B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Nieuwe titels

1.0.1.0.2 Bijbel in Gewone Taal BGT

BGT Bijbel in Gewone Taal voor jou
In deze Bijbel in Gewone Taal voor jou vind je de hele Bijbel, en nog veel meer. Vier kinderen beleven een spannende speurtocht door de Bijbel. Door vragen en zoekopdrachten ontdek je wat de Bijbel jou te zeggen heeft. Daarom is deze Bijbel speciaal voor jou!

De Bijbel in Gewone Taal voor jou bevat de Bijbel in Gewone Taal. Deze vertaling is gemaakt voor iedereen die de Bijbel wil lezen in duidelijk taal.

NBG/Kwintessens, 2015, geb, 2000 pp, € 32.50, 9789089120878
winkelwagen

1.0.1.2.0 Bijbel Statenvertaling

Bijbel, herziene Statenvertaling, Studiebijbel
In herdruk, verwacht april 2015

De HSV-Studiebijbel bevat de complete tekst van de HSV, aangevuld met aantekeningen, inleidingen, kaartjes en artikelen. Een betrouwbaar, verstaanbaar en verdiepend hulpmiddel bij het lezen van de Bijbel.

Jongbloed, 2014, geb, 2448 pp, € 69.50, 9789065393746
winkelwagen

1.1.0 Bijbelwetenschappen Algemeen

Schelling, Piet
Vreemd en bizar, lastige bijbelverhalen
Boekencentrum, 2015, pap, € 11.90, 9789023970064
winkelwagen

1.4.1.4 Johannes

Smit, Joop
Het verhaal van Johannes, sleutelfiguren uit zijn evangelie
Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie door Joop Smit presenteert het Johannesevangelie als een samenhangend verhaal, bedoeld om als een geheel - van begin tot eind - te worden gelezen. De auteur van het evangelie heeft naast Jezus, de hoofdpersoon, met zorg een aantal nevenfiguren geselecteerd en geportretteerd. Elk van hen vertegenwoordigt een bepaalde reactie op Jezus. Samen laten ze een hele scala van reacties zien, van verraad en gewelddadige afwijzing tot geheime en openlijke aanvaarding. Lezers worden uitgenodigd om zich met deze figuren te identificeren. Zo raken ze betrokken bij elke fase van Jezus' optreden en worden ze uitgedaagd om hun eigen positie te bepalen. Dit boek wil bemiddelen tussen het Johannesevangelie en de lezers ervan. Het heeft als doel hen te stimuleren om opnieuw met de tekst van dit evangelie in gesprek te gaan.
Berne Media, 2015, pap, 157 pp, € 17.50, 9789089720979
winkelwagen

1.8 Bijbelvertalen

Gillaerts, Paul
De Bijbel in de Lage Landen, 11 eeuwen van vertalen
Deze uitgave bevat een nagenoeg volledige beschrijving van het vertalen van de Bijbel in de Lage Landen (Nederland en Vlaanderen) van de Middeleeuwen tot op heden en de invloed daarvan op ontwikkeling van de Nederlandse Taal.
Jongbloed, 2015, geb, 800 pp, € 49.95, 9789085250395
winkelwagen

2.0 Geschiedenis Algemeen

Almond, Philip C.
De duivel, een biografie
Het rijke verhaal van de levensloop van de duivel. Vanaf zijn geboorte, rond 500 voor Christus, eeuwenlang een prominente speler in de westerse cultuur. En vandaag de dag lijkt de 'prins der duisternis' bezig aan een comeback.

Als Lucifer, Mephistopheles, Beelzebub (in het christendom), Ha-Satan of De Tegenstander (in joodse geschriften) en Iblis of Shaitan (in de islamitische traditie) is de duivel al eeuwenlang overtuigend aanwezig. Tweeduizend jaar lang kon het verhaal van de mens niet verteld worden los van zijn bestaan. De strijd tussen goed en kwaad in mensen was de weerspiegeling van een kosmische strijd tussen God en Satan. In deze rijke en gelaagde biografie verkent Philip C. Almond de levensloop van de duivel vanaf 500 jaar voor het ontstaan van het christendom tot zijn neergang na de Verlichting. Hij laat zien hoe de duivel toch onweerstaanbaar aanwezig blijft in religie, kunst, literatuur en cultuur.

Philip C. Almond is emeritus hoogleraar Religie aan de University of Queensland, Australie. Hij publiceerde verschillende boeken over de geschiedenis van hekserij, tovenarij en demonische bezetenheid.

Meinema, 2015, pap, € 22.90, 9789021143798
winkelwagen
Carrere, Emmanuel
Het Koninkrijk
'Op een bepaald moment in mijn leven was ik een christen. Dat heeft zo'n drie jaar geduurd. Het is voorbij. Afgedane zaak dus? Blijkbaar niet helemaal, want twintig jaar later voelde ik de behoefte om erop terug te komen. De wegen van het Nieuwe Testament die ik destijds als gelovige heb bewandeld, bewandel ik nu opnieuw - als romancier? Als historicus? Laten we zeggen: als onderzoeker.'

In Het Koninkrijk vraagt Emmanuel Carrere zich af hoe een kleine Joodse sekte met volgelingen van een gekruisigde profeet kon uitgroeien tot een godsdienst die twee millennia later nog steeds door een kwart van de wereldbevolking wordt beleden. In Carreres wervelende verhaal zijn de apostel Paulus en de evangelist Lucas de protagonisten van een bijzonder avontuur vol kleurrijke figuren, die vanuit een ongedwongen, hedendaagse invalshoek worden belicht tegen de buitengewoon levendige achtergrond van de mediterrane wereld van de eerste eeuw.

Tegelijk vertelt de auteur over zijn eigen zoektocht naar een houvast. Vijfentwintig jaar geleden werd hij praktiserend katholiek in een poging om zijn leven op orde te krijgen, en drie jaar later viel hij van zijn geloof af. Fijnzinnig en kritisch, met respect en mededogen, verkent Carrere de betekenis van het christendom en staat hij stil bij het succes van verbijsterende principes als 'de laatsten zullen de eersten zijn' en 'bemin je vijanden'.

Bezige Bij, 2015, pap, 492 pp, € 29.90, 9789085426530
winkelwagen

2.2 Geschiedenis ME / Renaissance / 6e - 15e eeuw

Thomas a Kempis
Verborgen manna, devote teksten voor een geestelijk en innerlijk leven
In Verborgen manna biedt Thomas a Kempis op zijn bekende en indringende wijze in een achttal minder bekende teksten en brieven ons geestelijk voedsel ter verrijking van het innerlijke leven. Over de rijkdom van armoede, een pleidooi voor een sober leven.

Met een inleiding van Desanne van Brederode, vertaald door Jacques Koekkoek

Kok, 2015, geb, 155 pp, € 17.99, 9789043524841
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

Harinck, George
Aan het roer staat het hart, reis om de oude wereldzee in het voetspoor van Abraham Kuyper
Het is 1905. Minister-president Abraham Kuyper heeft de verkiezingen verloren. De gereformeerde voorman en journalist besluit een reis te maken van - zeker voor die tijd - ongekende proporties. In negen maanden tijd reist hij door zestien landen in rooms-katholiek en oosters-orthodox Europa, de islamitische Orient en het door het jodendom gestempelde Heilige Land. Hij beschrijft zijn reis per trein, boot of koets en soms te paard, in het tweedelige en meer dan duizend pagina's omvattende Om de oude wereldzee.

Politiek en religie vormden in Kuypers ogen in deze streken een explosief mengsel en hij voorzag dat de regio een gebied was waar in de komende eeuw wereldconflicten werden uitgevochten.

In dit boek reist historicus George Harinck de oud-minister-president en journalist achterna, slaapt in dezelfde hotels en bezoekt de plekken die Kuyper ook zag. Hij doet verslag van zijn reis, behandelt Kuypers analyses en spreekt er onderweg over met journalisten, geestelijken en academici die bekend zijn met de huidige mix van religie en politiek tussen Odessa en Khartoem, en van Jeruzalem tot Tanger.

George Harinck (1958) is hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en gespecialiseerd in Abraham Kuyper en diens gereformeerde nazaten. In 2009 publiceerde hij over Kuypers reis uit 1898 naar de Verenigde Staten.

Prometheus Bert Bakker, 2015, pap, € 19.95, 9789035143425
winkelwagen
Ridderbos, Jan, G.C. Hovingh
Predikanten in de frontlinie, de gevolgen van deelname aan het (kerkelijk) verzet in Nederland tijdens WO II
De predikanten vormden tijdens de bezetting een van de vele beroepsgroepen in Nederland. Bij het aantrekken van hun gevangeniskleren legden andere academici hun beroepsuitoefening neer. Dit gold niet voor de predikanten. In gevangenis of kamp bleven zij zielzorger, en vaak ook clandestien voorganger.

Binnen hun eigen beroepsgroep waren de gevangen genomen predikanten koplopers. Lang niet iedere predikant die zich aan een bepaald vergrijp schuldig maakte, werd gearresteerd. Het meest sprekende voorbeeld wordt gevormd door predikanten die Joden hielpen om te onderduiken en die hen van het benodigde voorzagen. De lijsten van Geert Hovingh maken duidelijk dat er veel meer predikanten waren die Joden hielpen dan dat er gevangen genomen werden.

Een bijzondere vorm van gevangenschap was de gijzeling. Vergeleken met de predikant in gevangenis of kamp hadden de gegijzelde predikanten een bevoorrecht bestaan. Maar ook zij waren gevangen, zaten opgesloten in het gijzelaarskamp. Daarom wordt er ook een overzicht van gegijzelde predikanten gegeven.

Ten slotte: Nederlandse predikanten waren niet alleen in Europa maar ook daar buiten aan het werk. In dit boek staat misschien wel het allereerste overzicht van Nederlandse predikanten die in Nederlands-Indie omkwamen.

Ad Chartasreeks 26, Vuurbaak, 2015, pap, 254 pp, € 22.50, 9789055605040
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Brink, G. van den, en Kooi, C. van der
Christelijke dogmatiek. Eigentijdse doordenking van een eeuwenoude geloofstraditie
Kernachtig en met overtuiging beschrijven beide auteurs de christelijke leer en presenteren deze op didactisch verantwoorde wijze.

Wat betekent het als we deze wereld schepping van God noemen? Hoe verhoudt zich dat tot de moderne natuurwetenschap? Welke rol speelt Jezus Christus? Wat bedoelen we met zonde en wat mogen mensen hopen? Deze dogmatiek stelt zinvolle vragen en biedt houdbare antwoorden in gesprek met de traditie, met de wereldwijde kerk en met onze eigen tijd, waarin de vanzelfsprekendheid van de kerk is verdwenen. Uitgangspunt is het Onze Vader. Geloof heeft immers alles te maken met de praktijk van het bidden. Leidraad is de drie-eenheid, die de veelzijdigheid van geloof en leven tot uitdrukking brengt. De auteurs schuwen het niet om de traditie te kritiseren, maar zijn vooral bereid ervan te leren.

Boekencentrum, 2012/2015, geb, 200 pp, € 65.00, 9789023926061
winkelwagen
Dekker, Wim
Tegendraads en bij de tijd, verder in het spoor van Bonhoeffer
Geinspireerd door de bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer denkt Wim Dekker na over thema's als gemeente-zijn, navolging, doop, cultuur en de verhouding tussen kerk en wereld.

Ook zeventig jaar na zijn dood daagt Bonhoeffer (1906-1945) ons uit om antwoord te geven op de vraag waar het ten diepste om gaat in het christelijk geloof. Wat is folklore en wat is de harde kern die in onze tijd opnieuw ontdekt moet worden?

De vroegste belijdenis van de christelijke kerk luidt: Jezus is Heer. Maar hoe wordt Jezus opnieuw Heer van christenen die feitelijk andere heren en machten dienen? Hoe wordt Jezus Heer van seculiere mensen die menen dat geloven in God overbodig en hinderlijk is?

Daarover schrijft Wim Dekker in dit boek. Hij laat zich daarbij inspireren door Bonhoeffer. Aan de hand van kernachtige citaten van deze theoloog ontwikkelt hij zijn eigen gedachten. In de geest van Bonhoeffer: tegendraads en bij de tijd.

Wim Dekker (1950) studeerde theologie en werkte als predikant in Sebaldeburen, Loenen aan de Vecht, Rotterdam-Delfshaven en Wezep. Sinds 1998 is hij als hoofd vorming en educatie werkzaam bij de IZB, vereniging voor zending in Nederland. Hij is cursusleider van Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire verkondiging (IZB). Sinds de oprichting, in 1986, is hij betrokken bij het tijdschrift Kontekstueel. Hij schreef dit boek samen met Koos van Noppen, hoofd communicatie van de IZB.

Boekencentrum, 2015, geb, 206 pp, € 18.90, 9789023928768
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Kung, Hans
Doorleefde menselijkheid, memoires
Doorleefde menselijkheid van de Zwitserse theoloog Hans Kung is het derde en het laatste deel van zijn autobiografie. Doorleefde menselijkheid bestrijkt het deel van Kungs leven vanaf 1980, toen de katholieke kerk hem zijn leerbevoegdheid ontnam.

Kungs ontslag door de Rooms Katholieke kerk maakte hem allesbehalve monddood. Hans Kung ontmoette de grote der aarde als Henry Kissinger, Tony Blair, Desmond Tutu en Angela Merkel. Hij zette het project Weltethos (Wereldethos) op ter bevordering van de interreligieuze dialoog en de wereldvrede.

Hans Kung gaat in dit deel van zijn autobiografie ook in op grote vragen als: Was het 't waard? Hoe zal ik sterven? En wat komt daarna?

Ten Have, 2015, pap, 752 pp, € 59.99, 9789025903985
winkelwagen
Luykx, Paul
Heraut van de katholieke herleving: Gerard Brom, 1882-1959
In de geschiedenis van de katholieke herleving in Nederland neemt Gerard Brom een bijzondere plaats in. Niet de politieke actie en uitbouw van het organisatiewezen en niet het 'rijk, rooms leven' of het triomfalisme stonden bij hem voorop, maar het wegwerken van de culturele en intellectuele achterstand van zijn geloofsgenoten. Met al zijn niet geringe vermogens heeft Brom dat ideaal nagestreefd. En wee degenen die hem daarbij de voet dwarszetten of onvoldoende meewerkten...

Aan polemisch talent ontbrak het de emancipator niet. Zelf trad 'de katholieke Huizinga', zoals hij wel werd genoemd, voor het voetlicht met zijn eigen tijdschrift De Beiaard, met een omvangrijke reeks boekpublicaties en artikelen, en met honderden voordrachten binnen en buiten katholieke kring. Broms levenslange inzet diende tenslotte een tweeledig doel: katholieken tot een volwaardig deel van de nationale samenleving maken en bijdragen tot het herstel van de christelijke godsdienst en traditie in hun katholieke gedaante.

Vantilt, 2015, geb, 956 pp, € 39.95, 9789460042003
winkelwagen
Merton, Thomas
Charter, Customs, and Constitutions of the Cistercians
Publication expected 15/4/2015

As master of novices for ten years (1955-1965) at the Cistercian Abbey of Our Lady of Gethsemani in Kentucky, Thomas Merton was responsible for the spiritual formation of young men preparing for monastic profession. In this volume, three related sets of Merton's conferences on ancient and contemporary documents governing the lives of the monks are published for the first time:

-on the Carta Caritatis, or Charter of Charity, the foundational document of the Order of Citeaux
-on the Consuetudines, the twelfth-century collection of customs and regulations of the Order
-on the twentieth-century Constitutions of the Order, the basic rules by which Merton and his students actually lived at the time

These conferences form an essential part of the overall picture of Cistercian monastic life that Merton provided as part of his project of "initiation into the monastic tradition" that is evident in the broad variety of courses that he put together and taught over the period of his mastership.

As Abbot John Eudes Bamberger, ocso, himself a former student of Merton, notes in his preface to this volume, "The texts presented in this present book eventually gave rise to the Cistercian way of spiritual living that continues to contribute to the Church's witness in this new millennium. This publication is a witness to the process of transformation that ensures the continuity of the Catholic monastic tradition that witnesses to the God who, as Saint Augustine observed is 'ever old and ever new.'"

Thomas Merton (1915-1968), Catholic convert, Cistercian monk and hermit, poet, contemplative, social critic, and pioneer of interreligious dialogue, was a seminal figure of twentieth-century American Christianity. The one hundredth anniversary of his birth is being celebrated in 2015.

Initiation into the Monastic Tradition 7, Cistercian Publications, 2015, pap, 288 pp, € 27.95, 9780879070410
winkelwagen

4.4.2 Kerkgenootschappen overige stromingen/ kerken/ bewegingen

Swuste, Gerard, Mirjam Wolthuis (red)
Verbinden en verdiepen. Dominicus Amsterdam: kerk in beweging
Meer dan twintig auteurs uit de katholieke en protestantse traditie verkennen de kansen voor kerkvernieuwing. Zij geven een kritisch-opbouwende visie op thema's als gemeenschap, kinderen en jongeren, vieren en bevrijding. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we woorden, rituelen en muziek vinden die mensen van deze tijd raken en het leven betekenis geven? Uitgangspunt is de Amsterdamse Dominicuskerk, waar vijftig jaar geleden een proces van vernieuwing begon dat tot op vandaag doorgaat.

Een inspirerend handboek voor iedereen die geinteresseerd is in het vitaliseren van de kerk. Maar dat niet alleen. Met de kleurrijke portretten van Dominicusgangers en de veelzeggende illustraties en foto's is dit ook een onderhoudend kijk- en leesboek waar zelfs uit gezongen kan worden. Rode draad in alle verhalen, beelden en muziek is het motto van de Dominicus: de behoefte aan verbinding en verdieping.

De samenstellers van dit boek, Gerard Swuste en Mirjam Wolthuis, maken deel uit van het Liturgisch Team van de Dominicuskerk. Dit is het team van theologen dat de zondagse diensten voorbereidt.

Met medewerking van o.a. Jean-Jacques Suurmond, Colet van der Ven, Ger Groot, Niek Schuman, Jorgen Caris (fotografie), Erik Borgman, Huub Oosterhuis en Tom Lowenthal.

Skandalon, 2015, pap, 224 pp, € 22.50, 9789492183040
winkelwagen

5.1.0 Praktische Theologie Pastoraat / Geestelijke begeleiding

Noltus, Evelyn
Alleen dit gezicht, ontdekkingstocht door een burn-out
In de periode van een burn-out maakte predikant Evelyn Noltus een moeizame ontdekkingsreis door vreemd en onbekend gebied. In maanden van leegte en ontreddering hield ze haar leven tegen het licht en werd ze geconfronteerd met indringende vragen over haar geloof en bezieling.
In Alleen dit gezicht vertelt ze over haar burn-out, in dagboekfragmenten, door dromen, teksten en liederen. Ze neemt de lezer mee op haar zoektocht naar haar eigen gezicht, naar bronnen van hulp en naar innerlijke leiding.

Evelyn Noltus (1961) is predikant en werkt als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Zij schreef eerder het boek Lachrimpels en littekens, geestelijke verzorging in het verzorgings- en verpleeghuis. (Berne 2010)

Skandalon, 2015, pap, 135 pp, € 14.95, 9789492183057
winkelwagen

5.1.1.2 Geestelijke en lichamelijke Zorg en Begeleiding - Ziekte

   
Bindels, Guido
Brigitte
Haar pasfoto wordt afgekeurd omdat ze er op lacht. Haar bankrekening wordt geblokkeerd omdat ze na achttien jaar nog steeds niet zelf een handtekening kan zetten. En het arbeidsbureau blijft er op hameren dat ze toch echt een baan moet gaan zoeken.

Brigitte kan niet lopen, staan, recht zitten of praten. Ze kan niet zelf eten of drinken en heeft 24/7 zorg nodig. Ze is zo geboren, maar toch moet ze elke keer weer bewijzen dat ze is zoals ze is: een vrolijke meid, met schitterende ogen en een aanstekelijke lach.

Vader en auteur Guido Bindels legt in dit actuele boek op een emotionele, maar tegelijkertijd soms ook humoristische wijze bloot waaraan het ontbreekt in de samenleving. De menselijke maat en een beetje begrip voor elkaar. Brigitte is geen aanklacht, maar vooral een oproep om normaal te doen.

Bindels:'Alle gedoe rond de zorg veroorzaakt veel onrust en angst. Maar we worden geboren met liefde. Angst is daarentegen iets dat we gaandeweg aanleren. Brigitte is altijd louter een en al liefde gebleven. Dat straalt ze uit en geeft ze aan iedereen die het maar hebben wil. Ze laat ons zien hoe de mens in zijn puurste vorm is.'

Elikser, 2015, pap, 239 pp, € 18.50, 9789089547422
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

Danneels, Kardinaal Godfried, Iny Driessen
Waarom nog wachten?
Door jaren van gezamenlijk schrijven, voelden kardinaal Danneels en Iny Driessen zich gedreven om in hun zeer verschillende levenssituatie - de ene als actieve gepensioneerde kerkvorst, de andere als vrouw en moeder die aan een chronische ziekte lijdt - meer werk te maken van hun innerlijk leven en om met anderen te delen hoe ze dat concreet proberen aan te pakken.

God heeft in ons een diep verlangen gelegd om Hem in onze 'binnenkamer', ons innerlijk, te ontmoeten. Met schroom omdat ieders weg met God uniek is, tekenden kardinaal Danneels en Iny Driessen de stappen op die zij probeerden te zetten op weg naar hun binnenkamer. Ze merkten dat diepgaande gesprekken over leven en geloof vaak Schriftwoorden, - lezingen of hele Bijbelboeken in hun hart deden opkomen en dat geestelijke lezing, lectio divina, de weg was om de dialoog open te breken en te verruimen tot een dialoog met God.

Bij het begin van elk hoofdstuk in dit boek vind je een eerlijke en kwetsbare dialoog tussen de twee auteurs. Aan deze dialoog worden drie of vier Schriftlezingen gekoppeld. Bij de Schriftlezingen schreven de auteurs vervolgens meditaties die vooral bedoeld zijn om het Woord Gods op je leven te leggen. Uit de stilte na de meditatie volgt een gebed. En dan het belangrijkste: de contemplatie. Op dat ogenblik zwijgen de auteurs. Ze willen niet tussen jou en God staan met een omhaal van woorden. Het 'anders leven', de conversio, ten slotte is de 'achterdeur' van je binnenkamer. Omdat authentiek gebed je innerlijk verandert, krijgt ook je leven naar buiten een andere kleur.

Halewijn, 2015, pap, 348 pp, € 29.95, 9789085283447
winkelwagen
Ruijterman, Marja
Niets meer te bewijzen. Verhalen over liefde en licht uit de praktijk
Marja Ruijterman:
Dit boek gaat over van alles wat ik zoal meemaak in mijn leven en werk. Al mijn ervaringen hebben me zoveel geleerd dat ik een blijer mens geworden ben en beter met moeilijke situaties om kan gaan. Ik heb een enorme drang in me om alles wat ik leer door te geven. Dat is de beste manier om het in ons leven te integreren.
Dus als je er iets aan hebt, geef de tips vooral door.
Dit boek kun je gebruiken op je werk en in je prive-leven. Het zijn verhalen over mijn ouders die inmiddels beiden gestorven zijn. De laatste jaren van mijn vader, het bijzondere leven van mijn moeder, mijn avonturen als trainer en coach en de inzichten die ik hieruit trek. Ik heb er over gedacht een apart boek te maken over werk en leven maar ik heb toch besloten geen onderscheid te maken. We nemen immers overal ons zelf mee.
Als je naar je leven kijkt en ik naar het mijne zit het boordevol aanwijzingen en uitdagingen waar ik vroeger geen flauw benul van had. Waar ik toen dacht dat ik ongelukkig was met een moeder zoals de mijne en met mijn zogenaamde onkunde en minderwaardigheidscomplexen, zie ik nu wat voor rijkdom er in elke ervaring zat. Dat wat me vroeger benauwde en zo ongelukkig maakte doet me nu glunderen omdat elke gebeurtenis inspireert tot het schrijven en doorgeven van de schoonheid en de betekenis die ze aan mijn leven geven.
De tips die ik in dit boek meegeef heb ik eerst zelf uitgeprobeerd om te zien of ze werken. Ik geef alleen door wat ik zelf heb meegemaakt en wat het mij heeft gedaan. Ieder kiest z'n eigen unieke weg. Ik ben geen goeroe voor anderen. De goeroe zit in ons zelf en het is aan ons om die te ontdekken.
eigen beheer, 2014, pap, 183 pp, € 15.00, 9789081198103
winkelwagen
Schrevers, Paul
De geuren van de zandkorrel, Van atheistische rituelen naar een mystiek zonder God?
De geuren van de zandkorrel is een bijzonder werk. Het is een persoonlijke getuigenis, maar ook een academisch betoog, een poetische publicatie en een poging om rituele ervaringen te beschrijven. In de kenmerkende stijl van de auteur lopen al deze dimensies door elkaar heen, en dat maakt het boek zo fascinerend.

Wou de auteur geen keuze maken en bezondigt hij zich daardoor aan eclecticisme? Zeker niet. Vaak worden vorm en inhoud beter niet gescheiden wanneer het gaat over over de rituele en spirituele ervaring. Het boek richt zich tot iedereen die ruimte wil scheppen voor spiritualiteit in zijn of haar wereld.

Paul Schrevers was lesgever en directeur in het buitengewoon onderwijs. Sinds 1974 is hij vrijmetselaar, in 1997 behaalde hij de 33ste graad. Daarnaast was hij drie jaar lang grootmeester van de Grootloge van Belgie. Zijn vorige werk, Een kreet van geluk in de woestijn, is een blijvende bron van inspiratie voor iedereen die nadenkt over religieuze gevoelens of meer wil weten over vrijmetselarij.

ASP, 2015, pap, 192 pp, € 19.95, 9789057183942
winkelwagen

6.4 Catechese / Geloofsopvoeding

Damstra, Astrid, Friso Mout
Geloven met plezier, meer dan 100 leuke ideeen voor jou en je kind
Geloven Thuis is ontwikkeld door JOP. Het bevat praktische handreikingen voor ouders om met hun kind aan de slag te gaan met de Bijbel, God en geloof. Het boek geeft handige achtergrondinformatie over geloofsopvoeding en de ontwikkeling van je kind. Binnen 8 inspirerende thema's, waaronder Rituelen thuis, Muziek, Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, kan er gekozen worden uit 15 verschillende ideeen die gerangschikt zijn naar leeftijd: 0-4, 5-8, 9-12 jaar.
Sestra, 2015, geb, 112 pp, € 12.50, 9789491844294
winkelwagen

6.6 Kinderen Godsdienstonderwijs

Remundt, Jos van, Marleen Boon-Jansen
Geestelijke stromingen geven, jezelf zien staan, elkaar zien staan
In onze samenleving krijgen steeds meer mensen met een verschillende achtergrond met elkaar te maken. Als leerkrachten (in opleiding) zich realiseren dat iedereen er andere visies, interpretaties, gewoontes, normen en waarden op nahoudt, kunnen zij beter communiceren met hun leerlingen. Ook kunnen ze dit bewustzijn dan goed overbrengen aan hun leerlingen. Het vak Geestelijke stromingen is daar bij uitstek geschikt voor.

Jos van Remundt en Marleen Boon geven in Geestelijke stromingen geven inzicht in de verschillende religies en levensbeschouwingen, en sluiten daarbij naadloos aan bij de kennisbasis Geestelijke stromingen. Dit doen ze aan de hand van 6 levensvragen waar ieder mens mee te maken krijgt, zoals: 'Wie is de mens?'en 'Wat is goed en kwaad?'

Iedere vraag wordt belicht volgens dezelfde structuur: Waarom? Daarom! Doen! De praktijk volgt zo naadloos uit de theorie. Met ongeveer 40 lesvoorbeelden per bouw en ruim 60 beschreven werkvormen, kunnen leerkrachten eens per week een les Geestelijke stromingen geven. De lessen kunnen al gegeven worden vanaf een kwartier en zijn, in geval van uitgebreidere lessen, eenvoudig op te splitsen. Heel vaak kun je lessen integreren met taal- en woordenschatlessen.

De bijzondere praatplaten van Charlotte Bruijn helpen om gesprekken met leerlingen op gang te brengen.

Jos van Remundt is docent levensbeschouwing aan de Saxion Hogeschool in Deventer en actief met levensbeschouwelijke communicatie en identiteitsontwikkeling.
Marleen Boon-Jansen is leerkracht en begeleider bij het implementeren van geestelijke stromingen en levensbeschouwelijke communicatie.

Van Gorcum, 2015, pap, 240 pp, € 39.95, 9789023253082
winkelwagen

7.0 Islam

Hirsi Ali, Ayaan
Ketters, pleidooi voor een hervorming van de Islam
Met de Arabische Lente leek de islamitische wereld aan een veelbelovende omslag bezig. Maar de recente aanslag op Charlie Hebdo, de opkomst van de barbaarse IS en de oorlogen in Syrie en Irak tonen aan dat de relatie tussen de islamitische samenlevingen en het Westen weinig is veranderd, en een gevaar vormt voor de wereldvrede. Ayaan Hirsi Ali pleit voor een reformatie van de islam - een gematigde islam met gelovigen die kunnen leven met twijfel over de Koran en kritiek op de Profeet verdragen.

Ayaan Hirsi Ali daagt de jihadisten onverschrokken uit en beschrijft wat islamieten moeten doen om hun religie van de 7e naar de 21ste eeuw te 'tillen'. Het Westen moet ophouden concessies te doen, want Islam is geen vredelievende religie, zegt ze. Niet degenen die tegen de vrijheid van meningsuiting zijn, maar hervormingsgezinde Moslims verdienen onze steun. Ketters is geen oproep tot strijd maar een pleidooi voor vreedzame verandering en mondiale tolerantie.

Atlas Contact, 2015, pap, 288 pp, € 19.99, 9789045029948
winkelwagen
Hirsi Ali, Ayaan
Heretic. Why Islam needs Reformation Now
In Heretic Ayaan Hirsi Ali makes a powerful case that a religious Reformation is the only way to end the terrorism, sectarian warfare, and repression of women and minorities that each year claim thousands of lives throughout the Muslim world. She argues that it is foolish to insist that the violent acts of Islamic extremists can be divorced from the religious doctrine that inspires them. Instead we must confront the fact that they are driven by a political ideology embedded in Islam itself.

Today, Hirsi Ali argues, the world's 1.6 billion Muslims can be divided into a minority of extremists, a majority of observant but peaceable Muslims, and a few dissidents who risk their lives by questioning their own religion. But there is only one Islam, and as Hirsi Ali shows, there is no denying that some of its key teachings inspire violence not just in the Muslim world but in the West as well.

Hirsi Ali has come to believe that a Muslim 'Reformation' - a revision of Islamic doctrine aimed at reconciling the religion with modernity - is at hand. Partly in response to the atrocities of Islamic State and Boko Haram, Muslims around the world have at last begun to speak out for religious reform. Meanwhile, events in the West, such as the shocking Charlie Hebdo massacre, have forced Western liberals to recognize that political Islam poses a mortal threat to free speech. Yet neither Muslim reformers nor Western liberals have so far been able to articulate a coherent program for a Muslim Reformation.

Ayaan Hirsi Ali proposes five key amendments to Islamic doctrine that Muslims must make if they are to bring their religion out of the seventh century and into the twenty-first. She also calls upon the Western world to end its appeasement of radical Islamists - and to drop the bogus argument that those who stand up to them are guilty of 'Islamophobia'. It is the Muslim reformers who need our backing, she argues, not the opponents of free speech.

Harpercollins, 2015, geb, 272 pp, € 25.95, 9780062333933
winkelwagen

8 Judaica

Heschel, Abraham Joshua
De mens is niet alleen . De ervaring van Gods aanwezigheid
IN HERDRUK, verwacht 3/3/15

Puttend uit Bijbelse en Joodse bronnen beschrijft Abraham Joshue Heschel een ervaring die de grenzen van de geinstitutionaliseerde religies verre overstijgt. Hij weet de grenzen van het menselijk denken te traceren en schetst een magnifiek uitzicht op Gods wereld, het mysterie van zijn liefde en zijn behoefte aan de mens.

Kok, 2011, pap, 271 pp, € 29.99, 9789043518932
winkelwagen

8 Judaica Geschiedenis en Cultuur Vroegmodern en Modern

Ipenburg, Ben
Joden in Suriname. 400 jaar Surinaams Jodendom: aankomst, glorietijd, neergang
Honderden jaren waren Joden nadrukkelijk aanwezig in Suriname. Vanwege hun godsdienst waren ze uit Europa verdreven en naar de Nieuwe wereld getrokken waar ze zich aan de Wilde Kunst vestigden. Desperaat vanwege de vervolgingen waren ze, avontuurlijk en ondernemend. Ze werden plantage houder en handelaar. Aan de Surinamerivier hadden ze hun eigen dorp Jodensavanne. Daar konden ze door de privileges die ze kregen een eigen Joodse natie binnen de kolonie vormen. Dat was uniek in de wereld.

Dankzij de met slaven gerunde plantages werden ze welvarend. In Paramaribo namen ze deel aan het koloniale bestuur, zochten naar intellectuele uitdagingen en beleden hun godsdienst in fraaie synagogen. Ook waren ze nadrukkelijk aanwezig in vrijmetselaarsloges. Net als andere kolonisten stond men zichzelf ongekende vrijheden toe. Dat ging niet allemaal zonder problemen. Het leven in de plantagekolonie was luxueus, maar vol conflicten en hard en gewelddadig ten opzichte van de slaven. Anti-Joodse gereformeerde planters hadden bezwaar tegen de privileges en waren jaloers. De uit Spanje en Portugal afkomstige Joden lagen cultureel ver uit elkaar met de Joden afkomstig uit Oost-Europa. Dat gaf voortdurend spanningen. Door het verlies van de privileges en de beeindiging van de slavernij ontstond in de loop van de negentiende eeuw een nieuwe situatie. Men vond banen in de koloniale ambtenarij, werd arts of advocaat. Voor wie die kansen niet had verslechterde de situatie. Men kreeg concurrentie van de opkomende klasse van Creolen. Velen trokken weg uit Suriname.Nu is er nog een kleine liberale Joodse gemeenschap die op heroische wijze moeite doet om de oeroude godsdienstige tradities te handhaven.

Dit boek van bijna 300 bladzijden, geillustreerd met boeiend kaartmateriaal, is een must voor iedereen die zich betrokken voelt bij Suriname en haar bewoners, en de meest complete uitgave over dit onderwerp.

Ipenburg Uitgeverij, 2015, pap, 300 pp, € 24.90, 9789491858017
winkelwagen

8 Judaica Shoah/ Holocaust/ Antisemitisme

Citroen, Denise, Frits Rijksbaron, Gert Jan de Vries (red)
Joodse Huizen, verhalen over vooroorlogse bewoners
Loop door de Amsterdamse Rivierenbuurt, de Groningse binnenstad, de dorpskern van Meppel, de straten van Hengelo. De huizen in die buurt, die binnenstad, die dorpskern, die straten, zien er nog net zo uit als zeventig jaar geleden. Alleen de bewoners zijn veranderd. Natuurlijk, zo gaat dat met huizen. De een gaat, de ander komt.

Zo ging dat ook met die huizen in Amsterdam, Groningen, Meppel, Hengelo en talloze andere steden en dorpen in Nederland in de loop van de Tweede Wereldoorlog. Die huizen, zo'n zesendertigduizend, werden door honderddertigduizend bewoners verlaten. Van hen keerden honderdvierduizend - vaders, moeders, kinderen, grootouders, kleinkinderen - niet naar huis terug. Ze werden vermoord. Omdat het Joden waren.

Door die huizen te benoemen komt de Shoah opeens angstwekkend dichtbij. Abstracte geschiedenis van lang geleden en ver weg wordt een concreet verhaal. De Stichting Joodse Huizen wil alle verhalen van ruim 36.000 Joodse huizen in Nederland verzamelen en zichtbaar maken. Het is de bedoeling een papieren monument met verhalen op te richten dat deze Joodse huizen een stem geeft en de herinnering aan de vroegere Joodse bewoners levend houdt. Dit boek maakt hiermee een eerste begin.

Na lezing van Joodse Huizen zal een wandeling in die buurten, langs die huizen, nooit meer zijn zoals hij was: onschuldig.

Gibbon Uitgeefagentschap, 2015, pap, 288 pp, € 19.90, 9789491363429
winkelwagen

9.3 Hermetica

Stuckrad, K. von
Geschiedenis van de westerse astrologie. Van het oude Mesopotamie tot de psychologische toepassingen van nu
De astrologie behoort tot de oudste wetenschappen van de mensheid. Ze speelde niet alleen in de grote vroege beschavingen maar ook in de Europese cultuurgeschiedenis een belangrijke rol. Ze oefende invloed uit op de ontwikkeling van de natuurwetenschappen te beginnen met astronomie, natuurkunde en scheikunde. Ze werd verwerkt in filosofie en godsdienst en gaf de doorslag bij politieke beslissingen met verregaande consequenties. Kocku von Stuckrad beheerst de kunst deze verschillende aspecten te bundelen in een totaaloverzicht en laat zo de betekenis zien van een stroming binnen de Europese geschiedenis van wetenschap en cultuur die dikwijls is verwaarloosd en die men doorgaans slechts met enige smetvrees benadert. Dit duidelijk geordende en zeer informatieve boek is in de eerste plaats een eerste klas inleiding tot de systemen van astrologische interpretatie. Het gaat vergezeld van een woordenlijst met uitleg van de belangrijkste begrippen. Dit boek is een 'must' voor iedereen die zich interesseert voor de geschiedenis en voor de huidige praktijk van de astrologie - om het even of men al dan niet zelf speurt naar de wisselwerking tussen het hemelse en het aardse.

Verschijnt 2015, hopelijk....

Fenomenologische bibliotheek 8, Abraxas, 2015, pap, ca 400 pp, € 27.50, 9789079133031
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Adorno, Theodor W., Gershom Scholem, Asaf Angermann (Hg)
'Der liebe Gott wohnt im Detail'. Briefwechsel 1939-1969
Theodor W. Adorno wurde am 11. September 1903 in Frankfurt am Main geboren und starb am 6. August 1969 wahrend eines Ferienaufenthalts in Visp/Wallis an den Folgen eines Herzinfarkts. Von 1921 bis 1923 studierte er in Frankfurt Philosophie, Soziologie, Psychologie und Musikwissenschaft und promovierte 1924 uber Die Transzendenz des Dinglichen und Noematischen in Husserls Phanomenologie. Bereits wahrend seiner Schulzeit schloss er Freundschaft mit Siegfried Kracauer und wahrend seines Studiums mit Max Horkheimer und Walter Benjamin. Mit ihnen zahlt Adorno zu den wichtigsten Vertretern der 'Frankfurter Schule', die aus dem Institut fur Sozialforschung an der Johann Wolfgang Goethe-Universitat in Frankfurt hervorging.

Gershom Scholem (1897 - 1982) begrundete mit seinen Werken einen neuen Forschungszweig: die wissenschaftliche Erforschung der judischen Mystik, die ein neues Verstandnis des Judentums und der judischen Geschichte eroffnet hat.

Suhrkamp, 2015, geb, 548 pp, € 45.00, 9783518586174
winkelwagen
Benjamin, Walter
Kinderjaren in Berlijn rond 1900
In Kinderjaren in Berlijn rond 1900 roept Walter Benjamin de overdonderende wereldstad van zijn kinderjaren op - een stad op de drempel van een eeuw vol veranderingen en verschrikkingen. Benjamin schreef zijn herinneringen in de jaren 1930, zijn vaderland had hij inmiddels verlaten. In beeldende miniaturen koestert hij het verlangen naar zijn 'oude' Duitsland. De provisiekast, een markthal, te laat komen, de telefoon, een tante in een erker: Benjamin exploreert zijn herinneringen aan Berlijn niet om de stad precies te beschrijven, het gaat hem vooral om wat zo'n omgeving met de ontwikkelde fantasie van een jong kind doet. Zelf beschouwde hij de Kinderjaren als 'een sprookje vol onheilspellende en vertederende miniaturen'.
Vantilt, 2015, pap, 112 pp, € 17.50, 9789460042119
winkelwagen
Bieri, Peter
Een manier van leven, over de vele vormen van menselijke waardigheid
Menselijke waardigheid is een universeel begrip. Het komt aan bod in het handvest van de Verenigde Naties en in dat van de Europese Unie. Maar wat bedoelen we er eigenlijk mee?

Met voorbeelden uit alledaagse situaties en uit de literatuur onderzoekt Peter Bieri hoe onze waardigheid wordt bepaald door de wijze waarop wij omgaan met anderen en met onszelf. Hij laat zien hoe die waardigheid tot uitdrukking komt in de manier waarop we begrippen als zelfstandigheid, waarachtigheid en zuivere betrekkingen tot maatstaf van ons handelen maken. Want waardigheid is geen abstract begrip, het is een manier van leven.

Wereldbibliotheek, 2015, geb, 384 pp, € 34.95, 9789028426054
winkelwagen
Bregman, Rutger, Jesse Frederik
Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers
Essay maand van de filosofie 2015

Het gebeurt niet vaak dat een wetenschap zo op haar grondvesten schudt. Sinds de financiele crisis blijkt het ene na het andere economische model, leerstuk of dogma rijp voor de prullenbak. En als er een thema is waar de oude zekerheden sneuvelen, dan is het ongelijkheid. Terwijl de Franse econoom Thomas Piketty furore maakt met zijn dikke pil over de terugkeer van het kapitaal, wijzen nu ook grote spelers als het IMF, de OESO en de Wereldbank op de gevaren van te grote welvaartsverschillen.

Maar het Nederlandse debat over ongelijkheid? Dat is slaapverwekkend als altijd. 'De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen', zegt links. Rechts haalt vervolgens de schouders op en ziet nivelleren als een kwestie van jaloezie.

In dit essay doorbreken Rutger Bregman en Jesse Frederik de patstelling. Op een reis langs oude denkers, van Aristoteles tot Marx, laten ze zien dat er niets vanzelfsprekends is aan ongelijkheid. De regels van het spel - de machtsverhoudingen, de wetten, de moraal en ga zo maar door - maken dat sommigen rijk worden en anderen arm. In de overtuiging dat economen te weinig weten van filosofie, en filosofen te weinig van economie, tillen Frederik en Bregman de discussie naar een hoger plan. Het is tijd om die oude filosofische vraag opnieuw te stellen: welke rijkdom is echt verdiend?

Rutger Bregman (1988) en Jesse Frederik (1989) zijn werkzaam voor het journalistieke platform De Correspondent. Bregman is historicus en publiceerde onder meer De geschiedenis van de vooruitgang, bekroond met de Liberales-prijs, en Gratis geld voor iedereen. Frederik is economisch journalist en columnist; in 2013 won hij de Tegel voor achtergrondjournalistiek

Lemniscaat, 2015, pap, € 4.95, 9789047706830
winkelwagen
   
Geerlings, Ellen
Kiezen of delen. Een filosofische orientatie
Boom, 2015, pap, 250 pp, € 27.50, 97890895343385
winkelwagen
Kierkegaard, Soren
Of / Of. Een levensfragment uitgegeven door Victor Eremita
In herdruk, verschijnt 15/6/2015
Serie Grote Klassieken, Boom, 2007, geb, 793 pp, € 67.50, 9789085064787
winkelwagen
   
Matravers, M.
Continuum Companion to Political Philosophy
Continuum Companions, Continuum, 2015, geb, € 128.50, 9781847065544
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

Oosthout, Henri
Mens in de kosmos, een natuurfilosofisch lexicon
Van de auteur van Klein filosofisch lexicon nu een toegankelijk en gedegen lexicon van de filosofische natuurbeschouwing. Over reikwijdte en grenzen van de natuurwetenschap en over de plaats van de mens tussen de doelloze drift van de atomen en de oneindigheid van het universum.

De oudste filosofie was natuurbeschouwing. De hedendaagse filosofie worstelt met de scheiding tussen natuurwetenschap en menswetenschap. Eenzijdig is het populaire simplisme van 'wij zijn ons brein'. Onbevredigend is evenzeer een denken dat het mathematisch-fysische wereldbeeld buitensluit en zich vastklampt aan de half-religieuze illusie dat de natuurwetten de mens niet aangaan. Mens in de kosmos laat zien dat geen filosofie het zonder kennis van de natuur kan stellen, maar het legt ook bloot waar de wetenschap verstek laat gaan en alleen de filosofische mythe ons verder brengt.

Klement / Pelckmans, 2015, pap, 280 pp, € 22.95, 9789086871483
winkelwagen
Ruti,Mari
De stem van je karakter,Op zoek naar een leven met betekenis
Atlas Contact, 2015, pap, 252 pp, € 21.99, 9789045028088
winkelwagen
Steenhuis, Peter Henk, Rene Gude
Door het beeld / Door het woord
Kunnen beelden lui zijn? Bestaat er vuil licht?
Wat doen slijpschijven en conusvormen met glas?
En kan een aap ons de weg wijzen door porselein?

Drie jaar geleden begon een unieke samenwerking tussen De Ketelfactory en journalist Peter Henk Steenhuis van Trouw. Steenhuis ondervroeg eenentwintig beeldend kunstenaars over de bronnen van hun werk. Door kunstenaars erover te laten vertellen, leren we hun werkelijkheid kennen en 'de' werkelijkheid anders zien.

Tijdens het ontstaan van de reeks kwam filosoof Rene Gude in beeld. Hij associeerde door op de concepten die de kunstenaars aandroegen, zoals: wat maakt een beeld meditatief, wat is het verschil tussen het 'Schone' en het 'Lekkere', waarom is ware inspiratie niet 'top-down' maar 'bottom-up'? In negen eigenzinnige beschouwingen rollen de filosoof en de journalist samen door de woorden en komen zij tot nieuwe inzichten. Filosofische beschouwingen op z'n Gudiaans.

ISVW Uitgevers, 2015, geb, 336 pp, € 39.95, 9789491693502
winkelwagen

99.12 Film en Letteren

Sterck, Marita de
Vuil vel, veertig Vlaamse volkssprookjes
Veertig ongeschminkte Vlaamse sprookjes, om te lezen of te vertellen. Veel bekende sprookjes hebben interessante Vlaamse varianten. Die zijn gedurfd, humoristisch en hebben vaak een subversieve toon. Marita de Sterck haalde uit de Vlaamse volksverhalentraditie, die beinvloed werd door zowel de Germaanse als de Romaanse letteren, veertig intrigerende varianten op de sprookjes die we denken te kennen. Met Vuil vel schreef zij een sprookjesboek zoals u er nog nooit een las.Maak kennis met de balorige jongedame die haar vieze kikkerbruidegom in stukken knipt, met Vuil Vel, die nog smeriger karweien opknapt dan Assepoester, met de wellustige vrouwenfretter, met ouders die hun eigen kinderen met de blote hand vermoorden, met broers en zussen die elkaar kelen. De Sterck, antropologe en vaak bekroond jeugdauteur, herwerkte deze verhalen tot vlot leesbare sprookjes die in hun volwassen verschijningsvorm lezers van alle leeftijden boeien.
Bezige Bij, 2015, geb, 270 pp, € 24.90, 9789085426202
winkelwagen

99.2 Poezie

Brassinga, Anneke
Wachtwoorden - met CD, verzamelde, herziene gedichten 1987-2015
Met inmiddels tien indrukwekkende en gelauwerde bundels op haar naam is Anneke Brassinga een van de belangrijkste dichters van ons land. Ze experimenteert uitbundig met taal en met vergeten, in onbruik geraakte woorden. Haar toon is afwisselend romantisch, luchtig en ingetogen, en schijnbaar moeiteloos wisselt ze van poetische stijlen en verbindt ze zaken, personen en emoties.

In Wachtwoorden zijn haar verzamelde en herziene gedichten van 1987 tot 2015 gebundeld. Een omvangrijk en imposant werk waarin het eindeloos ontdekken en herontdekken is.

Bezige Bij, 2015, geb, 560 pp, € 34.90, 9789023493709
winkelwagen
Brassinga, Anneke
Wachtwoorden, verzamelde, herziene gedichten 1987-2015
Met inmiddels tien indrukwekkende en gelauwerde bundels op haar naam is Anneke Brassinga een van de belangrijkste dichters van ons land. Ze experimenteert uitbundig met taal en met vergeten, in onbruik geraakte woorden. Haar toon is afwisselend romantisch, luchtig en ingetogen, en schijnbaar moeiteloos wisselt ze van poetische stijlen en verbindt ze zaken, personen en emoties.

In Wachtwoorden zijn haar verzamelde en herziene gedichten van 1987 tot 2015 gebundeld. Een omvangrijk en imposant werk waarin het eindeloos ontdekken en herontdekken is.

Bezige Bij, 2015, pap, 560 pp, € 19.90, 9789023492801
winkelwagen
Brassinga, Anneke
Grondstoffen
Weinigen weten zo helder en prikkelend te schrijven over uiteenlopende literaire onderwerpen als Anneke Brassinga. Met haar intellect en haar relativerend vermogen brengt zij de grondstoffen van de literatuur - van het leven zelf - aan het licht en laat ze de mogelijkheid zien van taal en verbeelding. Het maakt niet uit of dingen concreet bestaan, het gaat erom dat ze te overwegen zijn. En er is veel te overwegen, aangaande poezie, vertalen, de vrouw in de letteren, over vergeten of klassieke dichters, schrijvers als Saint-Simon, Elisabeth Eybers, Multatuli, Jean Paul, Johann Peter Hebel en Walter Benjamin. Ze is niet zozeer op zoek naar antwoorden, maar stelt vanuit haar persoonlijke leeservaring de vragen steeds in een nieuw en niet altijd serieus op te vatten licht.
Bezige Bij, 2015, pap, 128 pp, € 17.50, 9789023492702
winkelwagen
Brassinga, Anneke
Het wederkerige
Treed binnen in het rijk van Anneke Brassinga, waar 'hoogstaand lentezonlicht wordt gekelderd/ naar het van droogte knisperende wortelbroed'. Poezie bestaat er naast de bomen, de duinen en de scharrelaar, het verhevene en het gewone raken er verweven. In Het wederkerige lijken de mogelijkheden van de taal onuitputtelijk. Soms melancholisch, dan weer geestig, maar altijd uitbundig en intens, weet Brassinga de wereld in haar beeldrijke poezie te vangen.
Bezige Bij, 2014, pap, 72 pp, € 18.50, 9789023487784
winkelwagen
Plath, Sylvia
Ariel
Tweetalige editie, vertaald door Anneke Brassinga

Sinds haar dood, veertig jaar geleden, is Sylvia Plath een van de meest gewaardeerde en gelezen Engelstalige dichteressen. Dat blijvende succes is in belangrijke mate te danken aan de indrukwekkende bundel Ariel, die postuum verscheen. Ariel verscheen voor het eerst in 1965, toen Plath scheidde van Ted Hughes en met haar twee kleine kinderen verhuisde naar Londen. Het is poezie die de lezer verpletterd achterlaat: macaber en hallucinerend in de beelden die ze oproept, maar ook vol slimme ironie en technische hoogstandjes, en vooral met een geweldige emotionele kracht.

Bezige Bij, 2015, pap, 172 pp, € 17.50, 9789023493518
winkelwagen

99.4 Overig

Gijzen, Wim
Een bezoek aan alle 863 gemeenten van Nederland - 1972
'In elke gemeente fotografeerde ik mijzelf, met een panoramacamera op statief, bij het gemeentebord. In het dorp of de stad kocht ik twee ansichtkaarten, verstuurde er een naar de toenmalige Rotterdamse Kunst Stichting (die het project nmogelijk maakte) en hield er een zelf. De winkel waar ik de kaarten kocht werd door mij gefotografeerd, zoals ook de brievenbus waar ik de kaart postte.
Per gemeente leverde dat een panoramafoto, twee ansichtkaarten - een met de afbelding en een met de adreskant en postzegel - plus een foto van de winkel en de brievenbus.
En zo zijn ze, opgeplakt op papier, alle 863 ingelijst, hoog 33 cm x breed 24 cm.
In dit boek zijn alle 863 fotowerken op ware grote afgebeeld; 1:1

Het is een fotoregistratie van geheel Nederland in een jaar, 1972.
Je ziet het landschap uit die tijd, de inrichting van de leefomgeving, de kleding, de auto's, de kleine winkeltjes die nu bijna allemaal verdwenen zijn, de reclames met de prijzen en merken en niet te vergeten de talloze verschillende prachtige oude brievenbussen van de PTT. En natuurlijk ook de ruim 800 ansichtkaarten met stads-en dorpsgezichten, pleinen, stations, kerke en andere specifieke gebouwen, ontluikende nieuwbouwwijken aan de rand van de stad en het dorp en andere zaken die men wilde laten zien, zoals bv de plaatselijke klederdracht.

Er waren in 1972 nog 863 zelfstandige gemeenten; in 2015 zijn dat er nog maar 393'

Van Spijk Rekafa Publishers, 2015, pap, 880 pp, € 40.00, 9789062169832
winkelwagen

Tijdschriften

Speling, Tijdschrift voor bezinning 2015/1: Het Goede vraagt om keuzes
Inhoud:
-Bij de omslag - Ria van den Brandt
-Het goede vraagt om keuzes - Redactie
-Het goede? Tussen ongekend en evident - Frans Maas
-Het goede kiezen en delen: over de onderscheiding der geesten - Peter Nissen
-Kiezen voor het goede als kiezen voor het kwaad - Jean-Pierre Wils
-Hoe ver ga je in de strijd? Worstelingen in de onderzoeksjournalistiek - Margo Smit
-Leren voor het leven. Over antieke deugden en moderne vaardigheden - Wouter Sanderse
-Het goede in de zorg: een kwestie van kiezen of van beamen? - Inge van Nistelrooij
-'Een beheersmatig besluit'. Over goede zorg en taal - Annemarieke van der Woude
-Een weerloze pacifist: Jan Gleijsteen (1895-1989) - Alle G. Hoekema
-Filmtragedies in neoliberale tijden - Marjeet Verbeek
-Een goede zaak! De vrouw van Betanie in de toonzetting van de Matthaus-Passion - Ad de Keyzer
-Om het goede te zien - Kees Waaijman
-'Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar een die goed is'. Over de betrekkelijkheid van het goede - Door Brouns-Wewerinke
-Angst voor het goede - Kierkegaard - Jos Huls
-Prinses Elf - Ria van den Brandt
2015, € 11.00, 2015-1-250
winkelwagen