuwe Testament.
3. De Hebreeuwse en Aramese equivalenten met hun betekenissen, ook met de vermelding van de stamformaties van de werkwoorden.
4. Alle voorkomende vervoegingen en verbuigingen van een woord.
5. Verwijzingen en vindplaatsen in de Bijbel.
En verder:
6. Een alfabetische woordenlijst van Hebreeuwse en Aramese woorden met verwijzing naar hun Griekse equivalent.
7. Een overzicht van ruim 3000 uitgewerkte teksten en tekstgedeelten in de LXX die verschillen van de Masoretische tekst.

Skandalon, 2009/2016, geb, 2016 pp, € 109.50, 9789492183316
winkelwagen

1.9.1 Hebreeuws / Aramees/ Semitisch Talen

Bolle, Menachem, Yitschak Pimentel
Woordenboek Nederlands-Hebreeuws/Hebreeuws-Nederlands
Publicatie nog onzeker.

Vervanging van de twee delen Pimentel: Hebreeuws-Nederland, Nederlands-Hebreeuws

Voor alle taalfasen met transcriptie en tabellen (vervoegingen naamwoorden en werkwoorden) en lijsten (bijbelboeken, persoons- en aardrijkskundige namen, medische termen). Ontsloten door adequate inhoudsopgave. Werkwoorden op binjan (stamformatie). Afkortingenlijsten en gebruiksaanwijzingen bij de tabellen.
Bedoeld voor beginners tot matig gevorderden; semi-wetenschappelijk. Geschikt voor snelle naslag (kranten, eenvoudige literatuur, bijbel- en talmoedstudie op beginnersniveau).

Stengholt, 2016, geb, 1472 pp, € 125.00, 9789049400910
winkelwagen

2.1.1.1 Geschiedenis Tweede Tempel Periode / Vroeg Christendom

Bos, A.P., G.P. Luttikhuizen (red)
Waar haalden de gnostici hun wijsheid vandaan? Over de bronnen, de doelgroep en de tegenstanders van de gnostische beweging
Waar haalden gnostici hun wijsheid vandaan? Wat bezielde hen? Wat zijn typische kenmerken van het gnostisch gedachtegoed? Hoe is gnostiek ontstaan en bestaat gnostiek tegenwoordig nog? Dat zijn vragen waarop in dit boek antwoord wordt gegeven. De aandacht voor gnostiek is zeer versterkt doordat in 1945 in Egypte een groot aantal tot dan toe onbekende vroegchristelijke teksten gevonden werd, waaronder het Evangelie van Thomas, het Evangelie van Filippus en het Geheime Boek van Johannes. Sinds de ontdekking van deze zogenoemde Nag Hammadigeschriften is de overtuiging gegroeid dat het christendom al in de eerste eeuwen van zijn bestaan een diversiteit aan stromingen moet hebben gekend. In dit boek laten deskundigen uit verschillende disciplines hun licht schijnen over uiteenlopende aspecten van deze 'gnostische' geschriften.
Damon, 2016, pap, 364 pp, € 34.90, 9789463400428
winkelwagen

2.2.0 Geschiedenis ME / Renaissance / 6e - 15e eeuw

Basilakes, Nikephoros, Jeffrey Beneker, Craig A. Gibson (eds)
The Rhetorical Exercises of Nikephoros Basilakes. Progymnasmata from Twelfth-Century Byzantium
Publication oct. 2016

Progymnasmata, preliminary exercises in the study of declamation, were the cornerstone of elite education from Hellenistic through Byzantine times. Using material from Greek literary, mythological, and historical traditions, students and writers composed examples ranging from simple fables to complex arguments about fictional laws. In the Byzantine period, the spectrum of source material expanded to include the Bible and Christian hagiography and theology.

This collection was written by Nikephoros Basilakes, imperial notary and teacher at the prestigious Patriarchal School in Constantinople during the twelfth century. In his texts, Basilakes made significant use of biblical themes, especially in character studies - known as ethopoeiae - featuring King David, the Virgin Mary, and Saint Peter. The Greek exercises presented here, translated into English for the first time, shed light on education under the Komnenian emperors and illuminate literary culture during one of the most important epochs in the long history of the Byzantine Empire.

Dumbarton Oaks Medieval Library, Vol 43, Harvard UP, 2016, geb, 416 pp, € 30.95, 9780674660243
winkelwagen
Godden, Malcolm R. (ed)
The Old English History of the World. An Anglo-Saxon Rewriting of Orosius
Publication oct. 2016

The Old English History of the World is a translation and adaptation of the Latin history known as the Seven Books of History against the Pagans, written by the Spanish cleric Paulus Orosius at the prompting of Saint Augustine after the sack of Rome in 410. To counter the pagan and republican narratives of Livy and other classical historians, Orosius created an account of the ancient world from a Christian and imperial viewpoint. His work was immensely popular throughout Europe in succeeding centuries, down to the end of the Middle Ages. Around the year 900, an Old English version was produced by an anonymous writer, possibly encouraged or inspired by King Alfred. The translator actively transformed Orosius's narrative: cutting extraneous detail, adding explanations and dramatic speeches, and supplying a long section on the geography of the Germanic world. This volume offers a new edition and modern translation of an Anglo-Saxon perspective on the ancient world.

Dumbarton Oaks Medieval Library, Vol 44, Harvard UP, 2016, geb, 496 pp, € 30.95, 9780674971066
winkelwagen
Hadewijch, Fraeters, V. / Willaert, F. (red)
Hadewijch - Brieven
prijs onder voorbehoud, publicatie verwacht september 2016
Hadewijch verzameld werk 3, Historische Uitgeverij, 2016, geb, € 35.00, 9789065544988
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Wiersinga, Herman
Verzoening als affaire
In zijn autobiografische boek Verzoening als affaire kijkt Herman Wiersinga terug op een roerige tijd in de kerkgeschiedenis van de 20e eeuw. In de jaren zeventig stak er in gereformeerd Nederland een storm op naar aanleiding van de 'kwestie Wiersinga'. Deze storm betrof het thema van de verzoening, door studentenpastor Wiersinga op onorthodoxe wijze behandeld in zijn dissertatie. Wiersinga blikt voor het laatst terug op deze zaak. Hij brengt de belangrijkste stemmen en tegenstemmen in beeld en maakt de balans op: een pleidooi voor een andere manier van theologiseren - zonder de theologie te verwaarlozen.
Kok, 2016, pap, 144 pp, € 17.99, 9789043527606
winkelwagen

4.1 Kerkgenootschappen Oosterse kerken

Slageren, Jaap van
Wijzen uit het oosten, uit zo verren land. Orientaals-Orthodoxe kerken in Nederland. Over hun geschiedenis liturgie en geboorteverhalen van Christus
In de loop der jaren zijn veel buitenlandse christenen als gastarbeiders, migranten en vluchtelingen naar Nederland gekomen. Die hebben in verschillende grote en kleinere steden eigen samenkomsten georganiseerd en vaak ook eigen kerken gesticht. In dit veelkleurig geheel van kerkvorming heeft de auteur zijn oog laten vallen op de Orientaalse kerken, een Oud Orthodoxe kerkfamilie, waartoe de Syrische, Koptische, Ethiopische, Eritrese en Armeense Kerken behoren.

Jaap van Slageren schetst hun herkomst, aspecten van hun vaak zeer bewogengeschiedenis en de manier waarop zij aan hun kerkelijke feestdagen, heiligendagen en zondagse bijeenkomsten liturgisch vorm geven.

Het boek bevat niet alleen een oproep tot een gastvrije ontvangst te midden van kerkelijk Nederland. Men kan het ook lezen als een oproep om met deze kerken in respectvol overleg te treden. En om ervaringen van angst en verdriet, en hoop en geloof met hen te delen.

Bar Ebroyo Press, 2016, geb, 204 pp, € 19.95, 9789050470537
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Martin, James
Het Jezuietenantwoord op (bijna) alle vragen, spiritualiteit voor het echte leven
Verschijnt 29-9-2016

Volgens de heilige Ignatius kun je God vinden in alle dingen. Elk element van het leven kan de mens tot God brengen. In dit boek toont James Martin hoe zoiets mogelijk is. Hij maakt daarbij gebruik van gebruiksvriendelijke voorbeelden, humoristische verhalen en anekdotes uit de heroische en inspirerende levens van heilige Jezuieten en van gewone priesters en broeders. Ook Martins eigen levenservaring als jezuiet komt aan bod. Het boek helpt de lezer om de inzichten van Sint-Ignatius te vertalen naar de hedendaagse cultuur. De auteur toont aan hoe mensen God kunnen vinden in hun reele bestaanswereld van werk, liefde, lijden, beslissingen, gebed en vriendschap.

Averbode, 2016, pap, € 23.00, 9789031741960
winkelwagen

5.1.0 Praktische Theologie Pastoraat / Geestelijke begeleiding

Derksen, Nico, Claudia Mennen, Sabine Tscherner
Diep in ons woont een verlangen, bibliodramatische omgang met verlangen, geheim, schaduw en geweld
Verschijnt okt 2016

Bibliodrama is een 'oefenschool' in menswording. Het beoogt dialoog in spel, rolinleving en interactie tussen levensverhalen van deelnemers en verhalen uit de Bijbel met als doel spirituele ontwikkeling. De auteurs brengen leven in verbinding met geloven aan de hand van alle soorten van bijbelse verhalen: wonderverhalen, genezingsverhalen, psalmen, profetische verhalen en geweldsverhalen. In de spelen wordt allereerst duidelijk waar iedereen nu staat in zijn leven en geloven. Tegelijk zijn de spelen aanleiding om nieuwe stappen te zetten, nieuwe beslissingen te nemen om mens te worden in de zin van het Evangelie: er is een 'meer' in ieder van ons. God en mens komen in Bijbel en leven tevoorschijn als rechtvaardig, barmhartig, liefhebbend, donker, gewelddadig, in hun lichtzijden en in hun schaduwzijden.

Nico Derksen (1943) is pastoraaltheoloog en mede-oprichter van de Werkgroep 'Bibliodrama als pastoraat en Spiritualiteit' in 1980. Hij is als Bibliodrama-opleider verbonden aan de Propstei Wislikofen (CH). Claudia Mennen is theologe en organisatieadviseur, Sabine Tscherner is theologe en supervisor. Samen vormen zij het team van de opleiding Leren leiding geven aan Bibliodrama als pastoraat.

Berne, 2016, pap, 240 pp, € 22.95, 9789089721228
winkelwagen

5.9 Kalenders / Agenda

Bijbelse Dagkalender 2017
De Bijbelse Dagkalender verschijnt dit jaar voor de 71e keer en is een uitstekend hulpmiddel bij een dagelijks meditatief moment of bij stille tijd. De meditaties zijn kort en puntig en zetten aan tot verder denken. Uitgangspunt is steeds een bijbelgedeelte. De Bijbelse Dagkalender volgt het bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap, dat aansluit bij het leesrooster dat veel predikanten volgen in de zondagse diensten. Dankzij dit rooster komt elk jaar een groot deel van de Schrift aan de orde. Achterin de dagkalender zijn gebeden opgenomen voor dagelijkse en belangrijke momenten in ons leven. Dankzij het register op de website is snel terug te vinden wanneer welke bijbeltekst wordt besproken.

Aan de Bijbelse Dagkalender werken ieder jaar achttien predikanten mee uit de Protestantse Kerk in Nederland. Dit jaar zijn dat onder andere ds. Karin van den Broeke, drs. Hanna van Dorssen, ds. Erik Versloot, ds. Rene van den Beld en ds. Alfred C. Bronswijk.

Boekencentrum, 2016, pap, 240 pp, € 7.75, 9789023970613
winkelwagen
Kerkenwerkagenda 2017
Praktisch, bruikbaar en informatief, met:

* Bijbelrooster in het calendarium opgenomen

* namen van zondagen

* kleuren van het kerkelijk jaar

* (semi-)kerkelijke bijeenkomsten en adressen

* schoolvakanties per regio

* feest- en gedenkdagen

* jaarplanner

* volop ruimte voor eigen aantekeningen

* aparte bladzijden voor de zondag

* maandag tot en met zaterdag verdeeld over twee pagina's

Boekencentrum, 2016, pap, 300 pp, € 9.50, 9789023970606
winkelwagen

6.7 Overige Kinderboeken

Korczak, Janusz
Kajtus, tovenaar
Bewerkt door Karel Eykman, met illustraties van Pasy Backx

Kajtus is een echte deugniet die kan toveren. Eerst heeft hij de grootste lol. Hij zet alle klokken vooruit en laat honden en katten vechten. Als de stad in grote chaos is, gaat de politie naar hem op zoek. Kajtus vlucht en komt in Parijs en Amerika terecht. Hij beleeft daar spannende en te gekke avonturen. Hij krijgt heimwee en gaat weer terug naar Warschau, naar zijn moeder en vader. En naar zijn vriendjes, met wie hij ook zonder te toveren kattenkwaad kan uithalen. Van zijn avonturen heeft hij geleerd dat als je echt iets wilt, het ook gebeurt. Maar je kunt niet alles willen, ook al kun je toveren, want je leeft niet alleen op de wereld.

Kajtus, tovenaar vertelt het verhaal van een onrustige jongen die droomt van macht en vrijheid en die van zijn avonturen in de wereld leert dat je nooit alles kunt doen wat je wilt.

Levendig Uitgever, 2016, geb, 106 pp, € 14.95, 9789491740428
winkelwagen

8 Judaica Mystiek en Spiritualiteit

Wolski, Nathan (transl.)
The Zohar, Vol 10, Pritzker Edition
Vol. 10 of 12 volumes projected

Sefer ha-Zohar (The Book of Radiance) has amazed readers ever since it emerged in Spain over seven hundred years ago. Written in a lyrical Aramaic, the Zohar, a masterpiece of Kabbalah, features mystical interpretation of the Torah, from Genesis to Deuteronomy.

The tenth volume of The Zohar: Pritzker Edition presents Midrash ha-Ne'lam on the Torah, the earliest texts of the Zoharic corpus and first fruits of the Zoharic world. In contrast to the main body of the Zohar, Midrash ha-Ne'lam is composed in both Aramaic and Hebrew; its style combines philosophical allegory and kabbalistic midrash.

Particularly noteworthy is the extended allegorical interpretation of the patriarchal narratives. They are read as an account of the descent of the soul, its adventures on earth, and its wandering journey after death, finally culminating in its reunion with the perfected body following resurrection. Quintessential Zoharic motifs such as "walking on the way" and the "nocturnal delight in the Garden of Eden" make their first appearances here. The volume also includes many short narratives featuring the "Masters of Mishnah," a group of sages possessing esoteric knowledge of the soul and the cosmos, the forerunner of the Zoharic fellowship.

For the complete series click this link

Stanford UP, 2016, geb, 637 pp, € 76.95, 9780804788045
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

Smedes, Taede A.
God, iets of niets? De postseculiere maatschappij tussen geloof en ongeloof.
Het religieuze landschap in Nederland is de afgelopen vijftig jaar in hoog tempo veranderd. Mensen geloven niet minder, maar wel anders. Er is al enkele jaren een trend zichtbaar waarbij mensen religieus 'winkelen' en 'bricoleren', dus elementen uit verschillende religieuze tradities combineren. Dit is typisch voor onze hedendaagse 'vloeibare samenleving' waarin grenzen vervagen en categorieen versmelten.

Er zijn mensen die een houding hebben van 'believing without belonging', zij geloven in iets hogers zonder zich te willen committeren aan een specifieke religieuze traditie. Zij nemen uit verschillende religieuze tradities wat ze aantrekkelijk vinden en waar ze zich goed bij voelen, en voegen dit samen tot een persoonlijk gekleurde en tamelijk veranderlijke levensbeschouwing.

Er zijn ook atheistische 'zinzoekers' die zich religieus noemen, maar die ieder idee van een bovennatuurlijke God verwerpen. Bijvoorbeeld de groep van 'religieuze naturalisten', vaak natuurwetenschappers die een spiritualiteit aan de natuur of aan hun wetenschappelijke activiteiten ontlenen, maar gebruikmaken van taal uit de christelijke traditie. Ze spreken bijvoorbeeld over de wereld als 'heilig'. Smedes laat aan de hand van voorbeelden in dit boek zien dat door deze dynamiek traditionele categorieen van 'gelovig' en 'ongelovig' veelal niet langer adequaat blijken.

Amsterdam University Press, 2016, pap, 312 pp, € 19.95, 9789462983137
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

   
Oosthout, Henri
Kritische geschiedenis van de westerse wijsbegeerte, Deel 2: De laatste duizend jaar
Verschijnt 25/8/2016
Klement, 2016, pap, ca 500 pp, € 34.50, 9789086871803
winkelwagen
Reeling Brouwer, Rinse
Eeuwig leven, Agamben en de theologie
Verschijnt 29-9-2016

Voor de filosoof Giorgio Agamben is graven in oude lagen van de theologie onontbeerlijk om te begrijpen hoe de mensheid in onze cultuur over zichzelf spreekt. Deze cultuur is vastgelopen in een doldraaiend systeem, dat het naakte leven van mensen uitschakelt juist door het in te schakelen. Het zoeken is nu naar een levensvorm die de schakelknop uitzet. Deze valt wijsgerig als 'onwerkzaamheid' te benoemen en in geloofstaal als 'eeuwig leven'.

Rinse Reeling Brouwer verkent in dit essay de uitdaging die van Agambens inzichten uitgaat voor de theologie en brengt onder meer de stem en het spreken, het rijk en de heerlijkheid, de wet en de sabbat ter sprake. Hij leert van Agamben, denkt met hem mee, gaat met hem in gesprek, spreekt hem soms tegen, weet zich dan weer door hem in verlegenheid gebracht.

Rinse Reeling Brouwer is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit. Bij de vestiging Amsterdam bekleedt hij de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor Bijbelse hermeneutiek. Bij de vestiging Groningen is hij universitair hoofddocent voor Theologiegeschiedenis.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Uitgeverij Sjibbolet, 2016, pap, 88 pp, € 15.50, 9789491110283
winkelwagen

95.3 Filosofie Godsdienstfilosofie

Rijst, Rene van der ( red)
Filosoferen over God
Na al verschillende malen te zijn doodverklaard, is God terug in de moderne filosofie. Zelfs zichzelf 'atheistisch' noemende filosofen mengen zich in het debat. Niet om God eens en voor al het zwijgen op te leggen, maar juist omdat ze iets van waarde hebben ontdekt in de religieuze traditie en soms zelfs in de kerk. Missen we dan toch iets in onze cultuur, waarin God zo langzamerhand behoorlijk naar de rand gedrongen is? Maar wat dan?

In dit deel van de Toer Reeks worden zeven hedendaagse filosofen besproken, die op zeer verschillende, steeds verrassende manieren opnieuw nadenken over God, Christus, geloven en de kerk.

Met bijdragen van Wouter Slob over Alain de Botton; Hein van den Heuvel over Joke Hermsen; Theo Hettema over Richard Kearney; Floris Schleicher over Slavoj Zizek; Gerard Numan over Peter Sloterdijk; en Rene van der Rijst over Gianni Vattimo en Alain Badiou.

Toer-reeks, Boekencentrum, 2016, pap, 92 pp, € 8.90, 9789023971191
winkelwagen